Registracijos numeris KM1495

Ši informacija skelbiama:
Prašymas dėl mokestinės nepriemokos perėmimo

Mokesčių mokėtojas dokumentus dėl mokestinės nepriemokos perėmimo VMI turi pateikti per Mano VMI.

Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos mokesčių mokėtojas VMI per Mano VMI turi pateikti užpildytą ir pasirašytą VMI nustatytos formos Prašymą (FR0327) duoti sutikimą perimti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką (toliau – prašymas).

Kartu su prašymu VMI turi būti pateikti tokie dokumentai ir informacija:

  1. mokesčių mokėtojo ir skolos perėmėjo pasirašyta sutartis bei visi jos priedai;

  2. VMI išduota skolos perėmėjo pažyma. Pažymos VMI pateikti nereikia, jei mokesčių mokėtojas arba skolos perėmėjas prašymą duoti sutikimą perimti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką teikia per Mano VMI (nuostata nebegalioja nuo 2018-01-01);

  3. informacija apie skolos perėmėjo ketinimus sumokėti perimtą mokestinę nepriemoką (sumokėti nedelsiant ar prašyti VMI atidėti arba išdėstyti tos nepriemokos sumokėjimo terminus);

  4. kiti papildomi dokumentai, kurių gali paprašyti VMI.

VMI gali mokesčių mokėtojo ir skolos perėmėjo paprašyti pateikti ir kitokius dokumentus (pvz., pažymas iš kitų turto registrų, finansinės atskaitomybės dokumentus, deklaracijas, antstolio patvirtinimą, kad mokesčių mokėtojas sumokėjo visas vykdomosios bylos išlaidas ir pan.).

Prašymas duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti yra laikomas gautu, kai kartu su prašymu yra pateikti visi nurodyti dokumentai (duomenys) ir paslaugos teikimo metu per Mano VMI yra patikrintas skolos perėmėjo tinkamumas.

VMI nagrinėjant mokesčių mokėtojo prašymą, išieškojimo veiksmai, taikytini mokesčių mokėtojui, paprastai nepradedami arba sustabdomi, tačiau tai nėra kliūtis taikyti bet kokią mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę, numatytą MAĮ.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1496

Ši informacija skelbiama:
Prašymas dėl mokestinės nepriemokos perėmimo

Mokestinės nepriemokos perėmimas įforminamas Mokestinės nepriemokos perėmimo sutartimi tarp mokesčių mokėtojo ir nepriemoką perimančio asmens.

Kai perimama individualios įmonės mokestinė nepriemoka ir ją perima tos įmonės savininkas, mokestinės nepriemokos perėmimas įforminamas Mokestinės nepriemokos perėmimo įsipareigojimu.

Abiem atvejais turi būti gautas VMI sutikimas.

Sutartis turi būti sudaryta raštu tarp mokesčių mokėtojo ir nepriemoką perimančio asmens pagal VMI nustatytą tipinę Mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties formą:

  • Mokestinės nepriemokos (ar jos dalies) perėmimo sutartis - FR0326 forma;

  • Mokestinės nepriemokos perėmimo įsipareigojimas - FR0785 forma.

Tuo atveju, jeigu pagal vėliausio pasibaigusio mokestinio laikotarpio VMI pateiktos mokesčio deklaracijos duomenis arba VMI sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir / arba su juo susijusios sumos, duomenis suėjus atitinkamoje deklaracijoje arba sprendime nurodytos mokestinės prievolės įvykdymo terminui susidarys mokestinė nepriemoka, mokesčių mokėtojas ir trečiasis asmuo gali, ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki jai susidarant, sudaryti sutartį.

Svarbu. Trečiasis asmuo negali perimti mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos, dėl kurios vyksta ginčas.

Teises aktai