Registracijos numeris KM0245

Ši informacija skelbiama:
Investicinio projekto lengvata

 

Aspektai

Komentarai

Investicinio projekto samprata

Investicinis projektas – vieneto investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, nurodytą PMĮ 461 str. 1 dalyje, skirtos šiems tikslams:

 • naujų, papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui; arba

 • gamybos ar paslaugų teikimo pajėgumų didinimui; arba

 • naujo gamybos ar paslaugų teikimo proceso įdiegimui; arba

 • esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui; arba

 • tarptautiniais išradimų patentais apsaugotų technologijų įdiegimui.

Vieneto investicijos, skirtos vien tik turimam ilgalaikiam turtui pakeisti kitu analogiškos rūšies ilgalaikiu turtu, nėra laikomos investiciniu projektu (ar jo dalimi).

Apmokestinamojo pelno mažinimas

Investicinio projekto metu patirtomis išlaidomis apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tokia tvarka:

 • Nuo 2018 mokestinių metų: už kiekvienus mokestinius metus apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas iki 100 proc.;

 • Iki 2018 mokestinių metų: už kiekvienus mokestinius metus apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas iki 50 proc.

 • Įsigyjant krovininius automobilius, priekabas ir puspriekabes, apmokestinamąjį pelną galima sumažinti tik iki 300 tūkst. Eur faktiškai patirtų išlaidų per mokestinius metus (taikoma 2015 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių išlaidoms).

Apmokestinamąjį pelną galima sumažinti per mokestinį laikotarpį, už kurį apskaičiuotas apmokestinamasis pelnas mažinamas, faktiškai patirtų išlaidų nurodytus reikalavimus atitinkančiam turtui įsigyti dydžiu. Jeigu išlaidų suma yra didesnė negu už mokestinį laikotarpį apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma, šią sumą viršijančios išlaidos gali būti perkeliamos už vėlesnius keturis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius apskaičiuotoms apmokestinamojo pelno sumoms sumažinti, atitinkamai mažinant perkeliamą tokių išlaidų sumą.

Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas tik per 2009–2023 metų mokestinius laikotarpius patirtomis išlaidomis.

Reikalavimai turtui

Apmokestinamasis pelnas gali būti mažinamas ilgalaikiam turtui įsigyti patirtomis išlaidomis, jeigu šis turtas yra reikalingas vieneto investicinio projekto vykdymui ir:

 1. turtas yra priskirtinas šioms PMĮ 1 priedėlio ilgalaikio turto grupėms:

 • Mašinos ir įrengimai;

 • Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.);

 • Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga);

 • Programinė įranga;

 • Įsigytos teisės;

 • Ilgalaikio turto grupės „krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai – ne senesni kaip 5 metų“ turtui – krovininiams automobiliams, priekaboms ir puspriekabėms (taikoma 2015 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių išlaidoms); ir

 1. turtas yra nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus (skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios).

Ilgalaikis turtas, kuriam buvo pritaikyta investicinio projekto lengvata, vieneto veikloje turi būti naudojamas ne trumpiau negu 3 metus. Jeigu toks ilgalaikis turtas naudojamas vieneto veikloje trumpiau, išskyrus vieneto pabaigą ir atvejus, kai turtas nebenaudojamas ar perleidžiamas dėl teisės aktų reikalavimų, prarandamas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos, dėl sumažinto apmokestinamojo pelno neapskaičiuotas pelno mokestis turi būti sumokėtas į valstybės biudžetą perskaičiuojant ir apmokestinant praėjusių mokestinių laikotarpių apmokestinamuosius pelnus.

Pranešimas mokesčių administratoriui

Reikalavimas pateikti pranešimą nebetaikomas nuo 2018-01-01.

Teises aktai