Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512)

Registracijos numeris KM0967

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas
Paramos skyrimas (34 str.)
Mokesčių žinynas
Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512)

Aspektas

Komentaras

Kas gali teikti prašymą?

Prašymą pateikti gali pats gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir / ar politinėms partijoms, arba jo atstovas, turintis teisę  atstovauti gyventojui EDS.

Kokia prašymo versija teikiama?

Nuo 2022-01-01 teikiama prašymo FR0512 formos 5 versija.

Kaip teikiamas prašymas?

Nuo 2022-01-01 skiriant pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius metus, priimamas ir nagrinėjamas tik elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), tiesiogiai portale (realiu laiku) pateiktas prašymas. Instrukciją, kaip pateikti prašymą, galite rasti čia

 

Prašymas už 2020 m., 2019 m. ir ankstesnius metus galėjo būti teikiamas tokiais būdais:

 • elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS);

 • įteiktas tiesiogiai VMI. Užpildytą popierinę formą galima buvo pateikti bet kurioje VMI;

 • atsiųstas paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą buvo galima atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Kokiais atvejais prašymas nenagrinėjamas?

Prašymas nenagrinėjamas, jeigu:

 1. Prašymas pateiktas po nustatyto termino (gegužės 1 d.);

 2. klaidingas ar nevisiškai užpildytas nustatytos formos Prašymas nebuvo patikslintas iki kalendorinių metų, einančių po tų metų, už kuriuos nuo gautų pajamų prašoma pervesti sumokėto pajamų mokesčio dalį, birželio 30 d.;

 3. gyventojas privalo pateikti metinę pajamų deklaraciją, tačiau jos iki kitų metų (už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti) gegužės 1 d., nebuvo pateikęs.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2187

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)
Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512)

Dėl sumažėjusių 2020 m. ir vėlesniais metais pervestinų pajamų mokesčio dalių prašymų tikslinti nereikia. 2020 m. ir vėlesniais metais bus pervedama:

1,2 procento pajamų mokesčio — paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal LR labdaros ir paramos įstatymą (toliau – LPĮ) turintiems teisę gauti paramą, kai Prašymu buvo  paskirti 2 procentai pajamų mokesčio;

0,6 procento pajamų mokesčio — politinėms partijoms, atitinkančioms nustatytus minėtus kriterijus, kai Prašymu buvo paskirtas 1 procentas pajamų mokesčio;

0,6 procento pajamų mokesčio — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą, kai prašymu buvo paskirtas 1 procentas pajamų mokesčio.

Jeigu prašyme nurodytos pajamų mokesčio dalys buvo paskirtos daugiau kaip vienam pajamų mokesčio dalies gavėjui, tai kiekvienam gavėjui pajamų mokesčio dalis, atsižvelgiant į skiriamos mokesčio dalies sumažėjimą, bus apskaičiuojama ir pervedama pagal kiekvienam gavėjui tenkančias prašyme nurodytas proporcijas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0959

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)
Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512)

Gyventojas pateiktą FR0512 formos prašymą, kuriame nurodyti ne visi duomenys arba nurodyti klaidingi, turi teisę patikslinti iki mokestinio laikotarpio, einančio po to mokestinio laikotarpio, už kurį nuo gautų pajamų prašoma pervesti (pradėti pervesti) sumokėto pajamų mokesčio dalį, birželio 30 d.

Gyventojas, nusprendęs pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos gavėjui, kitai politinei partijai ir / ar profesinei sąjungai, profesinių sąjungų susivienijimui arba jos nebeskirti jokiam paramos gavėjui, jokiai politinei partijai ir / ar profesinei sąjungai, profesinių sąjungų susivienijimui, arba pakeisti paskirtosios mokesčio dalies dydžius  ir / ar paskirtį, FR0512 formos prašymą turi teisę patikslinti:

 1. iki kitų kalendorinių metų, einančių po tų metų, už kuriuos nuo gautų pajamų prašoma pervesti sumokėto pajamų mokesčio dalį, birželio 30 d., kai pajamų mokesčio dalis skiriama vienerius metus;

 2. iki kalendorinių metų, einančių po tikslinančiajame Prašyme nurodyto laikotarpio, kurio pajamų mokesčio dalis skiriama, pabaigos metų, birželio 30 d., kai pajamų mokesčio dalis buvo paskirta ilgiau kaip vienerius metus.

Pavyzdžiai

 

 1. Gyventojas 2023 m. kovo 4 d. pateikė Prašymą pervesti dalį pajamų mokesčio, sumokėto nuo 2022 m. gautų pajamų. Gyventojas, nusprendęs patikslinti Prašymą (pavyzdžiui, paramos gavėją ir / ar politinę partiją), patikslintą Prašymą pateikti gali iki 2023 m. birželio 30 dienos.

 2. Gyventojas 2020 m. balandžio 2 d. pateikė Prašymą pervesti dalį pajamų mokesčio, sumokėto (mokėtino) nuo 2019−2023 m. gautų (gautinų) pajamų. 2023 m. pradžioje jis nusprendė paremti kitą paramos gavėją ir / ar kitą politinę partiją. Siekdamas, kad pajamų mokesčio dalis kitam paramos gavėjui būtų pervesta jau 2023 m. (nuo 2022 m. gautų pajamų), patikslintą Prašymą gyventojas turėtų pateikti iki 2023 m. birželio 30 dienos.

 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami prašymo FR0512 formos tikslinimo atvejai bei tikslinimo tvarka (galiojo teikiant Prašymą už 2020 m. ir ankstesnius metus).

Prašymo FR0512 tikslinimo atvejai

Prašymo FR0512 tikslinimo tvarka

Nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos gavėjui (ne profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui)

reikia užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 6S laukelius, o E1–E5 laukeliuose įrašyti patikslintus duomenis.

 

Nusprendus pakeisti paramos gavėjui (ne profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui) paskirtos pajamų mokesčio dalies dydį 

reikia užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 6S laukelius, E1–E3, E5 laukelius, o E4 laukelyje įrašyti patikslintą pajamų mokesčio dalies dydį.

 

Nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitai politinei partijai

reikia užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 7S laukelius, o E1–E5 laukeliuose įrašyti patikslintus duomenis.

 

Nusprendus pakeisti politinei partijai paskirtos pajamų mokesčio dalies dydį

reikia užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 7S laukelius, E1–E3, E5 laukelius, o E4 laukelyje įrašyti patikslintą pajamų mokesčio dalies dydį.

 

Nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti  kitai profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui)

reikia užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 9S laukelius, o E1–E5 laukeliuose įrašyti patikslintus duomenis.

Nusprendus pakeisti profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui)   paskirtos pajamų mokesčio dalies dydį

reikia užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 9S laukelius, E1–E3, E5 laukelius, o E4 laukelyje įrašyti patikslintą pajamų mokesčio dalies dydį.

Paskyrus pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui, tačiau apsisprendus jo neberemti

Prašyme gyventojas turi nurodyti:

 • 1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą);

 • 2 laukelyje − telefono numerį;

 • 3V laukelyje − savo vardą (vardus);

 • 3P laukelyje − savo pavardę (pavardes);

 • 4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti;

 • 5 laukelyje − kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma nebepervesti (arba nuo kurių nutraukti pervedimą, kai pajamų mokesčio dalis buvo paskirta ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui);

 • 6A laukelyje − „X“ ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei ankstesniame Prašyme nurodyto paramos gavėjo, nei jokio kito. Užpildžius 6A laukelį, visiems ankstesniame Prašyme nurodytiems paramos gavėjams pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama (nustojama pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas).

Pavyzdys

 

Gyventojas 2016 m. pateiktu Prašymu pajamų mokesčio dalį nuo 2015 m. gautų ir 2016−2019 m. laikotarpiu gautinų pajamų paskyrė vienam paramos gavėjui (vienetui). 2019 m. balandžio mėnesį jis apsisprendė neberemti nei to, nei kurio nors kito paramos gavėjo. Gyventojas pateikė patikslintą tinkamai užpildytą Prašymą, kurio 5 laukelyje nurodė 2018 m., o 6A laukelyje - „X" ženklą. Sumokėto pajamų mokesčio dalis nuo jo 2018−2019 m. pajamų paramos gavėjui nei 2019 , nei 2020 metais nebus pervedama.

 

Paskyrus pajamų mokesčio dalį politinei partijai, tačiau apsisprendus jos neberemti

Prašyme gyventojas turi nurodyti:

 • 1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą);

 • 2 laukelyje − telefono numerį;

 • 3V laukelyje − savo vardą (vardus);

 • 3P laukelyje − savo pavardę (pavardes);

 • 4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti;

 • 5 laukelyje − kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma nebepervesti (arba nuo kurių nutraukti pervedimą, kai pajamų mokesčio dalis buvo paskirta ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui);

 • 7A − „X“ ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei ankstesniame Prašyme nurodytos politinės partijos, nei jokios kitos. Užpildžius 7A laukelį, visoms ankstesniame Prašyme nurodytoms politinėms partijoms pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama (nustojama pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas).

Paskyrus pajamų mokesčio dalį profesinei sąjungai (profesinių sąjungų     susivienijimui), tačiau apsisprendus jos neberemti

Prašyme gyventojas turi nurodyti:

 • 1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą);

 • 2 laukelyje − telefono numerį;

 • 3V laukelyje − savo vardą (vardus);

 • 3P laukelyje − savo pavardę (pavardes);

 • 4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti;

 • 5 laukelyje − kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma nebepervesti (arba nuo kurių nutraukti pervedimą, kai pajamų mokesčio dalis buvo paskirta ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui);

 • įrašyti X“ ženklą 6A laukelyje, - kai tikslinamas 2018 m. ar anksčiau pateiktas Prašymas, kuriuo pajamų mokesčio dalis buvo paskirta profesinei sąjungai (profesinių sąjungų susivienijimui) arba 9A laukelyje, - kai tikslinamas 2019 m. ar vėliau pateiktas Prašymas.

Paskyrusiam pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui ir politinei partijai, tačiau apsisprendusiam jų abiejų neberemti

Prašyme gyventojas turi nurodyti:

 • 1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą);

 • 2 laukelyje − telefono numerį;

 • 3V laukelyje − savo vardą (vardus);

 • 3P laukelyje − savo pavardę (pavardes);

 • 4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti;

 • 5 laukelyje − kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma nebepervesti (arba nuo kurių nutraukti pervedimą, kai pajamų mokesčio dalis buvo paskirta ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui);

 • 6A laukelyje − „X“ ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei ankstesniame Prašyme nurodyto paramos gavėjo, nei jokio kito. Užpildžius 6A laukelį, visiems ankstesniame Prašyme nurodytiems vienetams pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama (nustojama pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas);

 • 7A − „X“ ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei ankstesniame Prašyme nurodytos politinės partijos, nei jokios kitos. Užpildžius 7A laukelį, visoms ankstesniame Prašyme nurodytoms politinėms partijoms pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama (nustojama pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas).

Nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos gavėjui (ne profesinei sąjungai arba profesinių sąjungų susivienijimui), tačiau nekeičiant apsisprendimo dėl pasirinktos politinės partijos

Prašyme gyventojas turi nurodyti:

 • 1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą);

 • 2 laukelyje − telefono numerį;

 • 3V laukelyje − savo vardą (vardus);

 • 3P laukelyje − savo pavardę (pavardes);

 • 4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti;

 • 5 laukelyje – kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pradėti pervesti kitam paramos gavėjui;

 • E1 laukelyje – skaitmenį 2 (gavėjo tipas);

 • E2 laukelyje – naujojo paramos gavėjo (juridinio asmens ar meno kūrėjo) identifikacinį numerį (kodą);

 • E3 laukelyje - mokesčio dalies paskirtį (gali būti neužpildomas, kai mokesčio dalies paskirtį nurodyti nepageidaujama);

 • E4 laukelyje - mokesčio dalies dydį (procentais);

 • E5 laukelyje – paskutinius kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų prašoma pervesti pajamų mokesčio dalį, kai ją pageidaujama skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui;

 • 6S laukelyje − „X“ ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė paremti kitą nei ankstesniame Prašyme nurodytą paramos gavėją. Užpildžius 6S laukelį, pajamų mokesčio dalis bus pervedama patikslintame Prašyme nurodytam paramos gavėjui.

Nereikia užpildyti 7S, 7A laukelių ir E1−E5 laukelių, nes duomenys, susiję su pasirinktai politinei partijai skiriama pajamų mokesčio dalimi, yra įrašyti anksčiau pateiktame Prašyme.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0969

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)
Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512)

Teikiant prašymą nuo 2022-01-01 (skiriant pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius metus) gyventojas (jo atstovas) VMI turi pateikti vieną tinkamai užpildytą Prašymą (vieną jo egzempliorių), kuriame būtų įrašyti pasirinkti paramos gavėjai ir (ar) politinės partijos ir (ar) profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai.

Teikiant prašymus už 2020 m., 2019 m. ir ankstesnius metus gyventojas  galėjo pasirinkti teikti:

 • tris atskirus prašymus (po vieną egzempliorių), kurių viename būtų įrašyti tik paramos gavėjai, antrame – tik politinės partijos, o trečiame – tik profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai, kai gyventojas pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ir paramos gavėjams, ir politinėms partijoms, ir profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams;

 • arba vieną Prašymą (vieną jo egzempliorių), kuriame būtų įrašyti pasirinkti paramos gavėjai ir (ar) politinės partijos ir (ar) profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0975

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)
Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512)

Pajamų mokesčio dalis paramos gavėjui ar politinei partijai nepervedama, jeigu:

 • politinė partija kitų kalendorinių metų (einančių po tų metų, už kurį nuo gautų pajamų buvo paskirta pajamų mokesčio dalis) gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną turi pertvarkomo ar likviduojamo vieneto statusą, arba neatitinka nustatyto reikalavimo dėl politinės partijos narių skaičiaus;

 • paramos gavėjas (juridinis asmuo, meno kūrėjas, profesinė sąjunga, profesinių sąjungų susivienijimas) kitų kalendorinių metų (einančių po tų metų, už kurį nuo gautų pajamų buvo paskirta pajamų mokesčio dalis) gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną neturi paramos gavėjo statuso. Ši sąlyga netaikoma tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, nes jiems nereikia įgyti paramos gavėjo statuso;

 • konkrečiam paramos gavėjui ar konkrečiai politinei partijai pervestina pajamų mokesčio suma už atitinkamus kalendorinius metus yra mažesnė kaip 3 (trys) Eur. Kai už atitinkamus kalendorinius metus pervestina pajamų mokesčio suma yra mažesnė kaip 3 (trys) Eur, ji pervedama kitais metais kartu su kito ataskaitinio laikotarpio pajamų mokesčio suma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0977

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)
Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512)

Pervestiną pajamų mokesčio sumą nuo paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais gyventojo pajamų VMI apskaičiuoja ir perveda subjektui, turinčiam teisę gauti paramą kitais kalendoriniais metais laikotarpiu nuo liepos 1 d. iki lapkričio 15 d.

Jeigu paaiškėja, kad:

 1. subjektui, turinčiam teisę gauti paramą ankstesnį mokestinį laikotarpį buvo pervesta ne visa pajamų mokesčio suma, tai papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama kartu su kito ataskaitinio laikotarpio pajamų mokesčio suma. Jei kitu ataskaitiniu laikotarpiu paramos gavėjui ir / ar politinei partijai pajamų mokesčio suma iš viso nebuvo skirta, papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama nuo tų kitų ataskaitinių metų, liepos 1 d. iki lapkričio 15 d.;

 2. subjektui, turinčiam teisę gauti paramą ankstesniais metais buvo pervesta per didelė pajamų mokesčio suma, tai per daug pervesto pajamų mokesčio suma mažinama paskutinių ataskaitinių metų apskaičiuota pervestina suma. Jeigu paskutinių ataskaitinių metų apskaičiuotos pervestinos pajamų mokesčio sumos nepakanka, tai ankstesniu laikotarpiu per daug pervesta pajamų mokesčio suma išieškoma iš atitinkamo paramos gavėjo ir / ar politinės partijos įstatymų nustatyta tvarka.

Paramos gavėjai, politinės partijos, profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai pateikę laisvos formos prašymą po kalendorinių metų lapkričio 15 d. VMI, turi teisę gauti apie jiems apskaičiuotas ir pervestas pajamų mokesčio sumas.

Gyventojas dėl informacijos apie pervestą pajamų mokesčio sumą gali kreiptis į VMI po kalendorinių metų lapkričio 15 d.

Teises aktai