Registracijos numeris KM0951

Ši informacija skelbiama:
Kompensacinio PVM tarifo schemos taikymas ūkininkams (97–100 str.)

Kompensacinio PVM tarifo schema taikoma ūkininkams, įregistruotiems į Ūkininkų registrą.

Ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, registruojami fiziniai asmenys, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

 1. bendra fizinio asmens ar bendra fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio partnerių (įskaitant ir paties fizinio asmens, kuris registruojasi ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema) atlygio per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir suteiktas paslaugas suma nėra didesnė kaip 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt); ir

 2. fizinio asmens ar bendra asmens ir jo ūkio partnerių (įskaitant ir paties fizinio asmens, kuris registruojasi ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema) įsigytų iš kitų ES valstybių narių prekių vertė (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes) per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 Lt) ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato šios ribos viršyti; ir

 3. fizinis asmuo ar nors vienas fizinio asmens įsteigto Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka ūkininko ūkio partneris (įskaitant ir patį fizinį asmenį, kuris registruojasi ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema) neįregistruoti PVM mokėtojais; ir

 4. fizinis asmuo turi dokumentus, patvirtinančius žemės suteikimą asmeniniam ūkiui, ar fizinis asmuo yra įregistravęs ūkininko ūkį Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka ir asmeniniam ūkiui yra suteiktas žemės plotas arba registruotas ūkininko ūkio žemės plotas nėra didesnis kaip 20 ha (įskaitant nuosavybės teise turimus arba naudojamus nuomos (panaudos) sutarties pagrindu žemės plotus).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0954

Ši informacija skelbiama:
Kompensacinio PVM tarifo schemos taikymas ūkininkams (97–100 str.)

Fizinis asmuo, norintis įsiregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, turi užpildyti Prašymą įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema / išregistruoti iš ūkininkų, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema (toliau – Prašymas).

Prašymas pateikiamas:

 1. prisijungus prie VMI svetainės (e. VMI) autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI;

 2. tiesiogiai įteikiant arba išsiunčiant paštu apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI).

Mokesčių administratorius per 1 darbo dieną nuo teigiamo Sprendimo priėmimo (sprendimas turi būti priimtas per 3 darbo dienas) parengia įregistravimo ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, pažymą. Įregistravimo pažymoje yra nurodomas suteiktas kodas.

Sprendimo apie įregistravimą ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema (forma FR1124), įregistravimo pažyma ir kita informacija fiziniam asmeniui yra pateikiami per Mano VMI arba gali būti įteikti jam, atvykus į AVMI (jeigu to pageidaujama).

Asmenims, kurie nėra Mano VMI vartotojai, minėti dokumentai yra siunčiami paštu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0958

Ši informacija skelbiama:
Kompensacinio PVM tarifo schemos taikymas ūkininkams (97–100 str.)

Ūkininkas praranda teisę gauti kompensacinį 6 proc. priedą, jeigu atsiranda bent viena iš tokių aplinkybių:

 1. fizinio asmens ar fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio partnerių bendra atlygio suma per paskutiniuosius 12 mėnesių viršijo 45 000 Eur (iki 2014-12-31 – 155 000 Lt);

 2. fizinio asmens ar fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio parterių bendra iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes) per praėjusius arba per einamuosius kalendorinius metus viršijo 14 000 Eur (iki 2014-12-31 – 35 000 Lt);

 3. fizinis asmuo ar nors vienas ūkininko ūkio partneris (įskaitant ir fizinį asmenį, įsteigusį ūkininko ūkį) įsiregistravo PVM mokėtoju;

 4. registruotas ūkininko ūkio ar suteiktas asmeniniam ūkiui žemės plotas viršijo 20 ha;

 5. kitos priežastys.

Ūkininkas turi nuolat stebėti savo veiklą ir nustatęs, kad bent viena iš nurodytų aplinkybių bus įvykdyta, turi kreiptis į AVMI, kurios registre jis buvo įregistruotas, ir pateikti prašymą išregistruoti iš ūkininkų, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, kuriame turi užpildyti išregistravimo dalį ir nurodyti išregistravimo priežastis.

Pažymėtina, kad AVMI, nustačiusi kad bent viena iš minėtų aplinkybių yra įvykdyta, tokį fizinį asmenį per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo sekančios po mokesčių administratoriaus atlikto tyrimo įforminimo dienos, informuoja apie ketinimą išregistruoti mokesčių administratoriaus iniciatyva, nurodo išregistravimo priežastis ir datą, iki kurios galima pateikti papildomą informaciją bei dokumentus.

Ūkininkas, nesutinkantis su mokesčių administratoriaus nurodytomis išregistravimo priežastimis, informuoja apie tai mokesčių administratorių ir pateikia papildomus dokumentus ir / ar argumentus (per Mano VMI, elektroniniu paštu, paštu arba asmeniškai įteikia VMI darbuotojui).

Jeigu ūkininkas sutinka su mokesčių administratoriaus nurodytomis išregistravimo priežastimis, tai jis apie tai taip pat turi informuoti mokesčių administratorių.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0965

Ši informacija skelbiama:
Kompensacinio PVM tarifo schemos taikymas ūkininkams (97–100 str.)

Ūkininkai kompensacinį 6 proc. PVM priedą gali gauti už:

 1. žemės ūkio produkciją: augalininkystės, daržininkystės, sodininkystės, gyvulininkystės produkciją, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystės produktus;

 2. žemės ūkio paslaugas:

 • lauko darbus, javų ir žolės pjovimą, kūlimą, ryšulių formavimą, rinkimą, derliaus nuėmimą, sėjimą ir sodinimą;

 • žemės ūkio produktų pakavimą ir ruošimą pardavimui, pvz., džiovinimą, valymą, smulkinimą, dezinfekavimą ir silosavimą;

 • žemės ūkio produktų sandėliavimą;

 • gyvulių priežiūrą, veisimą ir šėrimą;

 • įrengimų, įprastai naudojamų žemės ūkio veikloje, nuomą žemės ūkio tikslams;

 • piktžolių ir kenkėjų naikinimą, augalų ir dirvos barstymą ir purškimą;

 • drėkinimo ir nusausinimo įrangos eksploatavimą.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad miškininkystės paslaugos (pvz., miško auginimas, ruoša ir pan.) nepriskiriamos žemės ūkio paslaugoms.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0973

Ši informacija skelbiama:
Kompensacinio PVM tarifo schemos taikymas ūkininkams (97–100 str.)

Ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, kompensacinį 6 proc. PVM priedą gali gauti, kai:

 1. žemės ūkio produkciją ir paslaugas tiekia (teikia) Lietuvos, kitų ES valstybių narių ir trečiųjų valstybių (Norvegijos, Šveicarijos ir pan.) apmokestinamiesiems asmenims, vykdantiems bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą (PVM mokėtojams, ne PVM mokėtojams, fiziniams asmenims, vykdantiems ekonominę veiklą), kurie nėra ūkininkai, kuriems Lietuvoje taikoma kompensacinio PVM tarifo schema;

 2. žemės ūkio produkciją tiekia į kitą ES valstybę narę PVM mokėtojais įregistruotiems juridiniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys (t. y. viešosioms, biudžetinėms įstaigoms ir pan.).

Pavyzdys

 

Ūkininkas, įsiregistravęs į ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, registrą, žemės ūkio bendrovei patiekė 10 tonų kviečių po 300 Eur už toną. Ūkininko gautinas atlygis (be kompensacinio priedo) yra 3 000 Eur (10 x 300), nuo kurio turi būti apskaičiuotas 6 proc. kompensacinis priedas, t. y. 180 Eur (3 000 x 6 proc.). Tokiu atveju ūkininko gautas atlygis su kompensaciniu priedu sudarys 3 180 Eur. Prekių ir paslaugų, susijusių su žemės ūkio produkcijos gamyba (trąšų, degalų, elektros ir pan.), pirkimo PVM ūkininkas negali traukti į PVM atskaitą.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0971

Ši informacija skelbiama:
Kompensacinio PVM tarifo schemos taikymas ūkininkams (97–100 str.)

Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, žemės ūkio produkcijos tiekimas turi būti įforminamas:

 1. PVM sąskaita faktūra, kai žemės ūkio produkcijos pirkėjas yra Lietuvoje registruotas PVM mokėtojas;
 2. laisvos formos dokumentu, kai:
 • žemės ūkio produkcijos pirkėjas yra:
  1. Lietuvos apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas;
  2. kitos ES valstybės narės arba trečiosios valstybės (pvz., Norvegijos) apmokestinamasis asmuo (PVM mokėtojas ar ne PVM mokėtojas);
  3. kitos ES valstybės narės PVM mokėtoju įregistruotas juridinis asmuo, kuris nėra apmokestinamasis asmuo.
 • žemės ūkio paslaugas įsigyja:
  1. Lietuvos PVM mokėtojas, Lietuvos apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas;
  2. kitos ES valstybės narės ar trečiosios valstybės apmokestinamasis asmuo (PVM mokėtojas ir ne PVM mokėtojas);
  3. ES valstybės narės PVM mokėtoju įregistruotas juridinis asmuo, kuris nėra apmokestinamasis asmuo.

Kai žemės ūkio produkciją ir paslaugas įsigyja Lietuvos PVM mokėtojas, tai žemės ūkio produkcijos PVM sąskaitą faktūrą ir žemės ūkio paslaugų laisvos formos dokumentą turi išrašyti pirkėjas, PVM mokėtojas.

Kai žemės ūkio paslaugas įsigyja Lietuvos apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas, kitos ES valstybės narės ar trečiosios valstybės apmokestinamasis asmuo (PVM mokėtojas ir ne PVM mokėtojas), ES valstybės narės PVM mokėtoju įregistruotas juridinis asmuo, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, laisvos formos dokumentą turi išrašyti Ūkininkas.

Kompensacinio priedo dydis (tarifas ir suma) privalo būti nurodytas apskaitos dokumentuose, kuriais įforminamas žemės ūkio produkcijos tiekimas ir / ar paslaugų teikimas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0966

Ši informacija skelbiama:
Kompensacinio PVM tarifo schemos taikymas ūkininkams (97–100 str.)

Kompensacinio PVM tarifo priedo neturi teisės gauti ūkininkas, kuris neatitinka visų nustatytų kriterijų. Toks asmuo pats privalo išsiregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, registro, o to nepadarius, šią procedūrą turi atlikti mokesčių administratorius savo iniciatyva, kai tik nustato, kad asmuo neatitinka ūkininkui nustatytų kriterijų.

Tuo atveju, jeigu:

 • ūkininkas, neatitinkantis jam nustatytų kriterijų, neišsiregistruoja (arba mokesčių administratorius jo neišregistruoja savo iniciatyva) iš ūkininkų registro; arba

 • asmuo, žemės ūkio produkcijos pardavimo ir / ar žemės ūkio paslaugų teikimo sandorio sudarymo metu neįregistruotas ūkininku (pvz., išregistruotas iš ūkininkų), tačiau toliau neteisėtai naudoja anksčiau suteiktą ir sandorio metu negaliojantį, ūkininko kodą, ar nėra įsiregistravęs ūkininku gauna kompensacinį PVM priedą, tai toks asmuo privalo šią kompensacinio PVM priedo sumą per 30 darbo dienų nuo žemės ūkio produkcijos pardavimo ir / ar žemės ūkio paslaugų suteikimo dienos sumokėti į biudžetą (įmokos kodu 3981).

Šios sumos nustatytu laiku nesumokėjus, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka skaičiuojami delspinigiai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0968

Ši informacija skelbiama:
Kompensacinio PVM tarifo schemos taikymas ūkininkams (97–100 str.)

Kompensacinio priedo dydis privalo būti nurodytas apskaitos dokumentuose, kuriais įforminamas žemės ūkio produkcijos tiekimas ir / ar paslaugų teikimas. Kompensacinio priedo suma gali būti įtraukiama į žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkėjo PVM mokėtojo PVM atskaitą, kaip ir kitas pirkimo PVM. Teisė į atskaitą atsiranda atsiradus prievolei apskaičiuoti atskaitytiną PVM. Vertinant PVM kompensacinio priedo atskaitos pagrįstumą, pirmenybė turi būti teikiama ūkinės operacijos turiniui, o ne ūkinės operacijos įforminimo formaliesiems rekvizitams. Mokesčių mokėtojas neįgyja teisės į PVM atskaitą, jei jis piktnaudžiauja ūkinėmis operacijomis ar prisideda prie ūkinių operacijų, kuriomis yra nesumokamas PVM ar įgyjama neteisėta mokestinė nauda.

Taigi tais atvejais, jeigu įmonė, žemės ūkio produkcijos pirkėja, turi galimybę patikrinti, ar asmuo yra įregistruotas Ūkininku (patikrinti galima VMI interneto svetainėje), tačiau to nepadaro ir apskaičiuoja kompensacinį priedą už žemės ūkio produkciją, patiektą asmens, kuris sandorio metu nėra įregistruotas Ūkininku (t. y., šiuo atveju pirkėjui nėra atsiradusi prievolė apskaičiuoti kompensacinį PVM priedą, nes produkcijos pardavėjas neįregistruotas Ūkininku) ir neteisėtai apskaičiuotą kompensacinį PVM priedą įtraukia į PVM atskaitą, tai pirkėjas (įmonė) turi patikslinti PVM atskaitą, o kompensacinio PVM priedo sumą jis gali išieškoti iš pardavėjo civiline tvarka.

Tais atvejais, kai pirkėjas (įmonė) neturi galimybių žinoti, kad Ūkininkas neatitinka teisės aktais jam nustatytų kriterijų (t. y. kai pardavėjui yra prievolė išsiregistruoti iš Ūkininkų registro, tačiau jis neišsiregistruoja), apskaičiuoja kompensacinį priedą už žemės ūkio produkciją ir kompensacinio priedo sumą įtraukia į PVM atskaitą, tai pirkėjui (įmonei) nėra prievolės grąžinti į biudžetą į PVM atskaitą įtrauktos kompensacinio priedo sumos. Žemės ūkio produkcijos pardavėjai, neteisėtai gavę kompensacinį PVM priedą, turi šią kompensacinio PVM priedo sumą sumokėti į biudžetą (įmokos kodu 3981).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0948

Ši informacija skelbiama:
Kompensacinio PVM tarifo schemos taikymas ūkininkams (97–100 str.)

Apmokestinamieji asmenys (juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą), neįsiregistravę ar įsiregistravę Lietuvos PVM mokėtojais, šalies teritorijoje įsigiję žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, privalo VMI pateikti ataskaitą (forma FR0617K). Deklaruojant ir tikslinant 2013 m. gruodžio mėn. ar ankstesnių mokestinių laikotarpių duomenis, teikiama FR0617 ataskaitos forma.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. šios ataskaitos neprivalo teikti apmokestinamieji asmenys (juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą), įsiregistravę Lietuvos PVM mokėtojais, jeigu jie VMI teikia PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis pagal Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisykles, patvirtintas VMI prie FM viršininko 2004-04-21 įsakymu Nr. VA-55 (2016-03-25 Nr. VA-28 redakcija).

Ataskaita (FR0617K forma) turi būti pateikta iki kito kalendorinio mėnesio 25 dienos. Likviduojami asmenys šią ataskaitą turi pateikti iki likvidavimo dienos.

Ataskaitą nuo 2016-10-01 galima pateikti tik elektroniniu būdu.

Teises aktai