Registracijos numeris KM0792

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami / ribojamų dydžių leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Apskaičiuojant apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas, iš per mokestinį laikotarpį gautų (uždirbtų) pajamų išlaidas galima atimti dviem būdais.

Išlaidų atskaitymo būdas

Komentaras

Atimamos faktiškai patirtos išlaidos

Išlaidos, susijusios su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis (uždirbtomis) individualios veiklos pajamomis, turi būti pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais (t. y. sąskaitomis faktūromis, PVM sąskaitomis faktūromis, kasos aparato kvitais ir kt.).

Atimama suma, lygi 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų

Nereikalaujama faktines išlaidas pagrįsti atitinkamais dokumentais.

 

Būdas netaikomas, kai pajamos (ar jų dalis) gaunamos iš darbdavio.

 

Leidžiamais atskaitymais laikomos įprastinės ir būtinos žemės ūkio veiklai vykdyti išlaidos:

 • sėklos ir sodmenys;

 • pašarai;

 • trąšos;

 • augalų ir gyvūnų apsaugos priemonės;

 • degalai ir tepalai;

 • atsarginės dalys;

 • statybinės ir remonto medžiagos;

 • elektra, vanduo, dujos;

 • ilgalaikio turto (ar jo dalies) nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos (ilgalaikis turtas (ar jo dalis), kuris priskiriamas žemės ūkio veiklai);

 • turto remontas;

 • žemės mokestis ir nuoma;

 • turto draudimas;

 • palūkanos;

 • įrankių įsigijimas;

 • darbo užmokestis;

 • privalomojo socialinio, sveikatos draudimo įmokos;

 • privalomos rinkliavos;

 • mokesčiai;

 • kitos su individualia žemės ūkio veikla susijusios išlaidos.

Svarbu. Išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams ir tais atvejais, kai išlaidas pagrindžiantys dokumentai yra išrašyti ne žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo, o jo partnerio vardu.

Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0794

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami / ribojamų dydžių leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos išlaidos:

 • gyvenamųjų pastatų, patalpų bei lengvųjų automobilių įsigijimo bei nusidėvėjimo išlaidos;

 • žemės įsigijimo išlaidos, išskyrus palūkanas, mokamas už gautą paskolą žemės ūkio veiklai skirto žemės sklypo įsigijimui, neviršijant tokios paskolos rinkos kainos, o nusidėvėjimas neskaičiuojamas;

 • į biudžetą mokamas PVM, pajamų mokestis;

 • pirkimo (importo) PVM, įtrauktas į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą;

 • sumokėtos netesybos, į biudžetą ir valstybės pinigų fondus sumokėtos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už teisės aktų pažeidimus;

 • išlaidos paramai ir dovanoms;

 • žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo padarytas žalos atlyginimas;

 • išmokos, nuo kurių žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai privalėjo išskaičiuoti pajamų mokestį arba pelno mokestį, tačiau jo neišskaičiavo;

 • neapmokestinamosioms pajamoms tenkantys leidžiami atskaitymai (atkreiptinas dėmesys, kad žemės ūkio veiklą vykdantiems gyventojams kai kuriais atvejais taikomos lengvatos ir jų gaunamos pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, neatsižvelgiant į patirtas išlaidas;

 • išlaidos, patirtos darant Baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, įskaitant kyšius;

 • kitos išlaidos, nesusijusios su žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo vykdoma žemės ūkio veikla.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0793

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami / ribojamų dydžių leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas, norėdamas, kad ilgalaikio turto (ar jo dalies) nusidėvėjimo (amortizacijos), eksploatavimo, remonto (rekonstrukcijos) išlaidos būtų laikomos leidžiamais atskaitymais ir / arba norėdamas atskaityti tokio turto pirkimo (importo) PVM, prieš pradėdamas individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą (ar jo dalį), turi VMI pateikti užpildytą Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba ekonominei veiklai FR0457 formą.

Svarbu. Kol žemės ūkio veiklos pajamos neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, tol naudojamo ilgalaikio turto priskirti individualios veiklos turtui nebūtina.

Žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas gali skaičiuoti veikloje naudojamo ilgalaikio materialaus turto (ar jo dalies) nusidėvėjimą ir šias išlaidas priskirti leidžiamiems atskaitymams, jei turtas (ar jo dalis):

 • priklauso žemės ūkio veiklą vykdančiam gyventojui nuosavybės teise arba gautas pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas, ir

 • naudojamas tik žemės ūkio individualioje veikloje, ir

 • apie jo naudojimą pranešta FR0457 formoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0795

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami / ribojamų dydžių leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Situacija

 

Ūkininkas dovanojimo būdu perdavė visą savo ūkio ilgalaikį materialųjį turtą sūnui. Sūnus, kuris yra ūkininkas ir jo žemės ūkio valdos dydis yra 15 EDV, įsigydamas tokį turtą, nepatyrė jokių išlaidų.

 

Klausimas

 

Kaip tokį turtą turėtų deklaruoti sūnus deklaracijoje FR0457, kad būtų galima į leidžiamus atskaitymus įtraukti to turto nusidėvėjimo, eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo išlaidas?

 

Atsakymas                                            

 

Kadangi šiuo atveju sūnus nepatyrė turto įsigijimo išlaidų, todėl tokiam neatlygintinai gautam turtui nusidėvėjimas nebus skaičiuojamas. Tačiau sūnus, norėdamas tokio turto eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo išlaidas priskirti vykdomos veiklos leidžiamiems atskaitymams, turėtų apie šio turto priskyrimą veiklai pranešti VMI, pateikdamas formą FR0457.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0796

Ši informacija skelbiama:
Leidžiami / ribojamų dydžių leidžiami / neleidžiami atskaitymai

Gyvulių kritimas negali būti laikomas natūralios netekties nuostoliais, nes natūralios netekties nuostoliais laikomas tik natūralus prekių (žaliavų, produkcijos) sumažėjimas dėl prekių (žaliavų, produkcijos) saugojimo, perpylimo, pakavimo, vežimo, krovimo ir pardavimo, įskaitant nuostolius dėl pirkėjų užmaršumo.

Tačiau tokios išlaidos, t. y. dėl ligų, traumų ar apsigimimų kritusių penimų auginimui ar reprodukcijai laikomų gyvūnų vertė, gali būti laikomos leidžiamais atskaitymais, kaip gyvūnų auginimo, reprodukcijos ar kitų žemės ūkio produkcijos gamybos procesų išlaidos, kurios yra įprastinės veiklai ir būtinos gyventojo individualios veiklos pajamoms uždirbti. Tokių išlaidų pripažinimui leidžiamais atskaitymais, prie apskaitos dokumentų, kuriais yra pagrįsti šie gyvūnų kritimai, turi būti veterinarijos gydytojų pasirašyti aktai ir nurodyti susirgimai, kurie galėjo būti gyvūno mirties priežastimi (analogiškai, kaip ir leidžiamais atskaitymais pripažįstant įmonės sąnaudas dėl gyvulių kritimų).

Teises aktai