Registracijos numeris KM0443

Ši informacija skelbiama:
Kita

 

Atvejai

 

Paaiškinimai

Darbdavio apmokėtos viešojo transporto (geležinkelio ar kelių) išlaidos važiuoti tik į darbą ir iš darbo į namus

Nuo 2018-01-01 priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms.

 

Iki 2017-12-31 kai darbdavys nuperka nuolatinius bilietus darbuotojams, kurie viešuoju transportu vyksta konkrečiu kasdieniniu maršrutu tik į darbą ir iš darbo, darbdavio patirtos išlaidos laikomos darbuotojų gauta nauda, t. y. darbuotojų su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, gautomis natūra.

Darbdavio sumokėtos gyvybės draudimo įmokos darbuotojo naudai

Pripažįstamos to darbuotojo pajamomis, gautomis natūra, ir yra apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos, išskyrus atvejus, kai gyvybės draudimo įmokos atitinka GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punkto nustatytas sąlygas (priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms).

Darbdavio sumokėtos ne gyvybės draudimo įmokos darbuotojo naudai

 

Pripažįstamos to darbuotojo pajamomis, gautomis natūra, kurios apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

Darbdavys sumoka už darbuotojo lankomus kursus ar kitus mokymus

Jei mokymai ar kursai yra susiję su darbuotojo darbo funkcijomis, darbdavio sumokėtas mokestis nelaikomas darbuotojo pajamomis, gautomis natūra.

 

Jei mokymai ar kursai nėra susiję su darbuotojo darbo funkcijomis, darbdavio sumokėtas mokestis laikomas darbuotojo pajamomis, gautomis natūra, kurios apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

Darbdavys apmoka baudą, skirtą įmonės darbuotojui

Jei pažeidimas, už kurį yra paskirta bauda, yra susijęs su darbuotojo atliekamomis darbo funkcijomis (pareigomis), pvz., buhalteriui skirta bauda už aplaidų apskaitos tvarkymą, pajamos natūra nepripažįstamos.

 

Jei sumokėta bauda už pažeidimą, nesusijusį su atliekamomis darbo funkcijomis (pareigomis), pvz., bauda už kelių eismo taisyklių pažeidimą, pajamos natūra yra pripažįstamos ir apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

Darbdavys apmoka už darbuotojo gyvenamojo ploto nuomą

Pripažįstamos to darbuotojo pajamomis, gautomis natūra, kurios apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

Darbdavys apmoka už darbuotojų skiepus nuo gripo

Darbdavio apmokėtos išlaidos skiepams nuo gripo nepripažįstamos darbuotojų pajamomis natūra, jei darbuotojai tiesiogiai bendrauja su klientais.

Darbdavys savo darbuotojams parduoda savo gamybos prekes ar teikiamas paslaugas su nuolaida

Jeigu lengvatinės prekių ar paslaugų įsigijimo sąlygos nustatytos tik darbuotojams, ir tų prekių ar paslaugų tokiomis palankiomis sąlygomis jie negalėtų įsigyti niekur kitur (specialiosios nuolaidos), pripažįstama kad darbuotojai gauna pajamas natūra, kurios apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

Kito asmens (fizinio ar juridinio) lėšomis apmokėti komunaliniai mokesčiai už nuomojamas iš gyventojo patalpas

Su gyventojui priklausančio turto naudojimu susijusios išlaidos (pvz., dokumentais pagrįsti abonentiniai mokesčiai), nelaikomos gyventojo (savininko) pajamomis, jeigu apmokama už tuos laikotarpius, kai šiuo turtu faktiškai naudojosi (nuomos ar kitos sutarties pagrindu) ne pats turto savininkas, o kitas asmuo.

 

Gyventojo pajamomis natūra taip pat nelaikomos kito asmens apmokėtos sumos už sunaudotą elektros energiją, vandenį, apskaičiuotos atitinkamais matavimo prietaisais.

Įmonės lėšomis sumokėtas žemės mokestis už nuomojamą iš gyventojo (savininko) žemę, kuri yra naudojama įmonės veikloje

Žemės mokestis pripažįstamas žemės savininko (gyventojo) pajamomis, gautomis natūra, kurios apmokestinamos kaip žemės nuomos pajamos.

Kito asmens apmokėtos išlaidos už gyventojo mokymą

Gyventojo nauda, gauta kitam asmeniui tiesiogiai mokymo įstaigoms sumokėjus už gyventojo mokymą (pvz., įmoka už studijas, egzamino perlaikymą), kurį baigęs jis įgyja aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją, nepripažįstama pajamomis natūra.

 

Tačiau kitos su mokymusi susijusios išlaidos (pvz., sumos už gyventojo pragyvenimą bendrabutyje ar būsto nuomą ir pan.), sumokėtos kito asmens, laikomos to gyventojo pajamomis, gautomis natūra.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0444

Ši informacija skelbiama:
Kita

Kai įmonė gyventojui perduoda ilgalaikį turtą naudoti asmeniniais tikslais, įmonė turėtų savo vidaus taisyklėmis reglamentuoti, kokiais atvejais ir koks ilgalaikis turtas gali būti naudojamas (neperduodant nuosavybėn) gyventojo asmeniniais tikslais.

Gyventojo per mėnesį gautos pajamos natūra, kai įmonė jam suteikia nemokamai ar lengvatine kaina naudotis (neperduodant nuosavybėn) ilgalaikiu turtu, paskutinę mėnesio dieną įvertinamos tokio turto nuomos tikrąja rinkos kaina tą laikotarpį, kurį gyventojas turtu galėjo naudotis asmeniniais tikslais, t. y. skaičiuojama faktiškai gyventojo gauta nauda už tą laikotarpį, kurį gyventojas faktiškai naudojosi turtu asmeniniais tikslais.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0445

Ši informacija skelbiama:
Kita

Gyventojo nauda, gauta dėl jam priklausančio nuosavybės teise pastato ar patalpų kapitalinio remonto ar rekonstravimo kito asmens (turto nuomininko arba naudojančio šį turtą panaudos pagrindu) lėšomis, įvertinama pagal turto pagerinimo vertę.

Laikoma, kad turto pagerinimo vertė atitinka dėl atlikto kapitalinio remonto ar rekonstravimo grąžinimo momentu susidariusį grąžinamo turto vertės padidėjimą, palyginti su jo verte tuo momentu, kuriuo jis buvo perduotas kitam asmeniui nuomotis ar naudotis panaudos pagrindais, ir apskaičiuojama atsižvelgiant į turto nuomininko ar panaudos gavėjo patirtas išlaidas turtą remontuojant arba rekonstruojant ir į grąžinamo turto būklę grąžinimo momentu.

Nauda nustatoma pagal vertės padidėjimo ir faktinių išlaidų dydį – jei išlaidos mažos, o vertės padidėjimas didesnis, vadinasi, įvertinama pagal išlaidas, o likęs padidėjimas apmokestinamas kaip to turto vertės prieaugis, šį turtą parduodant. Jeigu atlikto kapitalinio remonto ar rekonstravimo išlaidos didelės, o vertė padidėjo mažai, vadinasi, patirtomis išlaidomis nauda nesuteikta, vertinamas tik turto vertės padidėjimas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2499

Ši informacija skelbiama:
Kita

Darbuotojo nauda, gauta iš darbdavio ar su juo susijusio asmens pagal pasirinkimo sandorius, kurie sudaryti nuo 2020 m. vasario 1 d., įsigijus akcijų neatlygintinai ar už lengvatinę kainą, jeigu akcijos įsigyjamos ne anksčiau kaip po 3 metų nuo teisės į pasirinkimo sandorį suteikimo, priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms, jeigu šios pajamos gautos ne anksčiau kaip nuo 2023 m. vasario 2 d.

Iki 2023 m. vasario 1 d. pagal pasirinkimo sandorius gautos pajamos, taip pat nuo 2023 m. vasario 2 d. gautos pajamos, įsigijus akcijas anksčiau kaip po 3 metų nuo teisės į pasirinkimo sandorį suteikimo, priskiriamos apmokestinamosioms su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.

Teises aktai