Registracijos numeris KM2838

Ši informacija skelbiama:
Stambaus projekto lengvata

Lengvata taikoma nuo 2021 m. mokestinio laikotarpio.

Aspektai

Komentarai

Stambaus projekto samprata

Stambus projektas suprantamas kaip duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba apdirbamosios gamybos investicijų projektas, dėl kurio įgyvendinimo yra sudaryta ir galioja stambaus projekto investicijų sutartis, kaip numatyta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme. Stambaus projekto investicijų sutartis – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos ir investuotojo sudaryta investicijų sutartis, kurioje nustatomos sutarties šalių teisės ir pareigos, susijusios su stambaus projekto įgyvendinimu, ir kitos aktualios stambaus projekto investicijų sutarties sąlygos.

Lengvata taikoma pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ši investicijų suma ir vidutinis darbuotojų skaičius buvo pasiekti, ne ilgiau negu 20 metų nuo stambaus projekto investicijų sutarties įsigaliojimo dienos.

Pažymėtina, kad nustatyta lengvata taikoma tiek, kiek ji suderinama su Europos Sąjungos teisės aktais, kuriais reguliuojamas valstybės pagalbos teikimas, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta valstybės pagalbos teikimo ir priežiūros tvarka.

Pagal PMĮ 58 straipsnį 162 dalį 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. juridinis asmuo nemoka pelno mokesčio nuo pajamų, gautų įgyvendinant stambų projektą, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

 • juridinis asmuo įgyvendina stambų projektą pagal galiojančią stambaus projekto investicijų sutartį;
 • vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui Lietuvos Respublikoje įgyvendinti, skaičius mokestiniais metais ne mažesnis kaip 150 (Vilniuje – ne mažesnis kaip 200);
 • privačios kapitalo investicijos į stambų projektą Lietuvos Respublikoje pasiekė ne mažesnę kaip 20 milijonų eurų sumą (Vilniuje – ne mažesnę kaip 30 milijonų eurų sumą);
 • juridinis asmuo nesinaudoja 58 str. 16 dalies 1 ir 2 punktuose arba 163 dalyje nustatyta pelno mokesčio lengvata;
 • ne mažiau kaip 75 procentai atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų sudaro pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos;
 • turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą juridinio asmens privačių kapitalo investicijų dydį.

Pelno mokesčio lengvata taikoma pagal iki 2025 m. gruodžio 31 d. sudarytas stambių projektų investicijų sutartis.

Pagal PMĮ 58 str. 163 dalį

Gavus Europos Komisijos pritarimą, bet ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 d., juridinis asmuo nemoka pelno mokesčio nuo pajamų, gautų įgyvendinant stambų projektą, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

 • juridinis asmuo įgyvendina stambų projektą pagal galiojančią stambaus projekto investicijų sutartį;
 • vidutinis darbuotojų, reikalingų stambiam projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikoje, skaičius mokestiniais metais ne mažesnis kaip 200;
 • privačios kapitalo investicijos į stambų projektą Lietuvos Respublikoje pasiekė ne mažesnę kaip 100 milijonų eurų sumą;
 • juridinis asmuo nesinaudoja 58 str.16 dalies 1 ir 2 punktuose arba 162 dalyje nustatyta pelno mokesčio lengvata;
 • ne mažiau kaip 75 procentai atitinkamo mokestinio laikotarpio juridinio asmens pajamų sudaro pajamos iš duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusios veiklos arba pajamos iš apdirbamosios gamybos;
 • turi auditoriaus išvadą, patvirtinančią reikalaujamą juridinio asmens privačių kapitalo investicijų į stambų projektą dydį.

Atkreiptinas dėmesys, kad šioje dalyje nustatyta lengvata taikoma tiek, kiek ji suderinama su Europos Sąjungos teisės aktais, kuriais reguliuojamas valstybės pagalbos teikimas, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta valstybės pagalbos teikimo ir priežiūros tvarka ir Europos Komisijos išduoto leidimo teikti valstybės pagalbą sąlygomis.

Pelno mokesčio lengvata taikoma pagal iki 2025 m. gruodžio 31 d. sudarytas stambių projektų investicijų sutartis.

 

Teises aktai