Registracijos numeris KM1428

Ši informacija skelbiama:
Prašymas dėl mokesčio permokos grąžinimo (įskaitymo) (FR0781)

Aspektas

Komentaras

Prašymo forma

Prašymo grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas forma FR0781.

Atvejai, kuriais yra teikiamas prašymas

Prašymas teikiamas tais atvejais, kai norima:

1. VMI administruojamų mokesčių ir (arba) kitų įmokų permoka (skirtumu) įskaityti:

1.1. padengti mokestines ar baudų už AN nepriemokas, kai Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka įskaitymas automatiškai nevykdomas, tai yra: atskirais įmokų kodais mokamų VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių įmokos įskaitomos tik to mokesčio prievolėms padengti, todėl be mokesčių mokėtojo Prašymo šių mokesčių permoka nedengiamos kitų mokesčių mokestinės prievolės ar kitos mokėjimo prievolės; 

1.2. VMI administruojamus deklaruojamus ir nedeklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs;

1.3. muitinės administruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, ir (arba) padengti mokestines nepriemokas;

1.4. VMI administruojamus nedeklaruojamus ir VMI neadministruojamus mokesčius, baudas, paskirtas pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ar baudas už administracinius teisės pažeidimus, paskirtas iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai, kurių įskaitymas  automatiškai nevykdomas, ir kitas įmokas, mokamas į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas;

2. VMI administruojamų nedeklaruojamų ir VMI neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ar baudų už administracinius teisės pažeidimus, paskirtų iki 2015 m. birželio 30 d. imtinai, kurių įskaitymas automatiškai nevykdomas, ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, grąžintinas sumas įskaityti mokesčių mokėtojo nepriemokoms padengti; 

3. teisingai įskaityti klaidingai sumokėtas mokesčių ar kitų įmokų sumas, kai mokesčių mokėtojas, sumokėdamas mokesčio ar kitos įmokos sumą, mokėjimo dokumente klaidingai nurodo įmokos kodą ar baudos už AN identifikavimo numerį, mokėtojo ar kito asmens, už kurį mokama, identifikavimo numerį (kodą), išskyrus šių Taisyklių 10.4 papunktyje nurodytą atvejį;

4. įskaityti per dideles ar klaidingai sumokėtas mokesčių ar kitų įmokų sumas į kitas (ne į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas) VMI banko sąskaitas;

5. VMI administruojamų mokesčių ir (arba) kitų įmokų permoka (skirtumu) įskaityti (pervesti) į VSDFV biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą VSDFV administruojamas įmokas ir (arba) padengti administruojamų įmokų mokestines nepriemokas;

6. susigrąžinti VMI administruojamų deklaruojamų ir nedeklaruojamų mokesčių ar pagal ANK nustatyta tvarka priimtus nutarimus paskirtų baudų už AN susidariusią permoką (skirtumą), išskyrus šių Taisyklių 8.3 papunktyje ir 10 punkte nurodytus atvejus; 

7. susigrąžinti įpėdiniams palikėjo permokėtas mokesčių ir kitų įmokų sumas; 

8. susigrąžinti nepagrįstai (neteisingai) išieškotus mokesčius ir su jais susijusias sumas, išskyrus šių Taisyklių 8.3.2.2 papunktyje nurodytą atvejį; 

9. susigrąžinti VMI neadministruojamų, bet į jos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas per dideles ar klaidingai sumokėtas mokesčių ir kitų įmokų sumas.

Atvejai, kuriais prašymo teikti nereikia

Prašymas neteikiamas, kai:

1. Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių ir baudų už AN (paskirtų nuo 2015 m. liepos 1 d.), mokamų vienu įmokos kodu, į surenkamąsias sąskaitas sumokėta įmoka automatiškai, be mokesčių mokėtojo prašymo, įmokos sumokėjimo data įskaitoma deklaruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų ir baudų už AN, mokamų vienu įmokos kodu, ir VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių, mokamų atskirais įmokų kodais, nepriemokoms padengti;

2. teisės norminiuose aktuose numatyta kita teiktino prašymo forma (pavyzdžiui: Paraiškos grąžinti sumokėtus mokesčius FR0678 forma „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams“);

3. prašoma grąžinti banko ar antstolių klaidingai pervestas pinigų sumas;

4. prašoma įskaityti klaidingai sumokėtą baudą už AN, kai mokesčių mokėtojui pasiūlyta savo noru sumokėti baudą už AN, lygią pusei minimalios baudos.

Tokiu atveju mokesčių mokėtojas, klaidingai sumokėjęs baudos už AN įmoką (mokėjimo dokumente nenurodė / klaidingai nurodė ROIK ar kitą AN identifikavimo numerį ar VMI pagal iš Administracinių nusižengimų registro gautus duomenis nepriskyrė AN identifikavimo kodo), turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta: mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (kodas), vardas, pavardė, baudos už AN teisingas ROIK, o jei procesiniame dokumente ROIK nenurodytas, nurodomas kitas procesinio dokumento AN identifikavimo numeris, mokėjimo dokumento data, mokėjimo dokumento numeris, sumokėtos įmokos suma.

Prašymo pateikimo būdai

Prašymas gali būti teikiamas:

1. elektroniniu būdu – mokesčių mokėtojui (ar jo įgaliotam asmeniui) prisijungus prie Mano VMI ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtinus savo tapatybę pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių nustatytą tvarką. Mano VMI pradžios lange pasirinkti skiltį Permokos ir grąžinimai -> Susigrąžinti arba įskaityti - > Pildyti prašymą. Prašymas pildomas pasirenkant sumas iš Permokos (skirtumai).

Daugiau informacijos, kaip pateikti prašymą (FR0781), galite rasti peržiūrėję mokamąjį elektroninį įrašą „Kaip užpildyti prašymą dėl mokesčio permokos grąžinimo ar įskaitymo per Mano VMI?“.

Jeigu mokesčių mokėtojas neturi galimybės naudotis informacinių ryšių technologinėmis priemonėmis, tai Prašymą galima užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu,  atvykus į artimiausią VMI aptarnavimo skyrių arba atsiųsti paštu;

2. jeigu fizinis asmuo, nevykdantis jokios rūšies ekonominės veiklos (toliau – gyventojas), ar jo įgaliotas asmuo neturi galimybės teikti elektroniniu būdu ir nėra Mano VMI naudotojas arba elektroninis pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, pavyzdžiui, kai Prašymą teikia užsienio fizinis ar juridinis asmuo, – raštu:

2.1. tiesiogiai įteikiamas AVMI darbuotojui;

2.2. atsiunčiamas paštu (paprastu ar registruotu laišku) ar per pasiuntinį į AVMI jos skelbiamais adresais. 

Teikiant Prašymą raštu, turi būti pateikta tinkamai užpildyta popierinė Prašymo forma ir jos priedai. VMI prie FM interneto svetainėje yra pateikta atitinkama Prašymo forma (FR0781) skirta užpildyti raštu.

Elektroniniu būdu per Mano VMI pateiktas Prašymas turi būti sudarytas taip, kad AVMI  darbuotojas galėtų atpažinti elektroninį dokumentą, atidaryti ir apdoroti jį VMI informacinėje sistemoje, atpažinti Prašymo turinį bei identifikuoti Prašymą pateikusį mokesčių mokėtoją.

Jei Prašymas pateikiamas raštu ir Prašymą pateikęs asmuo išreiškia pageidavimą gauti informaciją apie Prašymo pateikimo būklę, tai AVMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas nedelsdamas pateikia (jeigu Prašymas pateikiamas tiesiogiai) arba per 2 darbo dienas nuo Prašymo gavimo AVMI Prašyme nurodytu mokesčių mokėtojo adresu ar Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti, buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka išsiunčia spaudu pažymėtą Prašymo kopiją. Spaude turi būti nurodyta priėmusio Prašymą VMI  darbuotojo padalinio pavadinimas, priėmimo data, registracijos numeris, vardas, pavardė, pareigos.

Mokesčių mokėtojas, pateikęs Prašymą elektroniniu būdu per Mano VMI, informuojamas apie Prašymo pateikimą ir jo nagrinėjimo eigą elektroniniu pranešimu Mano VMI vartotojo srityje ir jo nurodytu elektroninio pašto adresu VMI prie FM nustatyta tvarka. 

Prašymas nenagrinėjamas, kai negalima identifikuoti Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo (Mokesčių mokėtojų registre įregistruoto mokesčių mokėtojo pavadinimas ar vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas) neatitinka Prašyme įrašytų duomenų) ar mokesčių mokėtojas tik iš dalies užpildė Prašymą (neužpildyti visi privalomi Prašymo laukeliai). Tokiu atveju VMI  darbuotojas per 5 darbo dienas nuo Prašymo užregistravimo VMI pranešimu informuoja Prašymą pateikusį mokesčių mokėtoją, mokesčių mokėtojo Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu ar Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti, ar buveinės (biuro) adresu (jei mokesčių mokėtojas nėra Mano VMI naudotojas), ar per Mano VMI, kad Prašymas nenagrinėjamas, ir nurodo priežastis.

Papildomi dokumentai

Prašymui išnagrinėti ir sprendimui priimti mokesčių mokėtojas turi pateikti papildomus dokumentus ar duomenis (pavyzdžiui, PVM sąskaitas faktūras, prekių pirkimo-pardavimo sutartis, teismo nutartis, mokėjimo dokumentus (mokėjimo nurodymas, mokėjimo pavedimas, debeto pavedimas, mokėjimo kvitas, atsiskaitomasis čekis), muitinės dokumentus, nepateiktas už praėjusius laikotarpius pirmines ar patikslintas mokesčių deklaracijas, valstybės (savivaldybės) institucijų (įstaigų) pažymas, kredito įstaigose laikomų piniginių lėšų sąskaitų išrašų kopijas, įgaliojimą (jo kopiją), atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jo kopiją), paveldėjimo teisės liudijimą (jo kopiją) ir kt.), pagrindžiančius VMI administruojamų mokesčių ar baudų už AN permokos (skirtumo) susidarymą ir (arba) patvirtinančius VMI neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitų įmokų sumokėjimą ar nepagrįstai išieškotas sumas, Prašymą pateikusio asmens identifikavimą, jei VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nagrinėjantis Prašymą, negali gauti šios informacijos iš kitų valstybės institucijų (įstaigų) informacinių sistemų elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis ir to pareikalauja šių Taisyklių 16 punkto nustatyta tvarka ir terminais. Mokesčių mokėtojas gali papildomus dokumentus ar duomenis pateikti kartu su Prašymu. 

Papildomi dokumentai ar duomenys (jų kopijos) gali būti pateikti tiesiogiai (įteikiami VMI darbuotojui), paštu ar elektroniniu būdu per Mano VMI.

Atvejai, kuriais gali būti priimtas sprendimas negrąžinti (neįskaityti) mokesčio permokos (skirtumo)

Prašymas turi būti užpildytas ir pateiktas, laikantis Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei pateiktame Prašyme įrašyti duomenys yra neteisingi ir (arba) netikslūs ar nustatoma, kad trūksta papildomų dokumentų ar duomenų sprendimui priimti, VMI darbuotojas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų ir,  kai pateikiamas Prašymas dėl nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Prašymo gavimo VMI dienos jį pateikusiam asmeniui išsiunčia pranešimą per Mano VMI, o jei mokesčių mokėtojas nėra Mano VMI naudotojas, pranešimas siunčiamas Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu ar Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti, buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka. Pranešime nurodo, kokie dokumentai ar duomenys turi būti pateikti papildomai (tokiame pranešime nurodoma, iki kada turi būti pateikti dokumentai ar duomenys), ir informuoja, kad Prašymo nagrinėjimas stabdomas iki tol, kol bus pateikta Prašymui išnagrinėti būtini duomenys ir/ar dokumentai. Nepateikus papildomų dokumentų ir/ar duomenų per pranešime nurodytą terminą, bus priimtas sprendimas negrąžinti (neįskaityti) mokesčių ir kitų įmokų permokos (skirtumo) ir pateikta priežastis.

Mokesčių mokėtojo motyvuotu prašymu papildomų dokumentų ir/ar duomenų pateikimo terminas gali būti pratęstas.

Prašymo tikslinimas

Pateiktas prašymas FR0781 negali būti tikslinamas.

Jei mokesčių mokėtojas prašymą įteikia tiesiogiai VMI darbuotojui ar atsiunčia klasikiniu paštu ir nustato, kad pateikė ne visą informaciją, ar ją pateikė klaidingai, turi pateikti laisvos formos prašymą panaikinti anksčiau pateiktą prašymą ir pateikti naują prašymą.

Jei prašymas buvo pateiktas per Mano VMI, tai pateiktas klaidingas prašymas / paslauga turi būti atšaukta (jei prašymas dar nebuvo įvykdytas), t. y. mokesčių mokėtojas per Mano VMI turi pateikti prašymą atsisakyti paslaugos ir po to pateikti naują prašymą.

Prašymo pildymas, kai prašoma grąžinti (įskaityti) skirtingų mokesčių permokas (skirtumus)

Mokesčių mokėtojas, prašantis grąžinti (įskaityti) skirtingais įmokų kodais sumokėtų mokesčių permoką (skirtumą), turi pildyti atskiras prašymo FR0781 formas.

Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) terminas

VMI per MAĮ 87 straipsnio 7 dalies numatytą mokesčių ir kitų įmokų permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) 30 kalendorinių dienų terminą arba, jei Prašymas pateiktas dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos grąžinimo, pateikus mokesčių mokėtojo Deklaraciją Taisyklių 8.3.1 papunktyje nurodyta tvarka, per Taisyklių 62 punkte nurodytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo kitos dienos po Prašymo grąžinti permoką (skirtumą) gavimo dienos, arba per MAĮ 111 straipsnyje numatytą 5 darbo dienų terminą nuo kitos dienos po Prašymo grąžinti nepagrįstai (priverstinai) išieškotas sumas gavimo dienos, o jei VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas buvo nurodęs pateikti papildomus dokumentus šių Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka – per šiame punkte nurodytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo kitos dienos po pareikalautų dokumentų gavimo dienos, jei atitinkamo mokesčio įstatyme nenumatyta kitaip, privalo išnagrinėti Prašymą ir priimti Sprendimą įskaityti (neįskaityti) ir (arba) grąžinti (negrąžinti) mokesčių mokėtojo permoką (skirtumą) arba nepagrįstai (priverstinai) išieškotas sumas.

Parengtas ir patvirtintas Sprendimas išsiunčiamas mokesčių mokėtojui per Mano VMI (tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną) ar paštu (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai buvo patvirtintas Sprendimas), jei mokesčių mokėtojas nėra Mano VMI naudotojas, Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos adresu, Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresu VMI prie FM nustatyta tvarka.

Teises aktai