Registracijos numeris KM1209

Ši informacija skelbiama:
PVM sąskaitos faktūros rekvizitai (80 str.)

PVM sąskaitoje faktūroje privalo būti nurodyta:

 1. PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;

 2. PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą faktūrą;

 3. prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas;

 4. prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo kodas, kurį jis nurodė įsigydamas prekes ar paslaugas. Jeigu Lietuvos apmokestinamasis asmuo tiekia prekes ar teikia paslaugas šalies teritorijoje, pirkėjo PVM mokėtojo kodas (jei pirkėjas registruotas PVM mokėtoju) nurodomas visais atvejais;

 5. prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo);

 6. prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas;

 7. tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų pavadinimas, taip pat jų kiekis;

 8. prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu PVM sąskaita faktūra įforminamas avanso gavimas, - avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;

 9. tiekiamos prekės arba teikiamos paslaugos vieneto kaina (be PVM), taip pat nuolaidos, neįtrauktos į vieneto kainą;

 10. tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų, apmokestinamų taikant vienodą tarifą, apmokestinamoji vertė;

 11. PVM tarifas (tarifai);

 12. PVM suma eurais;

 13. kai įforminamas prekių ir / ar paslaugų, kurios neapmokestinamos arba apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą, tiekimas (teikimas), - nuoroda į atitinkamą PVMĮ arba Direktyvos 2006/112/EB nuostatą arba bet kokia kita nuoroda, kad prekės (paslaugos) neapmokestinamos, apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą;

 14. PVMĮ 2 str. 16 dalyje nurodyti duomenys apie naują transporto priemonę (t. y. eksploatavimo pradžia, rida, valandų skaičius) - naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę atveju;

 15. kai taikoma speciali turizmo paslaugų apmokestinimo PVM schema, nurodyta PVMĮ XII skyriaus antrajame skirsnyje, – nuoroda „Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros“, o kai taikoma speciali naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo PVM schema, nurodyta PVMĮ XII skyriaus trečiajame skirsnyje, – atitinkama nuoroda „Maržos apmokestinimo schema. Naudotos prekės“, „Maržos apmokestinimo schema. Meno kūriniai“ arba „Maržos apmokestinimo schema. Kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai“;

 16. fiskalinio agento PVM mokėtojo kodas, pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas, - kai pagal PVMĮ prievolė apskaičiuoti PVM tenka užsienio apmokestinamojo asmens paskirtam fiskaliniam agentui;

 17. kai įforminamas prekių ir / ar paslaugų, už kurias prievolė apskaičiuoti (arba išskaityti) ir sumokėti PVM tenka pirkėjui (klientui), tiekimas (teikimas), – nuoroda „Atvirkštinis apmokestinimas“;

 18. kai prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda gavus atlygį už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas, – nuoroda „Pinigų apskaitos sistema“;

 19. kai PVM sąskaitą faktūrą prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo vardu įformina pirkėjas, – nuoroda „Sąskaitų faktūrų išsirašymas“.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1212

Ši informacija skelbiama:
PVM sąskaitos faktūros rekvizitai (80 str.)

Supaprastinti PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai naudojami, kai PVM sąskaitomis faktūromis privaloma įforminti prekių tiekimą ar paslaugų teikimą fiziniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, ir tais atvejais, kai tiekiamos PVM neapmokestinamos prekės ir teikiamos PVM neapmokestinamos paslaugos, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir kurios nurodytos PVMĮ IV skyriuje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę nustatyti supaprastintus reikalavimus PVM sąskaitoms faktūroms, kuriomis įforminamas prekių tiekimas bei paslaugų teikimas PVMĮ 5, 6, 8 ir 9 str. nurodytais atvejais.

Jeigu vienoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų prekių (paslaugų) bendra vertė (įkaitant PVM) neviršija 100 Eur (iki 2014-12-31 - 345 Lt), tai tokioje PVM sąskaitoje faktūroje gali būti nurodomi rekvizitai, nustatyti PVMĮ 80 str. 9 dalyje (pavyzdžiui, PVM sąskaitos faktūros numeris, leidžiantis identifikuoti PVM sąskaitą faktūrą, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas ir kiti). Tokia PVM sąskaita faktūra laikoma supaprastinta PVM sąskaita faktūra.

Supaprastintoje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta:

 1. PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;

 2. PVM sąskaitos faktūros numeris, leidžiantis identifikuoti PVM sąskaitą faktūrą;

 3. prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas;

 4. prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo);

 5. prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo kodas, kurį jis nurodė įsigydamas prekes ar paslaugas. Jeigu Lietuvos apmokestinamasis asmuo tiekia prekes ar teikia paslaugas šalies teritorijoje, pirkėjo PVM mokėtojo kodas (jeigu pirkėjas registruotas PVM mokėtoju) nurodomas visais atvejais;

 6. tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų pavadinimas;

 7. tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų, apmokestinamų taikant vienodą tarifą, apmokestinamoji vertė;

 8. PVM tarifas (tarifai);

 9. PVM suma eurais.

Be šių išvardintų rekvizitų supaprastintoje PVM sąskaitoje faktūroje gali būti įrašomi ir kiti PVMĮ 80 str. 1 dalyje nurodyti rekvizitai, taip pat papildoma informacija.

Supaprastinta PVM sąskaita faktūra negali būti išrašoma tokiais atvejais:

 • ES vidaus nuotolinės prekybos sandoriams įforminti (PVMĮ 12 str. 3 dalies 1 punktas);

 • prekių, tiekiamų į kitą valstybę narę ir kurioms taikomas 0 proc. PVM tarifas, tiekimui įforminti (PVMĮ 49 str.);

 • naujų transporto priemonių į kitą valstybę narę tiekimui įforminti (PVMĮ 49 str. 2 dalis);

 • prekių tiekimui (paslaugų teikimui) įforminti tuo atveju, kai prekes tiekia (paslaugas teikia) apmokestinamasis asmuo, kuris nėra įsikūręs valstybėje narėje (tuo atveju, jeigu jis šioje valstybėje narėje turi padalinį, prekes tiekia arba paslaugas teikia ne per šį padalinį), kurioje prekės laikomos patiektomis (paslaugos suteiktomis), ir šių prekių arba paslaugų pirkėjas toje valstybėje narėje, kurioje prekės laikomos patiektomis (paslaugos suteiktomis), privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM pagal PVMĮ 95 str. ar joms tolygias kitos valstybės narės teisės aktų nuostatas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1207

Ši informacija skelbiama:
PVM sąskaitos faktūros rekvizitai (80 str.)

Situacija

PVM sąskaitos faktūros rekvizitai

Kai prekės suvartojamos (ar paslaugos teikiamos) PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti

 

Kai pasigaminamas ilgalaikis materialusis turtas

 1. išrašymo data;

 2. serija ir numeris;

 3. prekių (paslaugų) tiekėjo PVM mokėtojo kodas;

 4. prekių (paslaugų) pavadinimas;

 5. prekės (paslaugos) vieneto kaina (be PVM), taip pat nuolaidos, neįtrauktos į vieneto kainą;

 6. prekių (paslaugų), apmokestinamų taikant vienodą PVM tarifą, apmokestinamoji vertė (be PVM);

 7. PVM tarifas (tarifai);

 8. PVM suma eurais;

 9. nuoroda į PVMĮ atitinkamą straipsnį (pvz., 5, 6, 8 straipsnius) ar nuostatą (pvz., „prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti“, „ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas“ ir pan.). Šių rekvizitų nenurodymas neįtakoja teisės į PVM atskaitą.

Kai nuosavybės teisės objektas perduodamas kaip turtinis įnašas

 1. ūkio subjekto, kuris perduoda nuosavybės teisės objektus kaip turtinį įnašą, PVM mokėtojo kodas;

 2. ūkio subjekto, perimančio nuosavybės teisės objektus kaip turtinį įnašą, pavadinimas ir kodas;

 3. perduodamo nuosavybės teisės objekto pavadinimas;

 4. perduodamo nuosavybės teisės objekto apmokestinamoji vertė, apskaičiuota PVMĮ nustatyta tvarka;

 5. PVM tarifas (tarifai) ir PVM suma;

 6. nuoroda „9 straipsnio 2 dalis“ arba „turtinis įnašas“. Šio rekvizito nenurodymas neįtakoja teisės į PVM atskaitą.

Kai perduodamas pagerintas pastatas (statinys)

 1. esminį pastatą (statinį) pagerinusio PVM mokėtojo kodas;

 2. pagerinto pastato (statinio) savininko pavadinimas ir kodas (jeigu jis fizinis asmuo, - vardas, pavardė ir PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, - asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris;

 3. pastato (statinio) esminio pagerinimo darbų pavadinimas;

 4. pastato (statinio) esminio pagerinimo darbų apmokestinamoji vertė, apskaičiuota PVMĮ nustatyta tvarka;

 5. PVM tarifas (tarifai) ir PVM suma;

 6. metų skaičius, likęs iki PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaigos;

 7. nuoroda „9 straipsnio 4 dalis“ arba „esminio pastato (statinio) pagerinimo perdavimas“. Šio rekvizito nenurodymas neįtakoja teisės į PVM atskaitą.

Kai perduodamas nuosavybės teisės objektas dėl PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu

 1. ūkio subjekto, kuris perduoda nuosavybės teisės objektus dėl jo pasibaigimo reorganizavimo būdu, PVM mokėtojo kodas;

 2. ūkio subjekto, perimančio nuosavybės teisės objektą dėl juridinio asmens PVM mokėtojo pasibaigimo reorganizavimo būdu, pavadinimas ir kodas (jeigu jis fizinis asmuo, - vardas, pavardė ir PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, - asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris;

 3. perduodamo nuosavybės teisės objekto pavadinimas;

 4. perduodamo nuosavybės teisės objekto apmokestinamoji vertė, apskaičiuota PVMĮ nustatyta tvarka;

 5. PVM tarifas (tarifai) ir PVM suma;

 6. Nuoroda „9 straipsnio 3 dalis“ arba „nuosavybės teisės objekto perdavimas dėl reorganizavimo“. Šio rekvizito nenurodymas neįtakoja teisės į PVM atskaitą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1208

Ši informacija skelbiama:
PVM sąskaitos faktūros rekvizitai (80 str.)

Mažmeninėje degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų dujų) prekyboje parduodant prekes ir paslaugas kasos aparato kvitas pripažįstamas PVM sąskaita faktūra, jeigu:

 1. kasos aparato kvite nurodyta prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) neviršija 150 Eur;

 2. kasos aparato kvite yra nurodyti LRV 2002-08-13 nutarimu Nr. 1283 patvirtintoje Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkoje nustatyti rekvizitai išduodamiems kasos aparatų kvitams:

 • kvito antraštė (ūkio subjekto pavadinimas, kasos aparato įrengimo adresas ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas);

 • kvito eilės numeris, išdavimo data ir laikas;

 • prekės (paslaugos) arba jų grupės pavadinimas;

 • prekės (paslaugos) kaina;

 • prekių (paslaugų) kiekis;

 • visa mokėtina suma;

 • PVM suma;

 • iš asmens gauta suma;

 • grąža;

 • fiskalinis logotipas ir unikalus kasos aparato numeris.

 1. kasos aparato kvite yra nurodyti rekvizitai, pagal kuriuos galima identifikuoti prekių (paslaugų) pirkėją. Tokiu rekvizitu gali būti laikomas pirkėją identifikuojančios kortelės numeris, kodas ar kitas pirkėją identifikuojantis duomuo (pvz., PVM mokėtojo kodas). Identifikuojančiomis kortelėmis laikomos degalinės, kredito įstaigų išduotos atsiskaitymo kortelės, nuolaidų kortelės ar kitos pirkėją identifikuojančios kortelės, neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu (grynaisiais, pagal sudarytas kreditines sutartis ar pan.) degalinėje pirkėjas atsiskaito už įsigytus degalus ir kitas prekes (paslaugas). Tai turi būti tokios kortelės, kurios išduotos konkrečiam asmeniui. Pirkėją identifikuojantis rekvizitas kvite jokiu būdu negali būti įrašytas ranka, tai turi būti atlikta techninėmis priemonėmis.

Jeigu degalinėje pirkėjui išduotame kasos aparato kvite yra visi anksčiau išdėstyti reikalavimai, tai prekių (paslaugų) pirkėjas turi teisę tokiame kasos aparato kvite, kuris bus laikomas PVM sąskaita faktūra, išskirtą PVM sumą PVMĮ nustatyta tvarka įtraukti į PVM atskaitą.

Kvitai, kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis, gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registruose neregistruojami, tačiau tiek pirkėjas, tiek pardavėjas turi juos saugoti PVMĮ nustatyta tvarka (10 metų).

PVMĮ 79 str. 14 dalyje nustatytais atvejais kasos aparato kvitai negali būti laikomi supaprastintomis PVM sąskaitomis faktūromis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1213

Ši informacija skelbiama:
PVM sąskaitos faktūros rekvizitai (80 str.)

Kai prekių tiekimui (paslaugų teikimui) yra taikomas 0 proc. PVM tarifas:

 • PVMĮ 41 str. 1 dalis (prekės eksportuojamos į trečiąją valstybę tiekėjo ar jo užsakymu kito asmens) − Direktyvos 2006/112/EB 146 (1) (a) str.;

 • PVMĮ 45 str. 1, 3 dalys (teikiamos su prekių eksportu ar importu susijusios paslaugos, įskaitant vežimą bei papildomas vežimo paslaugas) − Direktyvos 2006/112/EB 146 (1) (e) str.;

 • PVMĮ 49 str. 1 dalis (prekės tiekiamos į kitą valstybę narę) − Direktyvos 2006/112/EB 138 (1) str.;

 • PVMĮ 49 str. 2 dalis (į kitą valstybę narę tiekiama nauja transporto priemonė) − Direktyvos 2006/112/EB 138 (2) (a) str.;

 • PVMĮ 49 str. 4 dalis (pervežamos prekės verslo tikslais į kitą valstybę narę) − Direktyvos 2006/112/EB 17 (1) str.;

 • PVMĮ 52 str. (atstovavimas kito vardu ir sąskaita straipsnyje nurodytais atvejais) – Direktyvos 2006/112/EB 153 str.;

 • PVMĮ 43 str. 1 dalis (laivų nuoma, apmokestinama 0 proc. PVM tarifu) – Direktyvos 2006/112/EB 148 (c) str.;

 • PVMĮ 43 str. 2 dalis (lėktuvų nuoma, apmokestinama taikant 0 proc. PVM tarifą) – Direktyvos 2006/112/EB 148 (f) str.

Kai tiekiamos prekės (teikiamos paslaugos) neapmokestinamos PVM:

 • PVMĮ 20–26 str. (tiekiamos PVM neapmokestinamos prekės ir paslaugos, susijusios su visuomenės interesais) – Direktyvos 2006/112/EB 132 str.;

 • PVMĮ 27–32 str. (teikiamos draudimo, finansinės paslaugos, specialių ženklų tiekimas, azartinių lošimų, loterijų įmokų surinkimas, nekilnojamųjų daiktų nuoma, pardavimas ar kitoks perdavimas) – Direktyvos 2006/112/EB 135 str.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1215

Ši informacija skelbiama:
PVM sąskaitos faktūros rekvizitai (80 str.)

Kai PVM sąskaita faktūra išrašoma fiziniam asmeniui, kuris nevykdo ekonominės veiklos, tai tokioje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyti Finansinės apskaitos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1-7 punktuose nustatyti privalomi rekvizitai:

 1. subjekto, atlikusio ūkinę operaciją, pavadinimas (vardas, pavardė), juridinio asmens kodas;
 2. apskaitos dokumento parengimo data;
 3. ūkinės operacijos turinys;
 4. ūkinės operacijos laikotarpis arba data, jeigu apskaitos dokumento parengimo data nesutampa su ūkinės operacijos laikotarpiu arba data;
 5. ūkinės operacijos rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Kai ūkinės operacijos rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;
 6. apskaitos dokumento pavadinimas ir apskaitos dokumento gavėjo vardas, pavardė (išskyrus atvejus, kai pagal mokesčių įstatymus ar jų pagrindu priimtus teisės aktus ši informacija nėra privaloma);
 7. kita informacija, nustatyta mokesčių įstatymuose ar jų priimtuose teisės aktuose.

Fizinio asmens (gyventojo) prašymu gali būti nurodyti ir kiti PVM sąskaitai faktūrai Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 80 straipsnio 1 ar 9 dalyje (jeigu išrašoma supaprastinta PVM sąskaita faktūra) nustatyti rekvizitai.

Supaprastinta PVM sąskaita faktūra, pagal PVMĮ 79 straipsnio 13 dalį, gali būti išrašoma, tuo atveju, kai bendra PVM sąskaitoje faktūroje nurodomų patiektų prekių ir (arba) suteiktų paslaugų vertė (įskaitant PVM) neviršija 100 eurų. Išrašomoje supaprastintoje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti rekvizitai, nurodyti PVMĮ 80 straipsnio 9 dalyje. PVMĮ 80 straipsnio 9 dalyje nėra nurodyta tokių rekvizitų kaip pirkėjo vardas, pavardė, adresas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3076

Ši informacija skelbiama:
PVM sąskaitos faktūros rekvizitai (80 str.)

Užsienio apmokestinamojo asmens padalinys esantis šalies teritorijoje nėra savarankiškas juridinis vienetas, todėl prekių tiekimo ar paslaugų teikimo įforminimui išrašomose PVM sąskaitoje faktūroje šiems asmenims turi būti nurodyti pagrindinės įmonės rekvizitai (įmonės PVM mokėtojo kodas, pavadinimas, buveinės adresas) ir padalinio rekvizitai (padalinio pavadinimas, adresas), ir kiti rekvizitai, nustatyti PVMĮ 80 str. 1 dalyje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1216

Ši informacija skelbiama:
PVM sąskaitos faktūros rekvizitai (80 str.)

PVM mokėtojas arba ne PVM mokėtojas, į kitą ES valstybę narę parduodantis naują motorinę transporto priemonę, PVM sąskaitoje faktūroje papildomai turi nurodyti motorinės transporto priemonės eksploatavimo pradžią (datą) ir ridą, o parduodantis laivą ir / ar orlaivį – eksploatavimo pradžią (datą) ir plauktų (skristų) valandų skaičių).

Eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004-03-02 įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijų patvirtinimo“.

Teises aktai