Registracijos numeris KM1409

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Akmens anglims taikomas 7,53 Eur už toną produkto akcizų tarifas.

Akmens anglims, naudojamoms verslo reikmėms, taikomas 3,77 Eur už toną produkto akcizų tarifas.

Koksui ir lignitui taikomas 8,98 Eur už toną akcizų tarifas.

Koksui ir lignitui, naudojamiems verslo reikmėms, taikomas 4,63 Eur už toną produkto akcizų tarifas.

Akmens anglių, kokso ir / ar lignito naudojimas verslo reikmėms suprantamas kaip jų naudojimas asmens, kuris vykdo ekonominę veiklą, kaip ji apibrėžta PVMĮ 2 str. 8 dalyje (ekonominė veikla – tai veikla (įskaitant gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, žemės ūkio veiklą, žuvininkystę, kasybą, profesinę veiklą, naudojimąsi turto ir/ar turtinių teisių turėjimu)), kurią vykdant, siekiama gauti bet kokių pajamų, neatsižvelgiant į tai, ar, ją vykdant, siekiama gauti pelno. Nustatant, ar konkreti veikla yra laikoma ekonomine veikla, turi būti atsižvelgiama į konkrečias aplinkybes ir kiekvienu atveju nustatoma atskirai.

Akmens anglių, kokso ir / ar lignito tiekėjų ir naudotojų registravimo ir išregistravimo tvarka patvirtinta VMI prie FM viršininko 2006-12-04 įsakymu Nr. VA-90 „Dėl Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių patvirtinimo“.

Pavyzdys

 

Mokyklai (biudžetinė įstaigai) šildyti naudojamos akmens anglys. Mokykla, norėdama iš registruoto akmens anglių tiekėjo įsigyti lengvatiniu 3,77 Eur už toną produkto akcizų tarifu apmokestinamų akmens anglių, kreipėsi į VMI dėl naudotojo leidimo išdavimo. VMI, išnagrinėjusi pateiktą prašymą ir atsižvelgusi į tai, kad pagal PVMĮ 3 straipsnį švietimo ir mokymo paslaugos yra PVM objektas, t. y. mokykla vykdo ekonominę veiklą (nors ši veikla pagal PVMĮ 22 straipsnį neapmokestinama PVM) ir yra apmokestinamasis asmuo, mokyklai išdavė naudotojo leidimą. Registruotas tiekėjas mokyklai parduotų akmens anglių akcizus turės skaičiuoti,taikydamas 3,77 Eur už toną produkto akcizų tarifą.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1411

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Iki 2017-12-31 nuo akcizų už akmens anglis, koksą ir lignitą buvo atleidžiami akmens anglys, koksas ir lignitas, kai jie buvo parduodami ar kitaip perduodami nuosavybėn gyventojams, taip pat asmenims, kurie pagal Labdaros ir paramos įstatymą turi paramos gavėjo statusą.

Nuo 2018-01-01 ši lengvata nebegalioja.

Akmens anglims, koksui ir lignitui gali būti taikomas atleidimas nuo akcizų pagal Akcizų įstatymo 43 straipsnį.

Teises aktai