Registracijos numeris KM1038

Ši informacija skelbiama:
Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema (111–115 str.)

Investicinio aukso tiekimas, įsigijimas iš kitos ES valstybės narės ir importas, taip pat atstovavimo (agento) paslaugos, kai agentas kito asmens vardu ir sąskaita dalyvauja tiekiant arba įsigyjant investicinį auksą, yra neapmokestinamas PVM.

PVM mokėtojai, gaminantys investicinį auksą arba bet kokį kitą auksą perdirbantys į investicinį auksą, turi teisę pasirinkti už tiekiamą investicinį auksą skaičiuoti PVM bendra tvarka, jeigu investicinio aukso pirkėjas yra PVM mokėtojas.

Jeigu PVM mokėtojas, gaminantis investicinį auksą arba bet kokį kitą auksą perdirbantis į investicinį auksą, pasinaudojo teise apmokestinti PVM, agentas, kito asmens vardu ir sąskaita dalyvaujantis to investicinio aukso tiekimo sandoryje, taip pat turi teisę už savo teikiamas atstovavimo (agento) paslaugas skaičiuoti PVM bendra tvarka.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1043

Ši informacija skelbiama:
Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema (111–115 str.)

 1. ne mažesnio kaip 995/1000 grynumo aukso luitai, plytelės ir plokštelės, pripažįstami tarptautinėse tauriųjų metalų rinkose, jeigu tokio luito, plytelės ar plokštelės masė ne mažesnė kaip 1 gramas;

 2. ne mažesnio kaip 900/1000 grynumo ir nukaldintos vėliau negu 1800 metais aukso monetos, kurios yra arba buvo naudojamos jų kilmės valstybėje kaip atsiskaitymo priemonė ir paprastai yra parduodamos už kainą, neviršijančią monetoje esančio aukso rinkos vertės daugiau kaip 80 proc.;

 3. vertybiniai popieriai, kurie patvirtina nuosavybės teises į šių reikalavimų 1 punkte nurodytą auksą, taip pat vertybiniai popieriai, patvirtinantys teisę ar pareigą įsigyti ar perleisti vertybinius popierius, patvirtinančius teisę į šių reikalavimų 1 punkte nurodytą auksą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1041

Ši informacija skelbiama:
Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema (111–115 str.)

PVM mokėtojas, gaminantis investicinį auksą arba bet kokį kitą auksą perdirbantis į investicinį auksą bei agentas, PVM mokėtojas, kito asmens vardu ir sąskaita dalyvaujantis investicinio aukso tiekimo sandoryje, apie savo pasirinkimą skaičiuoti PVM turi informuoti AVMI tokiu būdu ir terminais:

 1. PVM mokėtojas laisvos formos pranešimą apie savo pasirinkimą skaičiuoti / pratęsti / atšaukti skaičiuoti PVM (toliau – Pranešimas) turi įteikti AVMI tiesiogiai arba išsiųsti registruotu laišku;

 2. PVM mokėtojas Pranešimą turi pateikti nė vėliau kaip iki mokestinio laikotarpio, kurį pirmą kartą apskaičiavo PVM už tiekiamą investicinį auksą ar teikiamas atstovavimo (agento) paslaugas, dalyvaujant investicinio aukso tiekimo sandoryje, PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos. Pranešimas gali būti pateikiamas ir iš anksto (t. y. dar nepradėjus skaičiuoti PVM, bet numačius tai daryti). Jeigu PVM mokėtojas per nurodytą laikotarpį yra nepateikęs arba paštu neatsiuntęs AVMI rašytinio Pranešimo apie pasirinkimo skaičiuoti PVM laikotarpio pratęsimą, laikoma, kad PVM mokėtojas nėra pasirinkęs skaičiuoti PVM, taikant investicinio aukso apmokestinimo PVM schemą.

Pranešime turi būti nurodyta:

 • PVM mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, PVM mokėtojo kodas;

 • data, nuo kurios PVM mokėtojas pageidauja pradėti ar jau pradėjo skaičiuoti PVM;

 • jei PVM mokėtojas pageidauja, jis gali nurodyti datą, iki kada jis numato skaičiuoti PVM už prekes ar paslaugas, nurodytas VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-26 patvirtintų taisyklių (toliau – Taisyklių) 1.1 ir 1.2 papunkčiuose, t. y. už tiekiamą investicinį auksą ir teikiamas atstovavimo (agento) paslaugas, dalyvaujant investicinio aukso tiekimo sandoryje (jei ši data nenurodoma, laikoma, kad pasirinkimas skaičiuoti PVM galioja iki tol, kol PVM mokėtojas atšaukia šį savo pasirinkimą arba PVM mokėtojas išregistruojamas iš PVM mokėtojų registro);

 • PVM mokėtojo (ar jo įgalioto asmens) parašas;

 • agentas, PVM mokėtojas, teikiantis atstovavimo (agento) paslaugas, Pranešime be aukščiau nurodytų duomenų papildomai turi nurodyti šiuos duomenis apie jo atstovaujamą(-us) PVM mokėtoją(-us), gaminantį(-ius) investicinį auksą arba bet kokį kitą auksą perdirbantį(-ius) į investicinį auksą ir pasirinkusį(-us) skaičiuoti PVM už tiekiamą investicinį auksą:

 1. atstovaujamo(-ų) PVM mokėtojo(-ų) pavadinimas arba vardas, pavardė, PVM mokėtojo kodas;

 2. data(-os), nuo kurios(-ių) atstovaujamas(-i) asmuo(-ys) pradėjo skaičiuoti PVM už tiekiamą investicinį auksą;

 3. data, iki kurios atstovaujamas(-i) asmuo(-ys) numato skaičiuoti PVM (ši data nurodoma tokiu, atveju, jei atstovaujamas asmuo tokią datą yra nurodęs savo AVMI pateiktame Pranešime).

PVM mokėtojo pasirinktas PVM skaičiavimo laikotarpis, jeigu jis nurodytas Pranešime, gali būti pratęstas pagal PVM mokėtojo Pranešimą, pateikiant naują Pranešimą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1036

Ši informacija skelbiama:
Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema (111–115 str.)

Apmokestinamieji asmenys, kurie nėra PVM mokėtojai ir kurie verčiasi investicinio aukso tiekimu, turi teisę būti įregistruoti PVM mokėtojais savanoriškai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1045

Ši informacija skelbiama:
Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema (111–115 str.)

Apmokestinamieji asmenys, tiekiantys, įsigyjantys iš kitos valstybės narės, Lietuvoje importuojantys investicinį auksą ar teikiantys atstovavimo (agento) paslaugas, kai agentas kito asmens vardu ir sąskaita dalyvauja tiekiant arba įsigyjant investicinį auksą, turi laikytis papildomų apskaitos reikalavimų.

Duomenys apie sandorius su investiciniu auksu turi būti tvarkomi atskirai pagal VMI prie FM viršininko 2004-03-29 įsakymo Nr. VA-40 nuostatas.

Apmokestinamieji asmenys, tiekiantys investicinį auksą, turi nurodyti šiuos duomenis:

Atvejis

Duomenys apskaitoje

Kai investicinį auksą tiekia apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, ir tiekimą nustatyta tvarka įformina PVM sąskaita faktūra, nurodoma:

 1. PVM sąskaitos faktūros (debetinio dokumento) išrašymo data;

 2. išrašytos PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris (debetinio dokumento – jeigu turi);

 3. pirkėjo PVM mokėtojo kodas arba pirkėjo identifikacinis numeris (jei investicinis auksas tiekiamas PVM mokėtoju neįregistruotam asmeniui ir jeigu toks numeris PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas);

 4. pirkėjo (juridinio asmens) pavadinimas arba vardas ir pavardė (kai pirkėjas – fizinis asmuo);

 5. investicinio aukso apmokestinamoji vertė (be PVM);

 6. apskaičiuota PVM suma (kai ji išskirta PVM sąskaitoje faktūroje);

 7. PVM suma, kurią išskaityti ir sumokėti privalo pirkėjas.

Kai investicinį auksą tiekia apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas, ir tiekimą nustatyta tvarka įformina sąskaita faktūra, nurodoma:

 1. sąskaitos faktūros išrašymo data;

 2. išrašytos sąskaitos faktūros serija ir numeris;

 3. pirkėjo kodas (asmens kodas, jeigu pirkėjas vykdo ekonominę veiklą);

 4. pirkėjo (juridinio asmens) pavadinimas arba vardas ir pavardė (kai pirkėjas – fizinis asmuo);

 5. investicinio aukso kaina.

Kai investicinį auksą tiekia apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas ir ne PVM mokėtojas, tiekimo faktą nustatyta tvarka įforminantis kitu nei PVM sąskaita faktūra (ar sąskaita faktūra) dokumentu (pvz., kasos aparato kvitu), nurodoma:

 1. sandorių skaičius per kalendorinį mėnesį;

 2. per mėnesį patiekto investicinio aukso vertė.

Apmokestinamieji asmenys, įsigyjantys iš kitos valstybės narės ar Lietuvoje importuojantys investicinį auksą, turi nurodyti šiuos duomenis:

 

 1. investicinio aukso įsigijimo iš kitos valstybės narės PVM sąskaitos faktūros (ar kito atitinkamo apskaitos dokumento) išrašymo datą, seriją, numerį;

 2. importo deklaracijos datą ir numerį, jeigu investicinis auksas yra Lietuvos Respublikoje importuotas;

 3. įsigyjamo iš kitos valstybės narės (Lietuvos Respublikoje importuojamo) investicinio aukso apmokestinamąją vertę;

 4. PVM tarifą ir sumą, jeigu už įsigyjamą iš kitos valstybės narės (Lietuvos Respublikoje importuojamą) investicinį auksą PVM sąskaitoje faktūroje (ar kitame dokumente) yra apskaičiuotas PVM;

 5. duomenis apie investicinio aukso tiekėją – tiekėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), PVM mokėtojo kodas (jeigu jis yra PVM mokėtojas).

Agentas, apmokestinamasis asmuo, kito asmens vardu ir sąskaita dalyvaujantis investicinio aukso tiekimo ar įsigijimo sandoryje, turi nurodyti šiuos duomenis:

 1. jo atstovaujamo apmokestinamojo asmens pavadinimą arba vardą, pavardę, adresą, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą), PVM mokėtojo kodą (jeigu atstovaujamasis asmuo yra PVM mokėtojas);

 2. teikiamų atstovavimo (agento) paslaugų sąskaitos faktūros arba PVM sąskaitos faktūros išrašymo datą, seriją ir numerį;

 3. teikiamų atstovavimo (agento) paslaugų apmokestinamąją vertę;

 4. PVM tarifą ir sumą, jeigu agentas pagal PVMĮ 112 str. 5 dalies nuostatas yra pasirinkęs skaičiuoti PVM.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1048

Ši informacija skelbiama:
Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema (111–115 str.)

 1. Neatsižvelgiant į tai, kad investicinio aukso tolesnis tiekimas PVM neapmokestinamas, PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą:

  1. pirkimo PVM, sumokėtą arba priklausantį sumokėti už investicinį auksą tiekėjui, kuris pasinaudojo PVMĮ 112 str. 3 d. nurodyta teise (investicinio aukso pirkėjas yra PVM mokėtojas);

  2. pirkimo (importo) PVM už įsigytą (importuotą) auksą, kuris skirtas perdirbti į investicinį auksą;

  3. pirkimo PVM už įsigytas aukso formos, masės ir / ar grynumo keitimo paslaugas.

 2. PVM mokėtojas, gaminantis investicinį auksą arba bet kokį kitą auksą perdirbantis į investicinį auksą, turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo (importo) PVM už įsigytas (importuotas) prekes ir / ar paslaugas, kurios susijusios su nurodyto aukso gamyba arba perdirbimu, neatsižvelgiant į tai, ar jis toliau tiekdamas šį investicinį auksą pasinaudojo PVMĮ 112 str. 3 d. nurodyta teise, ar ne.

Pavyzdys

 

Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, nusipirko auksą ir specialią aukso monetų kaldinimo įrangą. Tačiau ši įmonė nepasinaudojo teise pasirinkti už tiekiamą investicinį auksą skaičiuot PVM. Neatsižvelgiant į tai, kad ji tokia teise nepasinaudojo, ji turi teisę šių prekių (t. y. aukso ir specialios įrangos) pirkimo PVM įtraukti į PVM atskaitą.

 

Teises aktai