Registracijos numeris KM0149

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos (32-42 str.)

Mokesčių mokėtojo teisės

Mokesčių mokėtojo pareigos

 1. iš VMI gauti nemokamą informaciją apie mokesčius, jų lengvatas, informaciją apie galiojančius mokesčių teisės aktus bei kitą informaciją, reikalingą jo mokestinėms prievolėms vykdyti;

 2. gauti konsultacijas mokesčių mokėjimo klausimais;

 3. reikalauti laiku grąžinti (įskaityti) mokesčio permokas;

 4. asmeniškai dalyvauti arba būti atstovaujamas (jei įstatymai tokio atstovavimo tiesiogiai nedraudžia) savo atstovo pagal įstatymą ar įgalioto atstovo esant santykių su mokesčių administratoriumi, taip pat mokestinį ginčą nagrinėjančiose institucijose;

 5. dalyvauti mokestinio patikrinimo procese;

 6. teikti paaiškinimus ir atsikirtimus dėl patikrinimo akto;

 7. gauti sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo, taip pat visus kitus dėl jo priimtus VMI sprendimus, susijusius su mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės dydžiu;

 8. nevykdyti neteisėtų VMI nurodymų, įskaitant teisę atsisakyti pateikti informaciją, jei nurodymas pateikiamas dėl duomenų, kuriais mokesčių mokėtojas nedisponuoja ir pagal galiojančius teisės aktus kaupti neprivalo;

 9. reikalauti, kad VMI, atlikdama administravimo veiksmus mokesčių mokėtojo atžvilgiu, tiksliai laikytųsi mokesčių teisės aktuose numatytų procedūrų ir neviršytų jai suteiktų įgaliojimų;

 10. reikalauti užtikrinti informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumą;

 11. reikalauti atlyginti neteisėta mokesčių administratoriaus veika padarytą turtinę ir neturtinę žalą;

 12. įstatymų nustatyta tvarka apskųsti bet kokį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą ar jo neatlikimą;

 13. tvarkyti mokesčių apskaičiavimo teisingumui pagrįsti reikalingus asmens duomenis;

 14. pareikšti savo požiūrį dėl mokesčių administratoriaus priimtų sprendimų, kurie grindžiami automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, ir reikalauti, kad tokius sprendimus peržiūrėtų ir motyvuotus paaiškinimus dėl jų pateiktų ar juos pakeistų tam įgaliotas mokesčių administratoriaus pareigūnas;

 15. naudotis kitomis šio ir kitų įstatymų bei jų lydimųjų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 1. laiku ir tiksliai įvykdyti mokestinę prievolę;

 2. bendradarbiauti su VMI, vykdyti jos teisėtus nurodymus ir netrukdyti įgyvendinti įstatymu suteiktų teisių;

 3. teisės aktų nustatyta tvarka įsiregistruoti mokesčių mokėtoju, laiku pranešti apie pasikeitusius mokesčių mokėtojų registre esančius duomenis;

 4. teisingai apskaičiuoti mokestį, vadovaujantis mokesčių įstatymais;

 5. laiku pateikti mokesčių deklaracijas ir kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus;

 6. teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti apskaitą, saugoti apskaitos dokumentus ir registrus, taip pat kitus dokumentus;

 7. sudaryti VMI patikrinimui atlikti reikiamas sąlygas, kai patikrinimas atliekamas nuvykus pas mokesčių mokėtoją;

 8. pateikti VMI visus patikrinimui atlikti reikiamus dokumentus, kompiuteriu tvarkomos apskaitos duomenis bei kitą informaciją;

 9. pateikti VMI informaciją apie sąskaitos užsienio kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoje atidarymą;

 10. pateikti VMI informaciją apie MAĮ 42-1 straipsnyje nurodytus sandorius;

 11. MAĮ 42² straipsnyje nustatyta tvarka pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų duomenis;

 12. MAĮ 42³ straipsnyje nustatyta tvarka pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai važtaraščių ir kitų prekių gabenimo dokumentų duomenis;

 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais, būdais ir tvarka fiksuoti atsiskaitymų už parduodamas prekes (kai prekės superkamos, – superkamas prekes) ir teikiamas paslaugas duomenis;

 14. atlikti kitas šiame ir kituose įstatymuose bei jų lydimuose teisės aktuose numatytas pareigas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0148

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos (32-42 str.)

VMI pareigos

VMI teisės

 1. skatinti savanorišką mokesčių sumokėjimą;

 2. nepažeisti mokesčių mokėtojo teisių;

 3. tiksliai laikytis mokesčių teisės aktų;

 4. pagal savo kompetenciją ginti teisėtus valstybės interesus;

 5. užtikrinti informacijos apie mokesčių mokėtoją slaptumą;

 6. naudotis savo teisėmis tik tiek, kiek tai susiję su jam pavestomis funkcijomis;

 7. atlikdamas savo funkcijas, stengtis kuo mažiau trikdyti mokesčių mokėtojo veiklą;

 8. vykdyti kitas MAĮ ir kituose įstatymuose bei jų lydimuosiuose teisės aktuose nustatytas pareigas.

 1. gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų, funkcijoms atlikti reikiamus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas) apie to arba kito asmens turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, naudotis savo ir kitų juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registrų, duomenų bazių informacija;

 2. patekti į mokesčių mokėtojo teritoriją, pastatus ir patalpas;

 3. laikinai paimti mokesčių mokėtojo patikrinimui reikiamą informaciją;

 4. užantspauduoti, užplombuoti mokesčių mokėtojo vertybių saugojimo vietas, patalpas, uždaryti teritoriją;

 5. paimti produkcijos mėginius ar pavyzdžius, atlikti kontrolinius pirkimus;

 6. daryti žymas mokesčių mokėtojo dokumentuose, kad būtų išvengta jų klastojimo;

 7. duoti privalomus vykdyti nurodymus atvykti į VMI, duoti nurodymus mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo klausimais;

 8. priverstinai išieškoti mokestines nepriemokas;

 9. atlikti ar reikalauti kitų institucijų atlikti kontrolinius matavimus, kompiuterinių programų patikrinimus, materialinių vertybių inventorizaciją ir pan.;

 10. įrengti skaitiklius, matavimo prietaisus mokesčių mokėtojo saugyklose, produkcijos laikymo vietose;

 11. stabdyti transporto priemones, jas tikrinti, sulaikyti ir tikrinti prekes bei jų dokumentus;

 12. reikalauti pateikti paaiškinimus apie turto įsigijimo, pajamų gavimo šaltinius, juos pagrįsti;

 13. duoti nurodymus pašalinti aplinkybes, trukdančias VMI tinkamai atlikti savo funkcijas;

 14. taikyti mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdus;

 15. perduoti atstovavimo pagrindais arba perleidžiant reikalavimo teisę mokesčių mokėtojo mokestinių nepriemokų išieškojimą centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui;

 16. pagal kompetenciją pareikšti ieškinį teismui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, būti ieškovu ar atsakovu teisme;

 17. atlikti mokestinį tyrimą;

 18. nepažeidžiant įstatymų garantuojamo asmens privataus gyvenimo neliečiamumo, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus;

 19. atleisti mokesčių mokėtoją ar trečiąjį asmenį nuo VMI kompetencijai priklausančiuose įgyvendinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymo, jeigu tinkamas mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės įvykdymas užtikrinamas VMI pripažintomis lygiavertėmis alternatyviomis priemonėmis;

 20. centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka priimti automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamus sprendimus;

 21. naudotis kitomis mokesčių ir kitų įstatymų suteiktomis teisėmis.

 

VMI, atlikdama savo funkcijas ir įgyvendindama jai įstatymu suteiktas teises, atliekamus veiksmus įformina sprendimais ir kitais dokumentais, kurių formas ir užpildymo tvarką nustato VMI.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0133

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos (32-42 str.)

Paslaptyje nelaikoma ši informacija apie mokesčių mokėtoją:

 1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

 2. atskirų mokesčių mokėtojų registrų, duomenų bazių (Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinės sistemos duomenų bazės, Gyventojams išduodamų verslo liudijimų duomenų bazės ir kt.) mokesčių mokėtojams arba objektams suteikti identifikaciniai numeriai:

2.1. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas;

2.2. akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko identifikacinis numeris;

2.3. akcizais apmokestinamų prekių sandėlio identifikacinis numeris;

2.4. registruoto akcizais apmokestinamųjų prekių gavėjo identifikacinis numeris;

2.5. verslo liudijimo numeris;

2.6. individualios veiklos pažymos numeris;

2.7. kiti identifikaciniai numeriai;

 1. įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais ir į atskirus mokesčių mokėtojų registrus, įtraukimo į duomenų bazes (Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinės sistemos duomenų bazę, Gyventojams išduodamų verslo liudijimų duomenų bazę ir pan.) datos, taip pat išregistravimo iš registrų bei pašalinimo iš duomenų bazių datos;

 2. mokesčių mokėtojo – juridinio asmens sumokėtų (įskaitytų) mokesčių suma;

 3. mokesčių mokėtojo – fizinio asmens sumokėtų (įskaitytų) mokesčių suma nelaikoma paslaptyje įstatymų nustatytais atvejais;

 4. mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos suma;

 5. informacija, susijusi su mokesčių teisės aktų pažeidimais, kai mokesčių mokėtojo kaltė už mokesčių įstatymų pažeidimus įrodyta. Mokesčių mokėtojo kaltė laikoma įrodyta, kai mokesčių mokėtojas įstatymų nustatytais terminais ir tvarka mokesčių administratoriaus veiksmų neapskundė, arba kai apskundus mokesčių administratoriaus veiksmus skundą nagrinėjanti institucija savo sprendimu jų neteisėtais nepripažino, ir tokio sprendimo mokesčių mokėtojas įstatymų nustatytais terminais ir tvarka neapskundė, arba kai skundą nagrinėjančios institucijos sprendimas, nepripažįstantis mokesčių administratoriaus veiksmų neteisėtais, yra galutinis;

 6. viešojo asmens, juridinio asmens atžvilgiu Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) atliekamą / neatliekamą mokestinio tyrimo, mokestinio patikrinimo faktą, kai apie jį (faktą) informacija teikiama viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams;

 7. mokesčių mokėtojo – juridinio asmens arba individualia veikla užsiimančio fizinio asmens – atitiktis minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams.

 8. kita pagal Lietuvos Respublikos įstatymus paslaptyje nelaikoma informacija (pavyzdžiui, informacija apie mokesčių mokėtojus, kurių licencijos verstis ūkine komercine veikla yra panaikintos arba jų galiojimas yra sustabdytas, informacija apie VMI prie FM įregistruotus laiduotojus ir garantus, apie akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje leidžiamas laikyti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, ir su šiomis prekėmis leidžiama vykdyti veiklą, mokesčių mokėtojo veiklos vykdymo vieta ir kt.).

 9. Informacija, kuri gali tiesiogiai identifikuoti fizinių asmenų kodus, laikoma paslaptyje ir gali būti paskleista tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Teisės aktų nustatyta tvarka informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama:

 1. kitam Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriui, jeigu tai būtina jo funkcijoms atlikti;

 2. užsienio valstybių mokesčių administratoriams (kompetentingoms institucijoms) apmokestinimo, taip pat teisės pažeidimų mokesčių srityje tyrimo tikslais, kai informacijos teikimas yra numatytas tarptautinėse sutartyse, mokesčių administratoriaus ir užsienio valstybių mokesčių administratorių sudarytuose susitarimuose;

 3. Europos Sąjungos kompetentingoms institucijoms, kurioms Europos Komisija suteikia atitinkamus įgaliojimus;

 4. teismams, teisėsaugos, kitoms valstybės ir savivaldybių įstaigoms bei institucijoms, kriminalinės žvalgybos subjektams, kai tai būtina jų funkcijoms atlikti;

 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai Vyriausybės nustatyta tvarka įmonių veiklos analizei atlikti;

 6. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai jos funkcijoms atlikti;

 7. oficialiąją statistiką tvarkančioms valstybės įstaigoms jų funkcijoms atlikti;

 8. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, kiek tai susiję su jam perduotu mokestinių nepriemokų išieškojimu;

 9. kitiems asmenims teisės aktų nustatytais atvejais, kai tai būtina jų funkcijoms atlikti;

 10. kitiems asmenims – šių Taisyklių 4.1, 4.2, 4.3 papunkčiuose ir 17, 18 punktuose nurodyta informacija, o dėl kitos informacijos – jei ji yra susijusi su jo esamomis ir galimai atsirasiančiomis mokestinėmis ar kitomis prievolėmis (pavyzdžiui, kai tretieji asmenys sprendžia mirusio mokesčių mokėtojo palikimo priėmimo klausimą).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0140

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos (32-42 str.)

Informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama šiais būdais:

Informacijos teikimo būdas

Komentarai

Žodžiu tiesiogiai ar telefonu pagal žodinius asmenų prašymus

 

Pagal žodinius asmenų prašymus informaciją apie mokesčių mokėtojų identifikacinius numerius ir jų suteikimo ar panaikinimo datas bei VMI interneto puslapyje skelbiamą informaciją, asmenims teikia:

 1. žodžiu tiesiogiai ar telefonu — AVMI mokesčių mokėtojų aptarnavimo funkcijas vykdantys darbuotojai;

 2. telefonu — VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas.

Raštu pagal rašytinius asmenų prašymus (toliau – vienkartinis informacijos teikimas), išsiunčiant atsakymą paštu arba elektroniniu būdu

 

Prašymas suteikti informaciją apie mokesčių mokėtoją taip pat gali būti teikiamas elektroniniu būdu, tiesiogiai ar paštu VMI arba AVMI pasirinktinai.

 

Jeigu dėl informacijos gavimo asmuo kreipiasi į VMI ar AVMI, kuriai pagal kompetenciją nėra pavesta teikti atitinkamą informaciją arba kuri prašomų duomenų neturi, tas VMI padalinys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos privalo persiųsti prašymą VMI padaliniui, kuris gali suteikti prašomą informaciją ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuoti prašymą pateikusį asmenį. Jeigu teisės aktai numato atlygintiną kitos įstaigos turimos informacijos ar dokumentų teikimą, VMI grąžina asmeniui jo prašymą, nurodydama atsisakymo pateikti informaciją priežastis.

 

Vienkartinio informacijos teikimo atveju informacija apie mokesčių mokėtoją turi būti pateikta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo VMI dienos.

 

Atsižvelgiant į informacijos teikimo kiekį, vienkartinio informacijos teikimo atveju informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama elektroniniu paštu.

Elektroniniu būdu pagal VMI ir asmens sudarytą duomenų teikimo sutartį (toliau – daugkartinis informacijos teikimas)

Daugkartinio informacijos apie mokesčių mokėtoją teikimo atveju VMI su asmeniu gali sudaryti duomenų teikimo sutartį VMI nustatyta tvarka.

VMI, Europos Komisijos interneto svetainėse, jeigu ši informacija padėtų mokesčių mokėtojams vykdyti jų mokestines prievoles ir / ar užkirsti kelią mokesčių įstatymų pažeidimams

VMI interneto svetainėje tretiesiems asmenims teikiama informacija adresu

 

VMI, atsisakydama suteikti asmens ar jo įgalioto asmens prašomą informaciją apie mokesčių mokėtoją, teisės aktų nustatyta tvarka turi apie tai raštu pranešti asmeniui bei nurodyti atsisakymo priežastis ir galimybę šį atsisakymą apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka. VMI informacijos apie mokesčių mokėtoją tretiesiems asmenims neteikia, jei yra bent viena iš šių sąlygų:

 1. jei pageidaujamos gauti informacijos panaudojimo tikslai nėra susiję su nustatytais teisėtais bei pagrįstais informacijos panaudojimo tikslais;

 2. prašymo turinys yra nekonkretus;

 3. jei pageidaujamą gauti informaciją pagal Lietuvos teisės aktus yra įgaliotos teikti kitos institucijos;

 4. pagal pageidaujančio gauti informaciją asmens prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis;

 5. tas pats asmuo pakartotinai prašo tos pačios informacijos;

 6. prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta, todėl VMI per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos nurodo tik tos informacijos paskelbimo šaltinį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0190

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos (32-42 str.)

Paklausimus VMI paklausėjai gali pateikti tokiais būdais:

 1. raštu:

1.1. per Mano VMI: Palaugos -> Paklausimai - > Paklausimo pateikimas.

1.2. užsienio paklausėjas užpildo elektroninę paklausimo formą anglų kalba VMI interneto svetainės skyrelyje, skirtame klausimams pateikti. Užsienio paklausėjai paklausimą gali pateikti ir šių taisyklių 1.3–1.4 papunkčiuose nustatytais būdais;

1.3. paštu (per pašto paslaugų teikėjus);

1.4. įteikiamas atvykus į VMI prie FM arba AVMI;

 1. žodžiu:

2.1. paskambinę konsultavimo telefonu 1882 arba +370 5 260 5060;

2.2. atvykus į AVMI; 

2.3. seminarų metu,  taisyklių IV skyriuje „Seminarų organizavimas" nustatyta tvarka;

2.4. pokalbio internetu metu, pateikiant užklausą VMI konsultuojamų klausimų temomis;

2.5. pateikiant tekstines užklausas virtualaus asistento SIMO konsultuojamomis temomis.

Pažymėtina, kad mokesčių mokėtojai neprivalo vadovautis pateikta konsultacija mokesčių mokėjimo klausimais.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0146

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos (32-42 str.)

 1. Jeigu paklausėjo atsiųstas rašytinis paklausimas yra nesudėtingas, tai konsultacija turi būti suteikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo VMI prie FM dienos.

 2. Jeigu paklausimas gaunamas VMI bendruoju elektroninio pašto adresu, toks paklausimas užregistruojamas ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną. Paklausimas, gautas VMI valstybės tarnautojo ar darbuotojo institucijos jam suteiktu elektroninio pašto adresu, turi būti persiųstas ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną VMI administracijos padaliniui, vykdančiam dokumentų registravimo funkcijas. Į šiame punkte nurodytus paklausimus atsakoma šio skyriaus nustatyta tvarka.

 3. Paklausėjui sutikus ar paprašius, į nesudėtingą rašytinį paklausimą, konsultaciją ir / ar informaciją gali suteikti VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas paklausėjo nurodytu telefonu. Jeigu atskleidžiama informacija apie mokesčių mokėtoją, kurios laikymą paslaptyje VMI privalo užtikrinti, tai prieš tokį pokalbį telefonu konsultantas privalo paklausėją identifikuoti vienu iš taisyklių 10 punkte nurodytų būdų. Suteikus konsultaciją konsultavimo telefonu, atsakymas raštu neteikiamas.

 4. Siekdamas parengti tikslią rašytinę konsultaciją ir išvengti neteisingų interpretacijų, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos rašytinę konsultaciją rengiantis konsultantas gali paprašyti paklausėjo patikslinti duomenis. Konsultacija teikiama, tik gavus patikslintus duomenis. Tokiu atveju rašytinės konsultacijos pateikimo terminas šių taisyklių 42 punkte nustatyta tvarka skaičiuojamas nuo patikslintų duomenų gavimo iš paklausėjo dienos.

 5. Pakartotinai konsultacija gali būti teikiama, jeigu pakartotinai kreipdamasis paklausėjas nurodo naujas aplinkybes. Jeigu tas pats paklausėjas pakartotinai kreipiasi į VMI prie FM konsultacijos tuo pačiu klausimu, nenurodydamas naujų aplinkybių, tai jis informuojamas apie tuo klausimu jam jau suteiktą konsultaciją ir apie tai, kad tokiu atveju pakartotinai konsultacija neteikiama.

 6. Jeigu paklausėjo paklausime išdėstyti klausimai susiję su kelių institucijų kompetencija, tai dėl tos dalies (jeigu ją galima suteikti atskirai nuo visos prašomos konsultacijos ir / ar informacijos) paklausimo, kuri susijusi su VMI kompetencija, konsultacija ir / ar informacija suteikiama šių taisyklių nustatyta tvarka, dėl kitos dalies konsultacijos paklausimas persiunčiamas kitai kompetentingai institucijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo VMI dienos, kartu apie tai raštu informuojant paklausėją ir paaiškinant persiuntimo priežastis.

 7. Į kitų institucijų gautus ir šių institucijų į VMI prie FM persiųstus rašytinius paklausimus, kuriuose nurodyti klausimai priskiriami ir VMI kompetencijai, atsakoma paklausimą persiuntusiai institucijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo VMI prie FM dienos.

 8. Rašytinis paklausimas (išskyrus nesudėtingus paklausimus) turi būti išnagrinėtas ir konsultacija paklausėjui suteikta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paklausimo gavimo VMI prie FM dienos, išskyrus taisyklių 43-44 punktuose nurodytus atvejus.

 9. Jeigu yra gautas sudėtingas paklausimas ir / ar dėl objektyvių priežasčių negalima parengti rašytinės konsultacijos per taisyklių 42 punkte nustatytą terminą, tai šis terminas gali būti pratęstas dar iki 20 darbo dienų.

Kai atsakymas į paklausimą yra susijęs su apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo (komentaro) parengimo inicijavimu, per šiame taisyklių punkte nustatytą terminą parengiama ir paklausėjui pateikiama konsultacija su VMI prie FM nuomone, nurodant, kad pateikta VMI prie FM nuomonė yra negalutinė ir tuo klausimu yra inicijuojamas (inicijuotas) apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo (komentaro) parengimas.

 1. Kai rašytinės konsultacijos negalima parengti dėl paklausimų, kurie susiję su informacijos iš užsienio valstybės institucijos ar iš Lietuvos valstybės ir / ar savivaldybės institucijos (toliau – institucija) gavimu, per taisyklių 42 punkte nustatytą terminą, tokios konsultacijos terminas gali būti pratęstas iki tol, kol nebus gautas atsakymas iš institucijos. Apie tai, kad dėl paklausime nurodytos informacijos yra kreiptasi į instituciją, per taisyklių 42 punkte nustatytą terminą paklausėjas informuojamas atskiru raštu ir pateikiama konsultacija su VMI prie FM nuomone (jeigu ją įmanoma pateikti, negavus atsakymo iš institucijos), nurodant, kad pateikta VMI prie FM nuomonė yra negalutinė.

 2. Taisyklių 43 ir 44 punktuose nustatytais atvejais konsultantas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paaiškėjimo, kad rašytinės konsultacijos pateikimas gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų, turi informuoti paklausėją raštu, kad konsultacijos suteikimo terminas pratęsiamas, ir nurodyti jo pratęsimo priežastis.

 3. Rašytinė konsultacija ir / ar informacija paklausėjui pateikiama tokiu būdu, kokiu pateiktas rašytinis paklausimas, jeigu paklausėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

 4. Pateikus paklausimą per Mano VMI, rašytinė konsultacija ir / ar informacija taip pat suteikiama, atsakant per Mano VMI. Jeigu dėl techninių sutrikimų atsakymo per Mano VMI neįmanoma pateikti, tai atsakymas pateikiamas kitu su paklausėju suderintu būdu, jei toks suderinimas yra įmanomas, atsižvelgiant į paklausėjo pateiktą kontaktinę informaciją.

 5. Jeigu paruoštame atsakyme į paklausimą yra informacijos, kurios laikymą paslaptyje VMI privalo užtikrinti, tai toks atsakymas paklausėjui turi būti pateikiamas vienu iš šių būdų:

13.1. tiesiogiai įteikiant paklausėjui ar jo atstovui, atvykusiam į VMI prie FM ar AVMI ir pateikusiems asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, paklausėjo atstovui – ir atstovavimą liudijantį dokumentą, prieš tai atsakymo pateikimą suderinus su paklausėju;

13.2. siunčiant registruota pašto siunta, išskyrus atvejus, kai adresatas yra užsienio valstybės institucija, tarptautinė organizacija (įstaiga, pareigūnas, kitas viešojo administravimo subjektas), – tuomet atsakymas siunčiamas neregistruota pašto siunta, užtikrinant, kad tokio pranešimo turinys būtų matomas, tik paklausėjui, kuriam adresuojamas atsakymas, ar jo atstovui (įstaigos, kito viešojo administravimo subjekto darbuotojui) atidarius ar išpakavus pateiktą pranešimą;

13.3. per Mano VMI, jeigu paklausėjas yra Mano VMI naudotojas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0196

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos (32-42 str.)

Būsimasis sandoris suprantamas kaip mokesčių mokėtojo sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė, kurie bus pradėti vykdyti po prašymo pateikimo VMI dienos. Prašymas negali būti pateiktas dėl mokesčio dydžio.

Prašymą mokesčių mokėtojas turi pateikti VMI prie FM. Prašymą pateikti gali mokesčių mokėtojas ar jo įgaliotas asmuo. Kai kreipiasi įgaliotas asmuo, turi būti pridedami įgaliojimą patvirtinantys dokumentai.

Prašymas pritarti mokesčių mokėtojo būsimojo sandorio mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui

Prašymas pritarti mokesčių mokėtojo būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams

Prašymas gali būti pateiktas dėl vieno sandorio arba jų grupės ir su juo (jais) susijusių vieno ar kelių mokesčių, pateikiant vieną arba kelis argumentuotus apmokestinimo variantus.

 

Prašyme mokesčių mokėtojas turi pateikti būsimojo sandorio suderinimui reikalingą informaciją:

 1. nurodyti sandorius ir teisės aktus, dėl kurių kreipiamasi;

 2. apibūdinti būsimąjį sandorį, kiekvieną faktą pagrindžiant prie prašymo pridedant dokumentus, nurodant sandorio šalis bei jų tarpusavio ryšius, kai tai turi įtakos apmokestinimui;

 3. detaliai aprašyti visas aplinkybes, su kuriomis mokesčių įstatymai sieja apmokestinimą;

 4. nurodyti kitus su būsimuoju sandoriu susijusius sandorius, kurie turi įtakos sprendimo priėmimui, bei kitą apmokestinimui reikšmingą informaciją;

 5. nurodyti mokesčių teisės aktų nuostatas, kurios, mokesčių mokėtojo nuomone, taikytinos aprašytam būsimajam sandoriui;

 6. kitą informaciją ir įrodymus, kuriais grindžiamas siūlomas mokesčių teisės aktų nuostatų taikymas.

Mokesčių mokėtojas gali pasirinkti, dėl kokių būsimųjų kontroliuojamųjų sandorių jis kreipsis į VMI. Rekomenduotina, kad tai būtų sandoriai, kurių kainos nustatymas dėl sandorių sudėtingumo, unikalumo, ribotų galimybių rasti palyginamuosius nekontroliuojamuosius sandorius ir kitų aplinkybių yra sudėtingas, kelia pagrįstų abejonių dėl tokių sandorių kainodaros principų nustatymo teisingumo ir patikimumo.

 

Prašyme mokesčių mokėtojas turi pateikti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų suderinimui reikalingą informaciją:

 1. būsimojo kontroliuojamojo sandorio dalyvius, jų ekonominius bei teisinius tarpusavio ryšius;

 2. informaciją apie kontroliuojamąjį sandorį, jo kainų atitikimo ištiestosios rankos principui pagrindimą — kainodaros metodą;

 3. palyginamuosius duomenis, kritines prielaidas (sąlygas) nuo kurių priklausys, ar pasirinkta būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros metodika yra tinkama;

 4. kitą informaciją ir įrodymus, kuriais grindžiamas siūlomas mokesčių teisės aktų nuostatų taikymas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0116

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos (32-42 str.)

Jeigu teisės aktai nenumato imperatyvaus reikalavimo tvirtinti atitinkamą įgaliojimą notarine tvarka, įgaliojimas gali būti sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruotas viešame VĮ „Registrų centras“ Įgaliojimų registre. Tokiu atveju asmeniui kreipiantis į VMI dėl bet kokių VMI teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų, kaip tai suprantama Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, gavimo, ir siekiant įgalioti kitą asmenį tokias paslaugas gauti, gali būti pateikiamas supaprastintas įgaliojimas.

Teises aktai