Registracijos numeris KM0677

Ši informacija skelbiama:
PVM sumokėjimas, grąžintino PVM apskaičiavimas, PVM permokos įskaitymas ir grąžinimas (90-94 str.)

Atvejis

PVM sumokėjimo terminas

Mokestinis laikotarpis – mėnuo

Ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos

Mokestinis laikotarpis – ketvirtis

Ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 25 dienos

Mokestinis laikotarpis – pusmetis

Ne vėliau kaip iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 dienos

VMI nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis

Ne vėliau kaip per 25 dienas nuo mokestinio laikotarpio pabaigos

Metinėje PVM deklaracijoje apskaičiuota PVM suma

Ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų, einančių po tų metų, už kuriuos tikslinama PVM atskaita, spalio 1 dienos

OSS sistemos ES ir ne ES schemos dalyviai

Ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio paskutinės dienos

OSS sistemos importo schemos dalyviai

Ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės dienos

Išregistruojamo iš PVM mokėtojo ar likviduojamo asmens paskutinio mokestinio laikotarpio deklaracijoje papildomai apskaičiuota mokėtina į biudžetą PVM suma:

Tą pačią dieną, kada pateikiama paskutinio laikotarpio PVM deklaracija. Jeigu tokia deklaracija nustatytais terminais nepateikiama, tai priklausanti į biudžetą sumokėti PVM suma turi būti sumokėta iki deklaracijos pateikimo termino paskutinės dienos

Asmuo išregistruojamas dėl likvidavimo

Papildomai apskaičiuota PVM suma turi būti sumokėta iki likvidavimo dienos

Asmuo išregistruojamas dėl kitų priežasčių (ne dėl likvidavimo)

Ne vėliau kaip 20 dieną po išregistravimo

Avansiniai PVM mokėjimai

Nuo 2016-01-01 nebeliko prievolės mokėti avansinius PVM mokėjimus

Įsigijus naują transporto priemonę

Fizinis asmuo, neprivalantis būti PVM mokėtoju arba PVM mokėtojas, įsigijęs asmeninėms reikmėms:

 

ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią jam buvo įteiktas sprendimas apie iš kitos ES valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės PVM apskaičiavimą;

 

Juridinis asmuo, ne PVM mokėtojas:

 

ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo transporto priemonės atgabenimo į Lietuvą

Teises aktai

Registracijos numeris KM0672

Ši informacija skelbiama:
PVM sumokėjimas, grąžintino PVM apskaičiavimas, PVM permokos įskaitymas ir grąžinimas (90-94 str.)

PVM permoka ir už atitinkamą mokestinį laikotarpį susidaręs PVM skirtumas įskaitomi (grąžinami) Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

PVM permoka už mokestinį laikotarpį grąžinama arba įskaitoma, jei mokesčių mokėtojas atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus pagal Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnį.

PVM mokėtojams, neatitinkantiems Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje nustatytų minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, PVM skirtumo suma gali būti grąžinta ne anksčiau nei praėjus 6 mėnesiams nuo skirtumo susidarymo.

Apribojimai netaikomi, jei PVM mokėtojas atitinka Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 91 straipsnio 3 dalies nuostatas:

 • grąžintina PVM suma nustatyta metinėje PVM deklaracijoje;

 • mokesčių mokėtojas išregistruojamas iš PVM mokėtojų;

 • PVM mokėtojas likviduojamas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0689

Ši informacija skelbiama:
PVM sumokėjimas, grąžintino PVM apskaičiavimas, PVM permokos įskaitymas ir grąžinimas (90-94 str.)

VMI įskaitomas (sumokamas) importo PVM, kuris buvo apskaičiuotas:

 1. prekių išleidimo į laisvą apyvartą metu, jeigu prekės muitinei deklaruotos pateikiant bendrąjį administracinį dokumentą arba automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis (toliau – muitinės deklaracija);

 2. po prekių išleidimo į laisvą apyvartą patikslinus muitinės deklaracijos, kurioje apskaičiuotas importo PVM buvo įskaitytas, duomenis. Muitinės deklaracijos duomenys gali būti tikslinami muitinei atlikus patikrinimą arba asmens prašymu. Patikslinus muitinės deklaracijos duomenis, atitinkamai tikslinama (didinama arba mažinama) VMI įskaityta importo PVM suma.

Importo PVM įskaitymo (sumokėjimo) VMI tvarka taikoma prekių importuotojams, kurie prievolės mokėti importo PVM už į laisvą apyvartą išleidžiamas prekes atsiradimo metu yra įregistruoti Lietuvos PVM mokėtojais:

 • vykdantys ekonominę PVM apmokestinamą arba PVM neapmokestinamą veiklą;

 • ekonominės veiklos nevykdantys, o įsiregistravę PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš kitų ES valstybių narių (pvz., biudžetinės įstaigos);

 • vykdantys mišrią ekonominę veiklą (pvz., bankai);

 • vykdantys ir ekonominę, ir neekonominę veiklą (pvz., viešosios įstaigos, asociacijos).

Pažymėtina, kad jeigu prekių importuotojas prievolės mokėti importo PVM už į laisvą apyvartą išleidžiamas prekes atsiradimo metu buvo įregistruotas Lietuvoje PVM mokėtoju, o šių prekių importo PVM perskaičiavimo momentu jau buvo išregistruotas iš Lietuvos PVM mokėtojų, tai šis papildomai apskaičiuotas importo PVM vis tiek įskaitomas (sumokamas) VMI, arba, jeigu po perskaičiavimo bus sumažinta importo PVM suma, tai turės būti tikslinama anksčiau VMI įskaityta šių prekių apskaičiuota importo PVM suma (žemiau nurodyta tvarka pateikiant patikslintą mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją (forma FR0600).

Ir atvirkščiai, jeigu prekių importuotojas prievolės mokėti importo PVM už į laisvą apyvartą išleidžiamas prekes atsiradimo metu nebuvo įregistruotas Lietuvoje PVM mokėtoju ir dėl to importo PVM turėjo mokėti į muitinės sąskaitą, tai nors šių prekių importo PVM perskaičiavimo momentu jau buvo įregistruotas Lietuvos PVM mokėtoju, tačiau šis papildomai apskaičiuotas importo PVM vis tiek turi būti sumokamas į muitinės sąskaitą, arba po perskaičiavimo sumažinta sumokėta importo PVM suma grąžinama Muitinės departamento nustatyta tvarka.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0685

Ši informacija skelbiama:
PVM sumokėjimas, grąžintino PVM apskaičiavimas, PVM permokos įskaitymas ir grąžinimas (90-94 str.)

Apskaičiuotas importuotų į Lietuvą prekių importo PVM, kuris įskaitomas (sumokamas) VMI, turi būti deklaruotas mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos (forma FR0600) 27 laukelyje („Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI“), 36 laukelis („Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM“) užpildomas automatiškai.

Jeigu importuotos prekės yra skirtos PVM mokėtojo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, tai aukščiau nurodytuose laukeliuose deklaruota importo PVM suma įrašoma ir į to paties mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 35 laukelį („Atskaitomas PVM“). Tokiu atveju (kai PVM mokėtojas turi teisę į pilną importo PVM atskaitą) dėl aukščiau nurodyta tvarka įskaityto VMI importo PVM, šio PVM mokėtojo mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje apskaičiuota (36 laukelyje) galutinė mokėtina į biudžetą (grąžintina iš biudžeto) PVM suma neturi pasikeisti.

Kai PVM mokėtojo importuotos prekės yra skirtos jo vykdomai PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti (kai šiai veiklai prekes importuoja mišrią veiklą vykdantis PVM mokėtojas) arba vien neekonominei veiklai vykdyti (kai šiai veiklai prekes importuoja ekonominės veiklos nevykdantis PVM mokėtojas arba ekonominę ir neekonominę veiklą vykdantis PVM mokėtojas), tai PVM deklaracijos 27 laukelyje deklaruotas importo PVM negali būti traukiamas į PVM atskaitą, todėl jis neturi būti įrašomas į 35 laukelį. Tokiu atveju dėl importo PVM įskaitymo VMI šio PVM mokėtojo mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 36 laukelyje deklaruojama galutinė mokėtina PVM suma padidės (sumažės grąžintina PVM suma) įskaitoma VMI importo PVM suma.

Kai PVM mokėtojo importuotos prekės yra skirtos tiek PVM apmokestinamai, tiek PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti (kai šiai veiklai prekes importuoja mišrią veiklą vykdantis PVM mokėtojas), tai 27 laukelyje deklaruoto importo PVM sumos dalį (pagal 28 laukelyje nurodytą PVM atskaitos procentą) šis PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą, t. y. įrašyti į 35 laukelį. Tokiu atveju, dėl importo PVM įskaitymo VMI, šio PVM mokėtojo mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 36 laukelyje deklaruojama galutinė mokėtina PVM suma padidės (sumažės grąžintina PVM suma) įskaitomos VMI importo PVM sumos dalimi, kuri lygi skirtumui tarp 27 ir 35 laukelyje deklaruotos įskaitomos VMI importo PVM sumos.

Pažymėtina, kad PVM mokėtojai deklaruotų mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos 27 laukelyje įskaitomų (sumokamų) VMI importo PVM sumų neturi įrašyti į šios deklaracijos 26 laukelį („Sumokėtas importo PVM“).

Pavyzdys

 

UAB X, įsiregistravusi Lietuvos PVM mokėtoja, vykdanti vien ekonominę PVM apmokestinamą veiklą, 2017 m. kovo mėn. įvykdė tokias ūkines operacijas:

 • importavo į Lietuvą prekių, kurios buvo išleistos į laisvą apyvartą ir už kurias importo deklaracijoje buvo apskaičiuota 31 500 Eur importo PVM;

 • pardavė Lietuvoje prekių ir suteikė paslaugų, už kurias buvo apskaičiuota 90 000 Eur pardavimo PVM;

 • įsigijo Lietuvoje prekių bei paslaugų, už kurias pirkimo PVM sudarė 15 000 Eur.

Įrašai (tik susiję su mokestine prievole) mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (forma FR0600):

 • 27 laukelis („Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI“) – 31 500 Eur;

 • 29 laukelis („Standartinio tarifo pardavimo PVM“) – 90 000 Eur;

 • 35 laukelis („Atskaitomas PVM“) – 46 500 Eur (31 500 + 15 000);

 • 36 laukelis („Mokėtinas į biudžetą arba grąžintinas iš biudžeto (-) PVM“) – 75 000 Eur (31 500 + 90 000 – 46 500).

Vadinasi pagal 2017 m. kovo mėn. mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos (forma FR0600) duomenis UAB X turi sumokėti į biudžetą (į VMI surenkamąją sąskaitą) 75 000 Eur mokėtiną į biudžetą PVM sumą. (Importo deklaracijoje apskaičiuotas importo PVM (31 500 Eur) neturi būti mokamas į muitinės sąskaitą).

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0690

Ši informacija skelbiama:
PVM sumokėjimas, grąžintino PVM apskaičiavimas, PVM permokos įskaitymas ir grąžinimas (90-94 str.)

PVM grąžinimui PVM mokėtojas privalo pateikti prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) (forma FR0781).

PVM skirtumo susidarymui pagrįsti be nurodytojo prašymo VMI gali paprašyti kitų dokumentų, iš kurių galima spręsti apie susidariusias prielaidas grąžinti PVM skirtumą. Tai galėtų būti dokumentai, patvirtinantys:

 • 0 proc. PVM tarifo taikymo pagrįstumą;

 • PVMĮ 58 str. 1 d. 2 punkte nurodytų prekių tiekimą ir paslaugų teikimą;

 • ilgalaikio turto įsigijimą, importą;

 • medžiagų, žaliavų ar paslaugų, skirtų ilgalaikio turto pasigaminimui ir / ar nebaigtai statybai, įsigijimą arba importą;

 • degalų, trąšų, sėklų, pašarų, priemonių nuo kenkėjų ir piktžolių įsigijimą arba importą;

 • importo PVM sumokėjimą.

Nepateikus prašomų dokumentų, VMI prašymo nenagrinėja, o nustato terminą dokumentams pateikti. Jei per nustatytą terminą šie dokumentai nepateikiami, prašymas grąžinamas PVM mokėtojui nenagrinėtas.

Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 str. 7 ir 12 dalies nuostatas VMI privalo PVM mokėtojui PVM skirtumą (jo likutį) grąžinti per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti PVM skirtumą gavimo dienos, o kai atliekamas mokesčio mokėtojo mokestinis patikrinimas arba su mokesčio permokos grąžinimu susiję klausimai yra sudedamoji VMI atliekamo to mokesčių mokėtojo patikrinimo dalis – ne vėliau kaip per 20 dienų po VMI sprendimo pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir / ar su juo susijusios sumos (jei pažeidimų nenustatyta, - pažymos apie tai), įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0681

Ši informacija skelbiama:
PVM sumokėjimas, grąžintino PVM apskaičiavimas, PVM permokos įskaitymas ir grąžinimas (90-94 str.)

Fizinis asmuo, kuris pagal PVMĮ nėra ir neprivalo būti PVM mokėtoju arba kuris yra įsiregistravęs PVM mokėtoju, tačiau naują transporto priemonę įsigyja asmeninėms reikmėms, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos po naujos transporto priemonės įsigijimo VMI privalo pateikti PVM sąskaitos faktūros, įforminančios naujos transporto priemonės įsigijimą iš kitos ES valstybės narės, kopiją ir laisvos formos pranešimą apie iš kitos ES valstybės narės įsigytą naują transporto priemonę, o įsigytos naujos transporto priemonės pardavimo PVM apskaičiuos VMI. Naujos transporto priemonės įsigijimo PVM fizinis asmuo turi sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kurią jam buvo įteiktas VMI pranešimas (forma FR0656).

Fizinis asmuo nurodytus duomenis gali pateikti tokiais būdais:

 • elektroniniu būdu, prisijungęs prie VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI;

 • tiesiogiai, įteikdamas AVMI;

 • paštu, išsiųsdamas AVMI.

VMI parengtą pranešimą apie iš kitos ES valstybės narės įsigytos naujos transporto priemonės PVM apskaičiavimą (forma FR0656) fiziniam asmeniui, esančiam Mano VMI vartotoju, taip pat gali pateikti elektroniniu būdu per Mano VMI.

Juridinis asmuo, kuris pagal PVMĮ nėra ir neprivalo būti PVM mokėtojas, įsigytos naujos transporto priemonės pardavimo PVM ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo transporto priemonės atgabenimo į Lietuvą turi apskaičiuoti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitoje (FR0608 forma) ir sumokėti jį į biudžetą, pateikdamas užpildytą apyskaitą.

PVM mokėtojas, kaip ir kitų įsigytų prekių, naujos transporto priemonės pardavimo PVM apskaičiuoja tiekėjo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (forma FR0600). Tą pačią sumą turi deklaruoti kaip pirkimo PVM. Jeigu nauja transporto priemonė skirta PVM apmokestinamai veiklai ir šios transporto priemonės PVM atskaitai PVM įstatyme nenustatyti apribojimai – apskaičiuotą PVM sumą (jos dalį) traukia ir į PVM atskaitą. Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje apskaičiuotą mokėtiną PVM turi sumokėti per 25 dienas po mokestinio laikotarpio pabaigos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0674

Ši informacija skelbiama:
PVM sumokėjimas, grąžintino PVM apskaičiavimas, PVM permokos įskaitymas ir grąžinimas (90-94 str.)

Nuo 2016-01-01 nebeliko prievolės mokėti avansinius PVM mokėjimus, t. y. PVM mokėtojams nereikia mokėti avansinių PVM mokėjimų, neatsižvelgiant į tai, kad jų vidutinė kalendoriniam mėnesiui tenkanti mokėtina į biudžetą PVM suma per 3 kalendorinių paeiliui einančių mėnesių laikotarpį viršijo 3 mln. Eur sumą.

Teises aktai