Registracijos numeris KM0863

Ši informacija skelbiama:
Kitos

Gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos ir nedeklaruojamos šios kompensacijos:

  • LR įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos;

  • kompensacijos, įskaitant teisės aktuose nustatytas tiesiogines išmokas pajamų lygiui palaikyti, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas LR įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose;

  • kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą.

Išimtis. Kompensacijos, mokamos gyventojams, kai nutraukiamos darbo sutartys ar jų esmę atitinkančios sutartys, ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas priskiriamos apmokestinamosioms su darbo santykiais susijusioms pajamoms.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0864

Ši informacija skelbiama:
Kitos

Darbdavio darbuotojui išmokamos kompensacijos, kai nutraukiama darbo sutartis arba jos esmę atitinkanti sutartis, taip pat ir išeitinės kompensacijos (išeitinės išmokos, išeitinės pašalpos), išmokamos statutiniams valstybės tarnautojams, kurie privalomai atleidžiami dėl sveikatos būklės (pvz., atleidžiami pagal Vidaus tarnybos statuto 53 str. 1 d. 4 punktą (kai negali tarnauti dėl sveikatos būklės, esant atitinkamai Centrinės medicinos ekspertizės komisijos išvadai)) priskiriamos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms apmokestinamosioms pajamoms.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0868

Ši informacija skelbiama:
Kitos

Nutraukus darbo sutartį, kompensacijos už nepanaudotas atostogas apmokestinamos kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0865

Ši informacija skelbiama:
Kitos

Jeigu kompensaciją už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą gauna Lietuvos Respublikos pilietis, turintis teisę ją gauti pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, tai ši kompensacija yra neapmokestinama ir nedeklaruojama.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0866

Ši informacija skelbiama:
Kitos

Žemės ūkio subjektams mokamos kompensacijos pajamų netekimui ar patirtoms išlaidoms kompensuoti pajamų mokesčiu neapmokestinamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0867

Ši informacija skelbiama:
Kitos

Jeigu dėl tam tikrų priežasčių savivaldybės negali organizuoti mokinių nemokamo vežiojimo į mokyklas / namus ir sudaro sutartį su mokinių tėvais dėl vaikų vežiojimo į mokyklą nuosavu transportu, bei šiems tėvams atlygina degalų, sunaudotų mokinių vežiojimui, įsigijimo išlaidas, tai tokios išmokos, neviršijančios patirtų išlaidų sumos, yra neapmokestinamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0862

Ši informacija skelbiama:
Kitos

Turto tarp sutuoktinių padalijimas yra jų turimo, bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio, esamo turto padalijimas. Vieno sutuoktinio gauta kompensacija už dalį nekilnojamojo turto vertės iš kito sutuoktinio nėra pajamos, kadangi kompensaciją jis gauna vietoj nekilnojamojo turto dalies.

Kompensacija nevertintina kaip turto įsigijimo kaina ir sutuoktinių dalybų atveju gautas nekilnojamasis turtas taip pat nėra vertintinas kaip nekilnojamojo turto įsigijimas.

Teises aktai