Informacijos teikimas apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją (FR1070)

Registracijos numeris KM1308

Ši informacija skelbiama:
Informacijos teikimas apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją (FR1070)

Aspektas

Komentaras

Kas teikia?

Žemės ūkio produkcijos pirkėjai kas mėnesį turi teikti VMI informaciją apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją VMI nustatyta tvarka:

  1. prekybos įmonės, kurių pajamos per paskutinius ataskaitinius metus yra 1,5 milijono eurų arba daugiau;

  2. žemės ūkio produktų perdirbimo įmonės, kiti ūkio ir viešieji subjektai, superkantys žemės ūkio produktus apdoroti, apdirbti, perdirbti, naudoti savo ūkio reikmėms ar maitinimo poreikiams tenkinti ir (arba) parduoti ir kurių pajamos per paskutinius ataskaitinius metus yra 0,3 milijono eurų arba daugiau.

Pateikimo terminas

Nurodyti produkcijos pirkėjai kas mėnesį iki kito mėnesio 25 d. privalo tinkamai užpildyti Pranešimo apie žemės ūkio produkcijos pirkėjo pradelstas skolas žemės ūkio produkcijos pardavėjams formą FR1070.

 

Pateikimo būdai

Tinkamai užpildyta FR1070 forma pateikiama elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS), vadovaujantis VMI prie FM viršininko patvirtintų Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių nustatyta tvarka.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1311

Ši informacija skelbiama:
Informacijos teikimas apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją (FR1070)

Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją terminai ūkio subjektų sudaromose sutartyse

1. Žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartyse, sudaromose ūkio subjektų, atsiskaitymo (atliekamo bet kokia forma ir būdais) už žemės ūkio produkciją terminas, į jį įskaitant ir šios produkcijos įkainojimo trukmę, negali būti ilgesnis kaip:

1) 30 kalendorinių dienų nuo perkamų greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų gavimo dienos;

2) 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos, kuri nepriskirtina prie greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų, gavimo dienos, išskyrus Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją  įstatymo (toliau - Įstatymas) 5 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus.

2. Žemės ūkio produkcijos pardavėjų patiekti žemės ūkio produktai įkainojami ne vėliau kaip:

1) žalias pienas – per 8 darbo dienas nuo jo gavimo dienos;

2) salykliniai miežiai – per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos;

3) gyvuliai, grūdai (išskyrus salyklinius miežius), grikiai, sorai ir kiti grūdai, rapsų arba rapsukų sėklos, ankštinių, aliejinių augalų ir daugiamečių žolių sėklos, cukriniai runkeliai, žaliaviniai arba mirkyti linai, linų sėmenys, pluoštinės kanapės ir jų sėklos – per 2 darbo dienas nuo jų gavimo dienos;

4) kiti žemės ūkio produktai – kitą darbo dieną nuo jų gavimo dienos.

Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją terminai ūkio subjektų (žemės ūkio produkcijos pardavėjų) ir viešųjų subjektų sudaromose sutartyse

1. Greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų bei žemės ūkio produkcijos, nurodytos Įstatymo (toliau - Įstatymas) 5 straipsnio 2 dalyje, pirkimo-pardavimo sutartyse, sudaromose ūkio subjektų (žemės ūkio produkcijos pardavėjų) ir viešųjų subjektų, atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją laikotarpis, į jį įskaitant ir šios produkcijos įkainojimo trukmę, neturi viršyti 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.

2. Žemės ūkio produkcijos, išskyrus žemės ūkio produkciją, nurodytą šio Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje, pirkimo-pardavimo sutartyse, sudaromose ūkio subjektų (žemės ūkio produkcijos pardavėjų) ir viešųjų subjektų, atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją laikotarpis, į jį įskaitant ir šios produkcijos įkainojimo trukmę, neturi viršyti bet kurio iš šių terminų:

1) 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros arba lygiaverčio mokėjimo reikalavimo dokumento gavimo dienos;

2) jeigu PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros arba lygiaverčio mokėjimo reikalavimo dokumento gavimo diena yra neaiški, – 30 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos. Laikoma, kad PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros arba lygiaverčio mokėjimo reikalavimo dokumento gavimo diena yra neaiški, jeigu PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra arba lygiavertis mokėjimo reikalavimo dokumentas neišduodami žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo momentu arba nepridedami prie šios produkcijos gabenimo dokumentų, arba išsiųsti nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis, fiksuojančiomis išsiuntimo datą ir laiką;

3) jeigu žemės ūkio produkcijos pirkėjas PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą arba lygiavertį mokėjimo reikalavimo dokumentą gauna anksčiau negu žemės ūkio produkciją, – 30 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos;

4) jeigu įstatymuose arba žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartyje yra nustatyta šios produkcijos priėmimo ir (arba) patikrinimo dėl žemės ūkio produkcijos atitikties šios sutarties sąlygoms procedūra ir jeigu žemės ūkio produkcijos pirkėjas gauna PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą arba lygiavertį mokėjimo reikalavimo dokumentą šios produkcijos priėmimo ir (arba) patikrinimo dieną arba anksčiau, – 30 kalendorinių dienų nuo žemės ūkio produkcijos priėmimo ar patikrinimo dienos.

3. Žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartyse, sudarytose ūkio subjektų (žemės ūkio produkcijos pardavėjų) ir viešųjų subjektų, nustatyti atsiskaitymo terminai negali būti ilgesni negu šio Įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyti terminai, išskyrus atvejus, kai dėl to žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartyje aiškiai susitariama kitaip, jeigu tai yra objektyviai pagrįsta, atsižvelgiant į konkretų šios sutarties pobūdį ir (arba) jos ypatumus, ir jeigu bet kuriuo atveju atsiskaitymo terminas, į jį įskaitant ir šios produkcijos įkainojimo trukmę, neviršija 60 kalendorinių dienų nuo perkamos žemės ūkio produkcijos gavimo dienos. Ši nuostata netaikoma šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms sutartims.

4. Jeigu žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartyje, sudarytoje ūkio subjekto (žemės ūkio produkcijos pardavėjo) ir viešojo subjekto, yra nustatytas ilgesnis negu 60 kalendorinių dienų terminas, tokia sutarties sąlyga laikoma negaliojančia ir už gautą žemės ūkio produkciją su šios produkcijos pardavėju turi būti atsiskaitoma laikantis šio Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nustatytų terminų.

5. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros arba lygiaverčio mokėjimo reikalavimo dokumento gavimo dienos (datos ar datos ir valandos) nustatymas nėra žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos ūkio subjekto (žemės ūkio produkcijos pardavėjo) ir viešojo subjekto, reglamentavimo dalykas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1314

Ši informacija skelbiama:
Informacijos teikimas apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją (FR1070)

Atvejis

Paaiškinimai

Įmonė perka žemės ūkio produkciją iš tarpininko (pvz., didmeninės prekybos įmonės).

Žemės ūkio produkcijos pardavėjais laikytini ūkio subjektai, parduodantys žemės ūkio produktus, iš jų pagamintus maisto produktus, apdorotą ar perdirbtą kitą žemės ūkio produkciją.

Todėl įmonė, pirkdama žemės ūkio produkciją iš didmeninės prekybos įmonės, turi pateikti VMI informaciją apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją.

Įmonė perka žemės ūkio produktus, kurių kilmės šalis yra ne tik Lietuva, bet ir ES šalis ir / ar trečioji šalis.

Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarką nustatantys teisės aktai nereglamentuoja žemės ūkio produkcijos kilmės, todėl informacija apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę teikiama ne tik už Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse pagamintus žemės ūkio produktus ir iš jų pagamintus maisto produktus.

Žemės ūkio produkcijos pirkėjas, perka žemės ūkio produkciją iš žemės ūkio produkcijos pardavėjo, kuris su banku yra pasirašęs faktoringo sutartį.

Žemės ūkio produkcijos pirkėjai, perkantys žemės ūkio produkciją iš žemės ūkio produkcijos pardavėjo, kuris su banku ar kitu pelno siekiančiu juridiniu asmeniu (finansuotoju) yra pasirašęs faktoringo sutartį, turi teikti informaciją VMI apie atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją būklę.

 

Tais atvejais, kai finansuotojas su žemės ūkio produkcijos pardavėju atsiskaito nepažeidžiant nustatytų terminų, ir nėra susidariusios pradelstos skolos žemės ūkio produkcijos pardavėjui, žemės ūkio produkcijos pirkėjai informacijos apie atsiskaitymų būklę teikti neprivalo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1324

Ši informacija skelbiama:
Informacijos teikimas apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją (FR1070)

Informacija apie pradelstas skolas pirmiausia turi būti teikiama pagal žemės ūkio produkcijos pardavėjus ir pradelstas skolas.

Tačiau informaciją apie pradelstas skolas pagal žemės ūkio produktų rūšis turi teikti tik žemės ūkio produktus superkantys ir / arba perdirbantys ūkio subjektai (išskyrus prekybos įmones).

Teises aktai