Registracijos numeris KM0259

Ši informacija skelbiama:
LEZ

Aspektai

Iki 2018-01-01 įregistruotos LEZ įmonės

Įmonės, kurios LEZ įmonės statusą įgijo ne anksčiau kaip 2018-01-01

LEZ samprata

Laisvoji ekonominė zona (LEZ) – ūkinei - komercinei ir finansinei veiklai skirta teritorija, kurioje ūkio subjektams yra taikomos specialios ekonominės ir teisinės funkcionavimo sąlygos. Šioje teritorijoje neturi būti nuolatinių gyventojų.

LEZ įmonė – Lietuvos teisės aktų, reguliuojančių juridinių asmenų registravimą, nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo (ūkio subjektas), kuriam LEZ valdymo bendrovė išdavė leidimą vykdyti veiklą toje LEZ ir kuriam taikomos valstybės garantijos jo veiklai LEZ.

Apmokestinamojo pelno mažinimas kai kapitalo investicija ne mažesnė nei 1 mln. Eur

Iki 2018-01-01 įregistruotos LEZ įmonės, kurios pasiekė ne mažesnę kaip 1 mln. Eur eurų kapitalo investicijų sumą:

 • 6 mokestinius laikotarpius, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio; o
 • kitais 10 mokestinių laikotarpių moka 50 proc. sumažintą pelno mokesčio tarifą;

jeigu jos atitinka šiuos reikalavimus:

 1. kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 mln. Eur sumą;
 1. ne mažiau kaip 75 proc. atitinkamo mokestinio laikotarpio LEZ įmonės pajamų sudaro pajamos iš LEZ vykdomos prekių gamybos, apdirbimo, perdirbimo, sandėliavimo veiklos, orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybos, orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros, su orlaivių techniniu aptarnavimu ir remontu susijusios veiklos (elektroninės ir optinės įrangos remonto, techninio tikrinimo ir analizės), kompiuterių programavimo veiklos, kompiuterių konsultacinės veiklos, kompiuterinės įrangos tvarkybos, kitos informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veiklos, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos, užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veiklos, didmeninės prekybos zonoje sandėliuojamomis prekėmis ir / ar teikiamų paslaugų, susijusių su minėtomis LEZ vykdomos veiklos rūšimis (LEZ pagamintų, apdirbtų, perdirbtų ar sandėliuojamų, taip pat LEZ vykdomai gamybai, apdirbimui ar perdirbimui reikalingų prekių transportavimo, aptarnavimo, statybos zonos teritorijoje ir kitų su minėtomis veiklomis susijusių paslaugų);
 2. LEZ įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį.

Lengvata negali būti taikoma kredito įstaigoms ir draudimo įmonėms.

Įmonės, kurios LEZ įmonės statusą įgijo ne anksčiau kaip 2018-01-01 ir pasiekė ne mažesnę kaip 1 mln. Eur kapitalo investicijų sumą:

 • 10 mokestinių laikotarpių, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio; o
 • kitus 6 mokestinius laikotarpius moka 50 proc. sumažintą pelno mokesčio tarifą;

jeigu jos atitinka šiuos reikalavimus:

 1. kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 mln. Eur sumą;
 1. ne mažiau kaip 75 proc. atitinkamo mokestinio laikotarpio LEZ įmonės pajamų sudaro pajamos iš LEZ vykdomos veiklos;
 1. LEZ įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį.

Lengvata netaikoma prekybos veiklą vykdančioms įmonėms ir taikoma tiek, kiek ji suderinama su valstybės pagalbos apribojimais.

 

Apmokestinamojo pelno mažinimas kai kapitalo investicija ne mažesnė nei 100 000 Eur (taikoma apskaičiuojant 2017 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį)

Iki 2018-01-01 įregistruotos LEZ įmonės, kurių kapitalo investicija ne mažesnė kaip 100 000 Eur:

 • 6 mokestinius laikotarpius, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio; o
 • kitais 10 mokestinių laikotarpių moka 50 proc. sumažintą pelno mokesčio tarifą;

jeigu jos atitinka šiuos reikalavimus:

 1. vidutinis šios įmonės darbuotojų skaičius mokestiniais metais yra ne mažesnis kaip 20 darbuotojų;
 1. kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 100 000 Eur sumą;
 1. ne mažiau kaip 75 proc. atitinkamo mokestinio laikotarpio LEZ įmonės pajamų sudaro pajamos iš LEZ vykdomos apskaitos, buhalterijos ir konsultacinės veiklos (išskyrus auditą, sąskaitų ekspertizės ir teisingumo paliudijimą), įstaigų administracinės ir aptarnavimo veiklos, žmogiškųjų išteklių veiklos, architektūros ir inžinerijos ir su ja susijusių techninių konsultacijų veiklos (išskyrus statybos darbų kontrolę, vietovės nuotraukų darymą);
 1. LEZ įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį.

Lengvata negali būti taikoma kredito įstaigoms ir draudimo įmonėms.

 

Įmonės, kurios LEZ įmonės statusą įgijo ne anksčiau kaip 2018-01-01 ir kurių kapitalo investicija ne mažesnė kaip 100 000 Eur:

 • 10 mokestinių laikotarpių, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio; o
 • kitus 6 mokestinius laikotarpius moka 50 proc. sumažintą pelno mokesčio tarifą;

jeigu jos atitinka šiuos reikalavimus:

 1. vidutinis šios įmonės darbuotojų skaičius mokestiniais metais yra ne mažesnis kaip 20 darbuotojų;
 1. kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 100 000 Eur sumą;
 1. ne mažiau kaip 75 proc. atitinkamo mokestinio laikotarpio LEZ įmonės pajamų sudaro pajamos iš LEZ vykdomos paslaugų teikimo veiklos;
 1. LEZ įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį.

Ši lengvata taikoma tiek, kiek ji suderinama su valstybės pagalbos apribojimais.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0261

Ši informacija skelbiama:
LEZ

Pagal Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą kapitalo investicijos yra investicijos ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti.

Šis įstatymas nenustato apribojimų, ar investuotojas gali investuoti į ilgalaikį turtą, įsigytą už nuosavas ar už skolintas lėšas, todėl nustatant kapitalo investicijos dydį, į ją įtraukiamas turtas, įsigytas tiek už nuosavas, tiek už skolintas lėšas, tiek pagal pirkimo išsimokėtinai sutartis.

Kapitalo investicija laikomas įsigytas ar pačių pasigamintas (pasistatytas) turtas. Turto perkainojimas nelaikomas kapitalo investicija.

Remiantis 20-uoju VAS „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“, pagal lizingo sutartis valdomas turtas registruojamas įmonės apskaitoje kaip ilgalaikio materialaus ar nematerialaus turto įsigijimas, jei sutartyje yra bent vienas iš šių kriterijų:

 • lizingo laikotarpio pabaigoje nuosavybės teisė į turtą pereina lizingo gavėjui;
 • jei lizingo gavėjas turi teisę lizingo laikotarpio pabaigoje įsigyti turtą už kainą kur kas mažesnę už jo tikrąją vertę, ir lizingo laikotarpio pradžioje labai tikėtina, kad šia teise bus pasinaudota;
 • lizingo laikotarpis trunka didesniąją turto ekonominio tarnavimo laiko dalį, netgi jei nuosavybės teisė neperduodama. Šis laikotarpis turėtų būti ne trumpesnis kaip 75 proc. turto ekonominio tarnavimo laiko;
 • lizingo laikotarpio pradžioje dabartinė minimalių įmokų vertė yra lygi turto tikrajai vertei arba sudaro ne mažiau kaip 90 proc. turto tikrosios vertės;
 • turtas yra specifinės paskirties ir, neatlikus didesnių pakeitimų, jį naudoti gali tik šis lizingo gavėjas.

Tuo atveju, kai įmonė įsigyja turtą lizingo būdu, nustatant kapitalo investicijos dydį, į jos vertę įtraukiama visa ilgalaikio turto įsigijimo vertė, jei lizingo sutartyje yra nustatyta bent viena iš aukščiau išvardintų sąlygų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0264

Ši informacija skelbiama:
LEZ

Aspektai

Kai taikoma LEZ lengvata dėl ≥1 mln. Eur kapitalo investicijų

Kai taikoma LEZ lengvata dėl ≥100 tūkst. Eur kapitalo investicijų

Kai sumažėja kapitalo investicijų suma

Lengvatos taikymo terminas yra sustabdomas.

Jei nepasibaigus lengvatos taikymo terminui, kapitalo investicijų suma sumažėja ir nebesiekia 1 mln. Eur, lengvatos taikymas sustabdomas mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicijos suma taip sumažėjo, ir gali būti atnaujintas mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicija vėl pasiekia 1 mln. Eur.

Mokestiniai laikotarpiai, kuriais LEZ įmonė neturi teisės taikyti LEZ lengvatos dėl kapitalo investicijų sumos sumažėjimo, nėra įskaičiuojami į 6 ir 10 (po 2018-01-01 įregistruotoms - 10 ir 6) pelno mokesčio lengvatos taikymo mokestinius laikotarpius.

Lengvatos taikymo terminas yra sustabdomas.

Jei nepasibaigus lengvatos taikymo terminui, kapitalo investicijų suma sumažėja ir nebesiekia 100 tūkst. Eur, lengvatos taikymas sustabdomas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicijos suma taip sumažėjo, ir gali būti atnaujintas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicija vėl pasiekia 100 tūkst. Eur.

Mokestiniai laikotarpiai, kuriais LEZ įmonė neturi teisės taikyti LEZ lengvatos dėl kapitalo investicijų sumos sumažėjimo, nėra įskaičiuojami į nustatytus 6 ir 10 (po 2018-01-01 įregistruotoms – 10 ir 6) pelno mokesčio lengvatos taikymo mokestinius laikotarpius.

Kai sumažėja pajamos iš LEZ vykdomos veiklos (<75 proc.)

Lengvatos taikymo terminas nėra sustabdomas.

Jei nepasibaigus lengvatos taikymo terminui, LEZ įmonės, kuri naudojosi pelno mokesčio lengvata, kuriuo nors mokestiniu laikotarpiu pajamos iš PMĮ nustatytos LEZ vykdomos veiklos sudarė mažiau kaip 75 proc. visų įmonės pajamų, lengvata netaikoma tą mokestinį laikotarpį, kurį įmonė neįvykdė šios sąlygos ir gali būti vėl taikoma tą mokestinį laikotarpį, kurį pajamos iš LEZ vykdomos veiklos vėl sudarys ne mažiau kaip 75 proc. visų įmonės pajamų.

Tačiau šiuo atveju mokestiniai laikotarpiai, kuriais LEZ įmonė neturėjo teisės taikyti pelno mokesčio lengvatos, yra įskaičiuojami į 6 ir 10 (po 2018-01-01 įregistruotoms – 10 ir 6) pelno mokesčio lengvatos taikymo mokestinius laikotarpius, t. y. lengvatos taikymo laikotarpis nėra sustabdomas.

Kai sumažėja darbuotojų skaičius (<20 žmonių)

 

Lengvatos taikymo terminas yra sustabdomas.

Jei nepasibaigus lengvatos taikymo terminui LEZ įmonės darbuotojų skaičius mokestiniais metais tampa mažesnis kaip 20, LEZ lengvatos taikymas sustabdomas tą mokestinį laikotarpį, kurį vidutinis darbuotojų skaičius taip sumažėjo, ir gali būti atnaujintas tą mokestinį laikotarpį, kurį vidutinis darbuotojų skaičius vėl tampa ne mažesnis kaip 20.

Mokestiniai laikotarpiai, kuriais LEZ įmonė neturi teisės taikyti LEZ lengvatos dėl vidutinio darbuotojų skaičiaus sumažėjimo, nėra įskaičiuojami į 6 ir 10 (po 2018-01-01 įregistruotoms - 10 ir 6) pelno mokesčio lengvatos taikymo mokestinius laikotarpius.

Kapitalo investicijų sumažėjimu gali būti laikomi tokie atvejai:

 • ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto pardavimas;

 • sugadinto ir / ar pavogto turto nurašymas;

 • lizingo sutarties nutraukimas;

 • turto grąžinimas ir pan.

Kai investuotas turtas nudėvimas ir šio turto vertė tampa mažesnė nei 1 mln. Eur (100 tūkst. Eur), tai nelaikoma kapitalo investicijų sumažėjimu.

Teises aktai