Registracijos numeris KM0336

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių deklaracijos pateikimas, tikslinimas, laikinas veiklos nevykdymas (73-80 str.)

Mokesčių mokėtojai (tiek juridiniai asmenys, tiek fiziniai asmenys) mokesčių deklaracijas ir kitus dokumentus, kurie turi įtakos mokesčio apskaičiavimui ir sumokėjimui (t. y. apyskaitas, ataskaitas ir pan.) privalo teikti tik elektroniniu būdu, išskyrus, kai:

 1. teikiama Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio metinė deklaracija;

 2. elektroninis pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, pvz., kai deklaraciją teikia užsienio fiziniai ar juridiniai asmenys, nesantys PVM mokėtojais, ir kt.;

 3. deklaracijos pateikti elektroniniu būdu neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, t. y. atitinkamos deklaracijos užpildymo taisyklės nenumato elektroninio pateikimo būdo arba numatytas alternatyvus atitinkamos deklaracijos pateikimo būdas ir tvarka.

Kai deklaracija teikiama 1-3 punkte numatytais atvejais, tai ji gali būti tiesiogiai įteikta AVMI arba atsiųsta paštu į VMI Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių, adresu Neravų g. 8, Druskininkai.

Atkreiptinas dėmesys, kad paliekamas popierinis dokumentų pateikimo būdas, kai teikiama daug dokumentų priedų / didelė apimtis.

Dokumentai elektronine forma gali būti pateikti:

 1. prisijungus prie EDS, užpildant dokumento elektroninę formą tiesiogiai EDS portale („on-line“), jeigu toks užpildymo būdas yra numatytas atitinkamai dokumento formai;

 2. prisijungus prie EDS, įkeliant užpildytą dokumento elektroninę formą (.ffdata formatu), naudojantis EDS funkcija „Persiųsti failą“;

 3. perduodant dokumento elektroninės formos duomenis, naudojantis žiniatinklio paslauga ir juos patvirtinant;

 4. neturint galimybės užpildytos dokumento elektroninės formos pateikti anksčiau išvardytais būdais, parengtą dokumento elektroninę formą galima pateikti kompiuterinėje duomenų laikmenoje (kompaktiniame diske ar USB atmintinėje) AVMI, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. AVMI darbuotojai, patikrinę laikmenos turinį ir įsitikinę, jog laikmenoje nėra kenkėjiškų programų (patikrinama, antivirusine programine įranga skenuojant gautąją laikmeną), dokumento failo duomenis suveda į EDS. Suvedusi dokumento failo duomenis į EDS, AVMI mokesčių mokėtojui įteikia dokumento pateikimo faktą liudijantį pranešimą.

Deklaracijų, kurias asmenys privalo teikti tik elektroniniu būdu nuo 2018-01-01, sąrašas

Dokumentų, kuriuos asmenys privalo teikti tik elektroniniu būdu nuo 2018-01-01, sąrašas

Teises aktai

Registracijos numeris KM0406

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių deklaracijos pateikimas, tikslinimas, laikinas veiklos nevykdymas (73-80 str.)

Aspektas

Komentarai

Kas turi teisę pasirašyti mokesčio deklaraciją?

Mokesčio deklaraciją turi pasirašyti pats mokesčių mokėtojas arba jo įgaliotas asmuo. Juridinio asmens mokesčio deklaracijas gali pasirašyti įmonės finansininkas.

 

Elektroniniu būdu teikiama deklaracija patvirtinama elektroniniu parašu arba kitu būdu, užtikrinančiu ją pateikusio mokesčių mokėtojo tapatybę. Asmuo, elektroniniu būdu teikiantis deklaracijas, turi būti įregistruotas VMI elektroninio deklaravimo informacinės sistemos (EDS) vartotoju ir naudoti mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu sutartyje nurodytas identifikavimo priemones. Elektroniniu būdu pateikta mokesčių deklaracija turi tokią pat juridinę galią, kaip juridinio ar fizinio asmens pasirašyta ir įprasta tvarka pateikta mokesčių deklaracija.

Kuri data laikoma mokesčio deklaracijos AVMI gavimo data?

 1. Data, nustatyta programinėmis priemonėmis, kai deklaracija pateikta elektroniniu būdu;

 2. Data, nurodyta gavimo žymoje, kai deklaracija pateikta tiesiogiai VMI darbuotojui;

 3. Išsiuntimo data, kuri nustatoma pagal paslaugų teikėjo antspaudą, kai deklaracija atsiunčiama paštu.

Kokios sankcijos taikomos už mokesčio deklaracijos nepateikimą ar pateikimą ne laiku?

Jei deklaracijos nepateiktos, pateiktos ne laiku arba jose pateikti neteisingi duomenys, atitinkami AVMI valstybės tarnautojai ar darbuotojai, vadovaudamiesi Administraciniu nusižengimų kodeksu, turi teisę surašyti administracinio nusižengimo protokolą (ANK 187 str.).

Kai nerandama mokesčių mokėtojo — juridinio asmens — taikomos Civilinio kodekso 2.70 str. nuostatos dėl juridinio asmens likvidavimo inicijavimo, t. y. AVMI turi pateikti registro tvarkytojui siūlymą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0408

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių deklaracijos pateikimas, tikslinimas, laikinas veiklos nevykdymas (73-80 str.)

Mokesčių deklaracijų pateikimas

Komentarai

Bendruoju atveju

Jeigu atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip, juridinis asmuo privalo, pradėjus jo bankroto ar restruktūrizavimo procedūrą, per 30 dienų VMI pateikti atitinkamo mokesčio deklaraciją už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios.

 

Šios deklaracijos pateikimas neatleidžia nuo prievolės pateikti viso mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų), jeigu jis pasibaigia iki minėtų procedūrų pabaigos, deklaraciją, taip pat privalu pateikti deklaraciją už iki minėtų procedūrų pradžios pasibaigusį mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), jeigu šios deklaracijos pateikimo terminas dar nėra pasibaigęs.

 

Bankroto ar restruktūrizavimo procedūros pradžia laikoma teismo nutarties iškelti bankroto / restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo diena arba kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimas.

 

Likviduojamas ar reorganizuojamas juridinis asmuo mokesčių deklaracijas privalo pateikti iki veiklos vykdymo pabaigos.

Kai mokesčius išskaičiuojantis asmuo veiklą baigia vykdyti nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), VMI jis turi pateikti metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaraciją (forma FR0573) už laikotarpį nuo to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) pradžios iki veiklos vykdymo pabaigos ir praėjusio mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) deklaraciją, jeigu asmuo veiklą baigia vykdyti iki praėjusio mokestinio laikotarpio deklaracijos pateikimo termino dienos (t. y. iki vasario 15 dienos).

PVM deklaracija ir prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ataskaita

Išregistruotas iš PVM mokėtojų apmokestinamasis asmuo privalo per 20 dienų po išregistravimo pateikti išregistruojamo iš PVM mokėtojų arba likviduojamo asmens paskutinio laikotarpio PVM deklaraciją.

 

Jeigu PVM mokėtojas likviduojamas, pateikti išregistruojamo iš PVM mokėtojų arba likviduojamo asmens PVM deklaraciją privaloma iki likvidavimo dienos.

 

Pažymėtina, kad juridinio asmens, kuris tiekė prekes į kitas ES valstybes nares, likvidatorius privalo AVMI pateikti prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ataskaitą. Tais atvejais, kai PVM mokėtojas ataskaitinį kalendorinį mėnesį išregistruojamas iš PVM mokėtojų, to (paskutinio) kalendorinio mėnesio ataskaita pateikiama per 20 dienų po išregistravimo, kai yra likviduojamas, to (paskutinio) kalendorinio mėnesio ataskaita pateikiama iki likvidavimo.

Pelno mokesčio deklaracija

Paskutinio mokestinio laikotarpio metinė pelno mokesčio deklaracija ir / ar metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija kartu su finansine atskaitomybe (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka ji privalo būti sudaryta) pateikiama per 30 dienų nuo veiklos pabaigos. Pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip paskutinę metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo termino dieną.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0403

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių deklaracijos pateikimas, tikslinimas, laikinas veiklos nevykdymas (73-80 str.)
Prašymas atleisti nuo deklaracijų pateikimo, pratęsti terminą

Aspektas

Komentarai

Kuriais atvejais ir kas gali kreiptis į VMI dėl mokesčio deklaracijos pateikimo termino pratęsimo?

Deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas, kai mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ar neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas:

 1. miršta (pripažįstamas mirusiu);

 2. pripažįstamas neveiksniu ar ribotai veiksniu;

 3. pripažįstamas nežinia kur esančiu.

Į VMI dėl mokesčio deklaracijos pateikimo termino pratęsimo gali kreiptis mokesčių mokėtojo (fizinio asmens), neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininko globėjai, rūpintojai, įpėdiniai, turto administratoriai arba juos atstovaujantys asmenys.

Deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas atsiradus tokioms svarbioms aplinkybėms, dėl kurių mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas negali pateikti deklaracijos:

 1. einamojo mokestinio laikotarpio dokumentų praradimas, kuris yra patvirtintas atitinkamos institucijos dokumentais (policijos komisariato, priešgaisrinės apsaugos tarnybos ir pan.) arba tam turinčių teisę institucijų dokumentų poėmis;

 2. deklaracija negali būti pateikta dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti (pvz., avarijos, stichinės nelaimės) ar kitų svarbių aplinkybių (pvz., sulaikymas įkalinimo vietose ir pan.). Šiuo atveju gali kreiptis mokesčių mokėtojas (juridinis ar fizinis asmuo) arba jį atstovaujantis asmuo.

Prašymas gali būti pateikiamas ir pasibaigus atitinkamos deklaracijos pateikimo terminui.

Kokius dokumentus turi pateikti asmuo, kuris kreipiasi į VMI dėl mokesčio deklaracijos pateikimo termino pratęsimo?

 1. Prašymą (pavyzdinė forma) pratęsti mokesčių deklaracijų pateikimo terminą;

 2. Dokumento, liudijančio, kad mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ar neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas yra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu arba pripažintas nežinia, kur esančiu, kopiją;

 3. Paveldėjimo, globos, rūpybos ar turto administratoriaus teisių liudijimo (ar kitokio dokumento) kopiją;

 4. Dokumentus, patvirtinančius aplinkybes (įvykius, atvejus), dėl kurių prašoma pratęsti deklaracijos pateikimo terminą;

 5. Atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu prašymą pateikia atstovaujantis asmuo;

 6. Kitų dokumentų, prašymą pateikusio asmens laikomų svarbiais, kopijas.

Jeigu yra pradėtas mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas, prašymas pratęsti tikrinamo laikotarpio tikrinamų mokesčių deklaracijų pateikimo terminus netenkinamas.

 

Prašymo pagrindu deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 2 metų.

Kokiais būdais galima pateikti prašymą dėl deklaracijos pateikimo termino pratęsimo?

Prašymas ir prie jo pridedami dokumentai gali būti pateikti elektroniniu būdu per VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.

Kada atsiranda prievolė sumokėti mokestį, jei deklaracijos pateikimo terminas pratęstas?

Mokestį privaloma sumokėti mokesčio įstatyme nustatytu terminu, nors mokesčio deklaracijos pateikimo terminas ir yra pratęstas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0480

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių deklaracijos pateikimas, tikslinimas, laikinas veiklos nevykdymas (73-80 str.)

Deklaracija tikslinama mokesčių mokėtojo iniciatyva ir / ar pagal mokesčio administratoriaus nurodymą.

Jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas turi teisę patikslinti mokesčio deklaraciją, jei nėra pasibaigęs MAĮ 68 str. nustatytas mokesčio apskaičiavimo (perskaičiavimo) terminas (t. y., ne daugiau kaip už einamuosius ir trejus praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos).

MAĮ 68 str. 4 dalyje numatytais atvejais mokesčių administratorius bei mokesčių mokėtojas mokestį galės apskaičiuoti ir / ar perskaičiuoti už einamuosius ir 5 praėjusius kalendorinius metus, o šio straipsnio 6 dalyje numatytais atvejais mokestis galės būti apskaičiuojamas ir / ar perskaičiuojamas už einamuosius ir 10 praėjusių kalendorinių metų terminą.

Mokesčių mokėtojui pateikus tikrinamo laikotarpio tikrinamo mokesčio pirminę deklaraciją, kuri nebuvo pateikta iki mokestinio patikrinimo pradžios, apie jos pateikimą informuojamas AVMI ar VMI prie FM mokestinius patikrinimus atliekantis padalinys. Mokestinį patikrinimą atliekantis padalinys turi įvertinti patikslintoje deklaracijoje pateiktus duomenis ir priimti sprendimą dėl duomenų suvedimo į VMI duomenų bazę. Mokesčių mokėtojo pateiktos patikslintos deklaracijos duomenys, keičiantys mokestines prievoles, vertinami jo mokestinio patikrinimo metu. Kai pateiktos patikslintos deklaracijos duomenys nesuvedami į VMI duomenų bazę, mokesčių mokėtojui per 20 darbo dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos turi būti siunčiamas pranešimas, nurodant nesuvedimo priežastis ir jo apskundimo tvarką.

Mokesčių mokėtojui pateikus mokesčio deklaraciją likus mažiau kaip 90 dienų iki mokesčio apskaičiavimo (perskaičiavimo) termino pabaigos (t. y., iki einamųjų ir 3 ankstesnių kalendorinių metų pabaigos, skaičiuojant atgal nuo tų metų, kuriais pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos), AVMI ar VMI padalinys, atliekantis kontrolės veiksmus, gali patikrinti šioje deklaracijoje deklaruoto mokesčio apskaičiavimo teisingumą ir jį perskaičiuoti, neatsižvelgdamas į MAĮ 68 str. 1 dalies nuostatas, jeigu jis patikrinimą pradeda ne vėliau kaip per 90 dienų nuo šios deklaracijos pateikimo dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0342

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių deklaracijos pateikimas, tikslinimas, laikinas veiklos nevykdymas (73-80 str.)

Aspektas

Komentarai

 

Kuriais atvejais mokesčių mokėtojas gali būti pripažintas kaip veiklos nevykdantis ir atleistas nuo deklaracijos pateikimo?

Mokesčių mokėtojas gali būti laikinai atleistas nuo deklaracijos ir / ar kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo, kai:

 1. mokesčių mokėtojas laikinai nevykdo veiklos;

 2. teisės aktuose nustatytą informaciją VMI gauna iš trečiųjų šaltinių;

 3. kitais atvejais, kai deklaraciją ir / ar kitus dokumentus pateikti netikslinga.

Mokesčių mokėtojas gali būti pripažintas veiklos nevykdančiu, jeigu:

 1. nesudaro ir nevykdo jokių sandorių;

 2. nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais;

 3. negauna pajamų (nuo 2016-03-31 - įskaitant pelno nesiekiančių vienetų gaunamą paramą), išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas.

Mokesčių mokėtoją nevykdančiu veiklos gali pripažinti savo sprendimu ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens kompetentingas valdymo organas (pvz., direktorius, savininkas, akcininkas) arba neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas.

Po sprendimo priėmimo mokesčių mokėtojas turi pateikti prašymą elektroniniu būdu per VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI. Prašymas turi būti pateiktas iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos. Kaip pateikti prašymą, galite rasti čia.

Kokius dokumentus turi pateikti mokesčių mokėtojas, kad jis būtų atleistas nuo mokesčio deklaracijos teikimo?

 1. Tų mokesčių, nuo kurių deklaracijų teikimo prašoma laikinai atleisti, deklaracijas už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos nevykdymo termino pradžios (jeigu deklaracijos nebuvo pateiktos iki prašymo pateikimo dienos);
 2. Kitus dokumentus.

Prašymas ir prie jo pridedami dokumentai turi būti pateikti elektroniniu būdu per VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.

Atkreipiame dėmesį, kad pelno mokesčio deklaracijose PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U bei jų prieduose nurodomas visas mokestinis laikotarpis, t. y. 12 mėnesių.

Pavyzdys

 

Jei įmonė, kurios mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, atleidžiama nuo deklaracijos teikimo veiklos nevykdymo laikotarpiu nuo 2018-06-01 iki 2020-03-31, ir ji tuo laikotarpiu veiklos nevykdė, tai teikiamos 2018 mokestinių metų deklaracijos 6 laukelyje turi įrašyti: 2018-01-01 ir 2018-12-31. Pradėjus vykdyti veiklą, teikiamos 2020 mokestinių metų deklaracijos 6 laukelyje turi būti įrašoma: 2020-01-01 ir 2020-12-31.

 

Vadinasi, jeigu įmonė savo sprendimu pripažįsta, kad nevykdys veiklos nuo 2018-06-01 iki 2020-03-01, tai VMI gali priimti sprendimą, kad įmonė gali neteikti deklaracijos už 2019 metus, bet įmonė privalo pateikti deklaracijas už 2018 m. ir 2020 m. mokestinius laikotarpius.

Jeigu veiklos nevykdantis mokesčių mokėtojas yra PVM mokėtojas ir prašo atleisti nuo PVM deklaracijos pateikimo, tai toks asmuo išregistruojamas iš PVM mokėtojų registro.

Nuo 2015-03-01 prašymo pagrindu laikinai nuo deklaracijų ir / ar kitų dokumentų pateikimo gali būti atleidžiama ne ilgiau kaip 5 metams.

Įmonėms, turinčioms likviduojamos, bankrutuojančios ar restruktūrizuojamos įmonės statusą, nuostatos dėl laikino atleidimo nuo deklaracijų pateikimo netaikomos.

Pelno nesiekiantys vienetai, už 2015 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, laikinai atleidžiami nuo metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo, tokia pačia tvarka kaip ir pelno siekiantys vienetai, išskyrus šiuos pelno nesiekiančius vienetus:

 1. bendrijas (daugiabučių gyvenamųjų namų ir asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinės dirbtuvės) ar ūkinės (garažų ir kt.) paskirties pastatų, taip pat vienbučių ir dviejų butų gyvenamųjų namų);

 2. sodininkų bendrijas;

 3. šaulių sąjungas;

 4. politines partijas;

 5. religines bendruomenes ir bendrijas;

 6. šeimynas;

 7. profesines sąjungas ar susivienijimus.

Kada atsiranda prievolė sumokėti mokestį, jei mokesčių mokėtojas laikinai atleistas nuo mokesčio deklaracijos pateikimo?

Jeigu mokesčių mokėtojas pagal VMI sprendimą buvo atleistas nuo deklaracijų pateikimo, bet per tą laikotarpį atsirado prievolė mokėti mokesčius, tai mokesčių mokėtojas atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyta tvarka turi pateikti mokesčio deklaraciją ir šį mokestį sumokėti.

Ar juridinis vienetas, ketinantis atnaujinti įmonės veiklą, turi pranešti VMI?

Jeigu veiklos nevykdantis mokesčių mokėtojas veiklą atnaujina anksčiau nei nurodyta VMI sprendime arba išnyksta kitos aplinkybės, dėl kurių mokesčių mokėtojas buvo laikinai atleistas nuo deklaracijų ir / ar kitų dokumentų teikimo, jis per 5 darbo dienas turi apie tai pranešti VMI elektroniniu būdu per VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI ir atitinkamų mokesčių įstatymų nustatytais terminais pradėti teikti deklaracijas ir / ar kitus dokumentus. Kaip pateikti prašymą, galite rasti čia.

Nuo 2015-11-25, mokesčių mokėtojui nepranešus VMI apie veiklos atnaujinimą, VMI, pagal gautą iš kitų šaltinių informaciją, gali įrašyti į Mokesčių mokėtojų registrą mokesčių mokėtojo veiklos atnaujinimo datą, apie tai informuodama mokesčių mokėtoją.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0404

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių deklaracijos pateikimas, tikslinimas, laikinas veiklos nevykdymas (73-80 str.)

Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas pateikia deklaraciją ir nustatoma, kad pagal atitinkamus įstatymus ar kitus teisės aktus jam nebuvo prievolės jos teikti, VMI pagal jo pateiktą deklaraciją mokestinės prievolės neformuoja bei apie tai raštu arba elektroniniu būdu informuoja mokesčių mokėtoją.

Teises aktai