Ilgalaikio turto eksploatavimas, remontas, rekonstrukcija (20 str.)

Šioje skiltyje pateikiama informacija apie nuosavo, nuomojamo arba panaudos būdu naudojamo ilgalaikio turto eksploatavimo, remonto arba rekonstravimo sąnaudų priskyrimą ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Materialiojo ilgalaikio turto, kuris nuosavybės teise priklauso ūkinių bendrijų nariams, individualių įmonių savininkams ir jų šeimų nariams ir yra naudojamas šių vienetų veikloje, eksploatavimo ir remonto sąnaudų atskaitymo iš šių vienetų pajamų tvarką rasite čia.

Registracijos numeris KM0670

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ar amortizacija (18, 19 str.)

Turto grupių skaičių ir rūšis vienetas nustato savo nuožiūra, atsižvelgdamas į turimo ilgalaikio turto įvairovę, valdymo tikslus, naudojimo paskirtį ir kitas savybes bei nustato kiekvienos grupės minimalią įsigijimo savikainą.

Jei vienetas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą, suskirsto ilgalaikį turtą į atskirus pogrupius, kurie pagal PMĮ 1 priedėlyje nurodytas grupes patenka į vieną ilgalaikio turto grupę, bei nustato skirtingą tokių pogrupių įsigijimo savikainą, tai mokesčių tikslais nustatydama šių turto pogrupių nusidėvėjimo ar amortizacijos laikotarpį, turi vadovautis PMĮ 1 priedėlyje nurodytais normatyvais, t. y. priskirti šiuos turto pogrupius atitinkamai PMĮ 1 priedėlyje nustatytai ilgalaikio turto grupei.

Ilgalaikio turto grupė

Metodas

Normatyvas metais

Normatyvas, jei turtas skirtas naudoti ir naudojamas MTEP veikloje

MATERIALUSIS TURTAS

Veiklai naudojami nauji pastatai bei pastatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimas

Tiesinis arba dvigubo balanso

8

8

Gyvenamieji namai

Tiesinis

20

20

Kiti, aukščiau neišvardyti, pastatai

Tiesinis

15

15

Mašinos ir įrengimai

Tiesinis arba dvigubo balanso

5

2 (išskyrus taikant dvigubo balanso metodą)

Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)

Tiesinis

8

2

Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterinius tinklus)

Tiesinis

8

8

Geležinkelio riedmenys (šilumvežiai, vagonai, cisternos), laivai

Tiesinis

8

8

Vamzdynai, lėktuvai, ginklai

Tiesinis

15

15

Baldai, išskyrus naudojamus viešbučių veiklai

Tiesinis

6

6

Inventorius, baldai, naudojami viešbučių veiklai

Tiesinis arba dvigubo balanso

6

6

Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)

Tiesinis arba dvigubo balanso

3

2 (išskyrus taikant dvigubo balanso metodą)

Lengvieji automobiliai:

1) naudojami trumpalaikės automobilių nuomos veiklai, vairavimo mokymo paslaugoms ar transporto paslaugoms teikti – ne senesni kaip 5 metų

Tiesinis arba dvigubo balanso

4

4

2) kiti lengvieji automobiliai – ne senesni nei 5 metų

Tiesinis

6

6

3) kiti lengvieji automobiliai

Tiesinis

10

10

Krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų

Tiesinis arba dvigubo balanso

4

4

Kiti krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai

Tiesinis

4

4

Kitas, aukščiau neišvardytas, materialusis turtas

Tiesinis arba produkcijos

4 (išskyrus taikant produkcijos metodą)

2 (išskyrus taikant produkcijos metodą)

NEMATERIALUSIS TURTAS

Programinė įranga

Tiesinis arba dvigubo balanso

3

2 (išskyrus taikant dvigubo balanso metodą)

Įsigytos teisės

Tiesinis arba dvigubo balanso

3

2 (išskyrus taikant dvigubo balanso metodą)

Kitas nematerialusis turtas

Tiesinis

4

2

PRESTIŽO VERTĖ

Prestižo vertė

Tiesinis

15

15

Teises aktai

Registracijos numeris KM0673

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ar amortizacija (18, 19 str.)

Nusidėvėjimo ar amortizacijos metodai

Nusidėvėjimo ar amortizacijos metodų taikymas

Tiesiogiai proporcingas

(tiesinis)

Taikant ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo tiesinį metodą, metinė nusidėvėjimo (amortizacijos) suma apskaičiuojama kaip ilgalaikio turto įsigijimo kainos ir to turto likvidacinės kainos skirtumo bei nusidėvėjimo (amortizacijos) laiko (metais) santykis:

 

N = (V1 - V2) / T

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kaina;

V2 – ilgalaikio turto likvidacinė kaina;

T – naudojimo laikas metais.

Dvigubas – mažėjančios kainos (dvigubo balanso)

Taikant ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo dvigubo balanso metodą, metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

 

N = L x n; n = 100 proc. / T x 2

N – metinė nusidėvėjimo suma;

L – ilgalaikio turto likutinė kaina;

n – nusidėvėjimo procentas;

T – naudojimo laikas metais.

 

Pirmaisiais turto naudojimo metais:

N1 = L1 x n

N1 – metinė nusidėvėjimo suma pirmaisiais metais, L1 = V1, kur V1 – ilgalaikio turto įsigijimo kaina.

 

Antraisiais turto naudojimo metais:

N2 = L2 x n, kur L2 = L1 - N1

 

Trečiaisiais turto naudojimo metais:

N3 = L3 x n, kur L3 = L2 - N2

 

Ketvirtaisiais ir einančiais po jų ir dar kitų „i“-tųjų metų (išskyrus paskutinius turto naudojimo metus):

Ni = Li x n, kur Li = Li-1 - Ni-1

 

Paskutiniais turto naudojimo metais:

Np = Lp-1 - V2, kur V2 – ilgalaikio turto likvidacinė kaina

Produkcijos

Taikant produkcijos metodą, metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainos ir to turto likvidacinės vertės skirtumą padauginus iš per mokestinį laikotarpį pagamintos produkcijos ar perdirbtos žaliavos kiekio ir maksimalaus šiuo turtu pagaminamos produkcijos ar perdirbamos žaliavos kiekio santykio.

Atskiroms ilgalaikio turto grupėms nusidėvėjimo (amortizacijos) metodai taikomi pagal PMĮ 1 priedėlį. Kai kurioms ilgalaikio turto grupėms gali būti taikomas tik tiesinis nusidėvėjimo (amortizacijos) metodas, kai kurioms tiesinis arba produkcijos, o kai kurioms – arba tiesinis, arba dvigubo balanso.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0662

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ar amortizacija (18, 19 str.)

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo pradžios būdai

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo pradžios būdų taikymas

Kito mėnesio būdas

Vienetas, pasirinkęs kito mėnesio būdą, visoms turto grupėms gali taikyti tik tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Taikant kito mėnesio būdą, ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija) pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmosios dienos po ilgalaikio turto naudojimo pradžios.

Pusmečio būdas

Taikant pusmečio būdą, įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) suma, kurią tais metais leidžiama atskaityti, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priklauso nuo to, kada turtas pradėtas naudoti – ar pirmą, ar antrą mokestinių metų pusmetį:

 • jei ilgalaikis turtas pradedamas naudoti iki mokestinio laikotarpio šešto mėnesio paskutinės dienos (jei mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais – iki birželio 30 d.), t. y. pirmą mokestinių metų pusmetį, tais mokestiniais metais leidžiama atskaityti visą metinę to turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumą;
 • jei ilgalaikis turtas pradedamas naudoti po mokestinio laikotarpio šešto mėnesio paskutinės dienos, t. y. antrą mokestinių metų pusmetį, to turto nusidėvėjimo (amortizacijos) suma tais mokestiniais metais visai neatskaitoma (turtas nudėvimas (amortizuojamas) pradedant nuo kito mokestinio laikotarpio).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0666

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ar amortizacija (18, 19 str.)

Visiems turto vienetams, priklausantiems tai pačiai ilgalaikio turto grupei, gali būti taikomas tik vienas (tas pats) nusidėvėjimo (amortizacijos) metodas.

Nusidėvėjimo metodas gali būti pakeistas tik visiškai nudėvėjus (amortizavus) visos grupės visus turto vienetus, t. y. jeigu vienetas ilgalaikio turto grupei pasirinko ir pradėjo taikyti dvigubo balanso metodą, pakeisti jį į tiesinį galės tik tada, jei, taikydamas dvigubo balanso metodą visą turto grupę (visus turto grupei priskirtus turto vienetus) visiškai nudėvės (amortizuos). Visiškai nudėvėjęs (amortizavęs) senuosius turto vienetus, įsigytiems naujiems, minėtai grupei priskirtiems, turto vienetams (visai grupei) vienetas galės taikyti tiesinį nusidėvėjimo (amortizacijos) metodą.

Vienetas, neatsižvelgdamas į kitas PMĮ 18 straipsnio nuostatas, pats nusistato (pasirenka), kada produkcijos metodu pradedamas nudėvėti jo įsigytas ir pradėtas naudoti ilgalaikis turtas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0667

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ar amortizacija (18, 19 str.)

Ilgalaikio turto įsigijimo kaina į sąnaudas įskaitoma dalimis per turto nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpį PMĮ 18 straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į minimalius nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus, numatytus PMĮ 1 priedėlyje.

Pagal PMĮ 18 str. 3 dalį, ilgalaikio turto grupėms (išskyrus naujus pastatus, naudojamus veiklai, ir pastatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimą, jei pastatai pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002-01-01, taip pat gyvenamuosius namus ir kitus pastatus) patys nusistatyti maksimalius nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus, neatsižvelgdami į PMĮ 1 priedėlyje nustatytus normatyvus, gali vienetai, tenkinantys visas šias 3 sąlygas:

 1. kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių; ir

 1. kurių mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 150 000 Eur (iki 2014-12-31 – 500 000 Lt); ir

 1. kurie neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų kriterijų:

 • vienetai (individualios (personalinės) įmonės), kurių dalyvis ar jo šeimos nariai yra ir kitų vienetų (individualių (personalinių) įmonių) dalyviai;

 • vienetai (individualios (personalinės) įmonės), kurių dalyvis ir / ar jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų) kituose vienetuose, ir vienetai, kuriuose vieneto (individualios (personalinės) įmonės) dalyvis ir / ar jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų);

 • vienetai, kuriuose tas pats dalyvis paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų);

 • vienetai, kuriuose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų).

Ilgalaikio turto likvidacinė vertė turi būti ne didesnė kaip 10 proc. šio turto įsigijimo kainos.

Jei vienetas ilgalaikį turtą nudėvėjo iki jo likvidacinės vertės ir nori tą likvidacinę vertę sumažinti, nes planuoja tą turtą dar naudoti savo veikloje, tai ta suma, kuria sumažinama likvidacinė vertė, t. y. įsigijimo kainos nenudėvėtoji dalis, į sąnaudas gali būti perkeliama dalimis per to turto planuojamą naudingo eksploatavimo laikotarpį. Šiuo atveju į mokesčių administratorių kreiptis (pateikti prašymą arba informuoti) nereikia.

Nudėvėjus arba amortizavus naudojamą ilgalaikį turtą iki jo likvidacinės vertės ir tą turtą nurašius, likvidacinė vertė priskiriama ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Pažymėtina, kad ribojamų dydžių atskaitymams nepriskiriamas:

 • pagal nuomos, panaudos sutartis naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimas; arba

 • individualios įmonės savininkui (jo šeimos nariams) nuosavybės teise priklausančio, individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija), nes individuali įmonė nepatiria šio turto įsigijimo išlaidų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0669

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ar amortizacija (18, 19 str.)

Aspektas

Komentarai

Kuriais atvejais privalo būti tikslinami?

Vienetas, atitinkantis PMĮ 18 str. 3 dalyje nustatytus kriterijus, gali taikyti trumpesnius nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, nei numatyti PMĮ 1 priedėlyje.

Atitinkamai, jei vienetas nebeatitinka šių kriterijų, jis privalo tą mokestinį laikotarpį, kurį kriterijai nebetenkinami, patikslinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo ar amortizacijos normatyvus, kurie negali būti mažesni už PMĮ 1 priedėlyje ilgalaikio turto grupėms nustatytus normatyvus. Šiuo atveju į mokesčių administratorių vienetui kreiptis (pateikti prašymą arba informuoti) nereikia.

Vienetas nuo to mokestinio laikotarpio, kurį nebetenkino nustatytų sąlygų, pradžios, ilgalaikio turto įsigijimo kainos nenudėvėtąją dalį į sąnaudas gali perkelti dalimis per ne trumpesnį nei PMĮ 1 priedėlyje atitinkamai ilgalaikio turto grupei nustatytą nusidėvėjimo ar amortizacijos laikotarpį, neįskaitant to(-ų) mokestinio(-ių) laikotarpio(-ių), kurį(-iuos) tas turtas jau buvo naudotas.

Kuriais atvejais gali būti tikslinami?

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai gali būti tikslinami šiais atvejais:

 1. atlikus ilgalaikio turto rekonstrukciją;

 1. atlikus remontą, kurio darbai pailgino turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerino jo naudingąsias savybes;

 1. pakeitus ilgalaikio turto naudojimo paskirtį;

 1. įsigijus kitą to paties ilgalaikio turto dalį;

 1. dėl kitų objektyvių priežasčių, tačiau tik gavus vietos mokesčio administratoriaus sutikimą.

Kas gali būti laikoma kitomis objektyviomis priežastimis?

Vienetas turi teisę kreiptis į mokesčių administratorių dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvų tikslinimo tais atvejais, jeigu jis, nustatydamas ilgalaikio turto grupėms nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus, tinkamai neatsižvelgė į:

 • planuojamą ilgalaikio materialiojo turto naudojimo intensyvumą, turto naudojimo aplinką, naudingųjų turto savybių kitimą per visą jo eksploatavimo laikotarpį;

 • technologinę bei ekonominę pažangą, morališkai sendinančią turtą;

 • kitus veiksnius, trumpinančius arba ilginančius ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpį.

Kokiu būdu gaunamas mokesčių administratoriaus sutikimas?

Vienetas, norėdamas patikslinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus, mokesčių administratoriui turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

 1. kuriai(-ioms) ilgalaikio turto grupei(-ėms) vientas nori patikslinti nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus;

 1. kokie nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai buvo nustatyti ilgalaikio turto grupei(-ėms), kurios(-ių) nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus vienetas nori patikslinti;

 1. kokius patikslintus nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus (metais) vienetas norėtų nustatyti atitinkamai(-oms) ilgalaikio turto grupei(-ėms);

 1. dėl kokių konkrečių objektyvių aplinkybių vienetas nori pakeisti nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus (nurodomos priežastys ir pateikiami apskaičiavimai).

Mokesčių administratorius, išnagrinėjęs prašyme pateiktus duomenis (prašymą turi išnagrinėti per 30 darbo dienų), surašo atitinkamą sprendimą ir jį pateikia vienetui.

Patikslinti normatyvai negali būti mažesni už PMĮ 1 priedėlyje ilgalaikio turto grupėms nustatytus normatyvus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0671

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ar amortizacija (18, 19 str.)

Nusidėvėjimas ar amortizacija neskaičiuojama šiam ilgalaikiam turtui:

 1. žemei;

 1. pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas, bei pagal pirkimo - pardavimo arba nuomos sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas pirkėjui apmokėjus visą turto vertę, perduotam ilgalaikiam turtui;

 1. bibliotekų fondų ir į kultūros vertybių registrą įtrauktam ilgalaikiam turtui, išskyrus pastatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimo nusidėvėjimą;

 1. paties vieneto susikurtam nematerialiajam ilgalaikiam turtui, nustatytam PMĮ 1 priedėlio grupėse (jei PMĮ nenustatyta kitaip):

 • įsigytos teisės;

 • kitas nematerialusis turtas;

 • prestižo vertė (išskyrus PMĮ 18 str. 10 dalyje nustatytą atvejį);

 1. nenaudojamam, esančiam atsargose ar užkonservuotam ilgalaikiam turtui, taip pat ilgalaikio turto perkainojimo rezultatams.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0664

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ar amortizacija (18, 19 str.)

Kai įsigyjant kito vieneto veiklą kaip kompleksą ar jo veiklos dalį, apskaičiuojama prestižo vertė, tai prestižo vertė jo įsigijimo momentu pripažįstama įsigytu ilgalaikiu nematerialiuoju turtu (prestižu) ir į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus įtraukiama kaip ir kitas ilgalaikis turtas (dalimis per amortizacijos laikotarpį).

Kai akcijų įsigijimo momentu apskaičiuojama prestižo vertė, tai apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, šio ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija skaičiuojama ir priskiriama ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams tik po šių vienetų sujungimo ar vieno jų prijungimo prie kito, t. y. akcijų įsigijimo (perėjimo nuosavybėn) metu susidariusi prestižo vertė nepriskiriama ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams tol, kol reorganizavimas ar perleidimas faktiškai neatliekamas.

Vienetui įsigyjant 100 proc. (arba mažiau) kito vieneto akcijų, pagal PMĮ 2 str. 30 dalį susidaro prestižo vertė, o vėliau reorganizuojant šiuos vienetus prie įsigyjamojo vieneto prijungiamas įsigyjantysis vienetas (prie dukterinio vieneto prijungiamas patronuojantis vienetas). Tokiu atveju patronuojančio vieneto akcijų įsigijimo momentu apskaičiuotos prestižo vertės amortizacija skaičiuojama ir atskaitoma iš po reorganizavimo veiksiančio dukterinio vieneto pajamų.

Atsižvelgiant į tai, kad prestižo vertė negali būti perleidžiama be kito vieneto turto, jos likvidacinė vertė nenustatoma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0676

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ar amortizacija (18, 19 str.)

Kai vienetas, taikęs pusmečio būdą, atlygintinai ar neatlygintinai perduoda ilgalaikį turtą, jo nusidėvėjimo (amortizacijos) suma, kurią tais metais leidžiama atskaityti, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priklauso nuo turto perdavimo datos:

 • jei ilgalaikis turtas perduodamas pirmąjį mokestinių metų pusmetį, nusidėvėjimas (amortizacija) per tą mokestinį laikotarpį neskaičiuojamas;

 • jei ilgalaikis turtas perduodamas antrąjį mokestinių metų pusmetį, leidžiama atskaityti 1/2 metinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos.

Kai vienetas, kuris taikė kito mėnesio būdą, atlygintinai ar neatlygintinai perduoda ilgalaikį turtą, to turto nusidėvėjimas (amortizacija) baigiamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmosios dienos po ilgalaikio turto pardavimo ar neatlygintino perdavimo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0678

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ar amortizacija (18, 19 str.)

Kai savininkas ilgalaikį turtą perleidžia nuosavybėn kitam asmeniui (įgijėjui), kuris anksčiau šį turtą buvo perleidęs nuosavybėn turtą perleidžiančiam savininkui, ilgalaikio turto įgijėjas to turto nusidėvėjimą (amortizaciją) toliau skaičiuoja tuo pačiu metodu nuo nenudėvėtos (neamortizuotos) iki pirmojo turto perleidimo įsigijimo kainos, išskyrus atvejus, kai naujoji turto įsigijimo kaina yra mažesnė už iki pirmojo perleidimo nenudėvėtą (neamortizuotą) ilgalaikio turto kainą.

Pavyzdys

 

UAB X 2016 m. vasario 20 d. įsigijo naują lengvąjį automobilį už 61 000 Eur (be PVM) ir tą patį mėnesį pradėjo jį naudoti. UAB X yra pasirinkusi ilgalaikio turto kito mėnesio nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo pradžios būdą. Vadovaujantis PMĮ 1 priedėliu, šio lengvojo automobilio, kurio likvidacinė vertė – 1 240 Eur, nusidėvėjimas bus skaičiuojamas taikant 6 metų (72 mėn.) nusidėvėjimo normatyvą.

UAB X automobilį naudojo iki 2016 m. gruodžio 15 d., o kitą dieną pardavė UAB Y. UAB X iki automobilio pardavimo UAB Y prie leidžiamų atskaitymų priskyrė 8 300 Eur [(61 000 – 1 240) : 72 x 10 = 8 300 Eur] nusidėvėjimo sumą.

2017 m. kovo mėn. UAB X iš UAB Y už 40 000 Eur nusipirko tą patį automobilį, kurį 2016 m. gruodžio 16 d. tai įmonei buvo pardavusi.

Kadangi UAB X iki automobilio pardavimo UAB Y leidžiamiems atskaitymams priskyrė 8 300 Eur nusidėvėjimo sumą, automobilio likutinė kaina iki pardavimo sudarė 52 700 Eur (61 000 – 8 300). Antrą kartą įsigyto turto įsigijimo kaina yra mažesnė už nenudėvėtą iki turto pardavimo įsigijimo kainą (40 000 Eur < 52 700 Eur). Todėl šio automobilio nusidėvėjimą įmonė X turės skaičiuoti nuo 40 000 Eur. UAB X šio turto nusidėvėjimą į leidžiamus atskaitymus galės įskaityti per laikotarpį, ne trumpesnį už PMĮ 1 priedėlyje ilgalaikio turto grupei, kuriai priskiriamas lengvasis automobilis, nustatytą maksimalų laikotarpį (t. y. per 6 ar daugiau metų).

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0682

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ar amortizacija (18, 19 str.)

Patikslinti nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai negali būti trumpesni už PMĮ 1 priedėlyje ilgalaikio turto grupėms nustatytus normatyvus.

Ilgalaikio turto įsigijimo kainos nenudėvėtoji arba neamortizuotoji dalis, pradedant nuo mokestinio laikotarpio pradžios, kurį nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai buvo patikslinti, į vieneto sąnaudas įskaitoma per likusį (patikslintą) turto naudingo tarnavimo laikotarpį.

Nuo to mokestinio laikotarpio, kurį nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai buvo patikslinti, pradžios, ilgalaikio turto įsigijimo kainos nenudėvėtąją dalį į sąnaudas vienetas gali perkelti dalimis per ne trumpesnį nei PMĮ 1 priedėlyje atitinkamai ilgalaikio turto grupei nustatytą nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpį, atsižvelgiant į tą(-uos) mokestinį(-ius) laikotarpį(-ius), per kurį(-iuos) tas turtas jau buvo naudotas.

Patikslinti nusidėvėjimo normatyvai negali būti trumpesni nei praėjęs to turto naudojimo laikotarpis įskaitant ir visą mokestinį laikotarpį, kurį normatyvai trumpinami.

Jeigu turto nusidėvėjimo normatyvai yra sutrumpinami, neatsižvelgus į to turto naudojimo laikotarpį (įskaitant ir visą mokestinį laikotarpį, kurį normatyvai trumpinami), laikoma, kad vieneto ilgalaikis turtas nenaudojamas pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti ir yra nurašomas, todėl tokio turto nenudėvėta (neamortizuota) įsigijimo kainos dalis ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams nepriskiriama.

1 pavyzdys

Vieneto pastato įsigijimo kaina – 300 000 Eur, numatytas naudingas tarnavimo laikas – 50 metų, likvidacinė vertė – 290 Eur, taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas, metinė nusidėvėjimo suma – 5 994,20 Eur [(300 000 – 290) / 50 ]. Po 5 naudojimo metų dėl numatomo intensyvesnio pastato naudojimo vienetas numatė sutrumpinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpį ir vietoj 50 metų nustatyti 15 metų nusidėvėjimo laikotarpį. Šiuo atveju patikslinti nusidėvėjimo normatyvai nėra trumpesni nei praėjęs to turto naudojimo laikotarpis.

Vienetas, gavęs mokesčių administratoriaus sutikimą, patikslino ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpį ir nustatė 15 metų nusidėvėjimo laikotarpį ilgalaikiam turtui, kuris įmonės veikloje jau buvo naudojamas 5 metus. Todėl likęs to pastato naudojimo laikotarpis yra 10 (15-5) metų. Likusi nenudėvėta 269 739 Eur (300 000 – 290 - 5 994,20 × 5) pastato vertės dalis bus priskirta ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams per likusius 10 metų, t. y. po 26 973,90 Eur (269 739 / 10) kasmet.

 

2 pavyzdys

Vienetas įsigijo ilgalaikį turtą – pastatą, kuriam nustatė 40 metų nusidėvėjimo normatyvą ir pradėjo jį nudėvėti nuo mokestinio laikotarpio kovo 1 d. Po 20 metų vienetas išplėtė savo veiklą ir pradėjo naudoti pastatą intensyviau. Vienetas norėtų sutrumpinti pastato nusidėvėjimo normatyvą iki 20 metų, todėl per to mokestinio laikotarpio, kurio kovo 1 d. sueis 20 metų kaip nudėvimas šis pastatas, pirmuosius du mokestinio laikotarpio mėnesius vienetas norėtų nudėvėti iki likvidacinės vertės visą likusią nenudėvėtąją pastato vertę. Tokio normatyvo vienetas šiuo atveju nusistatyti negali, nes, trumpinant pastato nusidėvėjimo normatyvą iki 20 metų, turi būti atsižvelgiama taip pat ir į visą mokestinį laikotarpį, kurį normatyvai trumpinami.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0684

Ši informacija skelbiama:
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ar amortizacija (18, 19 str.)

Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, vieneto turtu laikomos materialios vertybės, kurios yra įsigytos pagal lizingo sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas.

Pavyzdys

 

Automobilio įsigijimo sutartis su lizingo bendrove pasirašyta kovo mėnesį, tą patį mėnesį atlikta ir registracija. Faktiškai tokio turto valdymo ir naudojimo teisė įmonei pereina nuo sutarties pasirašymo dienos (jei pačioje sutartyje nebuvo įtvirtintos kitos sąlygos). Sąskaitą lizingo bendrovė išrašo balandžio mėnesį, kurios pagrindas – kovo mėnesį sudaryta automobilio įsigijimo sutartis.

 

Jei įmonė (lizingo gavėja) nusidėvėjimo skaičiavimui taiko pusmečio būdą, tą mokestinį laikotarpį, kurį šis automobilis buvo įsigytas, leidžiama atskaityti visą metinę to turto nusidėvėjimo sumą (kadangi turtas buvo įsigytas pirmąjį mokestinių metų pusmetį).

 

Jei įmonė (lizingo gavėja) nusidėvėjimo skaičiavimui taiko kito mėnesio būdą, tuomet šio automobilio nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmosios dienos po ilgalaikio turto naudojimo , t. y. nuo balandžio mėnesio, jei turtas buvo pradėtas naudoti kovo mėnesį.

 

Teises aktai