Nuostolių perkėlimas, kai vienetas reorganizuojamas (perleidžiamas) (43 str.)

Reorganizavimo ar perleidimo atvejais įsigyjamojo ar perleidžiančiojo vieneto ar vienetų mokestinio laikotarpio nuostolius (išskyrus vienetų (ne finansų įstaigų) nuostolius dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo), susidariusius iki reorganizavimo ar perleidimo pabaigos ir neperkeltus į kitus metus, tęsiant šių nuostolių perkėlimą, gali perkelti įsigyjantysis vienetas ar vienetai, jei įsigyjantysis vienetas ar vienetai tęsia perimtą veiklą ar veiklos dalį ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį.

Registracijos numeris KM2057

Ši informacija skelbiama:
Nuostolių perkėlimas, kai vienetas reorganizuojamas (perleidžiamas) (43 str.)

Reorganizavimo ar perleidimo atvejais įsigyjamojo ar perleidžiančiojo vieneto ar vienetų mokestinio laikotarpio nuostolius (išskyrus vienetų (ne finansų įstaigų) nuostolius dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo), susidariusius iki reorganizavimo ar perleidimo pabaigos ir PMĮ nustatyta tvarka neperkeltus į kitus metus, tęsiant šių nuostolių perkėlimą, gali perkelti įsigyjantysis vienetas ar vienetai, jei įsigyjantysis vienetas ar vienetai tęsia perimtą veiklą ar veiklos dalį ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį.

Įsigyjančiajam vienetui ar vienetams gali būti perduodami tik su įsigyjamojo ar perleidžiančiojo vieneto ar vienetų perleista ir įsigyjančiajame vienete tęsiama veikla ar veiklos dalimi susiję mokestinių laikotarpių nuostoliai.

Pasibaigus 3 metų laikotarpiui, įsigyjančiajam vienetui perduoti su įsigyjamojo ar perleidžiančiojo vieneto ar vienetų perleista veikla ar veiklos dalimi susiję mokestinių laikotarpių nuostoliai, pradedant mokestiniu laikotarpiu, kurį įsigyjantysis vienetas nebetęsia perimtos veiklos ar veiklos dalies, nebeperkeliami.

Jei įsigyjantysis vienetas, perėmęs su jam perleista veikla ar veiklos dalimi susijusius mokestinio laikotarpio nuostolius ir PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka neperkeltus į kitus metus, tą veiklą tęsia, apskaičiuodamas atitinkamų mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną, šių nuostolių sumas atskaito iš pajamų, o trečiaisiais metais perimtos veiklos nebetęsia, tai praranda teisę perkelti iki reorganizavimo pradžios susidariusius nuostolius. Tokiu atveju įsigyjantysis vienetas turi perskaičiuoti atitinkamų mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną ir mokesčių administratoriui pateikti patikslintas tų mokestinių laikotarpių metines pelno mokesčio deklaracijas.

Neatsižvelgiant į tai, perleidžiantysis vienetas negali perduoti įsigyjančiajam vienetui praėjusių laikotarpių mokestinių nuostolių sumų, tenkančių perleidžiamai veiklai ar veiklos daliai, kurių perkėlimo į kitus mokestinius laikotarpius terminas pagal PMĮ 30 straipsnį jau yra pasibaigęs.

Pavyzdys

 

Įsigyjamas vienetas UAB „A“, kurio veikla - mažmeninė prekyba baldais, 2015 m. lapkričio 5 d. buvo prijungtas prie įsigyjančiojo vieneto UAB „Z“ (reorganizavimas pagal PMĮ 41 str. 2 d. 1 punktą). UAB „A“ perdavė UAB „Z“ su mažmenine prekybos baldais veikla susijusius mokestinius nuostolius.

UAB „Z“ (šio vieneto mokestinis laikotarpis - kalendoriniai metai) tęsė perimtą veiklą iki 2018 m. gruodžio mėn. pradžios.

 

UAB „Z“ iš UAB „A“ perimtus mokestinius nuostolius gali atskaityti, apskaičiuodama 2015, 2016 ir 2017 mokestinių metų apmokestinamąjį pelną, nes perimta veikla buvo tęsiama 3 metus (skaičiuojant nuo 2015 m. lapkričio 6 d. iki 2018 m. lapkričio 5 d.).

 

Nuo 2018 mokestinių metų taikomos PMĮ 43 str. 2 dalies nuostatos ir UAB „Z“ iš UAB „A“ perimtų ir dar neperkeltų mokestinių nuostolių neturi atskaityti iš pajamų, apskaičiuodama 2018 ir vėlesnių mokestinių metų apmokestinamąjį pelną.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM2056

Ši informacija skelbiama:
Nuostolių perkėlimas, kai vienetas reorganizuojamas (perleidžiamas) (43 str.)

Pertvarkymas - tai vieneto teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos vienetas perima visas pertvarkytojo vieneto teises ir pareigas.

Jeigu mokestiniu laikotarpiu vienetas pertvarkomas, iki pertvarkymo patirti ankstesnių mokestinių laikotarpių mokestiniai nuostoliai perkeliami tik tais atvejais, jei nepasikeičia vieneto savininkai ir pertvarkytas vienetas 3 metus tęsia tą pačią ūkinę komercinę veiklą kaip ir iki pertvarkymo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2058

Ši informacija skelbiama:
Nuostolių perkėlimas, kai vienetas reorganizuojamas (perleidžiamas) (43 str.)

Kai atliekami vienetų akcijų mainai PMĮ 41 str. 2 d. 7 punkte numatytu reorganizavimo atveju, šiame procese dalyvaujančių ir toliau veiklą tęsiančių vienetų mokestinių nuostolių perkėlimas į kitus metus tęsiamas PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka.

Teises aktai