Mokestinių nuostolių perdavimas kitam vienetui (56-1 str.)

Lietuvos vienetas gali perduoti už mokestinį laikotarpį apskaičiuotus mokestinius nuostolius (ar jų dalį) kitam vienetų grupės vienetui, kuris jam perduotais nuostoliais turi teisę sumažinti apmokestinamojo pelno sumą, apskaičiuotą už tą patį mokestinį laikotarpį, už kurį buvo apskaičiuoti jam kito vieneto perduodami nuostoliai (ar jų dalis), jeigu tenkinama ši sąlyga:

  • vienetų grupėje patronuojantis vienetas mokestinių nuostolių perdavimo dieną tiesiogiai arba netiesiogiai valdo ne mažiau kaip 2/3 kiekvieno mokestinių nuostolių perdavime dalyvaujančio dukterinio vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį;

ir viena iš šių sąlygų:

  • mokestiniai nuostoliai perduodami tarp vienetų grupės vienetų, kurie toje grupėje be pertraukų yra ne trumpiau kaip 2 metus skaičiuojant iki mokestinių nuostolių perdavimo dienos; arba

  • mokestinius nuostolius perduoda ar perima vienetų grupės vienetas (vienetai), kuris (kurie) toje grupėje yra nuo jo (jų) įregistravimo dienos ir bus vienetų grupėje be pertraukų ne trumpiau kaip 2 metus skaičiuojant nuo jo (jų) įregistravimo dienos.

Užsienio vienetas gali perduoti mokestinius nuostolius (ar jų dalį) Lietuvos vienetui, jei yra tenkinamos nustatytos sąlygos.

Registracijos numeris KM1000

Ši informacija skelbiama:
Mokestinių nuostolių perdavimas kitam vienetui (56-1 str.)

Lietuvos vienetas gali perduoti už mokestinį laikotarpį apskaičiuotus mokestinius nuostolius (ar jų dalį) kitam vienetų grupės vienetui, kuris jam perduotais nuostoliais turi teisę sumažinti apmokestinamojo pelno sumą, apskaičiuotą už tą patį mokestinį laikotarpį, už kurį buvo apskaičiuoti jam kito vieneto perduodami nuostoliai (ar jų dalis), jeigu tenkinama ši sąlyga:

  • vienetų grupėje patronuojantis vienetas mokestinių nuostolių perdavimo dieną tiesiogiai arba netiesiogiai valdo ne mažiau kaip 2/3 kiekvieno mokestinių nuostolių perdavime dalyvaujančio dukterinio vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį;

ir viena iš šių sąlygų:

  • mokestiniai nuostoliai perduodami tarp vienetų grupės vienetų, kurie toje grupėje be pertraukų yra ne trumpiau kaip 2 metus skaičiuojant iki mokestinių nuostolių perdavimo dienos; arba

  • mokestinius nuostolius perduoda ar perima vienetų grupės vienetas (vienetai), kuris (kurie) toje grupėje yra nuo jo (jų) įregistravimo dienos ir bus vienetų grupėje be pertraukų ne trumpiau kaip 2 metus skaičiuojant nuo jo (jų) įregistravimo dienos.

Užsienio vienetas gali perduoti mokestinius nuostolius (ar jų dalį) Lietuvos vienetui, jei yra tenkinamos nustatytos sąlygos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0999

Ši informacija skelbiama:
Mokestinių nuostolių perdavimas kitam vienetui (56-1 str.)

Aspektas

Komentarai

Kurio mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną galima sumažinti iš kito vienetų grupės vieneto perimtais mokestiniais nuostoliais?

Vienetas iš kito vienetų grupės vieneto perimtais mokestiniais nuostoliais gali sumažinti apskaičiuotą apmokestinamąjį pelną tik to mokestinio laikotarpio, kurio apskaičiuotus nuostolius (ar jų dalį) jam perdavė tas kitas vienetų grupės vienetas.

Ar Lietuvos vienetas, perdavęs kitam vienetui mokestinius nuostolius (ar jų dalį), gali juos priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?

Vienetas, perdavęs mokestinius nuostolius, negali jų priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams PMĮ 30 str. nustatyta tvarka.

 

Ar gautas atlygis už perduotus mokestinius nuostolius (ar jų dalį) laikomas Lietuvos vieneto pajamomis?

 

Jeigu mokestiniai nuostoliai (ar jų dalis) perduodami už atlygį, tai pelno mokesčio tikslais gautas atlygis nelaikomas jį gavusio vieneto pajamomis, o sumokėjusiam atlygį vienetui tokios sąnaudos priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.

Ar Lietuvos vienetas, turintis mokestinę nepriemoką, gali perduoti mokestinius nuostolius (ar jų dalį) kitam vienetų grupės vienetui?

Lietuvos vienetas, turintis mokestinę nepriemoką, negali perduoti mokestinių nuostolių kitam vienetų grupės vienetui.

Kuriais atvejais Lietuvos vienetas negali perduoti mokestinių nuostolių (ar jų dalies)?

 

Lietuvos vienetas negali perduoti mokestinių nuostolių, jeigu apmokestinamojo pelno apskaičiavimo už tą mokestinį laikotarpį atveju jis pelno arba jam tapataus mokesčio nemokėtų dėl jam taikytinų lengvatų, t. y. 0 proc. pelno mokesčio tarifo taikymo arba atleidimo nuo mokesčio mokėjimo.

Kaip mažinama apmokestinamojo pelno suma, kai Lietuvos vienetas perima mokestinius nuostolius (ar jų dalį), patirtus dėl vertybinių popierių ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo?

Perduotais mokestiniais nuostoliais, patirtais dėl vertybinių popierių ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo, gali būti sumažinta tik iš vertybinių popierių ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo veiklos apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma.

Apskaičiuojant 2020 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Kaip mažinama apmokestinamojo pelno suma, kai Lietuvos vienetas perima mokestinius nuostolius (ar jų dalį), patirtus dėl turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir apskaičiuotų pagal PMĮ 5 str. 9 dalyje nustatytą formulę?

Nuostoliai, patirti dėl turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, apskaičiuoti pagal PMĮ 5 str. 9 dalyje nustatytą formulę, gali būti perkeliami į kitus mokestinius laikotarpius neribotai, tačiau gali būti dengiami tik pagal PMĮ 5 str. 9 dalyje nustatytą formulę apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalimi (PMĮ 30 str. 4 d.).

Patikslintos nuostolių tarp vienetų grupės vienetų perkėlimo sąlygos, aiškiai nustatant, kad kitam vienetų grupės vienetui perduotų mokestinių nuostolių, patirtų dėl turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir apskaičiuotų pagal PMĮ 5 str. 9 dalyje nustatytą formulę, suma gali būti sumažinta tik pagal PMĮ 5 str. 9 dalyje nustatytą formulę apskaičiuoto apmokestinamojo pelno suma (papildytas PMĮ 561 straipsnis 2-1 dalimi).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0998

Ši informacija skelbiama:
Mokestinių nuostolių perdavimas kitam vienetui (56-1 str.)

Jei mokestiniai nuostoliai, kuriais buvo sumažinta juos perėmusio Lietuvos vieneto apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma, buvo apskaičiuoti neteisingai, turi būti atitinkamai padidinta mokestinius nuostolius perėmusio Lietuvos vieneto dėl tokio perėmimo sumažinta apmokestinamojo pelno suma.

Jeigu mokestinius nuostolius juos perdavęs vienetas apskaičiavo neteisingai, o kitam vienetui yra perdavęs tik dalį nuostolių, laikoma, kad pirmiausiai buvo perduoti neteisingai apskaičiuoti nuostoliai.

1 pavyzdys

UAB X apskaičiavo 50 000 Eur dydžio 2016 mokestinių metų nuostolį, kurį visą perdavė kitam vienetų grupės vienetui – UAB Y. UAB Y 2016 mokestinių metų 50 000 Eur dydžio apmokestinamojo pelno sumą sumažino iš UAB X perimta nuostolių suma.

Praėjus metams, UAB X nustatė, kad, apskaičiuodama 2016 mokestinių metų apmokestinamąjį pelną, padarė klaidą ir leidžiamus atskaitymus padidino 10 000 Eur suma. Dėl įvykusios klaidos UAB X raštu informavo UAB Y, patikslindama, kad jos 2016 mokestinių metų Lietuvos vienetui perduotini nuostoliai sudarė 40 000 Eur.

Tokiu atveju UAB Y 2016 mokestinių metų apmokestinamąjį pelną turi padidinti 10 000 Eur suma, atitinkamai perskaičiuoti pelno mokestį ir pateikti patikslintą šio mokestinio laikotarpio metinę pelno mokesčio deklaraciją.

 

2 pavyzdys

UAB X apskaičiavo 250 000 Eur dydžio 2016 mokestinių metų nuostolių. Dalį šių nuostolių (150 000 Eur), perėmė kitas vienetų grupės vienetas - UAB Y, kurios 2016 mokestinių metų apmokestinamasis pelnas sudarė 150 000 Eur.

 

Po kurio laiko UAB X nustatė, kad, apskaičiuodama 2016 mokestinių metų apmokestinamąjį pelną, 20 000 Eur neįtraukė į apmokestinamąsias pajamas. UAB X perskaičiuoti 2016 mokestinių metų nuostoliai sumažėjo nuo 250 000 Eur iki 230 000 Eur.

 

Kadangi UAB X perdavė UAB Y tik 150 000 Eur nuostolių sumą, o likusios 100 000 Eur nuostolių sumos klaidos nustatymo metu nebuvo panaudojusi (perkėlusi į kitus mokestinius laikotarpius), tai nelaikoma, kad UAB Y buvo perduota UAB X neteisingai apskaičiuotos nuostolių sumos dalis.

 

3 pavyzdys

UAB X apskaičiavo 250 000 Eur dydžio 2016 mokestinių metų nuostolių. Dalį šių nuostolių (150 000 Eur), perėmė kitas vienetų grupės vienetas - UAB Y, kurios 2016 mokestinių metų apmokestinamasis pelnas sudarė 150 000 Eur. Kita nuostolių dalis (100 000 Eur) buvo perkelta į kitus UAB X mokestinius laikotarpius.

Po kurio laiko UAB X nustatė, kad apskaičiuodama 2016 mokestinių metų apmokestinamąjį pelną, 20 000 Eur neįtraukė į apmokestinamąsias pajamas. UAB X perskaičiuoti 2016 mokestinių metų nuostoliai sumažėjo nuo 250 000 Eur iki 230 000 Eur.

Kadangi UAB X kitam grupės vienetui neperduotą 100 000 Eur nuostolių sumą perkėlė į kitus mokestinius metus ir sumažino tų metų apmokestinamąjį pelną, todėl laikoma, kad UAB Y pirmiausia buvo perduota neteisingai apskaičiuota 20 000 Eur nuostolių suma.

UAB Y 2016 mokestinių metų apmokestinamąjį pelną turi padidinti 20 000 Eur suma, atitinkamai perskaičiuoti pelno mokestį ir pateikti patikslintą šio mokestinio laikotarpio metinę pelno mokesčio deklaraciją.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1005

Ši informacija skelbiama:
Mokestinių nuostolių perdavimas kitam vienetui (56-1 str.)

Užsienio vienetas Lietuvos vienetui mokestinius nuostolius (ar jų dalį) gali perduoti tik tuo atveju, jeigu:

  1. užsienio vienetas yra ES valstybės narės rezidentas mokesčių tikslais, ES valstybėje narėje turintis verslo organizavimo formą, nurodytą Direktyvos 90/434/EB priede, ir esantis pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio mokėtojas (Direktyvos 90/434/EB 3 str. c punktas); ir

  1. užsienio vieneto perduodami mokestiniai nuostoliai negali būti perkeliami į kitus jo mokestinius metus (ar atskaitomi iš jo pajamų (pelno) pagal ES valstybės narės, kurios rezidentas mokesčių tikslais yra nuostolius perduodantis užsienio vienetas, teisės aktų reikalavimus; ir

  1. užsienio vieneto perduodami mokestiniai nuostoliai yra apskaičiuoti (perskaičiuoti) pagal PMĮ nuostatas.

1 pavyzdys

2016 m. prie užsienio įmonės X buvo prijungta kita tos pačios užsienio valstybės įmonė Y (abi šios įmonės – ES valstybių narių rezidentės mokesčių tikslais, jų teisinė forma yra akcinė bendrovė, abi jos yra pelno mokesčio mokėtojos ir prijungimas buvo atliekamas taip, kaip apibrėžta PMĮ 41 str. 2 d. 1 punkte).

Pagal tos užsienio valstybės teisės aktus įsigyjamosios įmonės (įmonės Y) mokestinių laikotarpių nuostoliai gali būti perduodami įsigyjančiajai įmonei (šiuo atveju įmonei X), todėl užsienio įmonė Y perduoti tai pačiai vienetų grupei priklausančiai Lietuvos įmonei atitinkamų mokestinių laikotarpių nuostolių negali.

 

2 pavyzdys

Užsienio įmonė apskaičiavo ir rezidavimo valstybės mokesčių administratoriui deklaravo 2016 mokestinių metų 150 000 Eur nuostolių. Perskaičiavus šio mokestinio laikotarpio užsienio įmonės veiklos rezultatą pagal PMĮ 11 str. nuostatas, buvo apskaičiuota 140 000 Eur nuostolių. Nuostolių suma sumažėjo dėl sąnaudų, kurios pagal PMĮ nuostatas apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.

Lietuvos įmonė iš užsienio įmonės gali perimti ne daugiau kaip 140 000 Eur nuostolių, nes šią suma viršijanti 10 000 Eur nuostolių suma pagal PMĮ nuostatas mokestiniu nuostoliu nelaikoma.

 

Teises aktai