Juridinio asmens likvidavimo procedūros / Ankstyvojo perspėjimo sistema (APS)

Teisės aktai, kuriais vadovaudamasis likvidatorius atlieka juridinio asmens likvidavimo procedūras VMI:

Teisės aktai, reglamentuojantys Ankstyvojo perspejimo sistemą

Ankstyvojo perspėjimo sistemą reglamentuoja 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1023 dėl prevencinio restruktūrizavimo sistemų, skolų panaikinimo ir draudimo verstis veikla ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui didinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/1132 (Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyva). 


Ankstyvojo perspėjimo sistemos įgyvendinimą Lietuvoje nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo“ 51 punktas, Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatymo ir informavimo aprašas, patvirtintas VMI prie FM viršininko 2021-07-14 įsakymu Nr. VA-45 „Dėl Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatymo ir informavimo aprašo patvirtinimo“.


Informaciją apie Ankstyvojo perspėjimo sistemos paslaugą galite rasti čia.

Registracijos numeris KM2944

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens likvidavimo procedūros / Ankstyvojo perspėjimo sistema (APS)
Juridinio asmens likvidavimo procedūros

Tai prevencinio restruktūrizavimo sistema, kuria gali naudotis finansinių sunkumų patiriantys juridiniai asmenys ištikus nemokumo tikimybei, siekiant užkirsti kelią nemokumui ir užtikrinti juridinio asmens gyvybingumą.

Registracijos numeris KM2945

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens likvidavimo procedūros / Ankstyvojo perspėjimo sistema (APS)
Juridinio asmens likvidavimo procedūros

VMI prie FM sukurta finansinių sunkumų patiriančių verslo subjektų nustatymo informacinių technologijų priemonė, kuria nustatomi Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyviai. Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyviai bus informuoti per Mano VMI apie galimybę pasinaudoti Ankstyvojo perspėjimo sistema, užpildant anketą ir ją  pateikiant VšĮ „Versli Lietuva“.

VšĮ „Versli Lietuva“, įvertinusi pateiktus duomenis, teiks pagalbos priemones – konsultacijas.

Registracijos numeris KM2946

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens likvidavimo procedūros / Ankstyvojo perspėjimo sistema (APS)
Juridinio asmens likvidavimo procedūros

Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyviais gali būti visi finansinius sunkumus patiriantys ūkio subjektai, išskyrus:

1. draudimo įmones ar perdraudimo įmones, kaip apibrėžta 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) 13 straipsnio 1 ir 4 punktuose (draudimo įmonė – tiesioginio gyvybės arba ne gyvybės draudimo įmonė, kuri yra gavusi leidimą pagal 14 straipsnį[1]; perdraudimo įmonė – įmonė, gavusi leidimą vykdyti perdraudimo veiklą pagal 14 straipsnį);

2. kredito įstaigas, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 575/2013) 4 straipsnio 1 punkte (kredito įstaiga – įmonė, kuri verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės ir paskolų teikimu savo sąskaita);

3. investicines įmones ar kolektyvinio investavimo subjektus, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 2 ir 7 punktuose (investicinė įmonė – asmuo, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte[2], kuriam taikomi toje direktyvoje išdėstyti reikalavimai, išskyrus: a) kredito įstaigas; b) vietos įmones; c) įmones, kurios neturi leidimo teikti Direktyvos 2004/39/EB I priedo B skirsnio 1 punkte nurodytos papildomos paslaugos, kurios teikia tik vieną arba kelias iš investicinių paslaugų ir vykdančias tik vieną arbą kelias iš investicinių veiklų, nurodytų tos direktyvos I priedo A skirsnio 1, 2, 4 ir 5 punktuose, ir kurios neturi leidimo saugoti jų klientams priklausančių pinigų ar vertybinių popierių, ir kurios dėl tos priežasties jokiais atvejais negali įsiskolinti savo klientams);

4. pagrindines sandorio šalis, kaip apibrėžta 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų 2 straipsnio 1 punkte (pagrindinė sandorio šalis – juridinis asmuo, kuris užima sutarčių, kuriomis prekiaujama vienoje ar daugiau finansų rinkų, sandorio šalių tarpininko padėtį ir taip tampa pirkėju iš visų pardavėjų ir pardavėju visiems pirkėjams);

5. centrinių vertybinių popierių depozitoriumus, kaip apibrėžta 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012, 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte (centrinis vertybinių popierių depozitoriumas arba CVPD– juridinis asmuo, valdantis priedo A skirsnio 3 punkte nurodytą vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą ir teikiantis bent vieną kitą priedo A skirsnyje nurodytą pagrindinę paslaugą);

6. kitas finansų įstaigas ir subjektus, išvardytus 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012, 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje (įstaigos, įsteigtos Sąjungoje; finansų įstaigos, įsteigtos Sąjungoje, kai finansų įstaiga yra kredito įstaigos, investicinės įmonės arba c ar d punktuose nurodytos bendrovės patronuojamoji įmonė ir jai taikoma patronuojančiosios įmonės konsoliduota priežiūra pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 6–17 straipsnius; finansus kontroliuojančios bendrovės, mišrią veiklą vykdančios finansus kontroliuojančios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios kontroliuojančios bendrovės, įsteigtos Sąjungoje; patronuojančios finansus kontroliuojančios bendrovės valstybėje narėje, Sąjungos patronuojančios finansus kontroliuojančios bendrovės, patronuojančios mišrią veiklą vykdančias finansus kontroliuojančias bendroves valstybėje narėje, Sąjungos patronuojančias mišrią veiklą vykdančias finansus kontroliuojančias bendroves,  įstaigų filialas, kurie yra įsteigti ne Sąjungoje, vadovaujantis konkrečiomis šioje direktyvoje nustatytomis sąlygomis);

7. viešojo sektoriaus institucijas pagal nacionalinę teisę;

8. fizinius asmenis, kurie nėra verslininkai.


[1] 14 straipsnis. Leidimų išdavimo principas. 1. Pradedant tiesioginio draudimo arba perdraudimo veiklą, kuriai taikoma ši direktyva, būtina iš anksto gauti leidimą. 2. 1 dalyje nurodytą leidimą išduoda buveinės valstybės narės priežiūros institucija, į kurią turi kreiptis: a) bet kokia įmonė, kurios pagrindinė buveinė steigiama tos valstybės narės teritorijoje; arba b) bet kokia draudimo įmonė, kuri, gavusi leidimą pagal 1 dalį, nori išplėsti savo veiklą vykdydama visus vienos draudimo grupės arba draudimo grupių draudimus ir imtis kitų grupių draudimo, kuriam ji dar neturi leidimo.

[2] Investicinė įmonė – tai bet kuris juridinis asmuo, kurio nuolatinis darbas ar veikla yra profesionalus vienos ar daugiau investicinių paslaugų teikimas trečiosioms šalims ir (ar) vienos ar daugiau investicinių veiklų atlikimas.

 

Registracijos numeris KM2947

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens likvidavimo procedūros / Ankstyvojo perspėjimo sistema (APS)
Juridinio asmens likvidavimo procedūros

Nustatant Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvius, yra vertinami visi juridiniai asmenys, išskyrus tuos, kurie negali būti Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyviais bei tuos, kurių teisinis statusas yra bankrutuojantis, bankrutavęs, restruktūrizuojamas, likviduojamas, inicijuojamas likvidavimas, likviduojamas dėl bankroto; kurie teisės aktų nustatyta tvarka nepateikė pridėtinės vertės, pajamų (pelno) mokesčių deklaracijų ir finansinės atskaitomybės dokumentų; akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, žemės ūkio bendroves ir viešąsias įstaigas, kuriose Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatymo metu nebuvo įdarbintų darbuotojų; mokesčių mokėtojus, kurie nėra registruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais.

Subjekto nemokumo rizika yra nustatoma statistiniais metodais, naudojantis mokesčių mokėtojų teikiamais duomenimis – pridėtinės vertės mokesčio deklaracijomis, i.SAF duomenimis, finansinės atsiskaitomybės duomenimis ir kitais Valstybinės mokesčių inspekcijos turimais (toliau – VMI) bei iš trečiųjų šalių gaunamais duomenimis. Statistiniai nemokumo rizikos įverčiai nustatomi, remiantis metiniais, ketvirtiniais ir mėnesio duomenimis (metiniai – pvz., pelnas (nuostolis) prieš mokesčius, mėnesiniai – pvz., pardavimai iš PVM deklaracijos, ketvirtiniai – pvz., vadovo pokytis (įmonės direktoriaus pasikeitimas) bei išvestiniais duomenimis (koeficientais) (pvz., Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai). Duomenų aibę sudaro paskutinių 48 mėnesių duomenys.

Registracijos numeris KM2948

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens likvidavimo procedūros / Ankstyvojo perspėjimo sistema (APS)
Juridinio asmens likvidavimo procedūros

Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatymas yra atliekamas vieną kartą per ketvirtį. Tie patys juridiniai asmenys Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatyme galės dalyvauti ne dažniau nei vieną kartą per metus.

Registracijos numeris KM2949

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens likvidavimo procedūros / Ankstyvojo perspėjimo sistema (APS)
Juridinio asmens likvidavimo procedūros

VMI per 5 darbo dienas nuo VMI Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatymo informuoja nustatytus Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvius apie galimybę pasinaudoti Ankstyvojo perspėjimo sistema, išsiųsdama jiems pranešimą per VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.

Registracijos numeris KM2950

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens likvidavimo procedūros / Ankstyvojo perspėjimo sistema (APS)
Juridinio asmens likvidavimo procedūros

Ne, informacija apie atrinktus Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvius nebus teikiama tretiesiems asmenims. Pranešimas skirtas tik konkrečiam juridiniam asmeniui ir tik tam, kad būtų pateikta informacija apie galimybę pasinaudoti Ankstyvojo perspėjimo sistema.

Registracijos numeris KM2951

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens likvidavimo procedūros / Ankstyvojo perspėjimo sistema (APS)
Juridinio asmens likvidavimo procedūros

Ūkio subjektai, kurie nėra nustatyti kaip Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyviai ir nėra gavę VMI prie FM pranešimų apie galimybę pasinaudoti Ankstyvojo perspėjimo sistema, bet jiems gali būti taikoma Direktyva 2019/1023, turi teisę tiesiogiai kreiptis į VšĮ „Versli Lietuva“ ir pasinaudoti Ankstyvojo perspėjimo sistema. Ar tiesiogiai besikreipiantis asmuo gali naudotis APS, galės nustatyti pati VšĮ „Versli Lietuva“.

Registracijos numeris KM2952

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens likvidavimo procedūros / Ankstyvojo perspėjimo sistema (APS)
Juridinio asmens likvidavimo procedūros

Ne, dalyvavimas Ankstyvo perspėjimo sistemoje yra tik savanoriškas. Ankstyvojo perspėjimo sistemos paslauga teikiama tik paties juridinio asmens atstovo / vadovo prašymu ir tik tam, kad ūkio subjektai išvengtų bankroto.

Registracijos numeris KM2953

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens likvidavimo procedūros / Ankstyvojo perspėjimo sistema (APS)
Juridinio asmens likvidavimo procedūros

Ne, ūkio subjektui, nusprendusiam nedalyvauti Ankstyvojo perspėjimo sistemoje, jokių pasekmių nebus

Registracijos numeris KM2954

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens likvidavimo procedūros / Ankstyvojo perspėjimo sistema (APS)
Juridinio asmens likvidavimo procedūros

Visos paslaugos Ankstyvojo perspėjimo sistemoje yra teikiamos nemokamai.

 

Registracijos numeris KM2616

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens likvidavimo procedūros / Ankstyvojo perspėjimo sistema (APS)
Juridinio asmens likvidavimo procedūros

Juridinio asmens forma

Paaiškinimai

Akcinė bendrovė

Įgyja likviduojamos bendrovės statusą nuo visuotinio akcininkų sprendimo likviduoti bendrovę priėmimo dienos. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali nustatyti kitą datą, nuo kurios įsigalioja sprendimas dėl bendrovės likvidavimo, tačiau ši data negali būti ankstesnė nei sprendimo likviduoti bendrovę priėmimo diena (Akcinių bendrovių įstatymo 73 straipsnis).

Individuali įmonė

Įgyja likviduojamos individualios įmonės statusą nuo sprendimo likviduoti individualią įmonę priėmimo dienos (Individualių įmonių įstatymo 13 straipsnis).

Ūkinė bendrija

Įgyja likviduojamos bendrijos statusą nuo visų bendrijos tikrųjų narių bendru sutarimu priimto sprendimo likviduoti bendriją priėmimo dienos (Ūkinių bendrijų įstatymas 16 straipsnis).

Viešoji įstaiga

Įgyja likviduojamos viešosios įstaigos statusą nuo visuotinio dalininkų sprendimo likviduoti viešąją įstaigą priėmimo dienos (Viešųjų įstaigų įstatymo 17 straipsnis).

 

Kokie dokumenta​​i pateikiami Juridinių asmenų r​e​gistro tvarky​to​jui, registr​uojant juridi​ni​o asmens tei​sin​į statusą „Likviduojamas“, galite rasti čia. 

Kai užsienio juridinis asmuo priima sprendimą nutraukti Lietuvoje esančio savo filialo ar atstovybės veiklą, to filialo ar atstovybės vadovas ar asmuo, paskirtas vykdyti veiklos nutraukimo procedūrą, turi per  Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI pateikti:

 1. prašymą dėl JAR-PBA formos užpildymo ir pateikimo Registrų centrui (VMI prie LR FM viršininko, Muitinės departamento prie FM generalinio direktoriaus ir VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004-06-30 įsakymas Nr. VA-124/1B-671/V-257, 5 priedas);

 2. užsienio juridinio asmens sprendimą (legalizuotą teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus tarptautinių sutarčių nustatytus atvejus) nutraukti užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės veiklą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2619

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens likvidavimo procedūros / Ankstyvojo perspėjimo sistema (APS)
Juridinio asmens likvidavimo procedūros

Aspektas

Komentaras

Elektroninio deklaravimo sutarties nutraukimas

Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu (per EDS portalą) sutartis, pasirašyta tarp įmonės ir VMI, yra sudaroma neterminuotam laikui. Tačiau kiekviena iš sutartį pasirašiusių šalių turi teisę nutraukti sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą šalį prieš 15 kalendorinių dienų.

Likviduojama įmonė, nutraukusi veiklą ir pateikusi visas privalomas pateikti mokesčių deklaracijas, VMI turi pateikti laisvos formos pranešimą apie sutarties nutraukimą.

Kasos aparatų išregistravimas

Kasos aparato išregistravimą atlieka tik kasos aparatą aptarnaujančios įmonės specialistai. Likviduojama įmonė savo kasos aparatą turi išregistruoti, kreipdamasi į kasos apratatą aptarnaujančią įmonę. 

Kasos aparatus aptarnaujančių įmonių darbuotojai prašymus įregistruoti / išregistruoti kasos aparatus bei pakeisti jų registravimo duomenis turi pateikti tik per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.

Kasos aparatą per 3 mėn. turi išregistruoti VMI.

Kasos aparatas utilizuoti (sunaikinti) priimamas pagal utilizavimo aktą, kuriame turi būti nurodomi kasos aparato, jo naudotojo ir priėmusios aptarnaujančios įmonės rekvizitai.

Kai utilizuojamas fiskalinis kasos aparatas, fiskalinė atmintis išimama ir pagal tą utilizavimo aktą perduodama kasos aparato naudotojui. Pirmasis akto egzempliorius kartu su kasos aparato techniniu pasu atiduodamas kasos aparato naudotojui, egzempliorius lieka utilizuoti priėmusioje aptarnaujančioje įmonėje, kuri yra atsakinga už tai, kad utilizuoti perduotas kasos aparatas nebūtų panaudotas atsiskaitymams registruoti. Utilizavimo aktas ir utilizuoto kasos aparato techninis pasas saugomi 10 m.

Išregistravimo įrašą techniniame pase, nurodydamas paskutinius skaitiklių duomenis, turi padaryti aptarnavimo įmonės specialistas. Išregistravimo įraše būtina nurodyti atsakingam saugojimui aparatą priėmusį aparato savininką (ūkio subjektą arba likviduojamo ūkio subjekto steigėją) arba šį aparatą utilizuoti priėmusią aptarnavimo įmonę.

Kai kasos aparatas parduodamas ar įregistruojamas kito ūkio subjekto vardu, kasos aparatus aptarnaujanti įmonė tai privalo įforminti techniniame pase ir tokį aparatą įregistruoti VMI.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2617

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens likvidavimo procedūros / Ankstyvojo perspėjimo sistema (APS)
Juridinio asmens likvidavimo procedūros

Likviduojama įmonė, vykdanti likvidavimo procedūrą, privalo atlikti tokius veiksmus:

   1. išsiregistruoti iš PVM mokėtojų registro, pateikiant VMI tinkamai užpildytą išregistravimo iš PVM mokėtojų registro prašymą. Išregistravimo iš PVM mokėtojų prašymas teikiamas  prisijungus prie Mano VMI, horizontalaus meniu juostoje pasirinkus Paslaugos ->  PVM mokestis ir registracija -> PVM mokėtojo registravimas, duomenų keitimas - > Pildyti prašymą;
   1. panaikinti registruoto gavėjo ir/ar siuntėjo pažymėjimą ir išsiregistruoti iš registruotų gavėjų ir/ar siuntėjų sąrašo, pateikiant VMI tinkamai užpildytą Prašymo išduoti/pakeisti/papildyti/panaikinti registruoto gavėjo pažymėjimą (FR0647 forma) arba Prašymo išduoti/pakeisti/papildyti/panaikinti registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo pažymėjimą (REG810 forma);
   1. panaikinti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ir šį sandėlį išregistruoti, pateikiant VMI tinkamai užpildytą Prašymo įregistruoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininku ir/ar leisti steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (FR0644 forma);
   1. išregistruoti kuro objektus, talpyklas, kuro kiekio matavimo priemones, pateikiant VMI tinkamai užpildytą Prašymą (VMI prie LR FM viršininko 2009-08-07 įsakymas Nr. VA-56 „Dėl kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo“, 8 priedas);
   1. panaikinti leidimą, suteikiantį teisę tiekti ar naudoti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomos akcizų lengvatos, pateikiant VMI tinkamai užpildytą laisvos formos prašymą;
   1. grąžinti VMI nepanaudotas apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderoles;
   1. išregistruoti įregistruotą VMI kasos aparatą, prekybos (paslaugų teikimo) automatą ir/ar taksometrą;
   1. išregistruoti likviduojamo asmens vardu įregistruotą nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, kurį teisės aktų nustatyta tvarka privaloma registruoti;
   1. pateikti likviduojamo asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų papildymą/pakeitimą, pateikiant VMI tinkamai užpildytą Juridinio asmens pranešimą apie jo duomenų papildymą/pakeitimą Mokesčių mokėtojų registre (FR0791 forma) ir/ar Juridinio asmens pranešimą apie struktūrinių padalinių duomenų papildymą/pakeitimą (FR0791A forma), ir/ar Biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, pranešimą apie duomenų papildymą/pakeitimą (FR0791B forma);
   1. pateikti VMI visas privalomas deklaracijas ir/ar kitus dokumentus. Paskutinio mokestinio laikotarpio pelno mokesčio deklaraciją pateikti tik atlikus 1–9 punktuose nurodytus veiksmus;
   1. sumokėti nesumokėtus mokesčius, įmokas, baudas, delspinigius, palūkanas;
   1. sumokėti nesumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas, palūkanas, baudas, delspinigius ir Sodrai pateikti socialinio draudimo pranešimus;
   1. užbaigti Muitinės procedūras, sumokėti Muitinės administruojamus muitus ir mokesčius, ir su jais susijusias sumas.
   1. atlikti kitus su asmens likvidavimu susijusius veiksmus, reikalingus JAR-PBA formai užpildyti.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM2618

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens likvidavimo procedūros / Ankstyvojo perspėjimo sistema (APS)
Juridinio asmens likvidavimo procedūros

Įmonė, turinti mokestinę nepriemoką, negali būti likviduota, t. y. išregistruota iš Juridinių asmenų registro (toliau – JAR).

VMI, atlikusi veiksmus, nurodytus 2004-06-30 įsakymo Nr. VA-124/1B-671/V-257 25-30 punktuose ir nustačiusi, kad likviduojama įmonė neskolinga valstybės ir savivaldybės biudžetams bei valstybės pinigų fondams, bei gavusi VSDFV ir Muitinės informaciją apie likviduojamos įmonės atsiskaitymą su VSDF biudžetu ir Muitine, VMI per 3 darbo dienas po tokios informacijos surinkimo turi elektroniniu būdu pateikti JAR tvarkytojui tinkamai užpildytą JAR-PBA formą, kurioje pažymėtas laukelis „atsiskaityta“.

Likviduojamos įmonės mokestinė nepriemoka padengiama iš jos turimų piniginių lėšų, taip pat lėšų, gautų realizavus jos turtą, atsižvelgiant į įstatymų nustatytą reikalavimų tenkinimo eilę.

Tais atvejais, kai likviduojamo neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens (pvz., Individualios įmonės, ūkinės bendrijos) turto nepakanka mokestinei nepriemokai padengti, likusi dalis LR įstatymų nustatyta tvarka gali būti išieškoma iš to juridinio asmens dalyvių, kurie atsako pagal juridinio asmens prievoles, turto.

Jeigu paaiškėja, kad likviduojama įmonė negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų kreditoriams ir biudžetui, likvidatorius privalo stabdyti visus mokėjimus ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo juridinių asmenų nemokumo įstatymo  nustatyta tvarka.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2620

Ši informacija skelbiama:
Juridinio asmens likvidavimo procedūros / Ankstyvojo perspėjimo sistema (APS)
Juridinio asmens likvidavimo procedūros

Siūlymas inicijuoti įmonės likvidavimą rengiamas ir Registrų centrui teikiamas, kai įmonei Juridinių asmenų registre (toliau – JAR) nėra įregistruotas teisinis statusas ir kai institucijos nustato tokį(-ius) pagrindą (-us):

   1. nėra duomenų apie įmonės per 5 m. vykdytą veiklą;
   2. įmonės valdymo organų narių ilgiau negu 6 mėn. negalima surasti įmonės buveinėje ir jų adresais, nurodytais JAR;
   3. nesuformuoti įmonės valdymo organai ir dėl to jie negali priimti sprendimų ilgiau negu 6 mėn.

Siūlymas neturi būti rengiamas ir teikiamas Registrų centrui, jeigu:

   1. įmonė yra skolinga valstybės ir savivaldybės biudžetams bei valstybės pinigų fondams, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (toliau – VSDF biudžetas), kai įmonės mokestinė nepriemoka arba skola VSDF biudžetui susidarė per einamuosius ir 5 praėjusius metus;
   2. yra atliekamas įmonės mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas arba tai yra planuojama atlikti;
   3. yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl įmonės nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų ekonomikos ir verslo tvarkai, finansų sistemai, dokumento suklastojimo ar suklastoto dokumento panaudojimo, kol įsiteisės teismo sprendimas byloje arba ikiteisminis tyrimas bus nutrauktas;
   4. įmonė vykdo veiklą arba yra kitų duomenų, patvirtinančių, kad siūlymą rengti netikslinga.

Teises aktai