Likvidavimas

Šioje skiltyje pateikiama informacija apie turto vertės padidėjimo pajamas bei nuostolius vienetus likviduojant:

  • Vertinat likviduojamo vieneto pelno mokesčio pasekmes, pažymėtina, kad kai likviduojamas vienetas paskirsto turtą savo dalyviams, toks paskirstymas yra laikomas to turto pardavimu už to turto tikrąją rinkos kainą, nustatytą nuosavybės teisės perleidimo dieną, o skirtumas tarp to turto įsigijimo kainos ir pardavimo kainos bus laikomas vieneto turto vertės padidėjimo pajamomis arba nuostoliais.
  • Vertinant likviduojamo vieneto dalyvių pelno mokesčio pasekmes, laikoma, kad jie parduoda savo vertybiniu popierius emitentui ir pripažįsta turto vertės padidėjimo pajamas (turto vertės nuostolius), t. y. skirtumą tarp likviduojamo vieneto gauto turto rinkos kainos ir anuliuotų akcijų įsigijimo kainos, likviduojamo vieneto turto ar jo dalies gavimo momentu.

Registracijos numeris KM1338

Ši informacija skelbiama:
Likvidavimas

Likviduojamo vieneto turto vertės padidėjimo pajamos yra skirtumas tarp paskirstomo turto įsigijimo kainos ir jo pardavimo kainos.

Jei likviduojamo vieneto paskirstomo turto rinkos kaina yra didesnė už jo įsigijimo kainą, tai vienetas turi apmokestinti turto vertės padidėjimo pajamas PMĮ nustatyta tvarka.

Jeigu likviduojamas vienetas perleidžia turtą, kuriam buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas arba amortizacija, tai apskaičiuojant turto vertės padidėjimo pajamas, atsižvelgiama į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą, t. y. to turto įsigijimo kaina sumažinama nusidėvėjimo ar amortizacijos suma, įtraukta į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.

Pavyzdys

 

2017 m. gruodžio mėn. UAB X yra likviduojamas. UAB X turimų dviejų automobilių, kurie paskirstomi jo dalyviams, įsigijimo vertė yra 35 000 Eur (vieno 15 000 Eur, o kito 20 000 Eur). Iki 2017 m. gruodžio mėn. buvo priskaičiuota 25 000 Eur nusidėvėjimo suma (vienam 10 000 Eur, o kitam 15 000 Eur), kuri buvo įtraukta į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus. Automobilių perleidimo UAB X dalyviams dieną šio turto tikroji rinkos vertė sudarė 15 000 Eur (vieno 6 000 Eur, o kito 9 000 Eur). Vadinasi, likviduojamo UAB X turto vertės padidėjimo pajamos yra 5 000 Eur (15 000 Eur – (35 000 Eur – 25 000 Eur)), kurios priskiriamos UAB X apmokestinamosioms pajamoms.

 

Registracijos numeris KM1336

Ši informacija skelbiama:
Likvidavimas

Likviduojamo vieneto dėl turto perleidimo patirti nuostoliai yra šio vieneto nuostoliai.

Jei likviduojamo vieneto paskirstomo turto rinkos kaina yra mažesnė už jo įsigijimo kainą, tai toks nuostolis nepriskiriamas leidžiamiems atskaitymams ir iš pajamų neatskaitomas.

Jeigu vienetas perleidžia turtą, kuriam buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas arba amortizacija, tai apskaičiuojant turto vertės nuostolį, atsižvelgiama į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą, t. y. to turto įsigijimo kaina sumažinama nusidėvėjimo ar amortizacijos suma, įtraukta į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.

Pavyzdys

 

2017 m. gruodžio mėn. UAB X yra likviduojamas. UAB X turimų dviejų automobilių, kurie paskirstomi jo dalyviams, įsigijimo vertė yra 35 000 Eur (vieno 15 000 Eur, o kito 20 000 Eur). Iki 2017 m. gruodžio mėn. buvo priskaičiuota 25 000 Eur nusidėvėjimo suma (vienam 10 000 Eur, o kitam 15 000 Eur), kuri buvo įtraukta į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus. Automobilių perleidimo UAB X dalyviams dieną šio turto tikroji rinkos vertė sudarė 8 000 Eur (vieno 3 500 Eur, o kito 4 500 Eur). Vadinasi, likviduojamo UAB X turto perleidimo nuostolis yra 2 000 Eur (8 000 Eur – (35 000 Eur – 25 000 Eur)), kuris nepriskiriamas leidžiamiems atskaitymams.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1337

Ši informacija skelbiama:
Likvidavimas

Likviduojamo vieneto dalyviai pripažįsta turto vertės padidėjimo pajamas (turto vertės nuostolius) likviduojamo vieneto turto ar jo dalies gavimo momentu.

Likviduojamo vieneto dalyvių (kitų vienetų) turto vertės padidėjimo pajamas (turto vertės nuostolius) sudaro skirtumas tarp nuosavybės teisių (dalių, pajų, akcijų) įsigijimo kainos ir iš likviduojamo vieneto gauto turto tikrosios rinkos kainos.

  1. Jei likviduojamo vieneto dalyvio iš likviduojamo vieneto gauto turto rinkos kaina yra didesnė už anuliuotų akcijų, dalių, pajų įsigijimo kainą, tai turto vertės padidėjimo pajamos priskiriamos pajamoms ir apmokestinamos pelno mokesčiu (šiuo atveju netaikoma PMĮ 12 str. 15 d. nustatyta lengvata);

Pavyzdys

 

UAB X dalyviai yra UAB A ir UAB B, kurių kiekvienas turi vieneto X akcijų, įsigytų atitinkamai už 4 000 Eur ir 6000 Eur. 2017 m. gruodžio mėn. UAB X yra likviduojama, o jo turimi du automobiliai, įvertinti pagal tikrąją rinkos kainą, gruodžio mėn. perduodami jos dalyviams, t. y. kiekvienam po vieną automobilį. Automobilių gavimo momentu UAB A perduoto turto tikroji rinkos vertė sudarė 6 000 Eur, o UAB B – 9 000 Eur. Vadinasi, UAB A gauto turto vertės padidėjimo pajamos (gauto turto rinkos kainos ir akcijų įsigijimo kainos skirtumas) yra 2 000 Eur (6 000 Eur – 4 000 Eur), o vieneto B – 3 000 Eur (9 000 Eur – 6 000 Eur).

 

  1. Jei likviduojamo vieneto dalyvio iš likviduojamo vieneto gauto turto rinkos kaina yra mažesnė už anuliuotų akcijų, dalių, pajų įsigijimo kainą, tai susidaręs nuostolis gali mažinti einamųjų metų apmokestinamąjį pelną tik iš vertybinių popierių perleidimo ir gali būti perkeliamas ne ilgiau kaip penkis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius bei naudojamas pajamoms iš vertybinių popierių perleidimo mažinti.

2 Pavyzdys

 

UAB X dalyviai yra UAB A ir UAB B, kurių kiekvienas turi UAB X akcijų, įsigytų atitinkamai už 4 000 Eur ir 6 000 Eur. 2017 m. gruodžio mėn. UAB X yra likviduojama, o jos turimi du automobiliai, įvertinti pagal tikrąją rinkos kainą, gruodžio mėn. perduodami jos dalyviams, t. y. kiekvienam po vieną automobilį. Automobilių gavimo momentu UAB A perduoto turto tikroji rinkos vertė sudarė 3 500 Eur, o UAB B – 4 500 Eur. Vadinasi, UAB A gauto turto vertės nuostolis (gauto turto rinkos kainos ir akcijų įsigijimo kainos skirtumas) yra 500 Eur (4 000 Eur – 3 500 Eur), o UAB B – 1 500 Eur (6 000 Eur – 4 500 Eur), kurie yra neleidžiami atskaitymai, tačiau laikomi nuostoliais iš vertybinių popierių perleidimo veiklos bei gali būti perkeliami į kitus mokestinius laikotarpius PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

Teises aktai