Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas

Šioje skiltyje rasite informaciją apie:

 • mokestinės vertės, kurios pagrindu apskaičiuojamas žemės mokesčio dydis, nustatymo principus;

 • žemės mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo tvarką.

Registracijos numeris KM1289

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas (9-13 str.)

Žemės mokestinė vertė yra:

 1. žemės vidutinė rinkos vertė, apskaičiuota pagal masinio žemės vertinimo metu parengtus žemės verčių žemėlapius (miško žemė nėra žemės mokesčio objektas, todėl vidutinė rinkos vertė skaičiuojama be miško žemės vertės), arba

 2. žemės vertė, nustatyta atlikus individualų žemės vertinimą, jeigu:

 • VĮ „Registrų centras“ nustatyta žemės vidutinė rinkos vertė skiriasi nuo individualiu žemės vertinimu nustatytos žemės vertės daugiau kaip 20 proc., ir

 • VĮ „Registrų centras“ nustatytos žemės vidutinės rinkos vertės ir individualiu žemės vertinimu nustatytos žemės vertės skirtumas susidarė ne dėl žemės naudojimo ne pagal numatytą paskirtį, būdą,  disponavimo ja suvaržymų dėl hipotekos ar kitų savininko prievolių, ir

 • individualaus žemės vertinimo ataskaita atitinka Vyriausybės nustatytus reikalavimus.

 1. Žemės ūkio paskirties žemės (įskaitant ir mėgėjiškų sodų žemę), išskyrus apleistas žemės ūkio naudmenas, mokestinė vertė yra jos vidutinė rinkos vertė arba vertė, nustatyta atlikus individualų žemės vertinimą, padauginta iš koeficiento 0,35 (įskaitant ir mėgėjiškų sodų žemę).

Žemės mokesčio skaičiuoklė yra pateikta čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1310

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas (9-13 str.)

Žemės mokestį mokesčio mokėtojams apskaičiuoja ir suformuoja deklaracijas mokesčių administratorius. Apskaičiuojant žemės mokestį, turi būti užpildoma KIT703 formos deklaracija. Žemės mokesčio mokėtojui formuojama kalendorinių metų deklaracija, kurioje nurodomi visi (Lietuvos teritorijoje) žemės mokesčio mokėtojo privačios nuosavybės teise turimi žemės sklypai, jų plotai bei mokestinės vertės, taikomų lengvatų vertės, kiti žemės mokesčiui apskaičiuoti reikalingi duomenys ir apskaičiuota žemės mokesčio suma.

Žemės mokestis apskaičiuojamas taip:

 1. Apskaičiuojamas apmokestinamas žemės sklypo plotas: iš bendro sklypo ploto (be miško žemės) atimamas bendro naudojimo kelių užimamas plotas ir kiti neapmokestinami plotai (nurodyti ŽMĮ 8 str. 2 d. 2 ir 4 – 8 punktuose).

 2. Apskaičiuojama apmokestinamo žemės sklypo (dalies) mokestinė vertė: iš bendros sklypo (be miško žemės) mokestinės vertės atimamos neapmokestinamų žemės plotų vertės (t. y. bendro naudojimo kelių bei kitų  neapmokestinamų plotų, nurodytų ŽMĮ 8 str. 2 d. 2 ir 4–8 punktuose, vertės), kurias, jei jos nurodytos Nekilnojamojo turto registro (toliau – NTR) duomenyse, pateikia VĮ „Registrų centras“.

Kai NTR duomenyse nurodyti tik neapmokestinami plotai, o tų plotų mokestinės vertės nenurodytos, tai neapmokestinamo ploto vertė apskaičiuojama proporcingai apmokestinamo sklypo mokestinei vertei (neapmokestinamas plotas padalinamas iš apmokestinamo ploto ir dauginamas iš apmokestinamo sklypo (dalies) mokestinės vertės). Todėl, apskaičiuojant galutinę apmokestinamo žemės sklypo (dalies) mokestinę vertę, iš NTR pateiktos bendros sklypo mokestinės vertės (be miško žemės) turi būti atimamos neapmokestinamų žemės plotų (kurių neapmokestinimas nustatytas ŽMĮ 8 str. 2 d. 1, 2 bei 4 – 8 punktuose)  apskaičiuotos vertės.

 1. Apskaičiuojama žemės mokesčio suma:

  1. apmokestinamo sklypo (dalies) mokestinė vertė dauginama iš sklypo buvimo vietos savivaldybės tarybos pagal kriterijus nustatyto tarifo, atitinkančio apmokestinamą sklypą (dalį), bei atimama apskaičiuota atitinkamam sklypui taikomos lengvatos vertė,

  1. žemės ūkio paskirties (įskaitant sodų) apmokestinamo sklypo (dalies) mokestinė vertė dauginama iš koeficiento 0,35, paskui dauginama iš sklypo buvimo vietos savivaldybės tarybos pagal ŽMĮ 6 straipsnio 3 dalyje nurodytus kriterijus nustatyto tarifo, atitinkančio apmokestinamą sklypą (dalį), ir atimama apskaičiuota atitinkamam sklypui taikomos lengvatos vertė. Koeficientas 0,35 netaikomas žemės ūkio paskirties žemėje esančioms apleistoms žemės ūkio naudmenoms.

  1. apskaičiuojant žemės mokestį nenaudojamam (apleistam) žemės sklypui (ar sklype esančiai nenaudojamos (apleistos) žemės daliai), apmokestinamo nenaudojamo (apleisto) sklypo (dalies) mokestinė vertė dauginama iš sklypo buvimo vietos savivaldybės tarybos nenaudojamai (apleistai) žemei nustatyto tarifo, atimama apskaičiuota apleistam sklypui (daliai) taikomos lengvatos vertė (jei ji nustatyta). Tačiau lengvata nenaudojamai (apleistai) žemei netaikoma, jei savivaldybės taryba, nustatydama lengvatas savo biudžeto sąskaita, nurodo, jog nenaudojamai (apleistai) žemei lengvata netaikoma. Jei savivaldybės taryba nenaudojamai (apleistai) žemei atskiro tarifo nenustato, tai taikomas pagal kitus kriterijus tam sklypui (kaip neapleistam) nustatytas tarifas.

  2. apskaičiuojama mokesčio mokėtojo žemės sklypui taikomos lengvatos vertė pagal žemės mokesčio lengvatų taikymo eiliškumą.  

Teises aktai

Registracijos numeris KM1272

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas (9-13 str.)

2023 m. žemės mokestis skaičiuojamas pagal naujas nuo 2023-01-01 įsigaliojusias masinio vertinimo būdu nustatytas vidutines rinkos vertes (mokestines vertes). Nuo 2023 m. žemės sklypų vidutinės rinkos vertės, naudojamos mokestinėms žemės vertėms apskaičiuoti, galios 5 metus (2023-2027 m.).

Žemės mokestines vertes nustatytas 2023-01-01 galima rasti VĮ "Registrų centras" interneto svetainėje įvedus žemės sklypo unikalų numerį skyrelyje ,,Mokestinės vertės paieška pagal unikalų numerį".

Teises aktai

Registracijos numeris KM1297

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas (9-13 str.)

Aspektas

Komentaras

Kada VMI užpildo ir pateikia žemės mokesčio deklaracijas?

Žemės mokestį apskaičiuoja centrinis mokesčių administratorius ir užpildytas žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijas mokesčio mokėtojams pateikta iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 1 d.

Kiek žemės mokesčio deklaracijų gauna mokesčių mokėtojas, turintis kelis sklypus?

 

Žemės mokesčio mokėtojui formuojama viena kalendorinių metų deklaracija, kurioje nurodomi visi (Lietuvos teritorijoje) žemės mokesčio mokėtojo privačios nuosavybės teise turimi žemės sklypai, jų plotai (iš jų ir nenaudojami (apleisti) žemės plotai) bei mokestinės vertės, taikomų lengvatų vertės, kiti žemės mokesčiui apskaičiuoti reikalingi duomenys ir apskaičiuota žemės mokesčio suma.

Koks yra mokesčio mokėjimo terminas?

Žemės mokestis turi būti sumokamas iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 15 d.

Kaip nauji žemės savininkai moka žemės mokestį?

Jeigu žemė įsigyta pirmąjį pusmetį, žemės mokestis mokamas už visus metus; jeigu žemė įsigyta antrąjį pusmetį, – nuo kitų kalendorinių metų.

Nuo kada žemės mokestis nebemokamas?

Kai žemė perleidžiama pirmąjį pusmetį, žemės mokestis nebemokamas tais pačiais metais; kai žemė perleidžiama antrąjį pusmetį, – nuo kitų metų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1276

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas (9-13 str.)

Mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su turto vertinimo įmonės (Registrų centro) masiniu žemės vertinimo būdu nustatyta žemės sklypo vidutine rinkos verte (naudojama mokestinei žemės vertei apskaičiuoti), gali pateikti skundą arba prašymą Registrų centrui.

2023 metų mokestiniu laikotarpiu skundai Registrų centrui gali būti pateikiami per 3 mėnesius nuo šio mokestinio laikotarpio pradžios, t. y. nuo 2023-01-01 iki 2023-03-31. Kitą kartą tokie skundai galės būti pateikiami atlikus naują masinį žemės vertinimą žemės mokestinėms vertėms apskaičiuoti, t. y. po penkerių metų.

Mokesčio mokėtojas vieną kartą per mokestinį laikotarpį, per 3 mėnesius nuo mokestinio laikotarpio pradžios,  t. y., nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. Registrų centrui gali pateikti prašymą žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų žemės vertinimą.

Šiuos prašymus ar skundus turto vertintojas išnagrinėja ir sprendimą priima per tris mėnesius nuo prašymo ar skundo gavimo dienos. Tuo mokestiniu laikotarpiu, kai įsigalioja nauji masinio žemės vertinimo dokumentai, prašymai turi būti išnagrinėjami ir sprendimai priimami per 4 mėnesius nuo jų gavimo dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1300

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas (9-13 str.)

Deklaracijos mokesčio mokėtojams įteikiamos:

 1. savo elektroninio pašto nenurodžiusiems EDS bei Mano VMI naudotojams ir ne EDS ir/ ar Mano VMI naudotojams deklaracijos siunčiamos paštu;

 2. tiesiogiai, kai mokesčio mokėtojas pageidauja savo deklaraciją atsiimti pats ir yra pateikęs Prašymą nesiųsti žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos. Tokie Prašymai nesiųsti deklaracijos galioja tol, kol mokesčio mokėtojas raštiškai neprašo jų panaikinti;

 3. telekomunikacijų galiniais įrenginiais (deklaracijų ir tikslinimo formų duomenys EDS teikiami visiems mokesčių mokėtojams. Mokesčio mokėtojams, kurie EDS ir (ar) Mano VMI yra nurodę el. pašto adresą, išsiunčiamas informacinis pranešimas apie suformuotą deklaraciją bei apie suformuotoje ataskaitinio laikotarpio deklaracijoje nurodytą apskaičiuotą bendrą žemės mokesčio sumą. Suformuotos deklaracijos elektroniniu paštu nesiunčiamos.

 4. viešai paskelbiant, kur siūloma mokesčio mokėtojui susisiekti su mokesčių administratoriumi dėl žemės mokesčio mokestinės prievolės įvykdymo (šis būdas taikomas, jei mokesčių mokėtojas nėra nei Mano VMI, nei EDS naudotojas ir neįmanoma nustatyti mokesčio mokėtojo tikslaus gyvenamosios (buveinės) vietos adreso ar dėl adresato neradimo grįžta anksčiau išsiųstos deklaracijos).

Deklaracijos mokesčio mokėtojams nesiunčiamos, kai:

 1. apskaičiuota žemės mokesčio suma yra mažesnė arba lygi 2 eurams. Tokios deklaracijos duomenys, kaip ir visų kitų suformuotų deklaracijų, skelbiami EDS;

 2. mokesčio mokėtojas mokesčių administratoriui yra pateikęs Prašymą nesiųsti deklaracijos;

 3. mokesčių mokėtojas EDS ar Mano VMI yra nurodęs savo el. pašto adresą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1302

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas (9-13 str.)

Deklaracijos tikslinimą atlieka mokesčių administratorius, kai:

 1. duomenys neteisingai įrašyti dėl mokesčių administratoriaus klaidos;

 2. savivaldybių taryba pateikia mokesčių administratoriui patikslintą ar priimtą naują sprendimą dėl lengvatos taikymo (atleidimo nuo žemės mokesčio ar jo sumažinimo) po kalendorinių metų rugsėjo 1 d.;

 3. VĮ „Registrų centras“ pateikia patikslintus Nekilnojamojo turto registro (toliau – NTR) duomenis apie mokesčio mokėtojo privačios nuosavybės teise turimų sklypų plotus, neapmokestinamos žemės plotus (bendro naudojimo kelius ir kt.) ar kitus duomenis;

 4. mokesčių administratorius nustato neteisingai įrašytus duomenis NTR ir apie tai informuoja VĮ „Registrų centras“, kuris patikslina duomenis ir juos pateikia VMI prie FM;

 5. mokesčio mokėtojas pats kreipiasi į mokesčių administratorių ir praneša (per Mano VMI, el. paštu, paštu arba atvykęs į VMI aptarnavimo skyrių) ir / ar pateikia juridinę galią turinčius dokumentus apie deklaracijoje įrašytus netikslius duomenis. Mokesčių administratorius išsiaiškina netikslių duomenų įrašymo deklaracijoje priežastis ir, nustatęs pagrįstus netikslumus, patikslina deklaraciją;

 6. kai duomenys neteisingi dėl mokesčio mokėtojo duomenų neįregistravimo NTR, tai deklaracija patikslinama tada, kai mokesčio mokėtojas juos įregistruoja NTR ir kai NTR pateikia patikslintus duomenis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1304

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas (9-13 str.)

Kai žemės sklypo savininkas miršta:

 1. iki kalendorinių metų birželio 30 d., deklaracijos formuojamos ir įteikiamos nustatytiems palikimą priėmusiems įpėdiniams (kai nėra žinomos įpėdiniams priklausančios žemės sklypų dalys, tai žemės mokestis apskaičiuojamas proporcingai nustatytų įpėdinių skaičiui). Iš nustatytų palikimą priėmusių įpėdinių turi būti išieškomi ir mirusio žemės sklypo savininko žemės mokesčio įsiskolinimai ir iki tokio savininko mirties priskaičiuoti delspinigiai. Nustatytiems palikimą priėmusiems įpėdiniams deklaracijos formuojamos ir įteikiamos už einamuosius ir trejus praėjusius kalendorinius metus;

 2. kalendorinių metų liepos 1 dieną ar vėliau, tai deklaracija formuojama mirusio savininko vardu ir, jei iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nustatomi palikimą priėmę įpėdiniai, deklaracija įteikiama jiems. Prie įteikiamos deklaracijos turi būti pridedamas informacinis pranešimas, kuriame informuojama, kad palikimą priėmę įpėdiniai solidariai atsako už palikėjo vardu apskaičiuotą žemės mokestį ir (ar) įsiskolinamus, bei nurodoma, kad ši deklaracija išsiųsta ir kitiems nustatytiems palikimą priėmusiems įpėdiniams. Nustatytiems palikimą priėmusiems įpėdiniams mirusio savininko vardu suformuotos deklaracijos įteikiamos už einamuosius ir trejus praėjusius kalendorinius metus;

 3. kai palikimas buvo priimtas faktiniu valdymu arba notarui padavus pareiškimą priimti palikimą ir nustatomas tik vienas palikimą priėmęs įpėdinis (kitų nustatyti nepavyksta), deklaracija teikiama tam nustatytajam įpėdiniui (žemės mokestį apskaičiavus už visą (visus) palikėjo sklypą (sklypus);

 4. deklaracijos nustatytiems palikimą priėmusiems įpėdiniams siunčiamos centralizuotai;

 5. jei per 18 mėnesių po žemės savininko mirties neatsiranda įpėdiniai, pradedamos vykdyti turto perėmimo procedūros.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1307

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas (9-13 str.)

Mokesčio mokėtojams, turintiems žemės sklypą (sklypus) bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teisėmis, deklaracijos formuojamos ir įteikiamos vienam iš sutuoktinių, kuris ir turėtų sumokėti žemės mokestį.

Jeigu pageidaujama, kad pateiktoji deklaracija būtų formuojama kito sutuoktinio vardu, mokesčių administratoriui turi būti pateikiamas prašymas, nurodant sutuoktinio, kurio vardu turi būti formuojama deklaracija, vardą, pavardę.

Teises aktai