EDS (Elektroninio deklaravimo sistema)

Šioje skiltyje rasite informaciją apie:

 • prisijungimo prie EDS tvarką;

 • techninius reikalavimus EDS naudojimui;

 • deklaracijų ir kitų dokumentų teikimo per EDS tvarką.

Registracijos numeris KM1767

Ši informacija skelbiama:
Deklaracijų ir kitų dokumentų teikimas EDS

Preliminarioji pajamų deklaracija – tai iš dalies užpildyta gyventojo deklaracija, kuri suformuota remiantis iš trečiųjų šaltinių gautais duomenimis (t. y. informacija, kurią VMI pateikė mokestį išskaičiuojantys asmenys, kredito įstaigos, draudimo bendrovės, švietimo įstaigos ir kiti šaltiniai).

Preliminariąsias deklaracijas galima peržiūrėti bei pildyti skyriuje Deklaravimas —> Preliminariosios deklaracijos, iš sąrašo pasirinkus norimo mokestinio laikotarpio deklaraciją.

Pažymas, skirtas pajamų deklaravimui, galima peržiūrėti skiltyje Deklaravimas> Preliminariosios deklaracijos, paspaudus metus, kurių pažymą norite peržiūrėti.

Daugiau informacijos apie pažymas pajamų deklaravimui rasite čia.

Dažniausiai užduodamus klausimus ir atsakymus, susijusius su preliminarios deklaracijos duomenimis, rasite čia.

Registracijos numeris KM1758

Ši informacija skelbiama:
Deklaracijų ir kitų dokumentų teikimas EDS

Aspektas

Komentaras

Kaip pradėti deklaracijos pildymą portale?

Prisijunkite prie EDS, pasirinkite skiltį Pildyti portale ir vieną iš dokumento pildymo būdų: Pildyti naują dokumentą (atidaromas tuščias dokumento šablonas) arba Pildyti ankstesnio pagrindu (iš jau pateiktų dokumentų sąrašo pasirinkite dokumentą, kurio duomenų pagrindu bus pildomas naujas.

 

Išsamią informaciją, kaip užpildyti, išsaugoti ir pateikti dokumentą tiesiogiai portale, galite rasti čia.

 

Daugiau informacijos apie formų pildymą portale rasite čia.

Ar galima vienu metu turėti kelias tiesiogiai portale pildomas deklaracijas?

Vienu metu vienas vartotojas gali turėti kelias tiesiogiai portale pildomas deklaracijas, tačiau atidaryta vienu metu gali būti tik viena.

 

Nebaigtas pildyti tiesiogiai portale deklaracijas galima rasti skiltyje Deklaravimas -> pildyti formą -> tęsti pildymą.

Kaip pateikti papildomą dokumentą?

Norint pateikti papildomą dokumentą EDS, skiltyje Deklaravimas -> Pridėti papildomą dokumentą, iš pateiktų dokumentų sąrašo pasirinkite dokumentą, prie kurio bus pridedamas papildomas dokumentas. Atkreipiame dėmesį, kad papildomus dokumentus galima pridėti prie pateiktos formos, kurios statusas – Dokumentas priimtas.

 

Paspaudus ant formos kodo, atsivėrusiame puslapyje spauskite Pridėti papildomą dokumentą, pasirinkite (Browse)  failą, kurį norite įkelti, spauskite Įkelti. Įkėlę visus reikalingus failus, spauskite Pateikti.

 

Daugiau informacijos apie papildomų dokumentų pateikimą rasite čia.

Kaip sužinoti, ar VMI gavo elektroniniu būdu pateiktą deklaraciją?

 1. Prisijunkite prie EDS portalo;

 2. Skyrelyje Deklaravimas -> Pateikti dokumentai ir formos -> Pateiktos formos galite patikrinti, ar yra deklaracija ir koks jos statusas. Paspaudus deklaracijos formos numerį, atsidarys langas su detalia informacija apie pateiktą deklaraciją;

 3. Skyrelyje Deklaravimas -> Pateikti dokumentai ir formos -> Persiųsti failai galite pažiūrėti, koks yra persiųsto failo statusas (statusų reikšmės pateikiamos puslapio pagalbos lange) ir kokie priėmimo rezultatai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1697

Ši informacija skelbiama:
EDS vartotojų administravimas

Aspektas

Komentaras

EDS vartotojo sutarties sudarymas ir tapimas EDS vartotoju (fiziniams asmenims)

Fiziniam asmeniui norint tapti EDS vartotoju, reikia sudaryti Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu sutartį.

Sutartis su mokesčių mokėtoju gali būti sudaroma šiais būdais:

 1. elektroniniu būdu;

 2. automatiškai, pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) turimus duomenis;

 3. raštu.

Elektroniniu būdu sutartis gali būti sudaroma:

 1.  su mokesčių mokėtoju (fiziniu asmeniu):

1.1. kai jis yra identifikuoti leidžiančios autentifikavimo sistemos naudotojas ir mokesčių administratorius su tokios autentifikavimo paslaugos teikėju yra pasirašęs duomenų teikimo sutartį. Autentifikavimo paslaugų teikėjų, su kuriais mokesčių administratorius yra pasirašęs duomenų teikimo sutartis, sąrašas skelbiamas EDS interneto svetainėje;

1.2. kai jam yra suteiktos prisijungimo prie VMI IS priemonės.

Mokesčių mokėtojas laikomas sudaręs sutartį:

 1. elektroniniu būdu:

1.1. kai mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) prisijungia prie EDS ir, susipažinęs su sutartimi, patvirtina sutikimą laikytis jos sąlygų;

 1. raštu, kai sutartis pasirašyta mokesčių mokėtojo (ar jo įgalioto asmens) ir mokesčių administratoriaus vadovo (ar jo įgalioto asmens).

Raštu sudaromų sutarčių projektai yra skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje.

Raštu sutartis su mokesčių mokėtoju gali būti sudaroma bet kurioje apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI).

Sudarant sutartį raštu:

 1. turi būti nurodyti mokesčių mokėtojo rekvizitai (vardas, pavardė (pavadinimas), identifikacinis numeris (kodas), gyvenamosios vietos (buveinės) adresas);

 2. sutartyje turi būti nurodyti EDS naudotojo rekvizitai, jam suteikiamos teisės ir jų galiojimo laikotarpis;

 3. mokesčių mokėtojas turi pasirašyti sutartį;

 4. pasirašydamas sutartį, mokesčių mokėtojas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinti asmens tapatybę. Jeigu mokesčių mokėtojas iš savo pusės pasirašytą sutartį siunčia paštu, kartu su sutartimi turi būti atsiunčiama ir notaro patvirtinta pasirašiusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu sutartį pasirašo mokesčių mokėtojo atstovas, prie sutarties jis turi pateikti mokesčių mokėtojo atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Atstovavimą patvirtinančio dokumento pateikti nereikia, jei sutartį pasirašo juridinio asmens vadovas arba jam prilygintas asmuo, arba mokesčių mokėtojo (fizinio asmens) atstovas;

Kai sutartis sudaroma elektroniniu būdu, tai visų mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus rekvizitų nurodyti neprivaloma.

Deklaracijas elektroniniu būdu gali teikti pats mokesčių mokėtojas arba jo atstovas. Asmuo, sudaręs sutartį elektroniniu būdu, norėdamas įgalioti kitą asmenį teikti jo deklaracijas elektroniniu būdu, gali atstovą paskirti elektroniniu būdu arba atvykęs į VMI.

Daugiau informacijos apie dokumentų teikimo el. būdu sutartis fiziniams asmenims rasite čia.

EDS vartotojo sutarties sudarymas ir tapimas EDS vartotoju (juridiniams asmenims)

Kai juridinis asmuo nori tapti EDS naudotoju, jis turi sudaryti EDS naudotojo sutartį šiais būdais:

 1. elektroniniu būdu;

 2. automatiškai, pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) turimus duomenis;

 3. raštu.

Elektroniniu būdu sutartis gali būti sudaroma:

 1. su mokesčių mokėtoju (juridiniu asmeniu):

1.1. kai mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovas arba jam prilygintas asmuo yra identifikuoti leidžiančios autentifikavimo sistemos naudotojas ir mokesčių administratorius su tokios autentifikavimo paslaugos teikėju yra pasirašęs duomenų teikimo sutartį;

1.2. kai mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovui arba jam prilygintam asmeniui yra suteiktos prisijungimo prie VMI IS priemonės.

Mokesčių mokėtojas laikomas sudaręs sutartį:

 1. elektroniniu būdu:

1.1. kai mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovas ar jam prilygintas asmuo prisijungia prie EDS ir, susipažinęs su savo vadovaujamos įmonės sutartimi, patvirtina sutikimą laikytis jos sąlygų. Sutarties sudarymo elektroniniu būdu metu mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovui arba jam prilygintam asmeniui automatiškai sukuriamas sutarties priedas su visomis sutarties priede nurodytomis teisėmis, kurios yra nekeičiamos, išskyrus 15.3 papunktyje numatytą atvejį;

1.2. kai pagal VMI turimus duomenis sudaroma sutartis su mokesčių mokėtoju (juridiniu asmeniu) ir automatiškai sukuriamas sutarties priedas mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovui ir / ar įgaliotam asmeniui su visomis sutarties priede nurodytomis teisėmis;

 1. raštu, kai sutartis pasirašyta mokesčių mokėtojo (ar jo įgalioto asmens) ir mokesčių administratoriaus vadovo (ar jo įgalioto asmens).

Raštu sudaromų sutarčių projektai yra skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje.

Raštu sutartis su mokesčių mokėtoju gali būti sudaroma bet kurioje  AVMI.

Sudarant sutartį raštu:

 1. turi būti nurodyti mokesčių mokėtojo rekvizitai (vardas, pavardė (pavadinimas), identifikacinis numeris (kodas), gyvenamosios vietos (buveinės) adresas);

 2. sutartyje turi būti nurodyti EDS naudotojo rekvizitai, jam suteikiamos teisės ir jų galiojimo laikotarpis. Užsienio valstybės pilietį, neregistruotą Mokesčių mokėtojų registre, juridinio asmens atstovu galima nurodyti tik po to, kai pastarajam Taisyklių 25 punkte nurodyta tvarka suteikiamos prisijungimo prie VMI IS priemonės;

 3. mokesčių mokėtojas turi pasirašyti sutartį;

 4. pasirašydamas sutartį, mokesčių mokėtojas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinti asmens tapatybę. Jeigu mokesčių mokėtojas iš savo pusės pasirašytą sutartį siunčia paštu, kartu su sutartimi turi būti atsiunčiama ir notaro patvirtinta pasirašiusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu sutartį pasirašo mokesčių mokėtojo atstovas, prie sutarties jis turi pateikti mokesčių mokėtojo atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Atstovavimą patvirtinančio dokumento pateikti nereikia, jei sutartį pasirašo juridinio asmens vadovas arba jam prilygintas asmuo, arba mokesčių mokėtojo (fizinio asmens) atstovas;

Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, vienas įteikiamas Sutartį sudariusiam asmeniui, kitas lieka AVMI. Prie sutarties turi būti pridedami atitinkami atstovavimą patvirtinantys dokumentai (įgaliojimas, juridinio asmens vadovo įsakymas) ir nurodomas įgaliojimo galiojimo terminas.

Norint keisti bet kuriuo iš būdų sudarytą  sutartį, galima užpildyti  sutarties priedo projektą ir jį apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti per EDS arba atsiųsti klasikiniu paštu. Sutarties pakeitimai (priedai) papildomai elektroniniu parašu nepasirašomi.

Pastaba. Mokesčių mokėtojui gali atstovauti vienas arba keli EDS vartotojai (kai sutartį sudaro mokesčių mokėtojas (juridinis asmuo), rekomenduotina, kad vienas iš EDS vartotojų būtų juridinio asmens vadovas). Prie sudaromos sutarties pridedama tiek sutarties priedų, kiek EDS vartotojų atstovaus mokesčių mokėtojui. Kai mokesčių mokėtojas nori pakeisti sutarties priede nurodytus duomenis (pvz., nurodyti naują EDS vartotoją, panaikinti EDS vartotojo teisę teikti dokumentus ir pan.), jis užpildyti sutarties priedą gali prisijungęs prie elektroninės deklaravimo sistemos arba pateikti AVMI teritoriniam skyriui.

Daugiau informacijos apie dokumentų teikimo el. būdu sutartis juridiniams asmenims rasite čia.

Ar reikia naujam vadovui iš naujo pasirašyti dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį, jeigu ankstesnis vadovas tokią sutartį jau buvo pasirašęs?

Juridinio asmens vadovui iš naujo pasirašyti sutarties nereikia. Prisijungęs prie EDS, juridinio asmens vadovas patvirtina automatiškai sugeneruotą sutarties priedą. Patvirtinus sutarties priedą juridinio asmens vadovas turės visas teises ir galės dirbti juridinio asmens kontekste (administruoti vartotojų teises, matyti pateiktus dokumentus ir kita).

Ar reikia iš naujo sudaryti sutartį dėl mokesčių deklaracijų formų teikimo el. būdu, kai pasikeičia įmonės buhalteris?

Norint sudaryti naują sutartį, reikia užpildyti sutarties priedą dėl sutarties pakeitimo ar papildymo. Vienas sutarties priedas pildomas, kad buvusiai buhalterei būtų panaikinti įgaliojimai, o kitas priedas pildomas, kad naujai buhalterei būtų suteikti įgaliojimai teikti įmonės deklaracijų formas el. būdu. Taip pat galima užpildyti sutarties ir / ar jos priedo projektą ir jį VMI pateikti tiesiogiai arba atsiųsti paštu.

Papildomai pažymime, kad įmonės vadovui administratoriaus teisės suteikiamos visada. Jei įmonė turi vienam iš EDS vartotojų suteikusi kitų EDS vartotojų administratoriaus teises – sutarties priedus administratorius gali pakeisti elektroniniu būdu.

Kokiu būdu galima pateikti sutarties sudarymui reikalingus duomenis?

Dokumentus galima:

 1. atnešti į VMI;

 2. galima užpildyti sutarties ir / ar jos priedo projektą ir jį VMI pateikti per EDS arba atsiųsti paštu.

Jei sutartį pasirašo vadovas, ar reikalingas papildomas įgaliojimas asmenims, kurie teiks deklaracijas?

Jei dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį pasirašo ne įmonės vadovas, o kitas asmuo, reikalingas įmonės vadovo įgaliojimas. Tačiau papildomas įgaliojimas asmenims, kurie teiks deklaracijas, nereikalingas.

Kokiais būdais užsienio valstybės pilietis gali įsiregistruoti EDS vartoju?

Jei mokesčių mokėtojui atstovauja Mokesčių mokėtojų registre neregistruotas užsienio valstybės pilietis, prisijungimo prie VMI IS priemonės suteikiamos šiais būdais:

 1. užsienio juridiniam asmeniui pateikus Užsienio juridinio asmens prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą  / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro (forma FR0227), prisijungimo priemonės suteikiamos prašyme nurodytam juridinio asmens vadovui ir / ar įgaliotam asmeniui, jei prašyme yra nurodytas juridinio asmens vadovo ir / ar įgalioto asmens elektroninio pašto adresas ir, VMI turimais duomenimis, jis nesinaudoja kitais prisijungimo prie VMI IS būdais. Prisijungimo prie VMI IS priemonės išsiunčiamos elektroniniu paštu;

 2. užsienio valstybės piliečiui kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinus asmens tapatybę, AVMI pateikus tinkamai užpildytą Užsienio valstybės piliečio prašymą suteikti prisijungimo prie Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų priemones, prisijungimo priemonės jam suteikiamos Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių 18–20 punktuose nustatyta tvarka;

 3. užsienio valstybės piliečio prašymą kartu su notaro patvirtintu asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu atsiuntus paštu į bet kurią AVMI, prisijungimo priemonės užsienio valstybės piliečiui suteikiamos Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių 18–20 punktuose nustatyta tvarka.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1746

Ši informacija skelbiama:
EDS vartotojų administravimas

Prie EDS prisijungti galima:

 1. per išorines sistemas (el. bankininkystė, VĮ Registrų centras, Elektroniniai valdžios vartai, Skaitmeninis sertifikavimo centras);
 2. su elektroniniu parašu;
 3. su VMI suteiktomis prisijungimo prie VMI IS priemonėmis.

Prisijungimo prie VMI IS priemonės suteikiamos:

 • prisijungus prie VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities (Mano VMI), (pasirinkite meniu punktą Paslaugos -> Užsakyti paslaugą -> Paklausimai -> Paklausimo pateikimas) ir užpildžius elektroninių paklausimų formą;
 • Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie gyvenamąją vietą yra deklaravę užsienio valstybėje ir VMI turimais duomenimis neturi kitų prisijungimo prie VMI IS būdų, paskambinus į VMI Mokesčių informacijos centrą tel. +370 5 2605060. Skambinantis asmuo identifikuojamas užduodant kontrolinius klausimus. Nurodytu asmens el. pašto adresu išsiunčiamas pranešimas, į kurį reikia atsakyti patvirtinant savo el. paštą. Atsakius į pranešimą, suteikiamos prisijungimo priemonės;
 • atvykus į VMI aptarnavimo skyrių.

Daugiau naudingos informacijos EDS vartotojams rasite čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1764

Ši informacija skelbiama:
Deklaracijų ir kitų dokumentų teikimas EDS

Užbaigus deklaracijos pildymą, spaudžiama Uždaryti. Paspaudus mygtuką Uždaryti, deklaracija išsaugoma sistemoje, bet nepateikiama VMI kaip dokumentas.

Išsaugotą deklaraciją galima rasti skiltyje Deklaravimas -> Pildyti formą -> Tęsti pildymą. Prie deklaracijos nurodoma data, iki kurios bus saugomas užpildytas failas.

Registracijos numeris KM1750

Ši informacija skelbiama:
EDS vartotojų administravimas

Kai mokesčių mokėtojas nori pakeisti sutarties priede nurodytus duomenis, jis mokesčių administratoriui per EDS ar raštu turi pateikti tinkamai užpildytą naują sutarties priedą.

Nutraukti mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) EDS naudotojų atstovavimą ar administratoriaus teisę, kuri buvo suteikta atstovams, mokesčių mokėtojo (juridinio asmens) vadovas ar jam prilygintas asmuo gali per EDS:  prisijungęs prie EDS turi pasirinkti skyrių Nustatymai -> Sutartis ir priedai. Sutarties priedų sąraše pasirinkti atstovą, kuriam norima pakeisti arba panaikinti teises. Atvėrus sutarties priedo kortelę yra galimybė pakeisti arba nutraukti visas teises arba mokesčių mokėtojas (juridinis asmuo) ir mokesčių administratorius ar jų įgalioti asmenys turi pateikti raštu tinkamai užpildytą pasirašytą sutarties priedą.

Norėdami atsisakyti suteiktų atstovavimo teisių, turite prisijungęs prie EDS, pasirinkti atstovaujamą mokesčių mokėtoją, kurios atstovavimo norima atsisakyti. Pasirinkę skyrių Nustatymai -> Atstovavimas, atsivėrusiame lange paspauskite mygtuką Atsisakyti suteiktų teisių.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1761

Ši informacija skelbiama:
Deklaracijų ir kitų dokumentų teikimas EDS

Ne. EDS vartotojas, prisijungęs prie EDS sistemos, iš skyrelio Deklaravimas -> Pateiktos formos deklaracijos pašalinti negali.

Deklaraciją pašalinti galima tik iš skyrelio Deklaravimas -> Persiųsti failai, paspaudus mygtuką šalinti. Tačiau šiuo atveju iš EDS sistemos deklaracija nėra pašalinama, yra tik ištrinamas įrašas iš vartotojo aplinkos.

Registracijos numeris KM1748

Ši informacija skelbiama:
EDS vartotojų administravimas

Asmuo, sudaręs sutartį elektroniniu būdu, norėdamas įgalioti kitą asmenį teikti jo deklaracijas elektroniniu būdu, gali tai padaryti elektroniniu būdu (prisijungę prie EDS, pasirinkite skyrių Nustatymai -> Atstovavimas -> Mane atstovaujantys asmenys ir spauskite Administruoti įgaliotų asmenų teises) arba atvykęs į VMI ir pateikęs sutarties priedą, kuriame privalo nurodyti atstovo duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1762

Ši informacija skelbiama:
Deklaracijų ir kitų dokumentų teikimas EDS

Pateiktos deklaracijos duomenis galima panaudoti pildant patikslinančią arba naujo mokestinio laikotarpio deklaraciją. Tam reikia atsisiųsti deklaracijos duomenis .ffdata failo formatu arba portale užpildyti naują deklaraciją ankstesnės pagrindu. Atsisiųsti deklaraciją galima skiltyje Deklaravimas iš skyrelio Pateikti dokumentai ir formos.

Registracijos numeris KM1757

Ši informacija skelbiama:
EDS vartotojų administravimas

EDS svetainės skiltyje pasirinkti Nustatymai -> Mano duomenys -> Keisti slaptažodį, įrašyti naują slaptažodį ir paspausti Išsaugoti.

Registracijos numeris KM1698

Ši informacija skelbiama:
EDS vartotojų administravimas

Taip, EDS sutarties bei jos priedo tekstus anglų kalba galima rasti EDS, skiltyje apie EDS.

Registracijos numeris KM1754

Ši informacija skelbiama:
EDS vartotojų administravimas

Norint administruoti įgaliotų asmenų teises, EDS svetainėje reikia pasirinkti skyrių Nustatymai -> Sutartis ir priedai -Mano sutartis ir priedai ir paspausti Administruoti įgaliotų asmenų teises arba pasirinkti iš sąrašo asmenį, kuriam reikia pakeisti jau priskirtas teises ir paspausti ant priedo numerio.

Daugiau informacijos apie vartotojų teisių administravimą rasite čia.

Registracijos numeris KM1768

Ši informacija skelbiama:
Deklaracijų ir kitų dokumentų teikimas EDS

Elektroninis parašas (toliau – el. parašas) – duomenys, kurie įterpiami, prijungiami ar logiškai susiejami su kitais duomenimis pastarųjų identifikavimui patvirtinti ir / ar pasirašančiam asmeniui identifikuoti.

El. parašai gali būti skirstomi į kvalifikuotus ir nekvalifikuotus el. parašus.

Kvalifikuotam el. parašui keliami trys reikalavimai:

 • jis turi būti saugus;

 • sudarytas saugia parašo formavimo technologija;

 • patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

Sertifikatas – elektroninis liudijimas, kuris susieja parašo tikrinimo duomenis su pasirašančiu asmeniu ir patvirtina arba leidžia nustatyti pasirašančio asmens tapatybę. Kvalifikuotam sertifikatui keliami papildomi reikalavimai – jį privalo sudaryti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkantis sertifikavimo paslaugų teikėjas.

El. parašą galima įsigyti iš sertifikavimo paslaugų teikėjų. Lietuvoje šiuo metu tokias paslaugas teikia:

 1. Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

 2. VĮ Registrų centras;

 3. UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras;

 4. UAB „Bitė Lietuva;

 5. Telia.

Daugiau informacijos apie elektroninį parašą rasite čia.

Teises aktai