Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Šioje skiltyje rasite informaciją apie:

 • mokestinės vertės, kurios pagrindu apskaičiuojamas žemės mokesčio dydis, nustatymo principus;

 • žemės mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo tvarką.

Registracijos numeris KM1289

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas (9-13 str.)
Mokesčių žinynas

Žemės mokestinė vertė yra:

 1. žemės vidutinė rinkos vertė, apskaičiuota pagal masinio žemės vertinimo metu parengtus žemės verčių žemėlapius (miško žemė nėra žemės mokesčio objektas, todėl vidutinė rinkos vertė skaičiuojama be miško žemės vertės), arba

 2. žemės vertė, nustatyta atlikus individualų žemės vertinimą, jeigu:

 • VĮ „Registrų centras“ nustatyta žemės vidutinė rinkos vertė skiriasi nuo individualiu žemės vertinimu nustatytos žemės vertės daugiau kaip 20 proc., ir

 • VĮ „Registrų centras“ nustatytos žemės vidutinės rinkos vertės ir individualiu žemės vertinimu nustatytos žemės vertės skirtumas susidarė ne dėl žemės naudojimo ne pagal numatytą paskirtį, būdą, pobūdį, disponavimo ja suvaržymų dėl hipotekos ar kitų savininko prievolių, ir

 • individualaus žemės vertinimo ataskaita atitinka Vyriausybės nustatytus reikalavimus.

 1. Žemės ūkio paskirties žemės, išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, mokestinė vertė yra jos vidutinė rinkos vertė arba vertė, nustatyta atlikus individualų žemės vertinimą, padauginta iš koeficiento 0,35.

2014–2016 m. mokestiniais laikotarpiais žemės mokestinė vertė turėjo būti skaičiuojama, taikant pereinamojo laikotarpio nuostatas:

 1. 2014 m., jei 2014 m. mokestiniu laikotarpiu žemės sklypo (įskaitant ir apleistą žemę) 1 aro mokestinė vertė padidėja, palyginti su 2012 m. mokestiniu laikotarpiu buvusia 1 aro mokestine verte, tai iš 2014 m. mokestinės vertės atimama 60 proc. vertės padidėjimo,

 2. 2015 m., jei 2015 m. mokestiniu laikotarpiu žemės sklypo (įskaitant ir apleistą žemę) 1 aro mokestinė vertė padidėja, palyginti su 2012 m. mokestiniu laikotarpiu buvusia 1 aro mokestine verte, tai iš 2015 m. mokestinės vertės atimama 40 proc. vertės padidėjimo. 2015 m. mokestinę vertę lyginant su 2012 m. mokestine verte, 2012 m. mokestinė vertė perskaičiuojama į eurus,

 3. 2016 m., jei 2016 m. mokestiniu laikotarpiu žemės sklypo (įskaitant ir apleistą žemę) 1 aro mokestinė vertė padidėja, palyginti su 2012 m. mokestiniu laikotarpiu buvusia 1 aro mokestine verte, tai iš 2016 m. mokestinės vertės atimama 20 proc. vertės padidėjimo. 2016 m. mokestinę vertę lyginant su 2012 m. mokestine verte, 2012 m. mokestinė vertė perskaičiuojama į eurus.

Žemės mokesčio skaičiuoklė yra pateikta čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1310

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas (9-13 str.)
Mokesčių žinynas

Žemės mokestį mokesčio mokėtojams apskaičiuoja ir suformuoja deklaracijas mokesčių administratorius. Apskaičiuojant žemės mokestį, turi būti užpildoma KIT703 formos deklaracija. Žemės mokesčio mokėtojui formuojama kalendorinių metų deklaracija, kurioje nurodomi visi (Lietuvos teritorijoje) žemės mokesčio mokėtojo privačios nuosavybės teise turimi žemės sklypai, jų plotai bei mokestinės vertės, taikomų lengvatų vertės, kiti žemės mokesčiui apskaičiuoti reikalingi duomenys ir apskaičiuota žemės mokesčio suma.

Žemės mokestis apskaičiuojamas taip:

 1. Apskaičiuojamas apmokestinamas žemės sklypo plotas: iš bendro sklypo ploto (be miško žemės) atimamas bendro naudojimo kelių užimamas plotas ir kiti neapmokestinami plotai (nurodyti ŽMĮ 8 str. 2 d. 2 ir 4 – 8 punktuose).

 2. Apskaičiuojama apmokestinamo žemės sklypo (dalies) mokestinė vertė: iš bendros sklypo (be miško žemės) mokestinės vertės atimamos neapmokestinamų žemės plotų vertės (t. y. bendro naudojimo kelių nurodytų neapmokestinamų plotų nurodytų ŽMĮ 8 str. 2 d. 2 ir 4–8 punktuose vertės), kurias, jei jos nurodytos Nekilnojamojo turto registro (toliau – NTR) duomenyse, pateikia VĮ „Registrų centras“.

Kai NTR duomenyse nurodyti tik neapmokestinami plotai, o tų plotų mokestinės vertės nenurodytos, tai neapmokestinamo ploto vertė apskaičiuojama proporcingai apmokestinamo sklypo mokestinei vertei (neapmokestinamas plotas padalinamas iš apmokestinamo ploto ir dauginamas iš apmokestinamo sklypo (dalies) mokestinės vertės). Todėl, apskaičiuojant galutinę apmokestinamo žemės sklypo (dalies) mokestinę vertę, iš NTR pateiktos bendros sklypo mokestinės vertės (be miško žemės) turi būti atimamos neapmokestinamų žemės plotų (kurių neapmokestinimas nustatytas ŽMĮ 8 str. 2 d. 1, 2 bei 4 – 8 punktuose) pagal šį papunktį apskaičiuotos vertės.

 1. Apskaičiuojama žemės mokesčio suma:

  1. apmokestinamo sklypo (dalies) mokestinė vertė dauginama iš sklypo buvimo vietos savivaldybės tarybos pagal kriterijus nustatyto tarifo, atitinkančio apmokestinamą sklypą (dalį), bei atimama apskaičiuota atitinkamam sklypui taikomos lengvatos vertė,

2014–2016 m. mokestiniais laikotarpiais apskaičiuojant žemės mokestį, apmokestinamo sklypo (dalies) mokestinei vertei turi būti taikomos 2006-06-09 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos viršininko įsakymo Nr.VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių" (toliau - Taisyklės), 50.1–50.4 papunkčiuose išdėstytos pereinamojo laikotarpio nuostatos.

Nuo 2017 m. nebetaikomas pereinamuoju laikotarpiu taikytas žemės sklypo vertės padidėjimo (palyginus su 2012 m. žemės sklypo mokestine verte) mažinimas.

  1. žemės ūkio paskirties (įskaitant sodų) apmokestinamo sklypo (dalies) mokestinė vertė dauginama iš koeficiento 0,35, paskui dauginama iš sklypo buvimo vietos savivaldybės tarybos pagal ŽMĮ 6 straipsnio 3 dalyje nurodytus kriterijus nustatyto tarifo, atitinkančio apmokestinamą sklypą (dalį), ir atimama apskaičiuota atitinkamam sklypui taikomos lengvatos vertė. Koeficientas 0,35 netaikomas žemės ūkio paskirties žemėje esančioms apleistoms žemės ūkio naudmenoms.

2014–2016 m. mokestiniais laikotarpiais žemės ūkio paskirties žemės apmokestinamo sklypo (dalies) mokestinei vertei turi būti taikomos Taisyklių 50.1–50.4 papunkčiuose išdėstytos pereinamojo laikotarpio nuostatos.

2014–2017 metų mokestiniais laikotarpiais turi būti taikoma Taisyklių 58 p. išdėstyta pereinamojo laikotarpio nuostata, jog žemės ūkio paskirties žemės mokesčio suma 2014 m. mokestiniais laikotarpiais neturi viršyti vieno lito už vieną arą, o 2015−2017 m. mokestiniais laikotarpiais – 0,29 euro už vieną arą. Pagal šį papunktį apskaičiuota žemės ūkio paskirties žemės (išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas ir mėgėjų sodo bei sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemę) mokesčio suma dalijama iš tokio žemės sklypo (dalies) apmokestinamo ploto (arais) ir įvertinama, ar vieno aro žemės mokestis viršija vieną litą už arą, o 2015−2017 m. mokestiniais laikotarpiais – 0,29 euro už vieną arą, ar ne. Jei šio sklypo 2014 m. mokestiniais laikotarpiais vieno aro apskaičiuotas mokestis yra didesnis nei vienas litas už arą, o 2015−2017 m. mokestiniais laikotarpiais – 0,29 euro už vieną arą, tai, apskaičiuojant galutinę žemės ūkio paskirties žemės (išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas ir mėgėjų sodo bei sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemę) mokesčio sumą, laikoma, jog 2014 metų mokestiniais laikotarpiais vieno aro žemės mokestis yra vienas litas už arą, o 2015−2017 m. mokestiniais laikotarpiais – 0,29 euro už arą,

Nuo 2018 m. nebetaikomas pereinamuoju laikotarpiu taikytas ribojimas, kad apmokestinant žemės ūkio paskirties žemę, žemės mokestis neturi viršyti 0,29 euro už arą.

  1. apskaičiuojant žemės mokestį nenaudojamam (apleistam) žemės sklypui (ar sklype esančiai nenaudojamos (apleistos) žemės daliai), apmokestinamo nenaudojamo (apleisto) sklypo (dalies) mokestinė vertė dauginama iš sklypo buvimo vietos savivaldybės tarybos nenaudojamai (apleistai) žemei nustatyto tarifo, atimama apskaičiuota apleistam sklypui (daliai) taikomos lengvatos vertė (jei ji nustatyta). Tačiau lengvata nenaudojamai (apleistai) žemei netaikoma, jei savivaldybės taryba, nustatydama lengvatas savo biudžeto sąskaita, nurodo, jog nenaudojamai (apleistai) žemei lengvata netaikoma. Jei savivaldybės taryba nenaudojamai (apleistai) žemei atskiro tarifo nenustato, tai taikomas pagal kitus kriterijus tam sklypui (kaip neapleistam) nustatytas tarifas.

2014–2016 m. mokestiniais laikotarpiais apskaičiuojant apleisto sklypo (dalies) žemės mokestį, taikomos Taisyklių 50.1–50.4 papunkčiuose išdėstytos pereinamojo laikotarpio nuostatos.

Apleistai žemės ūkio paskirties žemei 2014–2017 m. mokestiniais laikotarpiais šių taisyklių 58 p. išdėstyta pereinamojo laikotarpio nuostata, jog žemės ūkio paskirties žemės mokesčio suma 2014 m. mokestiniais laikotarpiais neturi viršyti vieno lito už arą, o 2015−2017 m. mokestiniais laikotarpiais – 0,29 euro už arą, netaikoma.

 1. Apskaičiuojama mokesčio mokėtojo žemės sklypui taikomos lengvatos vertė pagal žemės mokesčio lengvatų taikymo eiliškumą.  

Teises aktai

Registracijos numeris KM1272

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas (9-13 str.)
Mokesčių žinynas

2018 m. žemės mokestis skaičiuojamas pagal naujas nuo 2018-01-01 įsigaliojusias masinio vertinimo būdu nustatytas vidutines rinkos vertes (mokestines vertes). Nuo 2018 m. žemės sklypų vidutinės rinkos vertės, naudojamos mokestinėms žemės vertėms apskaičiuoti, galios 5 metus (2018-2022 m.).

Žemės mokestines vertes nustatytas 2018-01-01 galima rasti VĮ "Registrų centras" interneto svetainėje įvedus žemės sklypo unikalų numerį skyrelyje ,,Mokestinės vertės paieška pagal unikalų numerį" (Turtas ir apribojimai – Nekilnojamojo turto vertinimas – Mokestinės vertės paieška).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1297

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas (9-13 str.)
Mokesčių žinynas

Aspektas

Komentaras

Kada VMI užpildo ir pateikia žemės mokesčio deklaracijas?

Žemės mokestį apskaičiuoja centrinis mokesčių administratorius ir užpildytas žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijas mokesčio mokėtojams pateikta iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 1 d.

Kiek žemės mokesčio deklaracijų gauna mokesčių mokėtojas, turintis kelis sklypus?

 

Žemės mokesčio mokėtojui formuojama viena kalendorinių metų deklaracija, kurioje nurodomi visi (Lietuvos teritorijoje) žemės mokesčio mokėtojo privačios nuosavybės teise turimi žemės sklypai, jų plotai (iš jų ir nenaudojami (apleisti) žemės plotai) bei mokestinės vertės, taikomų lengvatų vertės, kiti žemės mokesčiui apskaičiuoti reikalingi duomenys ir apskaičiuota žemės mokesčio suma.

Koks yra mokesčio mokėjimo terminas?

Žemės mokestis turi būti sumokamas iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 15 d.

Kaip nauji žemės savininkai moka žemės mokestį?

Jeigu žemė įsigyta pirmąjį pusmetį, žemės mokestis mokamas už visus metus; jeigu žemė įsigyta antrąjį pusmetį, – nuo kitų kalendorinių metų.

Nuo kada žemės mokestis nebemokamas?

Kai žemė perleidžiama pirmąjį pusmetį, žemės mokestis nebemokamas tais pačiais metais; kai žemė perleidžiama antrąjį pusmetį, – nuo kitų metų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1276

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas (9-13 str.)
Mokesčių žinynas

Mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su turto vertinimo įmonės (Registrų centro) masiniu žemės vertinimo būdu nustatyta žemės sklypo vidutine rinkos verte (naudojama mokestinei žemės vertei apskaičiuoti), gali pateikti skundą arba prašymą Registrų centrui.

2018 metų mokestiniu laikotarpiu skundai Registrų centrui gali būti pateikiami per 3 mėnesius nuo šio mokestinio laikotarpio pradžios, t. y. nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31. Kitą kartą tokie skundai galės būti pateikiami atlikus naują masinį žemės vertinimą žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti, t. y. po penkerių metų.

Mokesčio mokėtojas vieną kartą per mokestinį laikotarpį, per 3 mėnesius nuo mokestinio laikotarpio pradžios,  t. y., nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. Registrų centrui gali pateikti prašymą žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų žemės vertinimą.

Šiuos prašymus ar skundus turto vertintojas išnagrinėja ir sprendimą priima per tris mėnesius nuo prašymo ar skundo gavimo dienos. Tuo mokestiniu laikotarpiu, kai įsigalioja nauji masinio žemės vertinimo dokumentai, prašymai turi būti išnagrinėjami ir sprendimai priimami per 4 mėnesius nuo jų gavimo dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1300

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas (9-13 str.)
Mokesčių žinynas

Deklaracijos mokesčio mokėtojams įteikiamos:

 1. savo elektroninio pašto nenurodžiusiems EDS bei Mano VMI naudotojams ir ne EDS naudotojams deklaracijos siunčiamos paštu;

 2. tiesiogiai, kai mokesčio mokėtojas pageidauja savo deklaraciją atsiimti pats ir yra pateikęs Prašymą nesiųsti žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos. Tokie Prašymai nesiųsti deklaracijos galioja tol, kol mokesčio mokėtojas raštiškai neprašo jų panaikinti;

 3. telekomunikacijų galiniais įrenginiais (deklaracijų ir tikslinimo formų duomenys EDS teikiami visiems mokesčių mokėtojams. Informacinis pranešimas apie suformuotą deklaraciją ir galimybę ją peržiūrėti EDS siunčiamas EDS ir / ar Mano VMI naudotojams šiose sistemose nurodytu elektroninio pašto adresu). Suformuotos deklaracijos elektroniniu paštu nesiunčiamos.

 4. viešai paskelbiant, kur siūloma mokesčio mokėtojui susisiekti su mokesčių administratoriumi dėl žemės mokesčio mokestinės prievolės įvykdymo (šis būdas taikomas, jei mokesčių mokėtojas nėra nei Mano VMI, nei EDS naudotojas ir neįmanoma nustatyti mokesčio mokėtojo tikslaus gyvenamosios (buveinės) vietos adreso ar dėl adresato neradimo grįžta anksčiau išsiųstos deklaracijos).

Deklaracijos mokesčio mokėtojams nesiunčiamos, kai:

 1. apskaičiuota žemės mokesčio suma yra mažesnė arba lygi 2 eurams. Tokios deklaracijos duomenys, kaip ir visų kitų suformuotų deklaracijų, skelbiami EDS;

 2. mokesčio mokėtojas mokesčių administratoriui yra pateikęs Prašymą nesiųsti deklaracijos;

 3. mokesčių mokėtojas yra EDS ar Mano VMI naudotojas ir yra nurodęs savo el. pašto adresą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1302

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas (9-13 str.)
Mokesčių žinynas

Deklaracijos tikslinimą atlieka mokesčių administratorius, kai:

 1. duomenys neteisingai įrašyti dėl mokesčių administratoriaus klaidos;

 2. savivaldybių taryba pateikia mokesčių administratoriui patikslintą ar priimtą naują sprendimą dėl lengvatos taikymo (atleidimo nuo žemės mokesčio ar jo sumažinimo) po kalendorinių metų rugsėjo 1 d.;

 3. VĮ „Registrų centras“ pateikia patikslintus Nekilnojamojo turto registro (toliau – NTR) duomenis apie mokesčio mokėtojo privačios nuosavybės teise turimų sklypų plotus, neapmokestinamos žemės plotus (bendro naudojimo kelius ir kt.) ar kitus duomenis;

 4. mokesčių administratorius nustato neteisingai įrašytus duomenis NTR ir apie tai informuoja VĮ „Registrų centras“, kuris patikslina duomenis ir juos pateikia VMI prie FM;

 5. mokesčio mokėtojas pats kreipiasi į mokesčių administratorių ir praneša (telefonu, el. paštu ar paštu) arba pateikia juridinę galią turinčius dokumentus apie tai, kad deklaracijoje įrašyti netikslūs duomenys, tai mokesčių administratorius turi išsiaiškinti netikslių duomenų įrašymo deklaracijoje priežastis ir atitinkamai patikslinti deklaraciją;

 6. kai duomenys neteisingi dėl mokesčio mokėtojo duomenų neįregistravimo NTR, tai deklaracija patikslinama tada, kai mokesčio mokėtojas juos įregistruoja NTR ir kai NTR pateikia patikslintus duomenis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1304

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas (9-13 str.)
Mokesčių žinynas

Kai žemės sklypo savininkas miršta:

 1. iki kalendorinių metų birželio 30 d., deklaracijos formuojamos ir įteikiamos nustatytiems palikimą priėmusiems įpėdiniams (kai nėra žinomos įpėdiniams priklausančios žemės sklypų dalys, ir žemės mokestis apskaičiuojamas proporcingai nustatytų įpėdinių skaičiui). Iš nustatytų palikimą priėmusių įpėdinių turi būti išieškomi ir mirusio žemės sklypo savininko žemės mokesčio įsiskolinimai ir iki tokio savininko mirties priskaičiuoti delspinigiai;

 2. kalendorinių metų liepos 1 d. ar vėliau ir nėra nustatytų palikimą priėmusių įpėdinių, tai deklaracija formuojama mirusio savininko vardu ir, jei iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nustatomi palikimą priėmę įpėdiniai, deklaracija įteikiama jiems. Prie įteikiamos deklaracijos turi būti pridedamas informacinis pranešimas, kad palikimą priėmę įpėdiniai atsako už palikėjo įsiskolinimus ir informuojama kokiems nustatytiems palikimą priėmusiems įpėdiniams ši deklaracija išsiųsta;

 3. kai palikimas buvo priimtas faktiniu valdymu arba notarui padavus pareiškimą priimti palikimą ir nustatomas tik vienas palikimą priėmęs įpėdinis (kitų nustatyti nepavyksta), deklaracija teikiama tam nustatytajam įpėdiniui (žemės mokestį apskaičiavus už visą (visus) palikėjo sklypą (sklypus);

 4. deklaracijos nustatytiems palikimą priėmusiems įpėdiniams siunčiamos centralizuotai;

 5. jei per 18 mėnesių po žemės savininko mirties neatsiranda įpėdiniai, pradedamos vykdyti turto perėmimo procedūros.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1307

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas (9-13 str.)
Mokesčių žinynas

Žemės mokestį už žemės sklypą (sklypus), kuris bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis priklauso keliems asmenims, sumoka vienas iš bendraturčių, kuriam buvo suformuota ir įteikta deklaracija.

Teises aktai