Mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumai

Mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys. Mažosios bendrijos pavadinime turi būti jos teisinę formą nusakantys žodžiai „mažoji bendrija“ arba šių žodžių santrumpa „MB“.

Mažojoje bendrijoje gali būti ne daugiau kaip 10 narių.

Mažoji bendrija savo veikloje vadovaujasi LR civiliniu kodeksu, LR mažųjų bendrijų įstatymu ir kitais įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat mažosios bendrijos nuostatais.

Informacija apie MB pateikiama leidinyje "Mažosios bendrijos. Klausimai - atsakymai"

Registracijos numeris KM1497

Ši informacija skelbiama:
Mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumai

Nuo 2015-05-28 MB narys negali sudaryti su MB civilinių sutarčių dėl paslaugų MB teikimo ar darbų atlikimo, išskyrus su MB vadovu sudaromą civilinę (paslaugų) sutartį.

Todėl MB nariams pagal civilines sutartis dėl paslaugų MB teikimo ar darbų atlikimo mokamas atlyginimas (išskyrus pagal civilinę (paslaugų) sutartį vadovui mokamą atlyginimą) bus priskiriamas neleidžiamiems atskaitymams (nes jis laikomas paskirstytu pelnu), išskyrus tą MB nario pajamų dalį, kuri bus deklaruojama mokestiniam laikotarpiui pasibaigus ir apmokestinama kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos ir tik ta dalimi, nuo kurios mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Nuo 2020-11-19 MB narys gali sudaryti civilines sutartis dėl paslaugų teikimo ir darbų MB atlikimo, išskyrus darbo santykių požymius turinčias sutartis. Pagal MB nario su MB sudarytas civilines sutartis suteiktų paslaugų (įskaitant ir vadovavimo MB paslaugas, suteiktas nuo 2020 m. lapkričio 19 d.) ir atliktų darbų suma negali viršyti 100 000 Eur per kalendorinius metus.

MB nariams pagal civilines sutartis dėl paslaugų MB teikimo ar darbų atlikimo mokamas atlyginimas bus priskiriamas leidžiamiems atskaitymams. Bendra pagal mažosios bendrijos nario su mažąja bendrija sudarytas civilines sutartis suteiktų paslaugų ir darbų suma negali viršyti 100 000 eurų per kalendorinius metus. Viršijanti nustatytą dydį suma yra laikoma:

  • mažosios bendrijos pelno paskirstymu ir priskiriama neleidžiamasi atskaitymais arba
  • lėšomis, skirtomis mažosios bendrijos narių asmeniniams poreikiams ir priskiriama leidžiamiems atskaitymams ta dalimi, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos

Remiantis PMĮ 17 straipsnio nuostatomis, leidžiamais atskaitymais laikomos visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti.

Jeigu ilgalaikis materialusis turtas yra būtinas MB pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti, tai tokio turto eksploatavimo išlaidos, pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais yra priskiriamos to laikotarpio, kuriuo jos patiriamos, leidžiamiems atskaitymams.

MB patirtų sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams, kai MB nario turtas naudojamas MB veikloje

 

Sutartis sudaryta po 2015-05-28

Sutartis sudaryta po 2020-11-19

 

 

 

Eksploatacinės sąnaudos

Leidžiami atskaitymai

Leidžiami atskaitymai

Nuoma arba panauda

Leidžiami atskaitymai, jeigu priskiriama su darbo santykiais gautoms pajamoms ir deklaruojama 02 pajamų rūšies kodu ir tik ta dalimi, nuo kurios mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos

Nuomos išlaidos yra leidžiami atskaitymai, jei bendra pagal mažosios bendrijos nario su mažąja bendrija sudarytas civilines sutartis suteiktų paslaugų (įskaitant ir vadovavimo MB paslaugas) ir darbų suma neviršija  100 000 eurų per kalendorinius metus.

Viršijanti nustatytą dydį suma priskiriama neleidžiamiems atskaitymams, nes ji laikoma mažosios bendrijos pelno paskirstymu arba lėšomis, skirtomis mažosios bendrijos narių asmeniniams poreikiams ir priskiriama leidžiamiems atskaitymams ta dalimi, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1494

Ši informacija skelbiama:
Mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumai

Atskirų lengvatinio 0 proc. ar 5 proc. pelno mokesčio tarifo apribojimų MB nenumatyta, todėl būtų taikomos bendros nuostatos (jei tai pirmas  mokestinis  laikotarpis, 0 proc. mokesčio tarifas taikomas tik tokiai MB, kurios dalyviai yra fiziniai asmenys, ir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį, MB veikla nėra sustabdoma, MB nelikviduojama, nereorganizuojama ir MB dalys neperleidžiamos naujiems dalyviams).

Lengvatinis  (5 proc. ar 0 proc., jei tai pirmas mokestinis laikotarpis) pelno mokesčio tarifas nebūtų taikomas:

  • vienetams, kuriuose tas pats MB narys (dalyvis) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 dalių (pajų, akcijų);
  • vienetams, kuriuose tie patys dalyviai kartu paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 dalių (pajų, akcijų);
  • jeigu tas pats fizinis asmuo ir / ar jo šeimos nariai yra individualios įmonės savininkas(-ai) ir valdo daugiau kaip 50 proc. MB dalių.

Nuo 2019 m. mokestinio laikotarpio lengvatinis  (5 proc. ar 0 proc., jei tai pirmas mokestinis laikotarpis) pelno mokesčio tarifas gali būti taikomas, kai aukščiau išvardintų susijusių vienetų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ir (arba) bendros mokestinio laikotarpio pajamos neviršija PMĮ 5 straipsnio 2 dalyje nustatytų apribojimų, t. y. 10 darbuotojų ir (arba) 300 000 eurų pajamų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1500

Ši informacija skelbiama:
Mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumai

Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai išlaidos, būtinos pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. MB leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriama MB nariui išmokėta suma, nuo kurios pagal VSD įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos MB nario VSD įmokos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1503

Ši informacija skelbiama:
Mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumai

Tokios MB patirtos sąnaudos priskirtinos leidžiamiems atskaitymams, kaip su pajamų uždirbimu susijusios išlaidos, jeigu automobilis, telefonas naudojamas MB veikloje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1502

Ši informacija skelbiama:
Mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumai

Tuo atveju, kai MB narys perduoda MB turtą kaip nario turtinį įnašą, toks turto perdavimas laikomas pardavimu, todėl MB turi teisę MB veikloje naudojamo šio turto nusidėvėjimo, remonto išlaidas priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.

Leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriamos MB veikloje naudojamo turto eksploatavimo išlaidos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1501

Ši informacija skelbiama:
Mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumai

MB nario išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų ar kelti kvalifikaciją, laikomos komandiruote. MB vadovo (nario) kelionės, apgyvendinimo ir pan. išlaidos gali būti priskirtos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, kaip komandiruočių sąnaudos.

Jeigu direktorius nėra MB narys, tai patirtos išlaidos nelaikomos komandiruočių sąnaudomis. Tačiau direktoriui kompensuotos patirtos išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jeigu toks kompensavimas numatytas civilinėje paslaugų sutartyje, ir šios išlaidos yra direktoriaus teikiamos paslaugos kainos dalis, t. y. tokių išlaidų apmokėjimas ar jų kompensavimas yra dalies paslaugos kainos apmokėjimas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1498

Ši informacija skelbiama:
Mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumai

Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal GPMĮ nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas.

MB nariui šios nuostatos netaikomos, nes MB narys nėra darbuotojas, todėl už MB narį sumokėtos gyvybės draudimo įmokos priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1499

Ši informacija skelbiama:
Mažųjų bendrijų apmokestinimo ypatumai

MB išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su MB steigimu, pvz., įstatų parengimo ir įregistravimo, laikomos neleidžiamais atskaitymais kaip neįprastinės MB vykdomai veiklai sąnaudos.

MB veiklos pradžios išlaidos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su MB steigimu (pvz., išlaidos teisinėms, konsultavimo paslaugoms apmokėti, bendrijos spaudų registravimo rinkliavos, blankų gamybos ir pan. išlaidos, nesusijusios su būsimaisiais laikotarpiais), priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tą mokestinį laikotarpį, kurį jos faktiškai patiriamos

Teises aktai