Pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėje, atskaitymas (55 str.)

Šioje skiltyje yra apibrėžiamos pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėje, atskaitymo Lietuvoje taisyklės.

Atskaitymo metodo taikymo schema pateikiama čia.

Registracijos numeris KM1459

Ši informacija skelbiama:
Pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėje atskaitymas (55 str.)

Lietuvos vienetas iš apskaičiuoto pelno mokesčio sumos, neįskaitant nuo:

 • gautos paramos, panaudotos ne pagal Labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paramos paskirtį;

 • iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gautos paramos dalies, viršijančios 250 MGL dydžio sumą, apskaičiuotos pelno mokesčio sumos gali atskaityti pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą, sumokėtą užsienio valstybėje nuo toje valstybėje per tuos mokestinius metus gautų pajamų, atsižvelgiant į dividendus, kurie neįtraukiami į vieneto pajamas.

Lietuvos vienetas gali atskaityti užsienio valstybėje sumokėtą mokestį, jeigu:

 1. pajamos, nuo kurių užsienio valstybėje buvo sumokėtas mokestis, yra gautos toje užsienio valstybėje, t. y. jų šaltinis yra toje užsienio valstybėje:

 • pajamas išmokėjęs asmuo yra tos užsienio valstybės vienetas, gyventojas ar toje valstybėje registruotas kokio nors vieneto nesavarankiškas struktūrinis padalinys,

 • pajamos uždirbamos per Lietuvos vieneto nuolatinę buveinę toje užsienio valstybėje,

 • pajamos, gautos už to Lietuvos vieneto toje užsienio valstybėje vykdytą kitokią, nei aukščiau išvardyta, veiklą, jeigu toje valstybėje, remiantis jos vidaus įstatymais, šios pajamos yra apmokestinamos, (pvz., pajamos už toje užsienio valstybėje esančio nekilnojamojo turto nuomą ar pardavimą) ir kt.;

 1. pajamos yra gautos užsienio valstybėje tą patį mokestinį laikotarpį, t. y. pajamos yra gautos užsienio valstybėje tą mokestinį laikotarpį, kurį jos įtrauktos į Lietuvos vieneto pelno mokesčio bazę;

 1. užsienio valstybėje sumokėtas mokestis yra pelno mokestis arba jam tapatus mokestis. Tokiu mokesčiu gali būti laikomas užsienio valstybėje nuo Lietuvos vieneto per nuolatinę buveinę uždirbtų pajamų mokamas pelno mokestis (nepriklausomai nuo jo pavadinimo), prie pajamų šaltinio išskaičiuojamas mokestis nuo išmokamų palūkanų, autorinių atlyginimų ir pan. Tačiau vien tik tai, kad kokio nors mokesčio apskaičiavimo bazė yra užsienio valstybėje uždirbtos ar gautos pajamos (pvz., atskaitymai į kelių fondą, apyvartos mokestis, atskaitymai į stichinių nelaimių atvejams valstybės sudaromus rezervus ir kita), nereiškia, kad tokio užsienio valstybėje sumokėto mokesčio suma gali būti atskaitoma Lietuvoje;

 1. yra tos užsienio valstybės mokesčio administratoriaus patvirtinimas, kad mokestis toje valstybėje buvo sumokėtas.

Ši atskaitymo taisyklė netaikoma pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumoms, sumokėtoms nuo per Lietuvos vieneto nuolatines buveines, esančias Europos ekonominės erdvės valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vykdomos veiklos pajamų (šioms pajamoms taikomas atleidimo nuo apmokestinimo Lietuvoje metodas).

Pavyzdys

 

Jeigu Lietuvos vienetas, gavęs apmokestintus dividendus iš užsienio vieneto, turi apmokestinti juos ir Lietuvoje, vadovaujantis PMĮ 55 str. nuostatomis jis gali susimažinti mokėtiną pelno mokestį Lietuvoje.

 

Svarbu:

 

Neleidžiama perkelti į kitus mokestinius metus skirtumo, susidariusio tarp Lietuvos vieneto užsienio valstybėje sumokėtų mokesčių sumos ir Lietuvos vieneto mokėtino pelno mokesčio sumos dalies, tenkančios jo toje užsienio valstybėje gautoms ir / ar uždirbtoms pajamoms, t. y. neatskaitytas mokestis negali būti atskaitomas iš Lietuvos mokesčių mokėtojo kito mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumos.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1462

Ši informacija skelbiama:
Pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėje atskaitymas (55 str.)

Lietuvos vieneto užsienio valstybėje sumokėto mokesčio nuo toje valstybėje mokestiniu laikotarpiu gautų ir / ar uždirbtų pajamų suma, kuri gali būti atskaitoma iš to Lietuvos vieneto mokestinio laikotarpio pelno mokesčio (PM) sumos, apskaičiuojama tokiu būdu:

 1. Skaičiuojama proporcija, tenkanti Lietuvos vieneto užsienio valstybėje gautoms ir / ar uždirbtoms pajamoms visose to Lietuvos vieneto pajamose.

Tuo tikslu apskaičiuojamos visos Lietuvos vieneto mokestinio laikotarpio pajamos, į kurias įtraukiami:

 • visi iš užsienio valstybių gauti dividendai;

 • visos iš užsienio valstybių gautos palūkanos;

 • visos jo užsienio valstybėse per nuolatines buveines uždirbtos pajamos;

 • iš kitų Lietuvos vienetų gauti dividendai;

 • kt.

Jeigu nuo užsienio valstybėje gautų pajamų (pvz., dividendų ar palūkanų) toje užsienio valstybėje buvo išskaičiuotas mokestis, tai tokių užsienyje gautų pajamų suma turi būti didinama išskaičiuoto mokesčio suma.

Tačiau į tokias pajamas netraukiamos Lietuvos vieneto užsienio valstybėse esančių kontroliuojamųjų vienetų pozityviosios pajamos.

Atitinkamai apskaičiuojamos ir Lietuvos vieneto toje užsienio valstybėje gautos ir / ar uždirbtos pajamos.

 1. Skaičiuojama Lietuvos vieneto mokėtino pelno mokesčio (mPM) suma, kuri nustatoma prie pelno mokesčio (PM), apskaičiuoto nuo visų Lietuvos vieneto pajamų, sumos pridėjus nuo iš užsienio vienetų gautų dividendų jau sumokėto mokesčio sumą ir mokesčio sumą, kuri buvo išskaičiuota ir į biudžetą sumokėta, kai Lietuvos vienetas gavo dividendų iš kitų Lietuvos vienetų;

 1. Remiantis 1 punkte nustatyta pajamų proporcija, skaičiuojama Lietuvos vieneto mokėtino pelno mokesčio sumos (mPM) dalis, tenkanti jo užsienio valstybėje gautoms ir / ar uždirbtoms pajamoms. Taip nustatoma maksimali suma, kurią galima atskaityti iš Lietuvos vieneto pelno mokesčio sumos (PM), kaip toje užsienio valstybėje sumokėto pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą;

 1. Jeigu Lietuvos vieneto užsienio valstybėje sumokėtų mokesčių suma yra mažesnė arba lygi Lietuvos vieneto mokėtino pelno mokesčio (mPM) sumos daliai, tenkančiai jo toje užsienio valstybėje gautoms ir / ar uždirbtoms pajamoms, gali būti atskaitoma visa Lietuvos vieneto toje užsienio valstybėje sumokėtų mokesčių suma.

Jeigu Lietuvos vieneto užsienio valstybėje sumokėtų mokesčių suma yra didesnė negu Lietuvos vieneto mokėtino pelno mokesčio (mPM) sumos dalis, tenkanti jo toje užsienio valstybėje gautoms ir / ar uždirbtoms pajamoms, tai gali būti atskaitoma tik suma, lygi Lietuvos vieneto mokėtino pelno mokesčio (mPM) sumos daliai, tenkančiai jo toje užsienio valstybėje gautoms ir / ar uždirbtoms pajamoms.

Pavyzdys

Lietuvos vieneto mokestinio laikotarpio pajamos yra 200 tūkst. Eur: 160 tūkst. Eur jis uždirbo Lietuvoje ir 40 tūkst. Eur užsienio valstybėse, iš kurių 10 tūkst. Eur uždirbo vykdydamas veiklą per nuolatinę buveinę Latvijoje ir 30 tūkst. Eur gavo iš Baltarusijos vieneto kaip atlyginimą už suteiktą teisę naudotis prekės ženklu (išmokant tokį atlyginimą Baltarusijoje nuo jo buvo išskaičiuotas 3 tūkst. Eur mokestis).

Tokių pajamų uždirbimui Lietuvos vienetas patyrė 120 tūkst. Eur sąnaudų: 115 tūkst. Eur Lietuvoje uždirbtoms pajamoms ir 5 tūkst. Eur sąnaudų patyrė pajamoms per nuolatinę buveinę Latvijoje uždirbti.

Lietuvos vieneto Latvijoje esančios nuolatinės buveinės pajamos, remiantis DAIS, atleidžiamos nuo mokesčio Lietuvoje, todėl nustatant atskaitomą pelno mokesčio sumą neatsižvelgiama į vykdant veiklą per nuolatinę buveinę Latvijoje uždirbtas pajamas ir į nuo jų Latvijoje sumokėtą mokestį.

Nustatomos Lietuvos vieneto mokestinio laikotarpio pajamos, skaičiuojamas pelno mokestis PM, iš kurio sumos gali būti atskaitomas užsienio valstybėse sumokėtas mokestis, ir apskaičiuojama pelno mokesčio suma, kurią Lietuvos vienetas turi sumokėti į Lietuvos biudžetą:

 • visos pajamos yra 190 (200 – 10) tūkst. Eur. Pažymėtina, kad Lietuvos vieneto per nuolatinę buveinę Latvijoje uždirbtos pajamos yra atleistos nuo mokesčio Lietuvoje, todėl į jas neatsižvelgiama skaičiuojant visas Lietuvos vieneto mokestiniu laikotarpiu uždirbtas ir / ar gautas pajamas;

 • apmokestinamasis pelnas yra 75 (190 – 115) tūkst. Eur. Iš pajamų atimamos sąnaudos, tačiau į Lietuvos vieneto sąnaudas, patirtas vykdant veiklą per nuolatinę buveinę Latvijoje, neatsižvelgiama;

 • pelno mokestis PM yra 11,25 tūkst. Eur (75 tūkst. Eur x 15 proc.);

 • maksimali atskaitomo, užsienio valstybėje sumokėto pelno mokesčio suma yra lygi 1,78 (30 / 190 * 11,25) tūkst. Eur.

Taigi, į Lietuvos biudžetą Lietuvos vienetas turės sumokėti 9,47 (11,25 – 1,78) tūkst. Eur.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1465

Ši informacija skelbiama:
Pelno mokesčio, sumokėto užsienio valstybėje atskaitymas (55 str.)

Jeigu Lietuvos vienetas mokestiniu laikotarpiu gavo ir / ar uždirbo pajamų keliose užsienio valstybėse, tai nuo tų pajamų užsienio valstybėse sumokėtų pelno ar jam tapačių mokesčių sumos, kurias galima atskaityti iš Lietuvos mokesčių mokėtojo mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumos, pagal kiekvieną valstybę nustatomos atskirai.

Teises aktai