Registracijos numeris KM2925

Ši informacija skelbiama:
i.ŽUR

Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (toliau - i. MAS) dalis, skirta turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų prekeiviams vesti parduodamų mėsos, mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų apskaitą, kuri pakeis iki šiol  pildytą  popierinį apskaitos žurnalą. Turgavietės e. žurnalas i.MAS sistemoje sutrumpintai vadinasi– i.ŽUR.

Plačiau

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) valdomos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i. MAS) Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemio (toliau – i.APS) dalis, skirta į turgavietę ar viešąją prekybos vietą atsivežtų (gautų), turgavietėje ar viešojoje prekybos vietoje parduodamų, paliekamų saugoti ir per prekybos dieną nurašytų (išvežtų) žemės ūkio ir maisto produktų kiekio ir gautų pajamų kasdienei apskaitai vykdyti.

Registracijos numeris KM2926

Ši informacija skelbiama:
i.ŽUR

Turgavietės e. žurnalą (i.ŽUR) privalo pildyti fiziniai arba juridiniai asmenys, turgavietėse ir viešosiose prekybos vietose prekiaujantys mėsa, mėsos produktais, paukštiena ir paukštienos produktais, kurių veikla yra:

  • (47.0.0. S) Mažmeninė prekyba (sezoninė).

  • (47.81.0.P-1) Maisto, gėrimų mažmeninė prekyba prekyvietėse (prekybos vieta).

  • (47.99.0.A) Mažmeninė prekyba iš mobiliųjų parduotuvių.

  • (47.99.0.M) Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse.

  • (47.81.0.P) Maisto, gėrimų mažmeninė prekyba prekyvietės (turgavietėse).

Registracijos numeris KM2927

Ši informacija skelbiama:
i.ŽUR

i.ŽUR vietoje popierinio apskaitos žurnalo galima pradėti pildyti nuo 2021-07-01 iki 2024-04-30.

Plačiau
Reikalavimai dėl Turgavietės e. žurnalo pildymo, kai  turgavietėse ir viešosiose prekybos vietose prekiaujama mėsos, mėsos produktais, paukštienos ir paukštienos produktais įsigaliojo nuo 2021-07-01. Šie reikalavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-453 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės  15 d. įsakymo Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Registracijos numeris KM2928

Ši informacija skelbiama:
i.ŽUR

Per tiesioginę nuorodą http://imas.vmi.lt pasirinkus vieną iš galimų prisijungimo būdų prisijungiama prie i.MAS sistemos. Tuomet horizontalioje i.MAS meniu juostoje pasirenkame „i.ŽUR“. Daugiau informacijos apie i.MAS galite rasti : https://www.vmi.lt/evmi/bendroji-informacija-apie-i.mas

 

Registracijos numeris KM2929

Ši informacija skelbiama:
i.ŽUR

Kiekvieną prekybos dieną.

1. Prieš pradedant prekybą į Turgavietės e. žurnalą (i.ŽUR) reikia įvesti reikalaujamus duomenis apie atsivežtus (gautus) produktus.
2. Prekybos metu į Turgavietės e. žurnalą reikia įvesti reikalaujamus duomenis, jeigu papildomai atsivežti (gauti) produktai (iš karto juos atsivežus (gavus), jei jais prekiaujama atitinkamoje prekybos vietoje).
3. Pasibaigus prekybos dienai į Turgavietės e. žurnalą reikia įvesti duomenis apie per tą dieną parduotus arba nurašytus (išvežtus) produktus.

Registracijos numeris KM2931

Ši informacija skelbiama:
i.ŽUR

Laukelyje „Produkto pavadinimas‟, „Kiekis“, „Suma“ nurodoma tokia informacija, kokia yra nurodyta lydimajame dokumente. Pvz. jei lydimajame dokumente nurodyta „Skerdena“, tai ir i.ŽUR turėtų būti nurodyta „Skerdena“.

Nurodant informaciją apie parduotą produkciją, turi būti nurodomas tas pats kaip ir gauto produkto pavadinimas, pvz., „Skerdena“ ir bendras atskirai parduotų dalių svoris ir suma.

Registracijos numeris KM2932

Ši informacija skelbiama:
i.ŽUR

Taip. Vienam subjektui, prekiaujant skirtingose prekybos vietose, pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotų maisto tvarkymo leidimų duomenis (Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas), i.ŽUR automatiškai bus sukurti skirtingi apskaitos žurnalai, pagal leidime nurodytą prekybos vietos adresą. Duomenys apie prekiaujamą produkciją turės būti vedami pagal tai, kurioje prekybos vietoje faktiškai ši produkcija yra.

Registracijos numeris KM2933

Ši informacija skelbiama:
i.ŽUR

Ne.  Prekybos vietoje paliekama (neparduota) produkcija apskaičiuojama automatiškai, iš viso gauto produkcijos kiekio atimant parduotą arba nurašytą (išvežtą) kiekį.

Registracijos numeris KM2934

Ši informacija skelbiama:
i.ŽUR

Tokiu atveju i.ŽUR reikia nurodyti, kad atitinkamas prekių kiekis nurašytas ir nurodyti priežastį (i.ŽUR pasirinkti vieną iš nurašymo priežasčių).

Registracijos numeris KM2935

Ši informacija skelbiama:
i.ŽUR

Jei tam tikrą ilgesnį laiką (arba kai veikla galutinai nutraukiama) planuojate nevykdyti prekybos mėsa, paukštiena ar jų produktais, i.ŽUR turite pateikti tik informaciją apie produktų pardavimą ir nurašymą/išvežimą iš prekybos vietos, t.y. prekybos vietoje esantis likutis turi būti 0. Papildomo žymėjimo i.ŽUR nurodyti nereikia.  Atkreipiame dėmesį, kad pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) reikalavimus, apie nutraukiamą prekybą maisto produktais tam tikroje prekybos vietoje, turite informuoti atitinkamą VMVT teritorinį departamentą, suteikusį leidimą vykdomai veiklai, pateikiant laisvos formos prašymą sustabdyti ar panaikinti registracijos galiojimą VMVT teritorinių departamentų kontaktus galite rasti: https://vmvt.lt/kontaktai/teritoriniai.

Registracijos numeris KM2936

Ši informacija skelbiama:
i.ŽUR

Norėdami vykdyti maisto produktų prekyba naujoje vietoje, turite kreiptis į VMVT teritorinį departamentą, kurio kontroliuojamoje teritorijoje planuojate vykdyti maisto tvarkymo veiklą ir pateikti veiklos naujoje vietoje įregistravimui būtinus dokumentus.

Daugiau informacijos apie tai, kur ir kokius dokumentus reikia pateikti, per kiek laiko Jus įtrauks į sąrašą, galite rasti: https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/dokumentai-pradedant-veikla/maisto-tvarkymo-subjekto-registravimas. Ši paslauga yra nemokama, jai netaikoma valstybės rinkliava, veikla įregistruojama neterminuotam laikotarpiui. Turgavietės e. žurnale (i.ŽUR) informaciją atnaujins sistemos administratorius.

Registracijos numeris KM2937

Ši informacija skelbiama:
i.ŽUR

Kad matytumėte i.ŽUR sritį, turite būti registravę savo maisto tvarkymo veiklą Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje. Daugiau informacijos apie maisto tvarkymo veiklos registravimą, galite rasti: https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/dokumentai-pradedant-veikla/maisto-tvarkymo-subjekto-registravimas .

Jei maisto tvarkymo veiklą esate registravę, bet vis tiek nematote i.ŽUR arba tam tikros prekybos vietos, apie tai reikia informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir paprašyti patikslinti Jūsų duomenis i.MAS sistemoje. VMVT teritorinių departamentų kontaktus galite rasti: https://vmvt.lt/kontaktai/teritoriniai

Registracijos numeris KM2938

Ši informacija skelbiama:
i.ŽUR

Taip, įvestus duomenis galite tikslinti. Visi naudotojų veiksmai yra fiksuojami ir naudotojams galima peržiūrėti kokius duomenis, kada ir kas koregavo (matoma tiek buvusi produktų kiekio reikšmė, tiek po koregavimo).

Registracijos numeris KM2939

Ši informacija skelbiama:
i.ŽUR

Pastebėjus i.ŽUR trikius ir dėl to negalint pateikti duomenų, nedelsiant reikia informuoti VMI elektroniniu paštu [email protected]. Atsistačius i.ŽUR veikimui, visi iki tol nepateikti duomenys turi būti nedelsiant suvesti į i.ŽUR.

Už duomenų pateikimą atsakingas asmuo, negalintis suvesti duomenų į Turgavietės e. žurnalą (i.ŽUR) dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kaip jos numatytos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, apie tai informuoja VMI prie FM, siųsdamas pranešimą elektroniniu paštu [email protected]. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, už duomenų pateikimą atsakingas asmuo neatsako už duomenų nepateikimą, jeigu jis įrodo, kad duomenų negalėjo pateikti dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms atsirasti.

Registracijos numeris KM2941

Ši informacija skelbiama:
i.ŽUR

Asmuo, norėdamas prisijungti prie i. ŽUR, turi registruotis i. MAS ir turėti i. MAS atstovą.

i. MAS atstovas yra:

  • fizinis asmuo;
  • juridiniam ar fiziniam asmeniui atstovaujantis fizinis asmuo.

Fiziniam asmeniui ir juridinio asmens vadovui ar jam prilygintam asmeniui i. ŽUR atstovo teisės suteikiamos automatiškai, prisijungus prie i. MAS.

i. MAS atstovai (kurie teises jungtis prie i. MAS gauna automatiškai) gali rankiniu būdu suteikti teises jungtis prie i.ŽUR kitam asmeniui.

Video medžiaga, kaip suteikti teises jungtis prie i.ŽUR kitam asmeniui,  patalpinta https://imas.vmi.lt/isaf/dynamicPage/aboutizur   „Pridėti darbuotoją“

Registracijos numeris KM2940

Ši informacija skelbiama:
i.ŽUR

Taip, jei turgaus prekiautojas konkrečią dieną pradėjo prekybą, tai visa jo turima ir tą dieną gauta produkcija, tiek esanti ant konkrečios prekybos vietos prekystalio (šaldytuve), tiek sandėliuojama bendro naudojimo sandėlyje (šaldytuve) turi būti apskaityta e. žurnale (i.ŽUR).