Registracijos numeris KM1858

Ši informacija skelbiama:
Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato naudojimas

Aspektas

Komentaras

Bendrosios nuostatos

Individualią veiklą vykdantys gyventojai (tiek įsigiję verslo liudijimus, tiek įregistravę individualią veiklą pagal pažymą) ir užsiimantys prekyba patalpose (ne lauko sąlygomis) savo veikloje privalo naudoti kasos aparatus.

Kada individualią veiklą vykdantiems gyventojams neprivaloma naudoti kasos aparatų?

 

Nereikalaujama naudoti kasos aparatų:

 1. gyventojams, kurie verčiasi individualia veikla ir teikia paslaugas arba parduoda savo gamybos ne maisto prekes (nuostata taikoma nuo 2015-05-27);

 1. prekiaujantiesiems savo (nuosavybės teise priklausančiame ar kitais teisėtais pagrindais naudojamame) namų valdos žemės sklype, mėgėjų sodo sklype arba kitoje žemės ūkio valdoje (ūkyje), kurių ekonominis dydis neviršija 1 ekonominio dydžio vieneto (EDV), išaugintais žemės ūkio produktais ir iš jų pagamintais maisto produktais, jeigu prekiautojas prekybos vietoje turi dokumentus, patvirtinančius žemės valdymą arba naudojimą, ir asmens dokumentą.

Taip pat naudoti kasos aparato nereikalaujama (bet, asmeniui pageidaujant, išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas), kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą:

 1. individualia veikla besiverčiantiems gyventojams, kurie prekiauja pastatuose ar patalpose, taip pat kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse, kurių siena (-os) arba ją atitinkantys konstrukcijos elementai yra visiškai ar didžia dalimi atidaromi į lauką;

 1. gyventojams, kurie per paskutinius 2 metus pirmą kartą įregistravo prekybos individualią veiklą pagal pažymą arba įsigijo prekybos verslo liudijimą, arba keičia mokesčių sumokėjimo formą iš individualios veiklos su prekybos verslo liudijimu į prekybos individualią veiklą pagal pažymą, prekiauja pirmuosius 6 veiklos vykdymo mėnesius, skaičiuojamus nuo veiklos įregistravimo ar verslo liudijimo įsigijimo (šių situacijų pavyzdžius galite rasti čia);

 1. gyventojams, kurie įsigijo prekybos verslo liudijimą, kuriame numatyta veiklą vykdyti tik 1 dieną ar 2 dienas per savaitę;

 1. konkrečiais atvejais, kai VMI įvertina objektyvias priežastis ir priima individualius sprendimus, dėl kurių kasos aparato naudojimas atitinkamoje prekybos vietoje yra negalimas arba sukeltų akivaizdžiai neproporcingas administracinės naštos pasekmes.

Ar būtinas antras kasos aparatas, kai yra samdomi darbuotojai, kurie dirba skirtingose prekybos vietose?

Jeigu gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, ir šio gyventojo darbuotojas prekiauja toje pačioje vietoje, gali būti naudojamas vienas kasos aparatas.

Tačiau jeigu prekiaujama skirtingose prekybos vietose, kiekvienas iš jų, t. y. tiek individualią veiklą pagal pažymą vykdantis gyventojas, tiek individualią veiklą vykdančio gyventojo samdomas darbuotojas, turi naudoti atskirus kasos aparatus.

Ar reikalingas kasos aparatas, vykdant prekybą komiso pagrindais?

Jeigu vykdant prekybą komiso pagrindais pajamos gaunamos parduodant prekes ne lauko sąlygomis, turi būti naudojamas kasos aparatas.

Ar ūkininkai privalo naudoti kasos aparatą, jeigu iš savo sandėlių parduoda žemės ūkio produkciją juridiniams asmenims (pvz., restoranams)?

Nereikalaujama, kad kasos aparatai būtų naudojami atsiskaitymui tarp ūkio subjektų (ūkio subjektas – Lietuvoje įsteigtas ir veikiantis juridinis asmuo, užsienio juridinis asmuo ar jo padalinys, taip pat fizinis asmuo, kurie Lietuvoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla).

Atitinkamai, kasos aparatų gali nenaudoti ūkininkai, kurie vykdo prekybą žemės ūkio produkcija su kitais ūkio subjektais.

Ar reikalingas kasos aparatas prekiaujant mugės metu, jei ji vyksta prekybos centro patalpose (pvz., Kalėdinė mugė Vilniuje Panoramos prekybos centre)?

Kasos aparato naudoti neprivaloma, kai prekiaujama iki 10 dienų trukmės (ne ilgiau) organizuojamų parodų, mugių patalpose savo gamybos produkcija.

Ši nuostata netaikoma ūkio subjektams, parodose-mugėse prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais (išskyrus alų, taip pat natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 proc.) ir / ar apdorotu tabaku.

Jei smulkiajame versle dirba šeimos nariai, kaip jie privalo naudotis vienu kasos aparatu?

Verslo liudijimo savininkas bei jo šeimos nariai, įrašyti į verslo liudijimą, gali naudotis tuo pačiu kasos aparatu, nes pajamas, kaip įprasta, apskaityti turi verslo liudijimo savininkas.

Ar su vienu kasos aparatu skirtingomis savaitės dienomis galima prekiauti skirtingose savivaldybėse įrengtose turgavietėse?

Su vienu (tuo pačiu) kasos aparatu galima prekiauti bet kurioje prekybai skirtoje vietoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1862

Ši informacija skelbiama:
Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato naudojimas

Aspektas

Komentaras

Kasos aparato įsigijimas ir registravimas

Individualia veikla besiverčiantis gyventojas gali naudoti tik  VMI jo vardu įregistruotą kasos aparatą, išskyrus atvejus, kai gyventojas nuomoja prekyvietės vardu įregistruotą kasos aparatą ar nuomojasi kasos aparatą iš kito asmens (juridinio ar fizinio).

Kai kasos aparatą naudoja gyventojai, veikiantys jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu, kasos aparatas registruojamas vieno iš partnerių vardu, įregistruotą kasos aparatą prekybos veikloje gali naudoti visi partneriai.

Gyventojas dėl kasos aparato įregistravimo  VMI turi kreiptis į tą aptarnaujančią įmonę, kuriai išduotas sertifikatas, leidžiantis atlikti registruojamo kasos aparato modelio techninės priežiūros ir remonto darbus.

Kai gyventojas nuomoja prekyvietės vardu įregistruotą kasos aparatą, prekyvietės vadovas ar jo paskirtas atsakingas darbuotojas laisvos formos pranešimu apie tai turi informuoti  VMI, kurioje įregistruotas nuomojamas kasos aparatas, ir kreiptis į aptarnaujančią įmonę dėl kasos aparato perprogramavimo. Pranešime VMI turi būti nurodyti nuomos sutarties duomenys: nuomojančio kasos aparatą gyventojo vardas, pavardė, gimimo data, sutarties sudarymo data ir numeris, sutarties sudarymo terminas (iki kada sudaryta sutartis), taip pat kasos aparato unikalus numeris.

Kai gyventojas nuomojasi kasos aparatą iš kito asmens (juridinio ar fizinio), jis pats informuoja apie tai VMI ir papildomai nurodo duomenis asmens (pavadinimą, juridinio asmens kodą arba fizinio asmens vardą pavardę), iš kurio nuomojasi kasos aparatą, taip pat pats kreipiasi į aptarnaujančią įmonę dėl kasos aparato perprogramavimo.

Gyventojo, naudojančio kasos aparatą, pareigos

Individualia veikla besiverčiantis gyventojas turi:

 1. kiekvieną dieną pildyti Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalą (toliau - Kasos aparato žurnalas);

 1. pasirašyti į kasos aparatą įdedamų naujų kontrolinių juostų pradžioje ir baigtų spausdinti kontrolinių juostų pabaigoje;

 1. registruoti kasos aparatu visus atsiskaitymus ir visas prekybos (paslaugų) operacijas, grynųjų pinigų išmokėjimą, įdėjimą ir išėmimą iš kasos aparato kasos;

 1. užregistravęs visas prekių (paslaugų) pardavimo (pirkimo) operacijas, pagal kasos aparato duomenis nustatyti visą mokėtiną sumą;

 1. kasos aparatu registruoti atsiskaitymą pagal mokėjimo būdą, išspausdinti kvitą ir teisingai jį nuplėšti;

 1. užbaigtą spausdinti kvitą kartu su grąža ar kita mokėjimo priemone (mokėjimo kortelės ir panašiai) išduoti asmeniui (pirkėjui);

 1. jei kvitas sugadintas (plyšo juosta ar panašiai), VMI nustatyta tvarka įforminti jį tokia pat tvarka, kaip klaidingai išspausdintą kvitą, išspausdinti ir asmeniui išduoti naują kvitą;

 1. kasos aparatu apskaitytus pinigus rekomenduojama laikyti kasos aparato stalčiuje arba kitoje vietoje, tačiau atskirai nuo asmeninių pinigų (nelaikyti vienoje piniginėje, dėžutėje ir pan.);

 1. jei, išspausdinus kvitą, pirkėjas nutraukia pirkimo - pardavimo sutartį, jei išspausdintas klaidingas kvitas arba pirkėjas grąžina įsigytą prekę, gyventojas turi:

 • Kasos aparato žurnale įrašyti grąžintos prekės pavadinimą, grąžinimo priežastis ir pirkėjui grąžintą pinigų sumą;

 • grąžintą kvitą įklijuoti Kasos aparato žurnale;

 • kai su grąžinama preke pateiktame kvite užregistruotos ir kitos (negrąžinamos) prekės, pirkėjui pageidaujant išspausdinti naują negrąžintų prekių pardavimo kvitą ir jo numerį nurodyti laisvos formos pinigų grąžinimo akte;

 1. kai baigiasi ar nutrūksta kontrolinė juosta, pasirašyti ant jos nutrūkusių galų arba ant jos pabaigos ir naujos juostos pradžios, nurodyti datą ir laiką bei kontrolinės juostos eilės numerį. Nutrūkusią juostą klijuoti draudžiama.

Kokius veiksmus turi atlikti gyventojas, pasibaigus darbo dienai?

Pasibaigus darbo dienai būtina:

 1. suskaičiuoti dienos (pamainos) įplaukas grynaisiais pinigais;

 1. išspausdinti fiskalinę dienos ataskaitą („Z“), o paskutinę mėnesio dieną – ir fiskalinę mėnesio suminę ataskaitą bei įklijuoti į Kasos aparato žurnalą;

 1. kai dėl kasos aparato gedimo ar kitais atvejais pirkėjui išrašomas Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose LR finansų ministro 2002-12-24 įsakymu Nr. 415 ar Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose LR finansų ministro 2003-02-17 įsakymu Nr. 1K-040, nurodytas apskaitos dokumentas, Kasos aparato žurnalo skyriuje „Dienos „Z“ ir periodinės (mėnesio) ataskaitos“ dienos pabaigoje įrašoma gauta pajamų suma, paskaičiuota pagal išrašytus Buhalterinės apskaitos taisyklėse nurodytus apskaitos dokumentus;

 1. užpildyti Kasos aparato žurnalą, kurio įrašo duomenis parašu turi patvirtinti individualia veikla besiverčiantis gyventojas.

Ką daryti, jei kasos aparatas sugedo ar yra pavagiamas?

Kasos aparato gedimo atvejais privaloma kreiptis į aptarnaujančią įmonę, su kuria yra sudaryta sutartis. Jei tokia sutartis nėra sudaryta, kreiptis į bet kurią tą kasos aparato modelį aptarnaujančią įmonę.

Individualia veikla besiverčiantis gyventojas kasos aparato gedimo šalinimo laikotarpiu ar kitais atvejais, kai jį naudoti draudžiama (pažeista plomba ir panašiai), kiekvienam su juo atsiskaičiusiam asmeniui turi išduoti Buhalterinės apskaitos taisyklėse nurodytą apskaitos dokumentą.

Jei individualia veikla besiverčiantis gyventojas naudoja aptarnaujančios įmonės vardu registruotą atsarginį kasos aparatą, kuris skirtas pakeisti remontuojamą kasos apartą, atsarginiu kasos aparatu užfiksuoti atsiskaitymų duomenys registruojami remontuojamo kasos aparato Kasos aparato žurnale, nurodant atsarginio kasos aparato unikalųjį numerį.

Pastebėjus, kad kasos aparatas yra pavogtas, dingęs, nedelsiant privaloma kreiptis į policiją dėl dingimo aplinkybių nustatymo, o su policijos išduota pažyma - į VMI dėl kasos aparato išregistravimo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1857

Ši informacija skelbiama:
Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato naudojimas

VMI gali nustatyti kitokius individualia veikla besiverčiančių gyventojų naudojamų kasos aparatų spausdinamų kasos aparato kvitų rekvizitus, negu nurodyti LR Vyriausybės 2002-08-13 nutarimo Nr. 1283 35 punkte.

VMI prie FM viršininko 2004-01-26 įsakyme Nr. VA-9 yra nustatyti reikalavimai kasos aparatų, kuriuos naudoja individualia veikla besiverčiantys gyventojai, kvitų antraštėms.

Individualia veikla su verslo liudijimu besiverčiančio gyventojo naudojamo kasos aparato kvito antraštėje nereikia nurodyti verslo liudijimo numerio ir adreso (ši išimtis netaikoma individualia veikla pagal pažymą besiverčiantiems gyventojams).

Daugiau informacijos apie duomenis, nurodomus kasos aparato kvite, rasite čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1960

Ši informacija skelbiama:
Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato naudojimas

Gyventojas, veiklos pajamoms apskaityti naudojantis kasos aparatą, veiklos pajamas ir išlaidas privalo nurodyti Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnale. Tokiu atveju Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo pildyti nereikia.

Tuo atveju, kai gyventojas naudoja kelis kasos aparatus, kiekvieno kasos aparato pajamos ir iš kasos aparato patirtos išlaidos fiksuojamos atskiruose Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnaluose.

Jeigu neįmanoma nustatyti atskiram kasos aparatui tenkančių išlaidų, jos turi būti fiksuojamos ne kasos aparato operacijų žurnale, o Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo išlaidų skiltyje.

Be to, ir ataskaitiniai duomenys apie kiekvieno kasos aparato gautas atitinkamo mėnesio pajamas bei iš kasos aparato patirtas išlaidas į Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą turi būti įrašomi iš to mėnesio kasos aparato operacijų žurnalų ataskaitų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1861

Ši informacija skelbiama:
Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato naudojimas

Kasos aparatą naudojantis individualia veikla besiverčiantis gyventojas turi pildyti Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalą (toliau – Kasos aparato žurnalas), kurio formos pavyzdys pateikiamas VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymo Nr. V-255 3 priede.

Kasos aparato žurnalą galima atsispausdinti arba įsigyti blankų leidyklos parduotuvėse. Šio žurnalo gyventojui registruoti VMI nereikia.

Turi būti pildomas atskiras kiekvieno atsiskaitymams registruoti naudojamo kasos aparato žurnalas, kurio puslapių turi užtekti 12 kalendorinių mėnesių.

Pagal kasos aparato naudotojo poreikį per vieną dieną gali būti spausdinamos kelios „Z“ ataskaitos. Žurnalai turi būti sunumeruoti paties kasos aparato naudotojo nustatyta tvarka sudarytais nepasikartojančiais numeriais.

Žurnale turi būti klijuojamos visos VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakyme Nr. V-255 nurodytos kasos aparato ataskaitos ir dokumentai.

Kiekvienos kasos aparato naudojimo dienos pabaigoje Kasos aparato žurnalas pildomas chronologine tvarka.

Taisymai turi būti patvirtinti kasos aparato naudotojo (individualia veikla besiverčiančio gyventojo) parašu.

Laikinai nenaudojamo kasos aparato žurnale daromas įrašas ir nurodoma priežastis, kodėl kasos aparatas nenaudojamas.

Kasos aparato žurnale turi būti pildomi tokie skyriai:

II skyrius DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS

Šiame skyriuje turi būti klijuojamos kasos aparato spausdinamos kiekvienos dienos („Z“, o jei reikia, ir papildomos ataskaitos) bei periodinės kalendorinio mėnesio ataskaitos. Dienos ataskaitas („Z“) turi pasirašyti kasininkas (individualia veikla besiverčiantis gyventojas).

Šiame skyriuje taip pat nurodoma gauta pajamų suma, kai, nenaudojant kasos aparato, pirkėjams išrašomi apskaitos dokumentai (numatyti Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose LR finansų ministro 2002-12-24 įsakymu Nr. 415 arba Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose LR finansų ministro 2003-02-17 įsakymu Nr. 1K-040 ).

Jeigu individualia veikla besiverčiantis gyventojas paskiria asmenį, atsakingą už ataskaitų spausdinimą, ataskaitas pasirašyti turi atsakingas asmuo. Dirbant pamainomis, rekomenduojama įrašyti pamainos darbo laiko intervalą ir nurodyti pamainą priėmusių asmenų duomenis.

III skyrius BESIVERČIANČIO INDIVIDUALIA VEIKLA GYVENTOJO IŠLAIDŲ APSKAITA

Šiame skyriuje įrašomos per mėnesį padarytos (apmokėtos) veiklos išlaidos, susijusios su pajamomis, nuo kurių pajamų mokestis sumokamas įsigyjant verslo liudijimą (neskaidant jų pagal rūšis) arba per mėnesį patirtos išlaidos, kurios pripažįstamos individualios veiklos leidžiamais atskaitymais.

Gyventojas savo nuožiūra veiklos išlaidas gali įrašyti ir pagal jų rūšis, kai išlaidos padaromos arba kai išlaidos gali būti pripažįstamos leidžiamais atskaitymais, t. y. nelaukdamas mėnesio pabaigos.

Šis skyrius pildomas laikantis Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse ir Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse nustatytos tvarkos.

Gyventojai, pasirinkę apmokestinamąsias veiklos pajamas apskaičiuoti GPMĮ 18 str. 12 d. nustatyta tvarka, šio skyriaus gali nepildyti.

IV skyrius PASTABOS

Šiame skyriuje gali būti įrašoma kasos aparato naudotojo ir / ar kontroliuojančių institucijų papildoma informacija.

Žurnalas turi būti pagamintas taip, kad II skyriuje DIENOS „Z“ IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS būtų pakankamai vietos 12 mėnesių kiekvienos dienos ataskaitoms ir vienai mėnesio ataskaitai.

Už žurnalo pildymą atsako kasos aparato naudotojas (žurnalą pildantis gyventojas).

Žurnalas yra buhalterinės apskaitos registras ir jis turi būti saugomas Lietuvos teisės aktų nustatytą laiką (10 metų).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1859

Ši informacija skelbiama:
Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato naudojimas

 1. Gyventojas, įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą (ne PVM mokėtojas) ir turintis savo veiklai naudoti kasos aparatą, turi išrašyti tokius apskaitos dokumentus:

 1. Pirkėjui – gyventojui privalo išduoti kasos aparato kvitą, o jam pageidaujant – ir sąskaitą faktūrą;

 1. Pirkėjui – individualią veiklą vykdančiam kitam gyventojui privalo išduoti kasos aparato kvitą, o jam pageidaujant – ir sąskaitą faktūrą;

 1. Pirkėjui – įmonei privalo išduoti kasos aparato kvitą, o jam pageidaujant – ir sąskaitą faktūrą.

 1. Gyventojas, įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą (PVM mokėtojas) ir turintis veikloje naudoti kasos aparatą, turi išrašyti tokius apskaitos dokumentus:

 1. Pirkėjui – gyventojui privalo išduoti kasos aparato kvitą, o jam pageidaujant – ir PVM sąskaitą faktūrą;

 1. Pirkėjui – individualią veiklą vykdančiam kitam gyventojui privalo išduoti kasos aparato kvitą, o jam pageidaujant – ir PVM sąskaitą faktūrą;

 1. Pirkėjui – įmonei privalo išduoti kasos aparato kvitą, o jam pageidaujant – ir PVM sąskaitą faktūrą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1864

Ši informacija skelbiama:
Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato naudojimas

Nereikalaujama naudoti kasos aparato gyventojams, kurie:

 • per paskutinius 2 metus pirmą kartą įregistravo prekybos individualią veiklą pagal pažymą, arba

 • įsigijo prekybos verslo liudijimą, arba

 • keičia mokesčių sumokėjimo formą iš individualios veiklos su prekybos verslo liudijimu į prekybos individualią veiklą pagal pažymą,

prekiauja pirmuosius 6 veiklos vykdymo mėnesius, skaičiuojamus nuo veiklos įregistravimo ar verslo liudijimo įsigijimo.

1 pavyzdys

Gyventojas išsiėmė verslo liudijimą 2018-04-20 prekybai. Prekiaus turgavietėje (patalpoje). 2 metus iki minėtos datos veiklos nevykdė. 6 mėnesių laikotarpis, kurį gyventojas neprivalo naudoti kasos aparato, skaičiuojamas nuo verslo liudijimo įsigijimo, t. y. nuo 2018-04-20.

2 pavyzdys

Gyventojas 2018-05-01 įsigijo verslo liudijimą prekybai iki metų pabaigos ir 2018-06-15 pakeitė veiklos pobūdį iš veiklos pagal verslo liudijimą į veiklą su individualios veiklos pažyma. Jei gyventojas nevykdė individualios veiklos pagal pažymą ar verslo liudijimą ne trumpiau kaip 2 metus (skaičiuojant atgal nuo 2018-05-01), jis neprivalo naudoti kasos aparato 6 mėnesius nuo prekybos individualia veikla pagal pažymą įregistravimo, t. y. nuo 2018-06-15.

3 pavyzdys

Jeigu verslo liudijimas galioja iki 2018-04-30, o nuo 2018-05-01 įregistruojama prekybos individuali veikla pagal pažymą, gyventojas 6 mėnesius neprivalo naudoti kasos aparato, jeigu paskutinius 2 metus, skaičiuojamus nuo prekybos individualios veiklos pagal pažymą įregistravimo, neturėjo įregistruotos prekybos individualios veikos pagal pažymą.

Daugiau informacijos apie atvejus, kai gyventojams, besiverčiantiems individualia veikla, privaloma / neprivaloma naudoti kasos aparatų, rasite čia.

Teises aktai