Dėl tiesioginio PVM ir (arba) akcizų lengvatų taikymo

Registracijos numeris KM0367

Ši informacija skelbiama:
Prekės Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams (47 str.)

Taip, lengvatos gali būti taikomos, tačiau Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetai ir/ar juos lydintys civiliai darbuotojai, norintys, kad kitoje ES valstybėje narėje jų įsigyjamoms prekėms ir / ar paslaugoms, kurioms, jeigu jos būtų įsigyjamos Lietuvoje, galėtų būti taikomos PVM ir / ar akcizų lengvatos, būtų pritaikytos PVM ir / ar akcizų lengvatos, turi kreiptis į Lietuvos kariuomenę su prašymu patvirtinti atleidimo nuo PVM ir / ar akcizų sertifikatą, kuris suteikia teisę kitoje valstybėje narėje įsigyti prekes ir / ar paslaugas be PVM ir / ar akcizų. Šio sertifikato forma bei formos užpildymo paaiškinimai patvirtinti 2011-03-15 Tarybos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės (II priede).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0373

Ši informacija skelbiama:
Prekės Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams (47 str.)

PVM lengvatos taikomos grąžinant prekių (paslaugų) pardavėjui sumokėtas PVM sumas arba iš karto (tiesiogiai), t. y. prekes (paslaugas) apmokestinant 0 proc. PVM tarifu.

NATO kariuomenių vienetai už Lietuvoje įsigytas prekes (paslaugas) tų prekių (paslaugų) pardavėjui sumoka standartinį arba nustatytą lengvatinį PVM. Prekių (paslaugų) pardavėjui sumokėtą PVM NATO kariuomenių vienetams VMI prie FM viršininko 2004-07-05 įsakyme Nr. VA-126 nustatyta tvarka grąžina Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0375

Ši informacija skelbiama:
Prekės Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams (47 str.)

  1. NATO kariuomenių vienetai arba užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų (toliau - atstovybės) įgalioti asmenys Lietuvos kariuomenei pateikia Lietuvoje bendrų karinių operacijų, pratybų arba kitų renginių metu įsigytų prekių (paslaugų), kurių PVM gali būti grąžintas, sąrašą (toliau - pirkinių sąrašas). Šis pirkinių sąrašas turi būti pateikiamas nuo kito mėnesio 1 dienos iki 15 dienos po galutinio prekių (paslaugų) vertės apmokėjimo;

  2. Lietuvos kariuomenė per 5 darbo dienas nuo pirkinių sąrašo gavimo dienos savo antspaudu ir įgalioto asmens parašu patvirtina pirkinių sąrašą ir grąžina jį pateikėjui;

  3. NATO kariuomenių vienetai arba atstovybių įgalioti asmenys Lietuvos kariuomenės patvirtintą pirkinių sąrašą ir laisvos formos prašymą grąžinti sumokėtus PVM turi pateikti Vilniaus AVMI. Prašyme turi būti nurodyta grąžintina PVM suma, sąskaitos banke, į kurią turi būti pervesta grąžintina PVM suma, rekvizitai; pirkinių įsigijimą ir apmokėjimą patvirtinantys dokumentų originalai (jeigu originalus norima susigrąžinti,- jų kopijos; tada savo antspaudu pažymėtus Vilniaus AVMI grąžina pateikėjui);

  4. Gautus prašymus su priedais Vilniaus AVMI per 45 darbo dienas privalo patikrinti ir priimti sprendimą dėl PVM grąžinimo. Jeigu prašymai užpildyti neteisingai, Vilniaus AVMI per 5 darbo dienas nuo tokių trūkumų nustatymo prašymus turi grąžinti juos pateikusiems asmenims;

  5. Vilniaus AVMI, priėmusi sprendimą grąžinti visą arba dalį PVM sumos Lietuvos nacionaline valiuta grąžintinas sumas per 10 darbo dienų nuo tokio sprendimo priėmimo privalo pervesti į prašymuose nurodytas banko sąskaitas (iš pervedamos pinigų sumos išskaičiuojama banko paslaugų kaina);

  6. Priėmusi sprendimą negrąžinti visos ar dalies PVM sumos Vilniaus AVMI per 10 darbo dienų apie tai privalo informuoti NATO kariuomenių vienetus arba įsigytų pirkinių sąskaitas apmokėjusias atstovybes ir nurodyti tokio sprendimo motyvus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0377

Ši informacija skelbiama:
Prekės Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams (47 str.)

NATO kariuomenių vienetų įsigyjamų prekių (paslaugų) PVM lengvatos Lietuvoje yra taikomos tiesiogiai pariteto tarp valstybių principu.

Pariteto principu (pariteto sąlygas tikrina Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija) NATO kariuomenių vienetų Lietuvoje įsigyjamos prekės ir / ar paslaugos apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0378

Ši informacija skelbiama:
Prekės Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams (47 str.)

NATO kariuomenių vienetams ir / ar juos lydintiems civiliams darbuotojams, kai šie vienetai Lietuvoje dalyvauja bendrose karinėse operacijose, pratybose ar kitame bendrame kariniame renginyje, už importuotas į Lietuvą prekes PVM lengvatos taikomos šių prekių neapmokestinant importo PVM.

Kad importuojamos prekės būtų atleidžiamos nuo importo PVM, teritorinei muitinei turi būti pateikiamas kitos valstybės narės patvirtintas atleidimo sertifikatas, suteikiantis teisę prekes importuoti į Lietuvą be PVM taip pat Lietuvos kariuomenės vado ar jo įgalioto asmens patvirtintas prekių, kurioms norima pritaikyti importo PVM lengvatas, sąrašas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0376

Ši informacija skelbiama:
Prekės Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams (47 str.)

PVM grąžinamas tik tokių įsigytų prekių (paslaugų), už kurias apmokėta su PVM, pagal PVM sąskaitas faktūras.

PVM negrąžinamas (importo PVM lengvatos netaikomos) už etilo alkoholį, alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką.

Prekės ir (arba) paslaugos gali būti įsigytos ne tik NATO kariuomenių vienetų vardu, bet ir atstovybių vardu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0370

Ši informacija skelbiama:
Prekės Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams (47 str.)

PVM lengvatų NATO kariuomenių vienetams taikymo tvarką nustato:

  1. PVMĮ 36 ir 47 straipsniai;

  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-16 nutarimas Nr. 442 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams, taisyklių patvirtinimo“;

  3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004-07-05 įsakymas Nr. VA-126 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių, įstaigų ir organizacijų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams“.

Teises aktai