Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM308 iki 2018-12-31)

Bendroji dalis:

Pagrindiniai atvejai, kada gyventojai privalo teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją (GPM308 forma):

 • dėl metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio perskaičiavimo;

 • dėl vykdytos individualios veiklos ar turėto verslo liudijimo;

 • gavus tam tikros rūšies pajamų;

 • norima susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką;

 • buvo eitos tam tikros pareigos ar kandidatuota į tam tikras pareigas, dėl kurių buvo prievolė deklaruoti turimą turtą;

 • galutinai išvykstama iš Lietuvos.

Metinės pajamų deklaracijos pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklės yra patvirtintos VMI prie FM viršininko 2009-12-15 įsakymu Nr. VA-96 „DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Pajamų rūšių kodų sąrašas yra pateiktas žemiau:

Pajamų rūšių kodai naudojami deklaruojant pajamas deklaracijoje GPM308.

Nedeklaruojamų neapmokestinamų pajamų sąrašas yra pateiktas žemiau:

Nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos, gautos 2015 - 2018 metų mokestiniu laikotarpiu.

Registracijos numeris KM0138

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM308 iki 2018-12-31)

Metinę pajamų mokesčio deklaraciją (forma GPM308) privalo pateikti nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kuriems prievolė deklaruoti metines pajamas yra numatyta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnyje. Detalesnė informacija, kurie gyventojai privalo deklaruoti konkrečių kalendorinių metų pajamas pateikiama žemiau esančioje lentelėje:

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.

Gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, kai tokių pajamų gavimo vietoje pritaikytas neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) turi būti perskaičiuotas

Gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, kai tokių pajamų gavimo vietoje pritaikytas neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) turi būti perskaičiuotas

Gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, kai tokių pajamų gavimo vietoje pritaikytas neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) turi būti perskaičiuotas

Gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, kai tokių pajamų gavimo vietoje pritaikytas neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) turi būti perskaičiuotas

Gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, kai tokių pajamų gavimo vietoje pritaikytas neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) turi būti perskaičiuotas

Privalantys deklaruoti turtą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą

Privalantys deklaruoti turtą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą

Privalantys deklaruoti turtą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą

Privalantys deklaruoti turtą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą

Privalantys deklaruoti turtą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą

Gyventojai, įregistravę individualią veiklą ar turėję verslo liudijimus (net ir tuo atveju, jei pajamų negavo) Gyventojai, įregistravę individualią veiklą ar turėję verslo liudijimus (net ir tuo atveju, jei pajamų negavo) Gyventojai, įregistravę individualią veiklą ar turėję verslo liudijimus (net ir tuo atveju, jei pajamų negavo) Gyventojai, įregistravę individualią veiklą ar turėję verslo liudijimus (net ir tuo atveju, jei pajamų negavo) Gyventojai, įregistravę individualią veiklą ar turėję verslo liudijimus (net ir tuo atveju, jei pajamų negavo)

Ūkininkai ir jų partneriai, kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai

Ūkininkai ir jų partneriai, kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai

Ūkininkai ir jų partneriai, kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai

Ūkininkai ir jų partneriai, kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai

Ūkininkai ir jų partneriai, kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai

Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą

Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą

Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą

Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą

Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą

Gavę kitokių pajamų

Gavę kitokių pajamų

Gavę kitokių pajamų

Gavę kitokių pajamų

Gavę kitokių pajamų

Pageidaujantys susigrąžinti pajamų mokestį

Pageidaujantys susigrąžinti pajamų mokestį

Pageidaujantys susigrąžinti pajamų mokestį

Pageidaujantys susigrąžinti pajamų mokestį

Pageidaujantys susigrąžinti pajamų mokestį

Galutinai iš Lietuvos išvykę gyventojai

Galutinai iš Lietuvos išvykę gyventojai

Galutinai iš Lietuvos išvykę gyventojai

Galutinai iš Lietuvos išvykę gyventojai

Galutinai iš Lietuvos išvykę gyventojai

Teises aktai

Registracijos numeris KM0143

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM308 iki 2018-12-31)

Deklaracijos GPM308 formos 03 versija yra skirta nuolatinių Lietuvos gyventojų 2014 m. - 2018 m. gautoms pajamoms, nuo jų sumokėtam pajamų mokesčiui ir 2014 m. bei 2015 m. mokestinio laikotarpio sveikatos draudimo įmokoms, taip pat apskaičiuotam mokėtinam (grąžintinam) pajamų mokesčiui ir sveikatos draudimo įmokoms deklaruoti.

Žemiau esančioje lentelėje pateikti deklaracijos priedų naudojimo paskirtis.

Deklaracijos (GPM308) priedo pavadinimas

Deklaracijos (GPM308) priedo paskirtis

GPM308P priedas „Apmokestinamosios pajamos

Šis priedas skirtas pajamoms, apmokestinamoms, taikant 15 ir / ar 5 proc. pajamų mokesčio tarifą, įrašyti, išskyrus:

 • individualios veiklos pajamas,

 • pozityviąsias pajamas,

 • ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamąsias pajamas,

 • pajamas (išskyrus gautas (uždirbtas) vykdant individualią veiklą), gautas užsienio valstybėje, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje.

GPM308N priedas „Neapmokestinamosios pajamos

Šis priedas skirtas pajamoms, kurios priskirtos neapmokestinamosioms pajamoms, įrašyti, įskaitant:

 • pajamas iš ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, išskyrus neapmokestinamas ne individualios veiklos kito neregistruotino turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas, nurodytas GPMĮ 17 str. 1 d. 27 punkte, neapmokestinamas pajamas iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo, nurodytas GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkte, ir neapmokestinamas pajamas iš žemės ūkio veiklos, nurodytas GPMĮ 17 str. 1 d. 23 punkte;

 • per 2017 m. ar ankstesnį mokestinį laikotarpį užsienio valstybėje gautas pajamas, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, išskyrus individualios veiklos pajamas.

GPM308T priedas „Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosios pajamos

Šis priedas skirtas ne individualios veiklos turto (nekilnojamojo, registruotino kilnojamojo) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosioms pajamoms įrašyti, taip pat kito turto (nurodyto GPMĮ 17 str. 1 d. 27 punkte) pardavimo ar kitokio perleidimo pajamoms įrašyti, išskyrus pajamas, gautas iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo.

GPM308V priedas „Individualios veiklos pajamos

Šis priedas skirtas individualios veiklos pajamoms, įskaitant gautas iš žemės ūkio veiklos, kurios pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 23 punktą priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, ir pajamas iš veiklos pagal verslo liudijimą, įrašyti, taip pat pajamoms, gautoms (uždirbtoms) vykdant individualią veiklą užsienio valstybėje, kai šios pajamos pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, įrašyti.

GPM308R priedas „Individualios veiklos pajamos atitinkamose valstybėse

Šis priedas skirtas įrašyti mokestinio laikotarpio individualios veiklos pajamas, gautas (uždirbtas) daugiau nei vienoje valstybėje (Lietuvoje ir / ar užsienio valstybėje), kai pajamų mokestis nuo jų turi būti sumokėtas Lietuvos Respublikoje, o užsienio valstybėje (valstybėse) sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis gali būti atskaitytas iš Lietuvoje mokėtino mokesčio sumos.

GPM308L priedas „Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos

Šis priedas skirtas nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtoms išlaidoms, kuriomis pagal GPMĮ 21 straipsnį gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos, įrašyti.

GPM308U priedas „Lietuvoje atskaitytino užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio apskaičiavimas

Šis priedas skirtas Lietuvoje atskaitytinam užsienio valstybėje išskaičiuotam (sumokėtam) pajamų mokesčiui ar jam tapačiam mokesčiui (išskyrus atskaitytinam mokesčiui nuo pozityviųjų pajamų) apskaičiuoti.

GPM308K priedas „Nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas

Šis priedas nuolatinio Lietuvos gyventojo apskaičiuotoms ir į jo mokestinio laikotarpio pajamas įtrauktoms pozityviosioms pajamoms įrašyti.

GPM308M priedas „Individualios veiklos pajamos pagal mėnesius

Šis priedas skirtas individualios veiklos pajamoms (išskyrus pajamas, gautas iš veiklos pagal verslo liudijimą), gautoms (uždirbtoms) per kiekvieną mokestinio laikotarpio mėnesį, įrašyti. GPM308M priedas užpildomas individualią veiklą vykdančio gyventojo pageidavimu.

GPM308F priedas „Finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos

Šis priedas skirtas pajamoms iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo įrašyti.

 

Svarbu. Deklaracijos priedai (GPM308P, GPM308L, GPM308N, GPM308T, GPM308V, GPM308R, GPM308U, GPM308K, GPM308F, GPM308M) turi būti užpildomi tik tada, kai yra juose įrašytinų duomenų.

Gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu buvo įregistravęs individualią veiklą ar turėjęs verslo liudijimą, GPM308V priedą turi užpildyti net ir tuo atveju, jeigu pajamų iš individualios veiklos negavo (neuždirbo).

Kai įrašytini duomenys netelpa į vieną tam skirtą deklaracijos priedo lapą, turi būti užpildoma tiek to priedo lapų, kiek reikia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0142

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM308 iki 2018-12-31)

Pateikimo terminas

Deklaracija turi būti pateikta ir mokėtinas pajamų mokestis sumokėtas pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 d., išskyrus:

 • fizinio asmenio, tapusio nuolatiniu Lietuvos gyventoju dėl Lietuvoje išbūtų dienų skaičiaus per du mokestinius laikotarpius (280 ar daugiau dienų vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais ir viename iš šių laikotarpių – 90 ar daugiau dienų) deklaraciją, kuri turi būti pateikta iki kitų po atvykimo metų gruodžio 31 dienos (GPMĮ 28 straipsnis);

 • fizinio asmens, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, deklaraciją, kuri turi būti pateikta iki išvykimo dienos (GPMĮ 29 straipsnis).

Pateikimo būdai

Deklaracija su priedais VMI gali būti pateikta tokiais būdais:

 1. elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema,

 2. įteikta tiesiogiai VMI darbuotojui,

 3. atsiųsta paštu į AVMI, jų skelbiamais adresais, arba į VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyrių adresu Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Deklaracijos forma ir versija

Deklaruojant ar tikslinant 2015  - 2018 metais gautas pajamas teikiama metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų 03 versija.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0152

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM308 iki 2018-12-31)

Prie deklaracijos turi būti pridedama:

 1. įgaliojimas, – kai deklaraciją už nuolatinį Lietuvos gyventoją teikia įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo,

 2. užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai apie toje valstybėje išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį – kai prie deklaracijos pridedamas užpildytas GPM308U priedas, išskyrus atvejus, kai apskaičiuojamas atskaitytinas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis nuo užsienio valstybėje, kuri yra ES valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautų palūkanų, dividendų ir honorarų,

 3. dokumentai apie užsienio valstybėje, kuri yra ES valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautų pajamų sumą ir nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą, – kai prie deklaracijos pridedamas GPM308N priedas, kuriame deklaruojamos pajamos, pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, arba GPM308V priedas, kuriame deklaruojamos tos individualios veiklos pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo, taip pat kai apskaičiuojamas atskaitytinas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis nuo užsienio valstybėje, kuri yra ES valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautų palūkanų, dividendų ir honorarų,

 4. užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai apie nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto užsienio valstybėje per tą mokestinį laikotarpį gautas ir uždirbtas pajamas bei nuo jų apskaičiuotą ir sumokėtą mokesčio sumą ir laisvos formos pažyma, kurioje originalo kalba nurodytas užsienio valstybėje sumokėto mokesčio pavadinimas, šį mokestį nustatančio teisės akto pavadinimas, data, numeris, – kai prie deklaracijos pridedamas GPM308K priedas, kuriame deklaruojamas nuo pozityviųjų pajamų užsienio valstybėje sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis,

 5. Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas FR0781 forma, kai permokėtą pajamų mokestį ar permokėtas sveikatos draudimo įmokas pageidaujama grąžinti į užsienio valstybėje esančios kredito įstaigos sąskaitą arba į mokesčių mokėtojo atstovo sąskaitą,

 6. gali būti pridėtas dokumentas (A1 formos Pažymėjimas dėl jo turėtojui taikomų socialinės apsaugos teisės aktų, S1 formos Registracija dėl sveikatos draudimo arba Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos kompetentingos įstaigos, atsakingos už taikytinos teisės nustatymą, įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentą (EB) Nr. 987/2009, išduotą raštišką laisvos formos patvirtinimą), patvirtinantis draudimą privalomuoju sveikatos draudimu kitoje ES ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, ar Šveicarijoje, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas deklaracijoje sveikatos draudimo įmokų prievolę apskaičiuoja, atsižvelgdamas į ES ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, ar Šveicarijoje turėtą draudimą.

Prie deklaracijos nereikia pridėti dokumentų, patvirtinančių gautas pajamas, sumokėtą ar išskaičiuotą pajamų mokestį ir sveikatos draudimo įmokas, leidžiamas atimti GPMĮ 16 str. 1 dalyje nurodytas sumas (išlaidas, leidžiamus atskaitymus). Šie dokumentai pateikiami mokesčių administratoriaus prašymu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0141

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM308 iki 2018-12-31)

Jeigu metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje apskaičiuojamas skirtumas tarp privalomos sumokėti mokesčio sumos ir faktiškai sumokėtos (išskaičiuotos) pajamų mokesčio sumos, gyventojas šį skirtumą į biudžetą turi sumokėti iki gegužės 1 dienos, išskyrus:

 1. fizinį asmenį, tapusį nuolatiniu Lietuvos gyventoju dėl Lietuvoje išbūtų dienų skaičiaus (280 ar daugiau dienų vienas paskui kitą einančiais dviem mokestiniais laikotarpiais ir viename iš šių laikotarpių – 90 ar daugiau dienų), pajamų mokestį sumokėti privalo iki kitų po atvykimo metų gruodžio 31 dienos (GPMĮ 28 straipsnis);

 2. fizinį asmenį, galutinai išvykstantį iš Lietuvos, kuris pajamų mokestį sumokėti privalo iki išvykimo dienos (GPMĮ 29 straipsnis).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0158

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM308 iki 2018-12-31)

Kai fizinis asmuo, laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, ne mažiau kaip trimis vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais

Galutinio išvykimo iš Lietuvos mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje išbuvo mažiau kaip 183 d.

Teikia:

Galutinai išvykstančio iš Lietuvos pajamų mokesčio deklaraciją, joje deklaruoja pajamas gautas nuo metų pradžios iki galutinio išvykimo dienos ir pajamų mokestį sumoka iki galutinio išvykimo dienos (pvz., išvykus 2018-02-20, deklaruoja pajamas nuo 2018-01-01 iki 2018-02-20).

Galutinio išvykimo iš Lietuvos mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje išbuvo daugiau kaip 183 d.

Teikia:

 1. Galutinai išvykstančio iš Lietuvos pajamų mokesčio deklaraciją, joje deklaruoja pajamas pajamas gautas nuo metų pradžios iki išvykimo dienos (pvz., išvykus 2018-08-20, deklaruoja pajamas nuo 2018-01-01 iki 2018-08-20).

 2. Iki metų, einančių po metų, kuriais gyventojas galutinai išvyko iš Lietuvos, gegužės 1 d. privalo pateikti metinę pajamų deklaraciją už visus metus (aukščiau nurodyto pavyzdžio atveju – iki 2019 m. gegužės 1 d. už 2018 m. mokestinį laikotarpį).

Kai fizinis asmuo, laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, mažiau kaip trimis vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais

Nesvarbu, kiek dienų išbuvo Lietuvoje galutinio išvykimo iš Lietuvos mokestiniu laikotarpiu

Teikia:

 1. Galutinai išvykstančio iš Lietuvos pajamų mokesčio deklaraciją, joje deklaruoja pajamas nuo metų pradžios iki išvykimo dienos (pvz., išvykus 2018-02-20, deklaruoja pajamas nuo 2018-01-01 iki 2018-02-20, išvykus 2018-08-20, deklaruoja pajamas nuo 2018-01-01 iki 2018-08-20).

 2. Iki metų, einančių po metų, kuriais gyventojas galutinai išvyko iš Lietuvos, gegužės 1 d. privalo pateikti metinę pajamų deklaraciją už visus metus (aukščiau nurodytų pavyzdžių atvejais - iki 2019 m. gegužės 1 d. už 2018 m. mokestinį laikotarpį).

Gyventojų pajamų mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki pajamų deklaracijos pateikimo termino.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0159

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM308 iki 2018-12-31)

Fizinis asmuo, tapęs nuolatiniu Lietuvos gyventoju dėl Lietuvoje išbūtų dienų skaičiaus pagal GPMĮ 4 str. 1 d. 4 punktą (išbuvę 280 ar daugiau dienų vienas paskui kitą einančiais dviem mokestiniais laikotarpiais ir viename iš šių laikotarpių – 90 ar daugiau dienų), privalo pateikti deklaraciją ir mokėtiną mokestį sumokėti iki kitų, po atvykimo, metų gruodžio 31 dienos.

Fiziniai asmenys, tapę nuolatiniais Lietuvos gyventojais pagal kitus GPMĮ 4 str. 1 dalyje nurodytus kriterijus, pajamas deklaruoja ir pajamų mokestį sumoka bendra tvarka – pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0134

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM308 iki 2018-12-31)

Kandidatai į valstybės tarnautojo pareigas, taip pat į visas kitas pareigas, nurodytas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 1 d. 6–23, 29–33 ir 35 punktuose, privalo deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais kandidatuojama, gruodžio 31 dieną turimą turtą. Šie gyventojai turto deklaracijas VMI turi pateikti per 7 kalendorines dienas nuo prašymo kandidatuoti į minėtas pareigas pateikimo dienos.

Pavyzdys

Asmuo, 2018 m. kandidatuojantis į prokurorus, privalo deklaruoti 2017-12-31 turimą turtą.  

 

Priimti ar paskirti į pareigas valstybės tarnautojai ir į kitas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 1 d. 6–23, 29–33 ir 35 punktuose nurodytas pareigas priimti gyventojai privalo deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš tuos metus, kuriais jie buvo priimti ar paskirti į pareigas, gruodžio 31 dieną turėtą turtą. Deklaruoti turtą privalo ir  tokių gyventojų  šeimų nariai. Deklaracijos VMI turi būti pateiktos per 30 dienų nuo priėmimo ar paskyrimo dienos. Jeigu tų kalendorinių metų turto deklaracijos jau buvo pateiktos (pavyzdžiui, kandidatuojant į pareigas), pakartotinai jų teikti nereikia.

Nustoję eiti pareigas valstybės tarnautojai, gyventojai,  atleisti iš Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 1 d.  6–23, 29–33 ir 35 punktuose nurodytų pareigų, bei jų šeimų nariai privalo deklaruoti kalendorinių metų, kuriais nustojo eiti tas pareigas, gruodžio 31 d. turėtą turtą. Turto deklaracijos turi būti pateiktos iki kitų metų gegužės 1 dienos.

Šios gyventojų grupės privalo deklaruoti ne tik turtą, bet ir metines pajamas, metines pajamų mokesčio deklaracijas pateikdami per tokį patį terminą kaip ir turto deklaracijas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0161

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM308 iki 2018-12-31)

Metinės pajamų deklaracijos  nereikia teikti nuolatiniams Lietuvos gyventojams, aukojantiems savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ir jų šeimų nariams, kurie deklaravo pajamas metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje, jeigu prievolė deklaruoti pajamas neatsiranda ir dėl kitų priežasčių, nurodytų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme ar Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (daugiau informacijos rasite čia).

Jeigu prievolė deklaruoti metines pajamas nuolatiniams Lietuvos gyventojams atsiranda ir dėl kitų priežasčių (pvz., dėl vykdytos individualios veiklos, gyventojo ar šeimos nario kalendoriniais metais eitų pareigų), tai jie turi pateikti ir metinę pajamų deklaraciją, nesvarbu, kad kalendorinių metų pajamas jau yra deklaravę metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje (FR0001P priede).

Jeigu gyventojas, aukojantis savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, ar jo šeimos narys jau buvo deklaravęs atitinkamų kalendorinių metų pajamas metinėje pajamų deklaracijoje, tai dėl teikiamos aukos pajamų pakartotinai deklaruoti metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje nereikia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0155

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM308 iki 2018-12-31)

Užsienio valstybėje 2015 metais ar vėlesnį mokestinį laikotarpį gautos pajamos ir nuo jų sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis turi būti nurodomi eurais pagal euro ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Europos centrinis bankas buvo nustatęs tokių pajamų faktinio gavimo dieną (įskaitant pajamų mokestį išskaičiuotą prie pajamų šaltinio), pajamų mokesčio sumokėjimo dieną.

Jeigu tikslaus pajamų gavimo momento nustatyti nėra galimybių (arba pajamos buvo gaunamos periodiškai), pajamų sumos deklaracijoje ir nuo jų sumokėtas (išskaičiuotas) pajamų mokestis turi būti nurodomi pagal euro ir tos užsienio valstybės valiutos santykį, kurį Europos centrinis bankas buvo nustatęs 2015 metų ar vėlesnio mokestinio laikotarpio gruodžio 31 d.

Europos centrinio banko nustatyti valiutų kursai (santykiai) yra pateikiami Lietuvos banko svetainėje: https://www.lb.lt/lt/kasdien-skelbiami-euro-ir-uzsienio-valiutu-santykiai-skelbia-europos-centrinis-bankas

Teises aktai

Registracijos numeris KM0153

Ši informacija skelbiama:
Pajamų mokesčio sumokėjimas ir deklaravimas (metinė deklaracija GPM308 iki 2018-12-31)

Gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (išreikštas EDV) turi būti įrašomas skaičiais deklaracijos GPM308 34 laukelyje.

Įrašomas EDV dydis, apskaičiuotas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos EDV skaičius neapvalinamas.

Pavyzdžiui, nuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio žemės ūkio veiklą, 2014 m. turimos žemės ūkio valdos (ūkio) dydis buvo 5 EDV. 2015 m. liepos mėnesį gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) dydis sumažėjo iki 1 EDV. Tokiu atveju gyventojas, teikdamas 2015 m. mokestinio laikotarpio deklaraciją, deklaracijos 34 laukelyje turi įrašyti skaičių, kuris atitinka EDV dydį, apskaičiuotą už 2014 m. laikotarpį, prasidedantį sausio 1 dieną ir pasibaigiantį gruodžio 31 dieną (rodiklio reikšmė paskelbta 2015 m. sausio 30 d.), t. y. 5 EDV.

Kai gyventojas neturi apskaičiuoto EDV, taip pat, deklaruojant 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, 34 laukelis neužpildomas.

Teises aktai