Mokėtino į biudžetą PVM apskaičiavimas ir tikslinimas dėl beviltiškų skolų (89; 89-1 str.)

Šioje skiltyje rasite šią informaciją:

  • kaip apskaičiuojama į biudžetą mokėtina PVM suma;

  • kokiais atvejais į biudžetą mokėtina PVM suma gali būti mažinama dėl beviltiškoms skoloms tenkančio pardavimo PVM.

Registracijos numeris KM0663

Ši informacija skelbiama:
Mokėtino į biudžetą PVM apskaičiavimas ir tikslinimas dėl beviltiškų skolų (89; 89-1 str.)

Mokėtina į biudžetą PVM suma apskaičiuojama iš per mokestinį laikotarpį apskaičiuotos pardavimo PVM už patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas (išskyrus PVM, kurį PVMĮ nustatyta tvarka privalo išskaityti ir sumokėti prekių ir / ar paslaugų pirkėjas), sumos, taip pat iš priklausančios mokėti į biudžetą PVM sumos už įsigytas prekes ir / ar paslaugas, jeigu PVM mokėtojas PVMĮ nustatyta tvarka įpareigotas šį PVM apskaičiuoti (arba išskaityti) ir sumokėti, bei iš importo PVM sumos, įskaitomos (sumokamos) VMI, vadovaujantis PVMĮ 94 str. nuostatomis, atėmus atskaitomą pirkimo ir / ar importo PVM sumą.

Mokestino laikotarpio mokėtina į biudžetą PVM suma apskaičiuojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (forma FR0600).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0665

Ši informacija skelbiama:
Mokėtino į biudžetą PVM apskaičiavimas ir tikslinimas dėl beviltiškų skolų (89; 89-1 str.)

Pardavimo PVM suma apskaičiuojama per mokestinį laikotarpį patiektų prekių (suteiktų paslaugų) arba įsigytų prekių (paslaugų) apmokestinamąją vertę padauginus iš atitinkamo PVM tarifo. Pardavimo PVM suma, apskaičiuota už patiektas prekes ir / arba suteiktas paslaugas, deklaruojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos (forma FR0600) 29, 30, 31 laukeliuose.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0668

Ši informacija skelbiama:
Mokėtino į biudžetą PVM apskaičiavimas ir tikslinimas dėl beviltiškų skolų (89; 89-1 str.)

Mokėtina į biudžetą PVM suma gali būti mažinama pripažintoms beviltiškoms skoloms (įskaitant pardavimo PVM) PVMĮ 891str. nustatyta tvarka priskiriama pardavimo PVM suma. Šios nuostatos taikomos pardavimo PVM sumoms, apskaičiuotoms ir deklaruotoms PVMĮ nustatyta tvarka nuo 2012-01-01.

Beviltiška skola yra laikomas gautinas atlygis už patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas, jeigu tokio atlygio PVM mokėtojas negali susigrąžinti:

  • praėjus ne mažiau kaip 12 mėn. nuo tiekiamų prekių ir / ar teikiamų paslaugų apmokestinimo momento ir jeigu skolai priskiriama pardavimo PVM suma už patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas buvo apskaičiuota ir deklaruota; arba

  • skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu; arba

  • skolininkas yra likviduotas; arba

  • skolininkas yra bankrutavęs.

Skolų beviltiškumą ir pastangas šioms skoloms susigrąžinti PVM mokėtojas turi įrodyti vadovaudamasis LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymu Nr. 40 patvirtintomis Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių nuostatomis.

Taip pat yra atvejų, kai skolos nelaikomos beviltiškomis, nors ir atitinka beviltiškomis laikomų skolų kriterijus.

Teises aktai