Registracijos numeris KM1574

Ši informacija skelbiama:
Juridiniams asmenims

Nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas nekilnojamasis turtas, už kurį mokestį moka juridinis asmuo:

 1. užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų ar jų atstovybių nekilnojamasis turtas;
 1. valstybės ar savivaldybių nekilnojamasis turtas;
 1. laisvųjų ekonominių zonų įmonių nekilnojamasis turtas;
 1. bankrutavusių įmonių nekilnojamasis turtas;
 1. tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų nekilnojamasis turtas, o kitų religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas tik nekomercinei veiklai arba kulto apeigų reikmenų gamybai;
 1. aplinkos apsaugai ir priešgaisrinei apsaugai naudojamas nekilnojamasis turtas ir bendros paskirties objektai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą;
 1. nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), esantis kapinių teritorijoje;
 1. neįgaliųjų asociacijų, įmonių ir įstaigų, kurių dalyviai yra tik neįgaliųjų asociacijos, nekilnojamasis turtas;
 1. juridinių asmenų, kurių daugiau kaip 50 proc. pajamų per mokestinį laikotarpį sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, kaip tai apibrėžta PMĮ 2 str. 281 dalyje, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus, nekilnojamasis turtas, kuris visas ar kurio dalis naudojami pajamoms iš žemės ūkio veiklos ir (ar) kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamoms už parduotus įsigytus iš savo narių šių narių pagamintus žemės ūkio produktus gauti (uždirbti);
 1. daugiabučių namų savininkų bendrijų, namų statybos bendrijų, garažų eksploatavimo ir sodininkų bendrijų nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas tik nekomercinei veiklai;
 1. labdaros ir paramos fondų, veikiančių pagal Labdaros ir paramos fondų įstatymą, nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas tik nekomercinei veiklai;
 1. mokslo ir studijų institucijų, nurodytų Mokslo ir studijų įstatyme, nekilnojamasis turtas;
 1. švietimo įstaigų, nurodytų Švietimo įstatyme, nekilnojamasis turtas;
 1. socialines paslaugas teikiančių įstaigų, veikiančių pagal Socialinių paslaugų įstatymą, nekilnojamasis turtas;
 1. profesinių sąjungų nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas tik nekomercinei profesinių sąjungų įstatuose numatytai veiklai;
 1. juridinių asmenų, veikiančių pagal Asociacijų įstatymą, nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas tik nekomercinei veiklai;
 1. Lietuvos banko nekilnojamasis turtas;
 1. juridinių asmenų, veikiančių pagal Meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą, nekilnojamasis turtas;
 1. nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), naudojamas teikiant tik sveikatos priežiūros paslaugas.

Taip pat savivaldybių tarybos savo biudžeto sąskaita turi teisę mokesčio mokėtojams sumažinti nekilnojamojo turto mokestį arba nuo šio mokesčio juos visai atleisti. Todėl nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojai gali kreiptis į savivaldybių tarybas pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio arba jo sumažinimo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1578

Ši informacija skelbiama:
Juridiniams asmenims

Mokesčių lengvatos apmokestinamajam nekilnojamajam turtui taikomos tokia tvarka:

Įgijus teisę į lengvatą, lengvata pradedama taikyti nuo to mėnesio, kurį įgyjama teisė į lengvatą.

Tai reiškia, kad mokestis nebeskaičiuojamas nuo mėnesio, kurį nekilnojamasis turtas pradedamas naudoti, pavyzdžiui, švietimo darbe, kitose veiklose ar srityse, kurioms taikomos nurodytos lengvatos, taip pat kai įmonė įstatymų nustatyta tvarka (teismo ar kreditorių susirinkimo) pripažįstama bankrutavusia;

Praradus teisę į lengvatą, lengvata nebetaikoma nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prarandama teisė į lengvatą.
Lengvata prarandama tą mėnesį, kurį statiniai buvo pripažinti tinkamais naudoti, ar nekilnojamasis turtas nustoja būti naudojamas pavyzdžiui, švietimo darbe, ar kitose veiklose ar srityse, kurioms buvo taikomos NTMĮ 7 str.  nurodytos lengvatos. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, pastatą pripažinus tinkamu naudoti birželio mėnesį, mokestis pradedamas skaičiuoti nuo kito, t. y. liepos mėnesio.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1579

Ši informacija skelbiama:
Juridiniams asmenims

Jei žemės ūkio bendrovės daugiau kaip 50 proc. pajamų per mokestinį laikotarpį sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos ir vėjo jėgainės naudojamos pajamoms iš žemės ūkio veiklos uždirbti, nekilnojamojo turto mokesčio mokėti nereikia.

Teises aktai