Lengvatos (17-1, 17-2, 46-1, 46-2, 58 str.)

Pelno mokesčio lengvatos

Lengvata

Komentarai

PMĮ str.

Investicinio projekto lengvata

Vienetas, vykdantis investicinį projektą (t. y. atliekantis investicijas į ilgalaikį turtą, skirtą naujų, papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui arba gamybos (ar paslaugų teikimo) pajėgumų didinimui, arba naujo gamybos (ar paslaugų teikimo) proceso įdiegimui, arba esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui, taip pat su tarptautiniais išradimų patentais apsaugotų technologijų įdiegimui), patirtomis išlaidomis gali sumažinti apmokestinamąjį pelną:

 • už mokestinį laikotarpį iki 2018 m. - iki 50 proc.;

 • už mokestinį laikotarpį nuo 2018 m. – iki 100 proc.

PMĮ 461 str.

MTEP

Sąnaudos, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, patirtos MTEP veikloje, gali būti tris kartus atskaitomos iš pajamų, jeigu atliekami MTEP darbai yra susiję su vieneto vykdoma įprastine ar numatoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba bus uždirbamos pajamos ar gaunama ekonominė nauda. Be to, MTEP veikloje naudojamam ilgalaikiam turtui gali būti taikomi pagreitinti nusidėvėjimo normatyvai, numatyti PMĮ 1 priedėlyje.

171 str. PMĮ

Filmų kūrimo lengvata

Filmų kūrimo lengvata taikoma:

 1. mažinant apmokestinamąsias pajamas filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma;

 2. mažinant pelno mokestį filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma.

Iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimama ne daugiau kaip 75 proc. neatlygintinai suteiktų lėšų filmo ar jo dalies gamybai Lietuvoje.

Už mokestinį laikotarpį mokėtinas pelno mokestis gali būti mažinamas ne daugiau kaip 75 proc.

PMĮ 172 str., 462 str.

LEZ

Laisvosios ekonominės zonos (LEZ) įmonė, kurioje kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 mln. Eur sumą, 6 mokestinius laikotarpius, nemoka pelno mokesčio, o kitais 10 mokestinių laikotarpių moka 50 proc. sumažintą pelno mokesčio tarifą. Lengvata gali būti taikoma, jeigu yra įvykdytos visos šios 3 sąlygos:

 1. kapitalo investicijos siekia ne mažesnę kaip 1 mln. Eur sumą;

 2. ne mažiau kaip 75 proc. šios įmonės atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų sudaro pajamos iš LEZ vykdomos veiklos, nurodytos PMĮ 58 str. 16 d. 1 p.;

 3. LEZ įmonė turi auditoriaus išvadą, atvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį.

Po 2017-12-31 įregistruota LEZ įmonė, kurioje kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 mln. Eur sumą, 10 mokestinių laikotarpių nemoka pelno mokesčio, o kitus 6 mokestinius laikotarpius jai taikomas 50 proc. sumažintas pelno mokesčio tarifas. Lengvata gali būti taikoma, jeigu yra įvykdytos visos šios 3 sąlygos:

 1. kapitalo investicijos siekia ne mažesnę kaip 1 mln. Eur sumą;

 2. ne mažiau kaip 75 proc. šios įmonės atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų sudaro pajamos iš LEZ vykdomos veiklos;

 3. LEZ įmonė turi auditoriaus išvadą, atvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį.

PMĮ 58 str. 16 d. 1 p.

 

LEZ

LEZ įmonė, kurios vidutinis darbuotojų skaičius yra ne mažesnis kaip 20 ir kurioje kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 100 tūkst. Eur sumą, 6 mokestinius laikotarpius, nemoka pelno mokesčio, o kitais 10 mokestinių laikotarpių moka 50 proc. sumažintą pelno mokesčio tarifą.

Lengvata gali būti taikoma, jeigu yra įvykdytos visos šios 4 sąlygos:

 1. vidutinis šios įmonės darbuotojų skaičius mokestiniais metais yra ne mažesnis kaip 20 darbuotojų;

 2. kapitalo investicijos siekia ne mažesnę kaip 100 tūkst. Eur sumą;

 3. ne mažiau kaip 75 proc. atitinkamo mokestinio laikotarpio šios įmonės pajamų sudaro pajamos iš LEZ zonoje vykdomos veiklos, nurodytos PMĮ 58 str. 16 d. 2 p.;

 4. LEZ įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį.

Po 2017-12-31 įregistruota LEZ įmonė, kurios vidutinis darbuotojų skaičius mokestiniais metais ne mažesnis kaip 20 ir kurioje kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 100 tūkst. Eur sumą, 10 mokestinių laikotarpių nemoka pelno mokesčio, o kitus 6 mokestinius laikotarpius jai taikomas 50 proc. sumažintas pelno mokesčio tarifas. Lengvata gali būti taikoma, jeigu yra įvykdytos visos šios 4 sąlygos:

 1. vidutinis šios įmonės darbuotojų skaičius mokestiniais metais yra ne mažesnis kaip 20 darbuotojų;

 2. kapitalo investicijos siekia ne mažesnę kaip 100 tūkst. Eur sumą;

 3. ne mažiau kaip 75 proc. atitinkamo mokestinio laikotarpio šios įmonės pajamų sudaro pajamos iš LEZ vykdomos paslaugų teikimo veiklos;

 4. LEZ įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį.

PMĮ 58 str. 16 d. 2 p.

 

Gamybinė įmonė, turinti riboto darbingumo asmenų

Vienetai, kurių pajamos už pačių pagamintą produkciją sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gautų pajamų ir kuriose dirba riboto darbingumo asmenys, mažina apskaičiuotą pelno mokestį tokia tvarka:

Riboto darbingumo asmenų dalis tarp visų dirbančių asmenų

Apskaičiuoto pelno mokesčio sumažinimas

daugiau kaip 50%

100%

40–50%

75%

30-40%

50%

20-30%

25%

PMĮ 58 str. 16 d. 3 p.

Registracijos numeris KM3176

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (17-1, 17-2, 46-1, 46-2, 58 str.)
MTEP

Kai darbai įsigyjami iš kitos įmonės ar fizinio asmens, dėl tokio įsigijimo patirtos sąnaudos atskaitomos iš pajamų tris kartus tik tuo atveju, jei įsigyti MTEP darbai atlikti:
             - Europos ekonominės erdvės valstybėje arba 
             - valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis.
Todėl MTEP lengvata, įtvirtinta PMĮ 17-1 straipsnio nuostatose, gali pasinaudoti: 
            Lietuvos vienetas (užsakovas), kuris perka MTEP darbus, atliktus Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, iš kito vieneto ar fizinio asmens, ir 
          Lietuvos vienetas (vykdytojas), kuris pats vykdo MTEP, kurie yra susiję su įprastine to vieneto vykdoma veikla, iš kurios yra arba bus uždirbamos pajamos ar gaunama ekonominė nauda, ir juos parduoda kitam vienetui. 

Užsakovams, perkantiems MTEP darbus, lengvata taikoma tuomet, kai užsakovai įsigyja sudedamuosius MTEP darbus, kuriuos panaudos savo pačių vykdomuose MTEP darbuose. Užsakovo, perkančio MTEP darbus pagrindinis tikslas turėtų būti toliau techniškai tobulinti produktą ar procesą.
Tuo atveju, jeigu vienetas MTEP darbus perka iš kitų asmenų ir vėliau juos tik perparduoda kitiems asmenims, tai MTEP lengvata netaikoma.
 

Teises aktai

Registracijos numeris KM3177

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (17-1, 17-2, 46-1, 46-2, 58 str.)
MTEP

Pažymėtina, kad MTEP darbų sąnaudos turi būti sumažintos MTEP darbams atlikti (įsigyti) panaudotų nacionalinio biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kitų valstybės pinigų fondų, savivaldybių fondų, Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos lėšų suma, jeigu buvo gautos tokios lėšos ar tokia parama.


Jeigu vieną mokestinį laikotarpį vienetas pritaiko MTEP lengvatą visoms MTEP sąnaudoms, tačiau jam pasibaigus kitą laikotarpį už tą MTEP projektą gauna valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos finansinę paramą, tokiu atveju vienetas turi patikslinti praėjusio mokestinio laikotarpio pelno mokesčio deklaraciją, ir tokios gautos finansinės paramos suma sumažinti to laikotarpio MTEP sąnaudas.
 

Teises aktai

Registracijos numeris KM3180

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (17-1, 17-2, 46-1, 46-2, 58 str.)
MTEP

Pažymėtina tai, kad PMĮ 5 straipsnio 7 dalyje yra įteisintos konkrečios sąlygos ir reikalavimai, kuriuos privalo atitikti vienetas, apmokestinantis iš MTEP veikloje sukurto turto, t. y. išradimų ir kito intelektinės nuosavybės turto komercializavimo (taip vadinama „patent box“), naudojimo uždirbtą apmokestinamąjį pelną lengvatiniu pelno mokesčio tarifu. 


Apmokestinamojo pelno dalis, nustatyta pagal PMĮ 5 straipsnio 9 dalyje patvirtintą formulę, apskaičiuota iš paties Lietuvos vieneto ar nuolatinės buveinės vykdomoje MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų atskaičius šioms pajamoms tenkančius leidžiamus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, gali būti apmokestinama taikant 5 procentų mokesčio tarifą, jeigu yra tenkinamos šios sąlygos:
    1) pajamas iš minėto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gauna tik jį sukūręs vienetas ir tik jis dėl minėtų pajamų uždirbimo patiria visas išlaidas ir

   2) turtas yra pagal autorių teisę saugoma kompiuterio programa ar patentabilumo kriterijus (naujumas, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas) atitinkantis išradimas, apsaugotas Europos patentų tarnybos, Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išduotais patentais ar papildomos apsaugos liudijimais.

 

Atsižvelgiant į tai, kad šia lengvata siekiama skatinti MTEP veiklą, t. y. siekiama užtikrinti, kad ja naudotųsi tik tie pelno mokesčio mokėtojai, kurie faktiškai vykdo veiklą, susijusią su MTEP, ir atitinkamai patiria faktinių išlaidų, susijusių su šios veiklos vykdymu, todėl po PMĮ 41 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto reorganizavimo veiksianti įmonė, t. y. įsigyjantysis vienetas, neturi teisės tęsti PMĮ 5 straipsnio 7-10 dalyse nustatytos lengvatos taikymo, kadangi būtų pažeistas lengvatos taikymo reikalavimas, kad pajamas ir išlaidas iš MTEP veiklos sukurto turto privalo gauti / patirti tik šį turtą sukūręs vienetas.


PMĮ 5 straipsnio 7-10 dalyse nustatyta lengvata galėtų pasinaudoti po reorganizavimo įsigyjantysis vienetas tik tokiu atveju, jeigu iš įsigyjamos bendrovės įsigytą turtą (įskaitant nurodytą PMĮ 5 straipsnio 7 dalies 2 punkte) pats išplėtotų ir sukurtų naują, patentabilumo kriterijus atitinkantį bei patentu ar kitu šio straipsnio 7 dalyje nustatytu dokumentu apsaugotą, turtą. 
 

Teises aktai

Registracijos numeris KM3178

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (17-1, 17-2, 46-1, 46-2, 58 str.)
MTEP

Tinkamos finansuoti išlaidos – sąnaudos, patirtos MTEP veikloje sukuriant turtą, priskirtinos MTEP darbų sąnaudoms, kurios tris kartus gali būti atskaitomos iš pajamų. Klaida, jeigu į formulę būtų įrašyta trigubo dydžio šių išlaidų suma. Atkreiptinas dėmesys, kad į tinkamų išlaidų sumą yra įtraukiamos tos MTEP darbų sąnaudos, patirtos MTEP veikloje sukuriant turtą, kurios gali būti atskaitomos iš pajamų tris kartus, tačiau yra priskiriamos tik vieną kartą.


Į formulę įrašant tinkamų finansuoti išlaidų sumą yra skaičiuojamos tik tos MTEP darbų sąnaudos, atskaitomos iš pajamų tris kartus, kaip nurodyta  PMĮ 17-1 straipsnyje, kurios yra patirtos ne iš susijusių asmenų. Klaida, jeigu į formulę įrašomos išlaidos, patirtos dėl susijusių asmenų veiklos. 
 

Teises aktai

Registracijos numeris KM3179

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (17-1, 17-2, 46-1, 46-2, 58 str.)
MTEP

Atsižvelgiant į tai, kad MTEP veikloje sukuriant turtą, MTEP darbų sąnaudos jau yra tris kartus atskaitomos iš pajamų, todėl šis turtas, pradėjus jį naudoti ekonominėje veikloje pajamų uždirbimui, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais nenudėvimas/ neamortizuojamas, t. y. iš šio turto naudojimo ar pardavimo uždirbtos pajamos nemažinamos nusidėvėjimo / amortizacijos sąnaudomis.
 

Teises aktai

Registracijos numeris KM3175

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (17-1, 17-2, 46-1, 46-2, 58 str.)
MTEP

Tuo atveju, jeigu vienetas Sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos apraše, patvirtintame 2008 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1183 „Dėl Sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašo patvirtinimo” nustatytas sąnaudas patiria atlikdama ne vien tik MTEP darbus, MTEP darbų dokumentacijoje turi būti nurodyti kriterijai, pagal kuriuos apmokestinamojo vieneto sąnaudos proporcingai priskiriamos MTEP darbų sąnaudoms.

Pavyzdys

Patalpų nuomos, komunalinių paslaugų pirkimo bei panašios sąnaudos MTEP darbų sąnaudomis visa apimtimi pripažįstamos tais atvejais, kai vienetas MTEP darbams vykdyti turi atskirą struktūrinį padalinį, t. y. atskiras patalpas, arba, pavyzdžiui, vieneto veiklos vykdymo patalpose yra įsteigta atskira laboratorija. O jeigu vienetas minėtas sąnaudas patiria atlikdamas ne vien tik MTEP darbus, MTEP darbams tenkančios sąnaudos, remiantis vieneto nusistatytais pagrįstais kriterijais, turi būti proporcingai paskirstytos (pavyzdžiui, pagal patalpų plotą).

 

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM3174

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (17-1, 17-2, 46-1, 46-2, 58 str.)
MTEP

Tai padeda užtikrinti iš viešosios įstaigos Inovacijų agentūra gauta ekspertinė išvada. Ši įstaiga vertina ir teikia ekspertines išvadas dėl ūkio subjektų vykdomos veiklos priskyrimo MTEP pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ nuostatas.


Taip pat vienetai, turintys inovatyvios įmonės statusą, patys atlieka veiklos vertinimą ir identifikuoja MTEP veiklą nuo kitų veiklų. Šio vieneto vertinimas dėl MTEP veiklos prilygsta ekspertinei išvadai, tačiau vienetas taip pat turi turėti pagal teisės aktų reikalavimus nustatytus dokumentus (pavyzdžiui, aprašyti darbų tikslai, etapai ir pan.). 
 

Teises aktai

Registracijos numeris KM2838

Ši informacija skelbiama:
Stambaus projekto lengvata

Lengvata taikoma nuo 2021 m. mokestinio laikotarpio.

Aspektai

Komentarai

Stambaus projekto samprata

Stambus projektas suprantamas kaip duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba apdirbamosios gamybos investicijų projektas, dėl kurio įgyvendinimo yra sudaryta ir galioja stambaus projekto investicijų sutartis, kaip numatyta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme. Stambaus projekto investicijų sutartis – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos ir investuotojo sudaryta investicijų sutartis, kurioje nustatomos sutarties šalių teisės ir pareigos, susijusios su stambaus projekto įgyvendinimu, ir kitos aktualios stambaus projekto investicijų sutarties sąlygos.

Lengvata taikoma pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma ir vidutinis darbuotojų skaičius buvo pasiekti, ne ilgiau negu 20 metų nuo stambaus projekto investicijų sutarties įsigaliojimo dienos.

Pažymėtina, kad nustatyta lengvata taikoma tiek, kiek ji suderinama su Europos Sąjungos teisės aktais, kuriais reguliuojamas valstybės pagalbos teikimas, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta valstybės pagalbos teikimo ir priežiūros tvarka.

Pagal PMĮ 58 straipsnį 162 dalį 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. juridinis asmuo nemoka pelno mokesčio nuo pajamų, gautų įgyvendinant stambų projektą, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

 • juridinis asmuo įgyvendina stambų projektą pagal galiojančią stambaus projekto investicijų sutartį;
 • vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui Lietuvos Respublikoje įgyvendinti, skaičius mokestiniais metais ne mažesnis kaip 150 (Vilniuje – ne mažesnis kaip 200);
 • privačios kapitalo investicijos į stambų projektą Lietuvos Respublikoje pasiekė ne mažesnę kaip 20 milijonų eurų sumą (Vilniuje – ne mažesnę kaip 30 milijonų eurų sumą);
 • juridinis asmuo nesinaudoja 58 str. 16 dalies 1 ir 2 punktuose arba 163 dalyje nustatyta pelno mokesčio lengvata;
 • ne mažiau kaip 75 procentai atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų sudaro pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos;
 • turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą juridinio asmens privačių kapitalo investicijų dydį.

Pelno mokesčio lengvata taikoma pagal iki 2025 m. gruodžio 31 d. sudarytas stambių projektų investicijų sutartis.

Pagal PMĮ 58 str. 163 dalį

Gavus Europos Komisijos pritarimą, bet ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 d., juridinis asmuo nemoka pelno mokesčio nuo pajamų, gautų įgyvendinant stambų projektą, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

 • juridinis asmuo įgyvendina stambų projektą pagal galiojančią stambaus projekto investicijų sutartį;
 • vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikoje, skaičius mokestiniais metais ne mažesnis kaip 200;
 • privačios kapitalo investicijos į stambų projektą Lietuvos Respublikoje pasiekė ne mažesnę kaip 100 milijonų eurų sumą;
 • juridinis asmuo nesinaudoja 58 str.16 dalies 1 ir 2 punktuose arba 162 dalyje nustatyta pelno mokesčio lengvata;
 • ne mažiau kaip 75 procentai atitinkamo mokestinio laikotarpio juridinio asmens pajamų sudaro pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos;
 • turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą juridinio asmens privačių kapitalo investicijų į stambų projektą dydį.

Atkreiptinas dėmesys, kad šioje dalyje nustatyta lengvata taikoma tiek, kiek ji suderinama su Europos Sąjungos teisės aktais, kuriais reguliuojamas valstybės pagalbos teikimas, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta valstybės pagalbos teikimo ir priežiūros tvarka ir Europos Komisijos išduoto leidimo teikti valstybės pagalbą sąlygomis.

Pelno mokesčio lengvata taikoma pagal iki 2025 m. gruodžio 31 d. sudarytas stambių projektų investicijų sutartis.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM3181

Ši informacija skelbiama:
Lengvatos (17-1, 17-2, 46-1, 46-2, 58 str.)
MTEP

Kontrolės metu dažniausiai nustatomos klaidos, susijusios su netinkamu išlaidų priskyrimu MTEP darbų sąnaudoms:

 • priskirtos ne tą mokestinį laikotarpį, kurį patirtos; 
 • MTEP veiklai nepagrįstai priskirtos darbuotojų investicinio draudimo bei darbuotojų sveikatos draudimo (savanoriškojo) sąnaudos, kurios negali būti priskiriamos MTEP darbų sąnaudoms pagal Sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašą, patvirtintą  2008 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1183 „Dėl Sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašo patvirtinimo”.
 • pateikta ekspertinė išvada, kurioje nurodyta, kad „veikla iš dalies atitinka MTEP“ bei nurodyta, kurie darbai nepripažįstami, tačiau išlaidos pilna apimtimi priskirtos MTEP  lengvatos taikymo sričiai, atitinkamai neskaičiuojant proporcijų;
 • išlaidos pagal išrašytas sąskaitas į MTEP sąnaudas įtrauktos nepagrįstai, nes paslaugų teikėjas yra įsikūręs valstybėje, kuri nepriklauso Europos ekonominei erdvei ir su kuria Lietuvos Respublika nėra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties;
 • nepagrįstai MTEP sąnaudoms priskirtos komandiruočių, nesusijusių su MTEP veikla,  sąnaudos;
 • nepagristai priskirtos trigubo dydžio MTEP darbų sąnaudoms ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos; 
 • MTEP darbų sąnaudoms nepagrįstai priskirtos iš ES fondų gautų pinigų sumos, nors MTEP darbų sąnaudos turi būti sumažintos MTEP darbams atlikti (įsigyti) panaudotų finansinės paramos lėšų suma.
   

Teises aktai

Registracijos numeris KM0257

Ši informacija skelbiama:
Filmų kūrimo lengvata

Filmų kūrimo lengvata taikoma:

 1. Mažinant apmokestinamąsias pajamas filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma;

 2. Mažinant pelno mokestį filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma.

 1. Lietuvos vienetams arba užsienio vieneto nuolatinės buveinės Lietuvoje mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas gali būti mažinamas Lietuvos filmo gamintojui 2014–2018 m. ir 2019-2023 m.laikotarpiu faktiškai suteiktų lėšų filmo ar jo dalies gamybai suma, jei išpildomos visos trys sąlygos:

 • Filmas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kultūrinio turinio bei gamybos vertinimo kriterijus; ir

 • Ne mažiau kaip 80 proc. visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų patiriama Lietuvoje ir Lietuvoje patirtos išlaidos, neatsižvelgiant į žemiau 3 punkte nurodytas išlaidas, turi būti ne mažesnės kaip 43 tūkst. Eur; ir

 • Bendra visų Lietuvos vienetų ar užsienio vienetų per jų nuolatines buveines Lietuvoje suteiktų lėšų suma neviršija 20 proc. (2019 -2023 m. laikotarpiu – 30 proc.). visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų.

Iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimama ne daugiau kaip 75 proc. neatlygintinai suteiktų lėšų filmo ar jo dalies gamybai Lietuvoje.

Šios suteiktos lėšos iš apmokestinamųjų pajamų atimamos tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį buvo gauta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduodama pažyma apie filmo gamintojui neatlygintinai suteiktų lėšų panaudojimo atitiktį nustatytiems reikalavimams.

 1. Investuotojas, neatlygintinai suteikęs lėšų filmo ar jo dalies gamybai Lietuvoje, gali ne tik mažinti apmokestinamąsias pajamas PMĮ 172 str. 2 dalyje nustatyta tvarka, bet ir PMĮ 462 str. nustatyta tvarka jomis mažinti mokėtiną pelno mokestį. Investuotojo už mokestinį laikotarpį apskaičiuotas pelno mokestis gali būti sumažintas ne daugiau kaip 75 proc.

Jeigu per mokestinį laikotarpį suteiktų lėšų suma yra didesnė nei 75 proc. už mokestinį laikotarpį apskaičiuoto pelno mokesčio sumos, tai šią sumą viršijanti neatlygintinai suteiktų lėšų dalis gali būti perkeliama ne ilgiau kaip du vienas po kito einančius mokestinius metus, apskaičiuotoms pelno mokesčio sumoms sumažinti. Tačiau kiekvieno mokestinio laikotarpio mokėtinas pelno mokestis negali būti sumažintas daugiau kaip 75 proc., todėl per du metus neperkelta likusia neatlygintinai suteiktų lėšų suma Investuotojas negali mažinti pelno mokesčio.

 1. Iš apmokestinamųjų pajamų negali būti atimamos lėšos, panaudotos: konsultacijų dėl paraiškos rengimo išlaidoms; paraiškos parengimo išlaidoms; baudoms, delspinigiams, bylinėjimosi išlaidoms; ilgalaikio turto įsigijimo, statybos, rekonstravimo išlaidoms, jeigu tai nenusiję su filmo gamyba; kelionės išlaidoms, kai Lietuva nėra atvykimo arba išvykimo vieta; parengiamųjų filmo darbų išlaidoms; filmo reklamos, rinkodaros išlaidoms; filmo platinimo išlaidoms; vaidmenų atlikėjams mokamam atlygiui – suma, viršijanti 4 proc. visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų.

Priklausomai nuo Investicijos pažymos išdavimo datos, gali skirtis mokestinis laikotarpis, už kurį galima mažinti apmokestinamąsias pajamas ir mokėtiną pelno mokestį:

 • jeigu Investicijos pažyma išduodama iki pelno mokesčio deklaracijos pateikimo dienos (t. y. iki mokestinio laikotarpio 6 mėn. 15 d.), tuomet investuotojas apmokestinamąsias pajamas gali mažinti už tą mokestinį laikotarpį, kuriuo buvo išduota Investicijos pažyma, o mokėtiną pelno mokestį gali mažinti pasirinktinai - arba už praėjusį mokestinį laikotarpį, arba už tą mokestinį laikotarpį, kuriuo buvo išduota Investicijos pažyma;

 • jeigu Investicijos pažyma išduodama po pelno mokesčio deklaracijos pateikimo dienos, tuomet investuotojas ir apmokestinamąsias pajamas, ir mokėtiną pelno mokestį galės mažinti už tą mokestinį laikotarpį, kuriuo buvo išduota Investicijos pažyma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0267

Ši informacija skelbiama:
Gamybinė įmonė, turinti riboto darbingumo asmenų

Įmonės, kurių pajamos už pačių pagamintą produkciją (t. y. gamybinės) sudaro daugiau kaip 50 proc. visų gautų pajamų ir kuriose dirba riboto darbingumo asmenys, mažina apskaičiuotą pelno mokestį, atsižvelgdama į riboto darbingumo asmenų dalį tarp visų dirbančiųjų.

Riboto darbingumo asmenų dalis tarp visų dirbančiųjų asmenų

Apskaičiuoto pelno mokesčio mažinimas

Daugiau kaip 50 proc.

100 proc.

40-50 proc.

75 proc.

30-40 proc.

50 proc.

20-30 proc.

25 proc.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0259

Ši informacija skelbiama:
LEZ

Aspektai

Iki 2018-01-01 įregistruotos LEZ įmonės

Įmonės, kurios LEZ įmonės statusą įgijo ne anksčiau kaip 2018-01-01

LEZ samprata

Laisvoji ekonominė zona (LEZ) – ūkinei - komercinei ir finansinei veiklai skirta teritorija, kurioje ūkio subjektams yra taikomos specialios ekonominės ir teisinės funkcionavimo sąlygos. Šioje teritorijoje neturi būti nuolatinių gyventojų.

LEZ įmonė – Lietuvos teisės aktų, reguliuojančių juridinių asmenų registravimą, nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo (ūkio subjektas), kuriam LEZ valdymo bendrovė išdavė leidimą vykdyti veiklą toje LEZ ir kuriam taikomos valstybės garantijos jo veiklai LEZ.

Apmokestinamojo pelno mažinimas kai kapitalo investicija ne mažesnė nei 1 mln. Eur

Iki 2018-01-01 įregistruotos LEZ įmonės, kurios pasiekė ne mažesnę kaip 1 mln. Eur eurų kapitalo investicijų sumą:

 • 6 mokestinius laikotarpius, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio; o
 • kitais 10 mokestinių laikotarpių moka 50 proc. sumažintą pelno mokesčio tarifą;

jeigu jos atitinka šiuos reikalavimus:

 1. kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 mln. Eur sumą;
 1. ne mažiau kaip 75 proc. atitinkamo mokestinio laikotarpio LEZ įmonės pajamų sudaro pajamos iš LEZ vykdomos prekių gamybos, apdirbimo, perdirbimo, sandėliavimo veiklos, orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybos, orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros, su orlaivių techniniu aptarnavimu ir remontu susijusios veiklos (elektroninės ir optinės įrangos remonto, techninio tikrinimo ir analizės), kompiuterių programavimo veiklos, kompiuterių konsultacinės veiklos, kompiuterinės įrangos tvarkybos, kitos informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veiklos, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos, užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veiklos, didmeninės prekybos zonoje sandėliuojamomis prekėmis ir / ar teikiamų paslaugų, susijusių su minėtomis LEZ vykdomos veiklos rūšimis (LEZ pagamintų, apdirbtų, perdirbtų ar sandėliuojamų, taip pat LEZ vykdomai gamybai, apdirbimui ar perdirbimui reikalingų prekių transportavimo, aptarnavimo, statybos zonos teritorijoje ir kitų su minėtomis veiklomis susijusių paslaugų);
 2. LEZ įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį.

Lengvata negali būti taikoma kredito įstaigoms ir draudimo įmonėms.

Įmonės, kurios LEZ įmonės statusą įgijo ne anksčiau kaip 2018-01-01 ir pasiekė ne mažesnę kaip 1 mln. Eur kapitalo investicijų sumą:

 • 10 mokestinių laikotarpių, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio; o
 • kitus 6 mokestinius laikotarpius moka 50 proc. sumažintą pelno mokesčio tarifą;

jeigu jos atitinka šiuos reikalavimus:

 1. kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 1 mln. Eur sumą;
 1. ne mažiau kaip 75 proc. atitinkamo mokestinio laikotarpio LEZ įmonės pajamų sudaro pajamos iš LEZ vykdomos veiklos;
 1. LEZ įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį.

Lengvata netaikoma prekybos veiklą vykdančioms įmonėms ir taikoma tiek, kiek ji suderinama su valstybės pagalbos apribojimais.

 

Apmokestinamojo pelno mažinimas kai kapitalo investicija ne mažesnė nei 100 000 Eur (taikoma apskaičiuojant 2017 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį)

Iki 2018-01-01 įregistruotos LEZ įmonės, kurių kapitalo investicija ne mažesnė kaip 100 000 Eur:

 • 6 mokestinius laikotarpius, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio; o
 • kitais 10 mokestinių laikotarpių moka 50 proc. sumažintą pelno mokesčio tarifą;

jeigu jos atitinka šiuos reikalavimus:

 1. vidutinis šios įmonės darbuotojų skaičius mokestiniais metais yra ne mažesnis kaip 20 darbuotojų;
 1. kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 100 000 Eur sumą;
 1. ne mažiau kaip 75 proc. atitinkamo mokestinio laikotarpio LEZ įmonės pajamų sudaro pajamos iš LEZ vykdomos apskaitos, buhalterijos ir konsultacinės veiklos (išskyrus auditą, sąskaitų ekspertizės ir teisingumo paliudijimą), įstaigų administracinės ir aptarnavimo veiklos, žmogiškųjų išteklių veiklos, architektūros ir inžinerijos ir su ja susijusių techninių konsultacijų veiklos (išskyrus statybos darbų kontrolę, vietovės nuotraukų darymą);
 1. LEZ įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį.

Lengvata negali būti taikoma kredito įstaigoms ir draudimo įmonėms.

 

Įmonės, kurios LEZ įmonės statusą įgijo ne anksčiau kaip 2018-01-01 ir kurių kapitalo investicija ne mažesnė kaip 100 000 Eur:

 • 10 mokestinių laikotarpių, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma buvo pasiekta, nemoka pelno mokesčio; o
 • kitus 6 mokestinius laikotarpius moka 50 proc. sumažintą pelno mokesčio tarifą;

jeigu jos atitinka šiuos reikalavimus:

 1. vidutinis šios įmonės darbuotojų skaičius mokestiniais metais yra ne mažesnis kaip 20 darbuotojų;
 1. kapitalo investicijos pasiekė ne mažesnę kaip 100 000 Eur sumą;
 1. ne mažiau kaip 75 proc. atitinkamo mokestinio laikotarpio LEZ įmonės pajamų sudaro pajamos iš LEZ vykdomos paslaugų teikimo veiklos;
 1. LEZ įmonė turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą kapitalo investicijos dydį.

Ši lengvata taikoma tiek, kiek ji suderinama su valstybės pagalbos apribojimais.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0249

Ši informacija skelbiama:
MTEP

Aspektai

Komentarai

MTEP samprata

Moksliniai tyrimai yra skirstomi į fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus.

Fundamentiniai moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir / ar teoriniai darbai, atliekami pirmiausia reiškinių esmei ir stebimai tikrovei pažinti, tuo metu neturint tikslo konkrečiai panaudoti gautus rezultatus.

Taikomieji moksliniai tyrimai – eksperimentiniai ir / ar teoriniai pažinimo darbai, pirmiausia skiriami specifiniams praktiniams tikslams pasiekti arba uždaviniams spręsti.

Eksperimentinė plėtra – mokslinių tyrimų ir praktinės patirties sukauptu pažinimu paremti sistemingi darbai, kurių tikslas – kurti naujas medžiagas, technologijas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus.

Apmokestinamojo pelno mažinimas

Sąnaudos, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas, patirtos MTEP veikloje, tris kartus atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį patiriamos, jeigu atliekami MTEP darbai yra susiję su vieneto vykdoma įprastine veikla ar numatoma vykdyti veikla, iš kurios yra arba bus uždirbamos pajamos ar gaunama ekonominė nauda.

Be to, MTEP veikloje naudojamam ilgalaikiam turtui vienetas gali taikyti pagreitintus nusidėvėjimo normatyvus, numatytus PMĮ 1 priedėlyje.

MTEP darbų dokumentacija

Norint atskaityti MTEP darbų sąnaudas, privaloma turėti vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą MTEP darbų dokumentaciją, kurioje aprašyti atliekami MTEP darbai (jų tikslai, vykdymo eiga, kita svarbi informacija). MTEP darbų dokumentacijoje turėtų būti pateikiama:

 • apibūdinimas, kuo pasireiškia vieneto vykdomų MTEP darbų naujumas ir pažanga, mokslinės arba technologinės problemos ar neapibrėžtumo sprendimas;

 • kokie metodai, atliekant MTEP darbus, yra taikomi;

 • kokie MTEP darbų vykdymo rezultatai yra gauti / numatomi gauti;

 • kaip tie rezultatai yra / bus panaudojami vieneto veikloje;

 • kokios sąnaudos yra patirtos MTEP darbams atlikti;

 • sąnaudų sumos, pritaikius MTEP lengvatą, apskaičiavimas;

 • jeigu vienetas taiko MTEP veikloje naudojamam ilgalaikiam turtui trumpesnius nusidėvėjimo normatyvus – tai informacija apie tokį turtą ir jo nusidėvėjimo sumas ir pan.

Jeigu vienetas sąnaudas patiria atlikdamas ne vien tik MTEP darbus, MTEP darbų dokumentacijoje turi būti nurodyti nusistatyti pagrįsti kriterijai, pagal kuriuos apmokestinamojo vieneto sąnaudos proporcingai priskiriamos MTEP darbų sąnaudoms.

MTEP sąnaudos

MTEP darbų sąnaudos nekaupiamos – jos atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį patiriamos.

MTEP sąnaudos nesiejamos su ataskaitinio laikotarpio pajamomis ir priskiriamos leidžiamiems atskaitymams ir tais atvejais, kai vienetas MTEP darbus atliks tikėdamasis gautus darbų rezultatus panaudoti ateities veikloje arba, jei tokie gauti darbų rezultatai neatitinka vieneto lūkesčių ir jie nebus panaudoti vieneto ekonominėje veikloje, tačiau įgytomis žiniomis bei patirtimi vienetas gaus ekonominę naudą (pvz., išvengs nuostolių) ateityje.

MTEP darbų sąnaudoms priskiriamos:

 1. MTEP darbuose tiesiogiai dalyvaujančių darbuotojų darbo užmokesčio ir nuo jo apskaičiuotų privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos;

 2. komandiruočių, tiesiogiai susijusių su MTEP darbais ir būtinų MTEP darbams atlikti, sąnaudos;

 3. MTEP darbuose sunaudotų žaliavų ir / ar medžiagų, kito trumpalaikio turto sąnaudos;

 4. sąnaudos, patirtos perkant paslaugas (mokslinio pobūdžio konsultacines paslaugas, patalpų ir / ar įrengimų nuomos, komunalinių paslaugų, remonto, sandėliavimo, telekomunikacijų ir kitas paslaugas), tiesiogiai susijusias su MTEP darbais ir būtinas MTEP darbams atlikti;

 5. sąnaudos, patirtos įsigyjant MTEP darbų sudedamuosius darbus iš kito apmokestinamojo vieneto ar fizinio asmens, jeigu tokie įsigyti darbai atlikti Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, kuri nepriklauso Europos ekonominei erdvei, tačiau su kuria Lietuva yra sudariusi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį ir taiko jos nuostatas;

 6. nuo nurodytų sąnaudų apskaičiuotos pirkimo (importo) PVM sumos, kurios neatskaitomos pagal PVMĮ nuostatas.

Lengvatinis 5 proc. tarifas pajamoms iš MTEP veiklos

Nuo 2018 m. mokestinio laikotarpio Lietuvos įmonių ir nuolatinių buveinių pagal nustatytą formulę apskaičiuota apmokestinamojo pelno dalis iš MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, apmokestinama taikant 5 proc. mokesčio tarifą, jeigu:

 1. pajamas iš minėto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gauna tik jį sukūrusi Lietuvos įmonė ar nuolatinė buveinė ir tik jie dėl minėtų pajamų uždirbimo patiria visas išlaidas ir

 1. turtas yra pagal autorių teisę saugoma kompiuterio programa ar patentabilumo kriterijus (naujumas, išradimo lygis, pramoninis pritaikomumas) atitinkantis išradimas, apsaugotas Europos patentų tarnybos, Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išduotais patentais ar papildomos apsaugos liudijimais.

Formulė:

Tinkamos išlaidos  / Visos išlaidos × Pelnas iš turto naudojimo

Tinkamos išlaidos – sąnaudos, patirtos MTEP veikloje sukuriant turtą, priskirtinos MTEP sąnaudoms, kurios tris kartus gali būti atskaitomos iš pajamų. Šios sąnaudos negali būti patirtos dėl susijusių asmenų veiklos. Į formulę įtraukiama apskaičiuota tinkamų išlaidų suma padidinama 30 proc., tačiau tokia padidinta suma negali būti didesnė už apskaičiuotą visų išlaidų sumą.

Visos išlaidos – visos sąnaudos, priskirtinos leidžiamiems atskaitymams ar ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, patirtos MTEP veikloje sukuriant turtą, išskyrus palūkanas ir pastatų nusidėvėjimo sąnaudas.

Pelnas iš turto naudojimo – apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas iš paties mokesčio mokėtojo vykdomoje MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų (įskaitant honorarus ir kompensacijas už pažeistas intelektinės nuosavybės teises) atskaičius šioms pajamoms tenkančius leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0245

Ši informacija skelbiama:
Investicinio projekto lengvata

 

Aspektai

Komentarai

Investicinio projekto samprata

Investicinis projektas – vieneto investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, nurodytą PMĮ 461 str. 1 dalyje, skirtos šiems tikslams:

 • naujų, papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui; arba

 • gamybos ar paslaugų teikimo pajėgumų didinimui; arba

 • naujo gamybos ar paslaugų teikimo proceso įdiegimui; arba

 • esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui; arba

 • tarptautiniais išradimų patentais apsaugotų technologijų įdiegimui.

Vieneto investicijos, skirtos vien tik turimam ilgalaikiam turtui pakeisti kitu analogiškos rūšies ilgalaikiu turtu, nėra laikomos investiciniu projektu (ar jo dalimi).

Apmokestinamojo pelno mažinimas

Investicinio projekto metu patirtomis išlaidomis apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tokia tvarka:

 • Nuo 2018 mokestinių metų: už kiekvienus mokestinius metus apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas iki 100 proc.;

 • Iki 2018 mokestinių metų: už kiekvienus mokestinius metus apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas iki 50 proc.

 • Įsigyjant krovininius automobilius, priekabas ir puspriekabes, apmokestinamąjį pelną galima sumažinti tik iki 300 tūkst. Eur faktiškai patirtų išlaidų per mokestinius metus (taikoma 2015 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių išlaidoms).

Apmokestinamąjį pelną galima sumažinti per mokestinį laikotarpį, už kurį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas mažinamas, faktiškai patirtų išlaidų nurodytus reikalavimus atitinkančiam turtui įsigyti dydžiu. Jeigu išlaidų suma yra didesnė negu už mokestinį laikotarpį apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma, šią sumą viršijančios išlaidos gali būti perkeliamos už vėlesnius keturis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius apskaičiuotoms apmokestinamojo pelno sumoms sumažinti, atitinkamai mažinant perkeliamą tokių išlaidų sumą.

Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2009–2023 metų mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis.

Reikalavimai turtui

Apmokestinamasis pelnas gali būti mažinamas ilgalaikiam turtui įsigyti patirtomis išlaidomis, jeigu šis turtas yra reikalingas vieneto investicinio projekto vykdymui ir:

 1. turtas yra priskirtinas šioms PMĮ 1 priedėlio ilgalaikio turto grupėms:

 • Mašinos ir įrengimai;

 • Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.);

 • Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga);

 • Programinė įranga;

 • Įsigytos teisės;

 • Ilgalaikio turto grupės „krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų“ turtui – krovininiams automobiliams, priekaboms ir puspriekabėms (taikoma 2015 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių išlaidoms); ir

 1. turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios).

Ilgalaikis turtas, kuriam buvo pritaikyta investicinio projekto lengvata, vieneto veikloje turi būti naudojamas ne trumpiau negu 3 metus. Jeigu toks ilgalaikis turtas naudojamas vieneto veikloje trumpiau, išskyrus vieneto pabaigą ir atvejus, kai turtas nebenaudojamas ar perleidžiamas dėl teisės aktų reikalavimų, prarandamas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos, dėl sumažinto apmokestinamojo pelno neapskaičiuotas pelno mokestis turi būti sumokėtas į valstybės biudžetą perskaičiuojant ir apmokestinant praėjusių mokestinių laikotarpių apmokestinamuosius pelnus.

Pranešimas mokesčių administratoriui

Reikalavimas pateikti pranešimą nebetaikomas nuo 2018-01-01.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0261

Ši informacija skelbiama:
LEZ

Pagal Lietuvos Respublikos investicijų įstatymą kapitalo investicijos yra investicijos ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti.

Šis įstatymas nenustato apribojimų, ar investuotojas gali investuoti į ilgalaikį turtą, įsigytą už nuosavas ar už skolintas lėšas, todėl nustatant kapitalo investicijos dydį, į ją įtraukiamas turtas, įsigytas tiek už nuosavas, tiek už skolintas lėšas, tiek pagal pirkimo išsimokėtinai sutartis.

Kapitalo investicija laikomas įsigytas ar pačių pasigamintas (pasistatytas) turtas. Turto perkainojimas nelaikomas kapitalo investicija.

Remiantis 20-uoju VAS „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“, pagal lizingo sutartis valdomas turtas registruojamas įmonės apskaitoje kaip ilgalaikio materialaus ar nematerialaus turto įsigijimas, jei sutartyje yra bent vienas iš šių kriterijų:

 • lizingo laikotarpio pabaigoje nuosavybės teisė į turtą pereina lizingo gavėjui;
 • jei lizingo gavėjas turi teisę lizingo laikotarpio pabaigoje įsigyti turtą už kainą kur kas mažesnę už jo tikrąją vertę, ir lizingo laikotarpio pradžioje labai tikėtina, kad šia teise bus pasinaudota;
 • lizingo laikotarpis trunka didesniąją turto ekonominio tarnavimo laiko dalį, netgi jei nuosavybės teisė neperduodama. Šis laikotarpis turėtų būti ne trumpesnis kaip 75 proc. turto ekonominio tarnavimo laiko;
 • lizingo laikotarpio pradžioje dabartinė minimalių įmokų vertė yra lygi turto tikrajai vertei arba sudaro ne mažiau kaip 90 proc. turto tikrosios vertės;
 • turtas yra specifinės paskirties ir, neatlikus didesnių pakeitimų, jį naudoti gali tik šis lizingo gavėjas.

Tuo atveju, kai įmonė įsigyja turtą lizingo būdu, nustatant kapitalo investicijos dydį, į jos vertę įtraukiama visa ilgalaikio turto įsigijimo vertė, jei lizingo sutartyje yra nustatyta bent viena iš aukščiau išvardintų sąlygų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0269

Ši informacija skelbiama:
Gamybinė įmonė, turinti riboto darbingumo asmenų

Nustatant asmenų, kuriems taikomas riboto darbingumo asmenų statusas, kategorijas, šių asmenų dalį tarp visų dirbančių asmenų turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1436.

Riboto darbingumo asmenimis laikomi:

 1. invalidai ir / ar asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas mažesnis kaip 55 proc. darbingumo lygis;
 1. senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, sukakę asmenys; 
 2. namudininkai: vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, auginantys vieną ar daugiau vaikų iki 8 metų amžiaus, vaikus (invalidus) ir / ar asmenis iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis, taip pat daugiavaikės motinos, turinčios 4 ir daugiau nepilnamečių vaikų;
 3. valstybės įmonėse prie pataisos namų dirbantys nuteistieji;
 1. mokiniai, atliekantys gamybinę praktiką;
 1. psichiatrijos sveikatos priežiūros įstaigose gydomi ir gamybinės reabilitacijos įstaigose ar įmonėse terapinio ir reabilitacinio pobūdžio veikla užsiimantys ligoniai.

Asmenų, kuriems taikomas riboto darbingumo asmenų statusas, dalis tarp visų dirbančiųjų asmenų nustatoma dalijant mokestinio laikotarpio vidutinį sąrašuose esančių asmenų, kuriems taikomas riboto darbingumo asmenų statusas, skaičių iš vidutinio sąrašuose esančių visų darbuotojų skaičiaus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0264

Ši informacija skelbiama:
LEZ

Aspektai

Kai taikoma LEZ lengvata dėl ≥1 mln. Eur kapitalo investicijų

Kai taikoma LEZ lengvata dėl ≥100 tūkst. Eur kapitalo investicijų

Kai sumažėja kapitalo investicijų suma

Lengvatos taikymo terminas yra sustabdomas.

Jei nepasibaigus lengvatos taikymo terminui, kapitalo investicijų suma sumažėja ir nebesiekia 1 mln. Eur, lengvatos taikymas sustabdomas mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicijos suma taip sumažėjo, ir gali būti atnaujintas mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicija vėl pasiekia 1 mln. Eur.

Mokestiniai laikotarpiai, kuriais LEZ įmonė neturi teisės taikyti LEZ lengvatos dėl kapitalo investicijų sumos sumažėjimo, nėra įskaičiuojami į 6 ir 10 (po 2018-01-01 įregistruotoms - 10 ir 6) pelno mokesčio lengvatos taikymo mokestinius laikotarpius.

Lengvatos taikymo terminas yra sustabdomas.

Jei nepasibaigus lengvatos taikymo terminui, kapitalo investicijų suma sumažėja ir nebesiekia 100 tūkst. Eur, lengvatos taikymas sustabdomas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicijos suma taip sumažėjo, ir gali būti atnaujintas tą mokestinį laikotarpį, kurį kapitalo investicija vėl pasiekia 100 tūkst. Eur.

Mokestiniai laikotarpiai, kuriais LEZ įmonė neturi teisės taikyti LEZ lengvatos dėl kapitalo investicijų sumos sumažėjimo, nėra įskaičiuojami į nustatytus 6 ir 10 (po 2018-01-01 įregistruotoms – 10 ir 6) pelno mokesčio lengvatos taikymo mokestinius laikotarpius.

Kai sumažėja pajamos iš LEZ vykdomos veiklos (<75 proc.)

Lengvatos taikymo terminas nėra sustabdomas.

Jei nepasibaigus lengvatos taikymo terminui, LEZ įmonės, kuri naudojosi pelno mokesčio lengvata, kuriuo nors mokestiniu laikotarpiu pajamos iš PMĮ nustatytos LEZ vykdomos veiklos sudarė mažiau kaip 75 proc. visų įmonės pajamų, lengvata netaikoma tą mokestinį laikotarpį, kurį įmonė neįvykdė šios sąlygos ir gali būti vėl taikoma tą mokestinį laikotarpį, kurį pajamos iš LEZ vykdomos veiklos vėl sudarys ne mažiau kaip 75 proc. visų įmonės pajamų.

Tačiau šiuo atveju mokestiniai laikotarpiai, kuriais LEZ įmonė neturėjo teisės taikyti pelno mokesčio lengvatos, yra įskaičiuojami į 6 ir 10 (po 2018-01-01 įregistruotoms – 10 ir 6) pelno mokesčio lengvatos taikymo mokestinius laikotarpius, t. y. lengvatos taikymo laikotarpis nėra sustabdomas.

Kai sumažėja darbuotojų skaičius (<20 žmonių)

 

Lengvatos taikymo terminas yra sustabdomas.

Jei nepasibaigus lengvatos taikymo terminui LEZ įmonės darbuotojų skaičius mokestiniais metais tampa mažesnis kaip 20, LEZ lengvatos taikymas sustabdomas tą mokestinį laikotarpį, kurį vidutinis darbuotojų skaičius taip sumažėjo, ir gali būti atnaujintas tą mokestinį laikotarpį, kurį vidutinis darbuotojų skaičius vėl tampa ne mažesnis kaip 20.

Mokestiniai laikotarpiai, kuriais LEZ įmonė neturi teisės taikyti LEZ lengvatos dėl vidutinio darbuotojų skaičiaus sumažėjimo, nėra įskaičiuojami į 6 ir 10 (po 2018-01-01 įregistruotoms - 10 ir 6) pelno mokesčio lengvatos taikymo mokestinius laikotarpius.

Kapitalo investicijų sumažėjimu gali būti laikomi tokie atvejai:

 • ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto pardavimas;

 • sugadinto ir / ar pavogto turto nurašymas;

 • lizingo sutarties nutraukimas;

 • turto grąžinimas ir pan.

Kai investuotas turtas nudėvimas ir šio turto vertė tampa mažesnė nei 1 mln. Eur (100 tūkst. Eur), tai nelaikoma kapitalo investicijų sumažėjimu.

Teises aktai