Registracijos numeris KM0300

Ši informacija skelbiama:
Orlaiviams (43 str.)

Su orlaiviais susijusiems sandoriams gali būti taikomos specialiosios apmokestinimo 0 proc. PVM tarifu taisyklės, jei:

 1. nurodytas prekes ir / ar paslaugas (pvz., orlaivio nuomos) įsigyja asmenys, daugiau kaip pusę pajamų per metus gaunantys iš keleivių (krovinių) vežimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais; ir

 2. orlaiviai nėra naudojami asmeniniams poreikiams tenkinti.

Kai prekių tiekimui (paslaugų teikimui) taikomas 0 proc. PVM tarifas pagal PVMĮ 43 str. nuostatas, prekių / paslaugų apmokestinamoji vertė deklaruojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos (forma FR0600) 19 laukelyje „Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.)“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0298

Ši informacija skelbiama:
Orlaiviams (43 str.)

0 proc. PVM tarifas taikomas tokiems orlaivių, nurodytų PVMĮ 43 str. 2 dalyje, sandoriams:

 • orlaivių tiekimo;
 • orlaivių priežiūros;
 • orlaivių nuomos;
 • orlaivių čarterio;
 • orlaivių remonto;
 • įprastinės ir būtinos įrangos tiekimo į orlaivius;
 • įprastinės ir būtinos įrangos montavimo orlaiviuose;
 • orlaivių įprastinės ir būtinos įrangos remonto;
 • orlaivių įprastinės ir būtinos įrangos priežiūros;
 • atsarginių dalių tiekimo į orlaivius;
 • atsarginių dalių, kai šios dalys įmontuojamos į orlaivius, nuomos;
 • paslaugų, reikalingų orlaiviams ar jų kroviniams tiesiogiai aptarnauti ir tiesioginiams jų poreikiams tenkinti, teikimo;
 • prekių tiekimo, jei tos prekės tiekiamos kaip atsargos į orlaivius.

0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas tik apmokestinant tiesiogiai orlaivio savininkui (orlaivio naudotojui) teikiamas paslaugas. Svarbu įsidėmėti, kad tiesiogiai orlaivio savininkui suteiktomis paslaugomis yra laikomos ir tokios paslaugos, kurių suteikimo PVM sąskaita faktūra yra išrašyta ne orlaivio savininkui, tačiau paslaugos realiai yra suteiktos orlaivyje ir iš esmės jomis naudojasi orlaivio savininkas.

Pavyzdys

 

Orlaivių remonto įmonė Y su orlaivio savininku sudarė orlaivio remonto darbų sutartį, kurioje įmonė Y įsipareigoja suremontuoti šį orlaivį. Įmonė Y pati neturi galimybių atlikti tam tikrus suvirinimo darbus remontuojamame orlaivyje. Todėl įmonė Y pasamdo subrangovą - įmonę X, su kuria sudaro sutartį dėl suvirinimo darbų atlikimo remontuojamame orlaivyje.

 

Įmonė X atliktų suvirinimo darbų PVM sąskaitą faktūrą išrašo įmonei Y. Šiuo atveju įmonė X suvirinimo paslaugą suteikė ne tiesiogiai orlaivio savininkui (orlaivio naudotojui), o įmonei Y. Tačiau realiai suvirinimo darbai buvo atlikti orlaivyje, atitinkančiame PVMĮ 43 str. 2 dalyje nurodytus reikalavimus, ir iš esmės šiomis paslaugomis naudojasi orlaivio savininkas (orlaivio naudotojas). Dėl to įmonė X suteiktai suvirinimo paslaugai gali taikyti 0 proc. PVM tarifą.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0294

Ši informacija skelbiama:
Orlaiviams (43 str.)

Kadangi įmonė A orlaivį parduoda lizingo bendrovei B, kuri keleivių (krovinių) gabenimu tarptautiniais maršrutais neužsiima ir, atitinkamai, iš tokios veiklos neturi jokių pajamų, tai įmonė A, parduodama šį orlaivį lizingo bendrovei B, turi apskaičiuoti standartinį PVM.

Tuo tarpu lizingo bendrovė B, parduodama iš įmonės A įsigytą orlaivį įmonei C, kuri daugiau kaip pusę pajamų per metus gauna iš keleivių (krovinių) oro transportu tarptautiniais maršrutais, gali taikyti 0 proc. PVM tarifą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0295

Ši informacija skelbiama:
Orlaiviams (43 str.)

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamas įprastinės ir būtinos PVMĮ 43 str. 2 dalyje nurodytiems orlaiviams įrangos tiekimas ir montavimas į tokius orlaivius, jau įmontuotos tokios įrangos remontas ir priežiūra (įskaitant atvejus, kai įrangos, naudotos šiuose orlaiviuose, remontas ar priežiūra atliekama šią įrangą išmontavus), atsarginių dalių tiekimas į nurodytus orlaivius, taip pat atsarginių dalių nuoma, kai šios dalys įmontuojamos į nurodytus orlaivius. Šios dalies nuostatos netaikomos, jei orlaiviai naudojami asmeniniams poreikiams.

Orlaivio atsarginėmis dalimis laikomos dalys, skirtos taisyti orlaivį ar keisti jo sugedusias dalis, tarp jų ir varikliai bei oro sraigtai.

Orlaivio įranga yra laikomos dalys (išskyrus orlaivio atsargas ir keičiamas atsargines dalis), skirtos naudoti orlaivyje skrydžio metu, taip pat pirmosios pagalbos ir avarinė gelbėjimosi įranga.

Prie įprastinės (standartinės) įrangos priskirtina įranga, kuri būna sumontuota orlaiviuose, kad būtų išduotas orlaivio tinkamumo naudoti pažymėjimas ir kuri paprastai būna nurodyta orlaivio techninėje dokumentacijoje.

Būtina įranga yra laikoma įranga, kuri periodiškai atnaujinama pagal išleidžiamus naujus orlaivių įrangos reikalavimus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0301

Ši informacija skelbiama:
Orlaiviams (43 str.)

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinama orlaivių nuoma, jeigu orlaiviai nuomojami apmokestinamiesiems asmenims, daugiau kaip pusę pajamų per metus gaunantiems iš keleivių ir / ar krovinių vežimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais.

PVM mokėtojas, pritaikęs 0 proc. PVM tarifą, privalo turėti dokumentus, įrodančius, kad įvyko atitinkamas paslaugų teikimo sandoris.

PVMĮ 80 str. 1 d. 13 punkte nustatyta, kad paslaugų, apmokestinamų taikant 0 proc. PVM tarifą, arba paslaugų, kurių PVM apskaičiuoti ir sumokėti privalo pirkėjas (klientas), PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma atitinkama PVMĮ arba Direktyvos 2006/112/EB nuostata:

 • PVMĮ 13 str. 2 dalis (paslaugos, kurių PVM apskaičiuoti ir sumokėti privalo pirkėjas (klientas)) arba Direktyvos 2006/112/EB 44 straipsnis;

 • PVMĮ 43 str. 2 dalis (lėktuvų nuoma, apmokestinama taikant 0 proc. PVM tarifą) arba Direktyvos 2006/112/EB 148 (f) straipsnis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0302

Ši informacija skelbiama:
Orlaiviams (43 str.)

Visais atvejais sprendžiant klausimą dėl paslaugų, teikiamų pagal sudarytą orlaivio užsakomųjų reisų sutartį, apmokestinimo taikant 0 proc. PVM tarifą, pirmiausia reikia atsižvelgti į sudaryto sandorio esmę, t. y. ar tai yra orlaivio nuomos, ar keleivių (krovinių) vežimo įsipareigojimų sutartis.

Tokiu atveju, kai sudarytos orlaivio užsakomojo reiso sutarties esmė yra orlaivio nuoma, tai 0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas tik tada, kai asmuo, kuriam teikiama užsakomojo reiso paslauga, yra apmokestinamasis asmuo, daugiau kaip pusę pajamų per metus gaunantis iš keleivių (krovinių) gabenimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais.

Tuo tarpu, kai sudarytos užsakomojo reiso sutarties esmė yra keleivių (krovinių) gabenimas, tai atlygio, gauto už tokias suteiktas paslaugas, apmokestinimo klausimas yra sprendžiamas vadovaujantis PVMĮ 45 str. nuostatomis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0297

Ši informacija skelbiama:
Orlaiviams (43 str.)

Orlaivio naudojimu asmeniniams poreikiams turėtų būti laikomi tokie skrydžiai, kai atitinkamu maršrutu skrendama asmeniniais tikslais ne už atlygį. Tačiau prie orlaivio naudojimo asmeniniams poreikiams tenkinti nepriskiriami tokie skrydžiai, kai skrendama paimti keleivių ir / ar krovinių, kurie bus gabenami už atlygį, kai skrendama į verslo susitikimą (t. y., kai skrendama ne už atlygį, tačiau verslo tikslais) ir panašiais atvejais.

Dokumentas, įrodantis, kad orlaivis nėra naudojamas asmeniniams poreikiams tenkinti, yra Civilinės aviacijos administracijos leidimas vykdyti skrydžius.

Tais atvejais, kai leidimas vykdyti skrydžius nereikalingas, turi būti pateikti kiti įrodymai, sudarantys galimybę nustatyti, kad orlaivis nėra naudojamas asmeniniams poreikiams tenkinti, o skrydžiai yra komerciniai. Tie įrodymai gali būti, pvz., oro vežėjo pažymėjimo, orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo, orlaivio registracijos pažymėjimo kopijos, taip pat pranešimo Civilinės aviacijos administracijai (kuris teikiamas, kai nereguliarus komercinis skrydis yra vykdomas ES oro vežėjo pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2408/92 dėl ES oro vežėjų galimybės naudotis ES vidaus oro eismo maršrutais) kopija, sutartys ir / ar kiti dokumentai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0299

Ši informacija skelbiama:
Orlaiviams (43 str.)

Toks asmuo, įsigydamas prekių (paslaugų), prekių (paslaugų) tiekėjui gali pateikti laisvos formos raštišką patvirtinimą, kad daugiau kaip pusę pajamų per metus gauna iš keleivių (krovinių) vežimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais.

Atkreiptinas dėmesys, kad visais atvejais prekių (paslaugų) tiekėjas (teikėjas) pats sprendžia, ar jam pakanka užsakovo pateiktų dokumentų patvirtinti faktą, jog šis daugiau kaip pusę pajamų per metus gauna iš keleivių (krovinių) vežimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais.

Jeigu naujai įsteigta įmonė ketina užsiimti keleivių (krovinių) vežimu ar kitokių paslaugų teikimu už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais ir iš šios veiklos gauti daugiau nei pusę pajamų per metus, ji taip pat laikoma apmokestinamuoju asmeniu, daugiau kaip pusę pajamų per metus gaunančiu iš keleivių (krovinių) vežimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais. Tokia įmonė, norėdama įsigyti prekių (paslaugų), kurios apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą, gali prekių (paslaugų) tiekėjui pateikti laisvos formos raštišką patvirtinimą, kad daugiau kaip pusę pajamų per metus ketina gauti iš keleivių (krovinių) vežimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais.

Užsienio valstybių oro transporto bendrovės, gaunančios daugiau kaip pusę pajamų per metus iš keleivių (krovinių) vežimo ar kitokių paslaugų teikimo už atlyginimą oro transportu tarptautiniais maršrutais, jokių dokumentų paslaugų teikėjams (prekių tiekėjams) pateikti neturi.

Teises aktai