Reorganizavimo atvejai (41 str.)

Vienetų ir jų dalyvių turto vertės padidėjimo pajamos bei nuostoliai pripažįstami PMĮ 41 str. 2 dalyje išvardytais reorganizavimo ir perleidimo atvejais, kai turto, teisių ar pareigų perleidimas vyksta:

 • tarp Lietuvos vienetų, kurių apmokestinamasis pelnas, remiantis PMĮ 5 straipsniu, apmokestinamas taikant 15 arba 5 procentų mokesčio tarifą, arba

Registracijos numeris KM1267

Ši informacija skelbiama:
Reorganizavimo atvejai (41 str.)

Reorganizavimo būdas

PMĮ

Reorganizavimo sąlygos

Vienetai reorganizuojami prijungiant

41 str. 2 d. 1 punktas

Reorganizavimas atliekant prijungimą, kai prie jau esančio vieneto (t. y. įsigyjančiojo vieneto), kuris tęsia veiklą, prijungiamas kitas vienetas ar keli kiti vienetai (t. y. įsigyjamieji vienetai), kurie baigia savo veiklą be likvidavimo procedūros, ir kai tokio prijungimo momentu išpildomos šios dvi sąlygos:

 • įsigyjamųjų vienetų visas turtas, teisės ir pareigos perduodamos įsigyjančiajam vienetui, ir

 • įsigyjamųjų vienetų dalyviai vietoj turėtų įsigyjamojo vieneto akcijų (dalių, pajų) mainais gauna išleistų įsigyjančiojo vieneto, kuriam pereina įsigyjamojo vieneto turtas, teisės ir pareigos, akcijų (dalių, pajų).

Akcijų kainų skirtumas gali būti apmokamas pinigais – ne daugiau kaip 10 procentų akcijų nominalios vertės.

Vienetai reorganizuojami sujungiant

41 str. 2 d. 2 punktas

Reorganizavimas atliekant sujungimą, kai du ar daugiau vienetų (t. y. įsigyjamieji vienetai), kurie baigia savo veiklą, be likvidavimo procedūros sujungiami į naują vienetą (t. y. įsigyjantįjį vienetą), ir kai tokio sujungimo momentu išpildomos šios dvi sąlygos:

 • įsigyjamųjų vienetų visas turtas, teisės ir pareigos perduodamos įsigyjančiajam vienetui, ir

 • įsigyjamųjų vienetų dalyviai vietoj turėtų įsigyjamojo vieneto akcijų (dalių, pajų) mainais gauna išleistų įsigyjančiojo vieneto, kuriam pereina įsigyjamojo vieneto turtas, teisės ir pareigos, akcijų (dalių, pajų).

Akcijų kainų skirtumas gali būti apmokamas pinigais – ne daugiau kaip 10 procentų akcijų nominalios vertės.

Vienetai reorganizuojami vienetą prijungiant prie kito vieneto, valdančio 100 proc. jo įstatinio kapitalo

41 str. 2 d. 3 punktas

Reorganizavimas atliekant prijungimą, kai prie jau esančio vieneto (t. y. įsigyjančiojo vieneto), kuris tęsia veiklą, be likvidavimo procedūros prijungiamas kitas vienetas (t. y. įsigyjamasis vienetas), kuris baigia savo veiklą, ir kai išpildomos šios dvi sąlygos:

 • įsigyjamas visas vieneto turtas, teisės ir pareigos, ir

 • vienetas, kuris taip įsigyja turtą, teises ir pareigas, valdo 100 proc. įsigyjamojo vieneto įstatinio kapitalo arba 100 proc. akcijų, atspindinčių jo kapitalą, t. y. jis yra įsigyjamojo vieneto patronuojantis vienetas.

Akcijų kainų skirtumo apmokėjimas nenumatytas.

Vienetai reorganizuojami išdalijant arba padalijant

41 str. 2 d. 4 punktas

Vienetai reorganizuojami išdalijant arba padalijant, kai vienetas (t. y. įsigyjamasis vienetas), kuris baigia savo veiklą, be likvidavimo procedūros išdalija savo turtą, teises ir pareigas į dvi ar daugiau dalių ir tuo pačiu momentu perduoda jas dviem ar daugiau jau esančių vienetų (t. y. įsigyjantiesiems vienetams) ir kai tokio padalijimo momentu išpildomos šios dvi sąlygos:

 • įsigyjamojo vieneto visas turtas, teisės ir pareigos perduodamos įsigyjantiesiems vienetams, ir

 • įsigyjamojo vieneto dalyviai vietoj turėtų įsigyjamojo vieneto akcijų (dalių, pajų) proporcingai mainais gauna naujai išleistų įsigyjančiųjų vienetų akcijų (dalių, pajų).

Akcijų kainų skirtumas gali būti apmokamas pinigais – ne daugiau kaip 10 procentų akcijų nominalios vertės.

Vienetai reorganizuojami perleidžiant vieną ar kelias savo veiklos dalis vienam ar keliems naujai kuriamiems ar jau esantiems vienetams

41 str. 2 d. 5 punktas

Vienetas, kuris toliau tęsia veiklą (t. y. perleidžiantysis vienetas), perleidžia savo veiklos dalį (ar dalis) kaip turto, teisių ir pareigų visumą, kuri organizaciniu požiūriu sudaro autonomišką ekonominį vienetą, vykdantį veiklą ir galintį atlikti savo funkcijas savo nuožiūra, kitam jau esančiam ar naujai kuriamam vienetui (t. y. įsigyjančiajam vienetui) ir tokio perleidimo metu išpildomos šios dvi sąlygos:

 • perleidžiantysis vienetas mažina savo įstatinį kapitalą suma, atitinkančia įsigyjančiajam vienetui perleistą vieneto veiklos dalį, ir

 • perleidžiančiojo vieneto dalyviai vietoj turėtų šio vieneto akcijų (dalių, pajų) proporcingai mainais gauna įsigyjančiojo vieneto išleistų akcijų (dalių, pajų).

Akcijų kainų skirtumas gali būti apmokamas pinigais – ne daugiau kaip 10 procentų akcijų nominalios vertės.

Vienetas, toliau tęsiantis veiklą, perleidžia veiklą kaip kompleksą arba vieną ar daugiau veiklos dalių kitam vienetui mainais už įsigyjančiojo vieneto akcijas

41 str. 2 d. 6 punktas

Perleidimo atvejis, kai vienetas, kuris toliau tęsia veiklą (t. y. perleidžiantysis vienetas), perleidžia veiklą kaip kompleksą, arba vieną ar daugiau veiklos dalių, t. y. perleidžia visus, vieną ar keletą savo veiklos padalinių, kitam jau esančiam vienetui (t. y. įsigyjančiajam vienetui) ir tokio perleidimo metu išpildomos šios dvi sąlygos:

 • perleidžiančiajam vienetui išduodamos įsigyjančiojo vieneto išleistos akcijos (dalys, pajai), atitinkančios perleistą vieneto veiklą kaip kompleksą arba vieną ar daugiau veiklos dalių, ir

 • susidaręs kainų skirtumas nėra apmokamas pinigais.

Vienetas, siekdamas visiškai kontroliuoti kitą vienetą perleidžia išleidžiamas savo akcijas (dalis, pajus) mainais įsigyjamojo vieneto dalyviams už jų turimas įsigyjamojo vieneto akcijas

41 str. 2 d. 7 punktas

Mainų atvejis, kai įsigyjantysis vienetas perleidžia savo naujai išleistas akcijas (dalis, pajus) mainais į kito įsigyjamojo vieneto akcijas, ir išpildomos tokios dvi sąlygos:

 • savo akcijas (dalis, pajus) perleidžiantis įsigyjantysis vienetas įgyja visišką teisę kontroliuoti įsigyjamąjį vienetą, t. y. įsigyja daugiau kaip 1/2 to vieneto akcijų suteikiamų balsų arba turėdamas daugumą balsų (t. y. daugiau kaip 1/2 to vieneto akcijų suteikiamų balsų) įsigyja daugiau to vieneto akcijų, ir

 • įsigyjamojo vieneto dalyviams vietoj išmainytų įsigyjamojo vieneto akcijų išduodamos naujai išleidžiamos įsigyjančiojo vieneto akcijos (dalys, pajai).

Akcijų kainų skirtumas gali būti apmokamas pinigais – ne daugiau kaip 10 procentų akcijų nominalios vertės.

Vienetas atskiria dalį, kuriai proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų pagrindu sukuriamas vienas ar keli nauji vienetai

41 str. 2 d. 8 punktas

Vieneto dalies perleidimo atvejis, kai iš toliau veiklą tęsiančio vieneto (t. y. perleidžiančiojo vieneto) atskiriama jo dalis ir jai proporcingai priskirtų turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu sukuriamas vienas ar keli nauji vienetai (t. y. įsigyjantieji vienetai) ir tokio perleidimo metu išpildomos šios sąlygos:

 • perleidžiantysis vienetas mažina savo įstatinį kapitalą suma, atitinkančia įsigyjančiajam vienetui perleistą dalį, ir

 • atsiskiriantys perleidžiančiojo vieneto dalyviai vietoj turėtų šio vieneto akcijų (dalių, pajų) mainais gauna įsigyjančiojo vieneto išleistų akcijų (dalių, pajų), ir

 • susidaręs kainų skirtumas nėra apmokamas pinigais.

Vienetas (Europos bendrovė ar Europos kooperatinė bendrovė) perkelia registruotą buveinę į kitą Europos Sąjungos valstybę narę

41 str. 2 d. 9 punktas

Lietuvos vieneto (Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės) registruotos buveinės perkėlimas į kitą ES valstybę narę, kai:

 • tokia bendrovė nėra likviduojama, ir

 • nėra sukuriama naujas vienetas.

 

1 pavyzdys

UAB X, kurios dalyviai yra A, B, C, perleidžia savo veiklos dalį (gamybos padalinį), su jai priklausančiu turtu, teisėmis ir pareigomis, kurios pagrindu sukuriama nauja įmonė.

Tuo pačiu UAB X sumažina įstatinį kapitalą, anuliuodama dalį akcijų, t. y. dalyviui C priklausiusių akcijų.

Atskirta UAB X veiklos dalis perduodama naujai steigiamai įmonei Y, kurios visos akcijos priklauso įmonės Y dalyviui C, t. y. buvusiam UAB X dalyviui.

Taigi, perleidimo metu UAB X dalyvių mainais gautos įmonės Y akcijos nebuvo paskirstytos visiems jo dalyviams, t. y. A, B ir C, proporcingai jų turėtų akcijų skaičiui. Vadinasi, tai nėra atvejis, numatytas PMĮ 41 str. 2 d. 5 punkte.

2 pavyzdys

2017 metais UAB „A“ akcininkai nutarė atskirti bendrovės dalį (50 proc.) ir šiai daliai priskirto turto ir įsipareigojimų bei nuosavo kapitalo pagrindu sukurti naują bendrovę – UAB „B“.

Po atskyrimo UAB „A“ tapo UAB „B“ akcijų savininke (įgijo 100 proc. UAB „B“ akcijų). Toks bendrovės dalies atskyrimas neatitinka PMĮ 41 str. 2 d. 8 punkto reikalavimų, nes perdavę dalį bendrovės turto ir įsipareigojimų naujai sukurtai įmonei, UAB „A“ dalyviai mainais negavo naujos įmonės akcijų.

Tokio bendrovės dalies atskyrimo atveju gali būti taikomos PMĮ 41 str. 2 d. 6 punkto nuostatos (veiklos kaip komplekso ar veiklos dalies perleidimas mainais už tą veiklą įsigyjančio vieneto akcijas), jei tenkinamos šio punkto sąlygos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1227

Ši informacija skelbiama:
Reorganizavimo atvejai (41 str.)

PMĮ 41 straipsnio nuostatos taikomos tokiems Lietuvos vienetams, kurie yra pelno mokesčio mokėtojai ir kurių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 15 arba 5 proc. mokesčio tarifą.

Šie mokesčio tarifai turi būti taikomi reorganizavime ar perleidime dalyvaujančiam Lietuvos vienetui, apmokestinant jo visą per tą mokestinį laikotarpį, kurį toks reorganizavimas ar perleidimas įvyko, gautą apmokestinamąjį pelną.

Nuostata taikoma ir tuo atveju, jeigu atitinkamu mokestiniu laikotarpiu Lietuvos vienetas patyrė mokestinį nuostolį ir dėl to pelno mokesčio nemoka, tačiau jeigu mokėtų, tai, apmokestindamas savo pelną, taikytų 15 arba 5 proc. mokesčio tarifą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1221

Ši informacija skelbiama:
Reorganizavimo atvejai (41 str.)

PMĮ 41 straipsnio nuostatos taikomos:

Lietuvos vienetams

Užsienio vienetams

Lietuvos vienetams:

 • kurie yra pelno mokesčio mokėtojai, ir

 • kurių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 15 arba 5 proc. mokesčio tarifą.

Šie mokesčio tarifai turi būti taikomi apmokestinant reorganizuojamų, reorganizavime ar perleidime dalyvaujančių Lietuvos vienetų, visą per tą mokestinį laikotarpį, kurį toks reorganizavimas ar perleidimas įvyko, gautą apmokestinamąjį pelną.

Nuostata taikoma ir tuo atveju, jeigu atitinkamu mokestiniu laikotarpiu Lietuvos vienetas patyrė mokestinį nuostolį ir dėl to pelno mokesčio nemoka, tačiau jeigu mokėtų, tai, apmokestindamas savo pelną, taikytų 15 arba 5 proc. mokesčio tarifą.

Užsienio vienetams, kurie:

 • yra ES valstybių narių rezidentai mokesčių tikslais ir

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1219

Ši informacija skelbiama:
Reorganizavimo atvejai (41 str.)

Jei PMĮ 41 str. 2 dalyje nustatytų reorganizavimo ar perleidimo atvejų dalyviai yra ES valstybių narių vienetai, tai PMĮ IX skyriaus nuostatos, kuomet reorganizavimo ar perleidimo sandoriai nesukelia pelno mokesčio pasekmių juose dalyvaujantiems vienetams ir jų dalyviams, taikomos tik tuo atveju, jei po reorganizavimo ar perleidimo ta ES valstybės narės įmonė gauto turto, teisių ir pareigų pagrindu toliau vykdo veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Tais atvejais, kai Europos bendrovė ar Europos kooperatinė bendrovė (kuri nėra likviduojama ir nesukuriamas naujas vienetas) perkelia Lietuvoje registruotą buveinę į kitą ES valstybę narę, tai PMĮ IX skyriaus nuostatos, kuomet reorganizavimo ar perleidimo sandoriai nesukelia pelno mokesčio pasekmių juose dalyvaujantiems vienetams ir jų dalyviams, taikomos tik tuo atveju, jei po registruotos buveinės perkėlimo tokia bendrovė buvusių Lietuvos vienetui (t. y. Lietuvoje registruotai Europos bendrovei ar Europos kooperatinei bendrovei) priskiriamų turto, teisių ir pareigų pagrindu toliau vykdo veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1228

Ši informacija skelbiama:
Reorganizavimo atvejai (41 str.)

Vykdant reorganizavimą ar perleidimą PMĮ 41 str. 2 dalyje išvardintais atvejais, užsienio vienetui yra nustatytas reikalavimas, kad jis turi būti Direktyvos 90/434/EB 3 straipsnio c punkte nustatytų mokesčių mokėtojas.

Valstybė

Mokesčio pavadinimas

Airija

corporation tax

Austrijos Respublika

Körperschaftsteuer

Belgijos Karalystė

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting

Bulgarija

корпоративен данък

Čekijos Respublika

daň z přijmů právnických osobin

Danijos Karalystė

selskabsskat

Estijos Respublika

tulumaks

Graikijos Respublika

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ispanijos Karalystė

impuesto sobre sociedades

Italijos Respublika

imposta sul reddito delle società

Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

corporation tax

Kipro Respublika

Φóρoς Eισoδήματoς

Kroatija

porez na dobit

Latvijos Respublika

uzņēmumu ienākuma nodoklis

Lenkijos Respublika

Podatek dochodowy od osób prawnych

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

impôt sur le revenu des collectivités

Maltos Respublika

Taxxa fuq l-income

Nyderlandų Karalystė

vennootschapsbelasting

Portugalijos Respublika

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

Prancūzijos Respublika

impôt sur les sociétés

Rumunija

impozit pe profit

Slovakijos Respublika

Daň z príjmov právnických osôb

Slovėnijos Respublika

davek od dobička pravnih oseb

Suomijos Respublika

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

Švedijos Karalystė

statlig inkomstskatt

Vengrijos Respublika

Társasági adó

Vokietijos Federacinė Respublika

Körperschaftsteuer

Teises aktai

Registracijos numeris KM1266

Ši informacija skelbiama:
Reorganizavimo atvejai (41 str.)

Vykdant reorganizavimą ar perleidimą PMĮ 41 str. 2 dalyje išvardintais atvejais, užsienio vienetui yra nustatytas reikalavimas, kad jis turi būti ES valstybės narės vienetas, kurio forma minima Direktyvos 90/434/EB priede.

Vienetų steigimo valstybė

Vienetų formos

ES

Įmonės, įsteigtos pagal 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto ir 2001 m. spalio 8 d. Tarybos direktyvą 2001/86/EB, papildančią Europos bendrovės statutą dėl darbuotojų dalyvavimo

ES

Kooperatinės bendrovės, įsteigtos pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos direktyvą 2003/72/EB, papildančią Europos kooperatinės bendrovės statutą dėl darbuotojų dalyvavimo

Airija

Įmonės, įsteigtos arba veikiančios pagal Airijos įstatymus, įstaigos, įregistruotos pagal „Industrial and Provident Societies Act“, arba „building societies“, įregistruotos pagal „Building Societies Acts“ bei patikos bankai, kaip apibrėžta 1989 m. „Trustee Savings Banks Act“

Austrijos Respublika

Įmonės, pagal Austrijos teisę žinomos kaip: „Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Erwerbs-und Wirtschaftsgenossenschaften“

Belgijos Karalystė

Įmonės, pagal Belgijos teisę žinomos kaip „société anonyme“/„naamloze vennootschap“, „société en commandite par actions“/„commanditaire vennootschap op aandelen“, „société privée à responsabilité limitée“/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité limitée“/„coöperatieve vennootschap metbeperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité illimitée“/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“/„vennootschap onder firma“, „société en commandite simple“/„gewone commanditaire vennootschap“, valstybės įmonės, kurios pasirinko vieną iš pirmiau nurodytų teisinių formų, bei kitos įmonės, įsteigtos pagal Belgijos teisę, kurios apmokestinamos Belgijos įmonių pelno mokesčiu

Bulgarija

Bendrovės, pagal Bulgarijos įstatymus žinomos kaip: „събирателното дружество“, „командитното дружество“, „дружеството с ограничена отговорност“, „акционерното дружество“, „командитното дружество с акции“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“, „държавни предприятия“, įsteigtos pagal Bulgarijos įstatymus ir vykdančios komercinę veiklą

Čekijos Respublika

Įmonės, pagal Čekijos teisę žinomos kaip: „akciová společnost“, „společnost s ručením omezeným“

Danijos Karalystė

Įmonės, pagal Danijos teisę žinomos kaip „aktieselskab“ ir „anpartsselskab“. Kitos įmonės, apmokestinamos pagal Įmonių pelno mokesčio įstatymą tiek, kiek jų apmokestinamosios pajamos yra apskaičiuojamos ir apmokestinamos pagal bendrąsias mokesčių teisės aktų normas, taikomas „aktieselskaber“

Estijos Respublika

Įmonės, pagal Estijos teisę žinomos kaip: „täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“

Graikijos Respublika

Įmonės, pagal Graikijos teisę žinomos kaip „αvώvυμη εταιρεία“, „εταιρεία περιoρισμέvης ευθύvης (Ε.Π.Ε.)“

Ispanijos Karalystė

Įmonės, pagal Ispanijos teisę žinomos kaip „sociedad anónima“, „sociedad comanditaria por acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“, ir viešosios teisės subjektai, kurie veikia pagal privatinę teisę

Italijos Respublika

Įmonės, pagal Italijos teisę žinomos kaip: „società per azioni“, „società in accomandita per azioni“, „società a responsabilità limitata“, „società cooperative“, „società di mutua assicurazione“, ir valstybės bei privačios įmonės, kurių veikla yra visiškai arba iš esmės komercinio pobūdžio

Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Įmonės, įsteigtos pagal Jungtinės Karalystės teisę

Kipro Respublika

Pagal Kipro teisę: „εταιρείες“, kaip apibrėžta pajamų mokesčio įstatymuose

Latvijos Respublika

Įmonės, pagal Latvijos teisę žinomos kaip: „akciju sabiedrība“, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“

Lenkijos Respublika

Įmonės, pagal Lenkijos teisę žinomos kaip: „spółka akcyjna“, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Įmonės, pagal Liuksemburgo teisę žinomos kaip: „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société coopérative“, „société coopérative organisée comme une société anonyme“, „association d'assurances mutuelles“, „association d'épargne-pension“, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public“, ir kitos įmonės, įsteigtos pagal Liuksemburgo teisę, kurios apmokestinamos Liuksemburgo įmonių pelno mokesčiu

Maltos Respublika

Įmonės, pagal Maltos teisę žinomos kaip: „Kumpaniji ta" Responsabilita „Limitata“, „Soċjetajiet en commandite li l- kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet“

Nyderlandų Karalystė

Įmonės, pagal Nyderlandų Karalystės teisę žinomos kaip: „naamloze vennnootschap“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „Open commanditaire vennootschap“, „Coöperatie", „onderlinge waarborgmaatschappij“, „Fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve grondslag“, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt“, ir kitos įmonės, įsteigtos pagal Nyderlandų Karalystės teisę, kurios apmokestinamos Nyderlandų Karalystės įmonių pelno mokesčiu

Portugalijos Respublika

Komercinės įmonės arba komercinės formos įmonės pagal civilinę teisę, taip pat kiti juridiniai asmenys, užsiimantys komercine arba pramonine veikla, įsteigti pagal Portugalijos teisę

Prancūzijos Respublika

Įmonės, pagal Prancūzijos teisę žinomos kaip: „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „sociétés par actions simplifiées“, „sociétés d'assurances mutuelles“, „caisses d'épargne et de prévoyance“, „sociétés civiles“, kurios automatiškai apmokestinamos įmonių pelno mokesčiu, „coopératives“, „unions de coopératives“, pramoninio bei komercinio pobūdžio valstybės įstaigos ir įmonės bei kitos įmonės, įsteigtos pagal Prancūzijos teisę, kurios apmokestinamos Prancūzijos įmonių pelno mokesčiu

Kroatija

Bendrovės, pagal Kroatijos teisę žinomos kaip „dioničko društvo“, „društvo sograničenom odgovornošću“ ir kitos pagal Kroatijos įstatymus įsteigtos bendrovės, kurios apmokestinamos Kroatijos bendrovių pelno mokesčiu

Rumunija

Bendrovės, pagal Rumunijos įstatymus žinomos kaip: „societăţi pe acţiuni“, „societăţi în comandită pe acţiuni“, „societăţi cu răspundere limitată“

Slovakijos Respublika

Įmonės, pagal Slovakijos teisę žinomos kaip: „akciová spoločnosť“, „spoločnosť s ručením obmedzeným“, „komanditná spoločnosť“

Slovėnijos Respublika

Įmonės, pagal Slovėnijos teisę žinomos kaip: „delniška družba“, „komanditna družba“, „družba z omejeno odgovornostjo“

Suomijos Respublika

Įmonės, pagal Suomijos teisę žinomos kaip: „osakeyhtiö“/„aktiebolag“, „osuuskunta“/„andelslag“, „säästöpankki“/„sparbank“ ir „vakuutusyhtiö“/„försäkringsbolag“

Švedijos Karalystė

Įmonės, pagal Švedijos teisę žinomos kaip: „aktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“, „ömsesidiga försäkringsbolag“

Vengrijos Respublika

Įmonės, pagal Vengrijos teisę žinomos kaip: „közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „közhasznú társaság“, „szövetkezet“

Vokietijos Federacinė Respublika

Įmonės, pagal Vokietijos teisę žinomos kaip „Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs und Wirtschaftsgenossenschaft“, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts“, ir kitos įmonės, įsteigtos pagal Vokietijos teisę, kurios apmokestinamos Vokietijos įmonių pelno mokesčiu

Teises aktai

Registracijos numeris KM1269

Ši informacija skelbiama:
Reorganizavimo atvejai (41 str.)

Sąvoka „likvidavimo procedūra“ reiškia veiksmus, kuriais nustatomas vieneto turtas bei įsipareigojimai, tas turtas atitinkamai paskirstomas, ir šitaip nutraukiama vieneto veikla.

Vienetus reorganizuojant likvidavimo procedūra neatliekama, nes reorganizuojamų vienetų veikla nesibaigia – jų turtas, teisės ir pareigos pereina kitiems vienetams.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1233

Ši informacija skelbiama:
Reorganizavimo atvejai (41 str.)

Pagal PMĮ 41 str. 1 d. 3 punkto nuostatą, kai Lietuvoje registruota Europos bendrovė ar Europos kooperatinė bendrovė perkelia savo registruotą buveinę į kitą ES valstybę narę, tai dėl tokio perkėlimo susidariusios šio Lietuvos vieneto turto vertės padidėjimo pajamos neapmokestinamos, o nuostoliai priskiriami neleidžiamiems atskaitymams.

Lietuvoje juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra Europos bendrovė, buveinės perkėlimą, steigimą, valdymą ir pertvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Europos bendrovių įstatymas, įgyvendinantis minėtą 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto (toliau-Reglamentas).

Europos bendrovėms, kurių buveinė yra Lietuvoje, taikomos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo normos, kiek tai leidžia Reglamentas ir kiek kitaip nenumatyta Reglamente ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Europos bendroves.

Juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra Europos kooperatinė bendrovė, steigimą, valdymą, pertvarkymą ir buveinės perkėlimą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos Europos kooperatinių bendrovių įstatymas.

Pagal PMĮ 41 str. 1 d. 3 punkto nuostatą, kai Lietuvoje registruota Europos bendrovė ar Europos kooperatinė bendrovė perkelia savo registruotą buveinę į kitą ES valstybę narę, tai dėl tokio perkėlimo susidariusios šio Lietuvos vieneto turto vertės padidėjimo pajamos neapmokestinamos, o nuostoliai priskiriami neleidžiamiems atskaitymams.

Lietuvoje juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra Europos bendrovė, buveinės perkėlimą, steigimą, valdymą ir pertvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Europos bendrovių įstatymas, įgyvendinantis minėtą 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto.

Europos bendrovėms, kurių buveinė yra Lietuvoje, taikomos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo normos, kiek tai leidžia Reglamentas ir kiek kitaip nenumatyta Reglamente ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Europos bendroves.

Juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra Europos kooperatinė bendrovė, steigimą, valdymą, pertvarkymą ir buveinės perkėlimą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos Europos kooperatinių bendrovių įstatymas.

Teises aktai