Sandorių vertės koregavimas

Mokesčių mokėtojai, sudarydami kontroliuojamuosius sandorius, turi vadovautis ištiestosios rankos principu ir pajamomis iš bet kokio sandorio ar ūkinės operacijos turi pripažinti sumą, atitinkančią šio sandorio ar ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą, o leidžiamais atskaitymais ar ribojamųjų dydžių leidžiamais atskaitymais (išlaidomis) turi pripažinti sąnaudas iš bet kokio sandorio ar ūkinės operacijos, atitinkančias tokio sandorio ar ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą.

Jei asocijuotų asmenų tarpusavio sandoriuose sudaromos arba nustatomos kitokios sąlygos, negu būtų sudaromos ar nustatomos neasocijuotų asmenų tarpusavio sandoriu, tada bet koks pelnas (pajamos), kuris, jei tokių sąlygų nebūtų, būtų priskiriamas vienam iš tų asmenų, bet dėl tokių sąlygų jam nepriskiriamas, gali būti įtraukiamas į to asmens pajamas ir atitinkamai apmokestinamas.

Registracijos numeris KM3130

Ši informacija skelbiama:
Sandorių vertės koregavimas

Kadangi valstybė (ar savivaldybė) nėra įtraukta į apmokestinimo pelno mokesčiu sistemą, todėl tais atvejais, kai valstybė (ar savivaldybė) valdo 75 proc. ir daugiau vienetų kapitalo dalių, tai tokie vienetai nėra susiję PMĮ nuostatų prasme.

Tačiau tais atvejais, kai valstybė (ar savivaldybė) valdo mažiau kaip 75 proc. vienetų kapitalo dalių, gali susidaryti situacija, kad šie vienetai bus laikomi susijusiais PMĮ prasme, jei vieneto kitame vienete valdoma kapitalo dalis viršys 25 proc., kadangi tokie vienetai atitiks PMĮ 2 straipsnio 33 punkto 8 papunktyje įtvirtintus susijusių asmenų apibrėžimus.

Valstybės valdymas gali būti įgyvendinamas tiek tiesiogiai (per valstybines institucijas), tiek netiesiogiai (pavyzdžiui, per kontroliuojamas įmones), kadangi toks kapitalo valdymo būdas aiškiai įvardijamas PMĮ 2 straipsnio 33 punkto 8 ir 9 papunkčiuose.

 

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1069

Ši informacija skelbiama:
Sandorių vertės koregavimas

Aspektas

Komentarai

Kas yra „ištiestosios rankos principas“?

Tai principas, pagal kurį kontroliuojamųjų sandorių kainos, įvertinus visas reikšmingą poveikį kainai turinčias sandorio sąlygas, neturi skirtis nuo tikrosios rinkos kainos, o iš kontroliuojamųjų sandorių uždirbtas pelnas arba gautos pajamos neturi skirtis nuo iš tikrąja rinkos kaina atlikto sandorio galimo uždirbti pelno arba galimų gauti pajamų.

Ištiestosios rankos principas grindžiamas kontroliuojamojo sandorio sąlygų palyginimu su palyginamuoju sandoriu ar sandoriais.

Ir mokesčių mokėtojas, ir mokesčių administratorius, apskaičiuodamas sandorio ar ūkinės operacijos kainą, privalo laikytis ištiestosios rankos principo.

Kontroliuojamųjų sandorių kainos nustatymas apskaičiuojant pajamas ir sąnaudas

Asocijuotų asmenų sandorių tikrąją rinkos kainą apskaičiuoja:

 

 • mokesčių mokėtojas, nustatydamas sandorio ar ūkinės operacijos kainą;

 • mokesčių mokėtojas, nustatydamas, ar sandorio ar ūkinės operacijos su asocijuotu asmeniu kaina atitinką tikrąją rinkos kainą;

 • mokesčių administratorius, nustatydamas, ar mokesčių mokėtojo sandorio ar ūkinės operacijos kaina atitinka tikrąją rinkos kainą.

Vienetai, apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną, pajamomis arba sąnaudomis (leidžiamais atskaitymais ir ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais) iš bet kokio sandorio arba bet kokios ūkinės operacijos turi pripažinti sumą, atitinkančią tokio sandorio arba tokios ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą.

Kaip ištiestosios rankos principą taiko mokesčių mokėtojas?

Norėdamas nustatyti ištiestosios rankos principą atitinkančią kontroliuojamojo sandorio kainą, mokesčių mokėtojas:

 1. įvertina šį kontroliuojamąjį sandorį;

 1. remdamasis informacija, gauta atlikus šį vertinimą, parenka tarp neasocijuotų asmenų sudarytus sandorius ar ūkines operacijas (nekontroliuojamuosius sandorius), kurie galėtų būti naudojami palyginimui su kontroliuojamaisiais sandoriais, nustatant ištiestosios rankos principą atitinkančią kainą;

 1. šiuos parinktus nekontroliuojamuosius sandorius įvertina vadovaudamasis ta pačia tvarka, kaip ir kontroliuojamąjį sandorį, kuriam mokesčių mokėtojas nori nustatyti ištiestosios rankos principą atitinkančią kainą;

 1. remdamasis informacija, gauta įvertinus kontroliuojamąjį sandorį ir nekontroliuojamuosius sandorius ir laikydamasis nustatytų reikalavimų, savo kontroliuojamajam sandoriui parenka ir pritaiko tinkamiausią kainodaros metodą. Pritaikius tinkamiausią kainodaros metodą, nustatoma ištiestosios rankos principą atitinkanti kaina.

Kokie kainodaros metodai gali būti taikomi?

Nustatant ištiestosios rankos principą atitinkančią kainą ir koreguojant ištiestosios rankos principo neatitinkančią kainą arba pelną, turi būti taikomas vienas iš šių kainodaros metodų (nustatant kontroliuojamųjų sandorių kainas arba pelną, galima derinti ir modifikuoti žemiau išvardytus metodus, jeigu tai leidžia pasiekti ištiestosios rankos principą atitinkantį rezultatą):

 1. palyginamosios nepriklausomos kainos;

 2. perpardavimo kainos;

 3. „sąnaudos plius“ (rengiant kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentus už 2018 m. ir ankstesnius mokestinius laikotarpius - „kaštai plius“);

 4. pelno padalijimo;

 5. sandorio grynosios maržos.

Mokesčių mokėtojas turi parinkti tinkamiausią kainodaros metodą, atsižvelgdamas į sandorio ypatybes, turimų duomenų patikimumą, prielaidų ir prognozių pagrįstumą, sandorio, kuriam parenkamas kainodaros metodas, ir palyginimui atlikti naudojamų sandorių panašumo laipsnį.

Nuostatos, taikomos rengiant kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentus už 2018 m. ir ankstesnius mokestinius laikotarpius:

Kai leidžia aplinkybės, turi būti naudojamas palyginamosios nepriklausomos kainos metodas.

Jeigu palyginamosios nepriklausomos kainos metodui naudoti neužtenka duomenų arba šie duomenys yra nepakankamai patikimi, turi būti pasirinktas perpardavimo kainos metodas arba „kaštai plius“ metodas.

Tik tuo atveju, jeigu šiems metodams naudoti neužtenka duomenų arba šie duomenys yra nepakankamai patikimi, gali būti taikomas pelno padalijimo metodas arba sandorio grynosios maržos metodas.

Nuostatos, taikomos rengiant kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentus už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius:

Panaikinta kainodaros metodų hierarchija – liko vienintelis reikalavimas parinkti tinkamiausią kainodaros metodą konkrečiai situacijai.

Esant vienodai patikimoms galimybėms taikyti tradicinius (palyginamosios nepriklausomos kainos, perpardavimo kainos, „sąnaudos plius“) ir pelno (pelno padalijimo, sandorio grynosios maržos) metodus, pirmenybė teikiama tradiciniams metodams.

Esant vienodoms galimybėms taikyti palyginamosios nepriklausomos kainos metodą ir kurį nors kitą metodą, pirmenybė teikiama palyginamosios nepriklausomos kainos metodui.

Kaip ištiestosios rankos principą taiko mokesčių administratorius?

Mokesčių administratorius, apskaičiuodamas ištiestosios rankos principą atitinkančią kainą, vadovaujasi tik ta informacija, kuri kontroliuojamojo sandorio atlikimo metu prieinama ir mokesčių mokėtojui.

Tačiau mokesčių administratorius gali vadovautis ir mokesčių mokėtojui neprieinama informacija, jeigu mokesčių mokėtojas mokesčių administratoriui pateikia tikrovės neatitinkančią informaciją (taikoma už 2018 m. ir ankstesnius mokestinius laikotarpius).

Už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius:

Mokesčių administratorius, tikrindamas kontroliuojamųjų sandorių kainos atitiktį ištiestosios rankos principui, turi naudoti mokesčio mokėtojo pateiktą ir kitą mokesčių mokėtojui prieinamą informaciją.

Atsisakyta nuostatos, leidusios tam tikrose situacijose mokesčių administratoriui naudoti mokesčių mokėtojui neprieinamą informaciją (angl. secret comparable).

Mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti iš mokesčių mokėtojo paaiškinti pritaikyto metodo parinkimo priežastis. Mokesčių administratorius gali pritaikyti kitą, nei mokesčių mokėtojo parinktas, kainodaros metodą, jeigu įrodo, kad mokesčių mokėtojo parinktas metodas nesudaro galimybių patikimai nustatyti ištiestosios rankos principą atitinkančios kontroliuojamojo sandorio kainos pagal nustatytą tvarką.

Siekiant ištiestosios rankos principą atitinkančio rezultato, esant būtinybei, gali būti taikomi visuotinai pripažinti kiti finansinės vertės nustatymo metodai, pasirenkant su ištiestosios rankos principu suderinamas prielaidas ir rodiklius.

T. y. įtvirtinta galimybė tiek mokesčių mokėtojui, tiek ir mokesčių administratoriui naudoti kitus finansinės vertės nustatymo metodus. Tai bus galima daryti tik esant tam tikroms nustatytoms sąlygoms, laikantis įtvirtintų reikalavimų ir tinkamai tai pagrindžiant.

Kaip apmokestinamas pelnas, jeigu sandoriai tarp asocijuotų asmenų sudaromi ne rinkos kainomis?

Jei asocijuotų asmenų tarpusavio sandoriuose arba ūkinėse operacijose sudaromos arba nustatomos kitokios sąlygos, negu būtų sudaromos ar nustatomos neasocijuotų asmenų tarpusavio sandoriu arba ūkine operacija, tada bet koks pelnas (pajamos), kuris, jei tokių sąlygų nebūtų, būtų priskiriamas vienam iš tų asmenų, bet dėl tokių sąlygų jam nepriskiriamas, gali būti įtraukiamas į to asmens pajamas ir atitinkamai apmokestinamas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1076

Ši informacija skelbiama:
Sandorių vertės koregavimas

Nuostatos, taikomos rengiant kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentus už 2018 m. ir ankstesnius mokestinius laikotarpius

Sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros dokumentavimo tvarka yra privaloma šiems mokesčių mokėtojams:

 1. Lietuvos vienetams, kurių finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir kurių pardavimo pajamos mokestiniu laikotarpiu, einančiu prieš mokestinį laikotarpį, kuriuo atliekamas kontroliuojamasis sandoris, viršijo 2 896 200 Eur;
 1. finansų įmonėms ir kredito įstaigoms, kurių veiklą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas;
 1. draudimo įmonėms, kurių veiklą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas;
 1. užsienio vienetams, vykdantiems veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę, jeigu šių vienetų nuolatinei buveinei Lietuvoje priskiriamos pajamos mokestiniu laikotarpiu, ėjusiu prieš mokestinį laikotarpį, kuriuo atliekamas sandoris, viršijo 2 896 200 Eur.

Sandorių kainodaros dokumentavimo tvarka yra numatyta LR finansų ministro 2004-04-09 įsakymu Nr. 1K-123 patvirtintose taisyklėse.

Kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentai turi būti pateikti mokesčių administratoriui per 30 dienų po pareikalavimo.

Mokesčių mokėtojas, turintis ne lietuvių kalba sudarytą kontroliuojamųjų sandorių kainodaros medžiagą, pateikia ją originalo kalba. Mokesčių  administratorius, gavęs ne lietuvių kalba sudarytus dokumentus, gali pareikalauti, kad šie dokumentai būtų išversti į lietuvių kalbą, nustatydamas vertimo pateikimo terminą.

Sandorių kainodaros dokumentavimo tvarka yra numatyta LR finansų ministro 2004-04-09 įsakymu Nr. 1K-123 patvirtintose taisyklėse.

2018-12-31 įsakymu Nr. 1K-470 pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklės (patvirtintos įsakymu Nr. 1K-123).

Įsakymo Nr. 1K-470 nuostatos taikomos rengiant kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentus už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius

Įteisinta dvinarė kontroliuojamųjų sandorių kainodaros dokumentacija: pagrindinė byla ir šalies byla.

Kainodaros dokumentų pagrindinę bylą turi rengti Lietuvos vienetai ir užsienio vienetai, vykdantys veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę, kurių pajamos (nuolatinei buveinei Lietuvoje priskiriamos pajamos) mokestiniu laikotarpiu, einančiu prieš mokestinį laikotarpį, kuriuo atliekami kontroliuojamieji sandoriai, viršijo 15 milijonų eurų, jeigu jie priklauso tarptautinei vienetų grupei.

Kainodaros dokumentų šalies bylą turi rengti šie vienetai:

 1. Lietuvos vienetai, kurių pajamos mokestiniu laikotarpiu, einančiu prieš mokestinį laikotarpį, kuriuo atliekamas kontroliuojamasis sandoris, viršijo 3 milijonus eurų;
 1. finansų įmonės ir kredito įstaigos, kurių veiklą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas;
 1. draudimo įmonės, kurių veiklą Lietuvoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas;
 1. užsienio vienetai, vykdantys veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę, jeigu šių vienetų nuolatinei buveinei Lietuvoje priskiriamos pajamos mokestiniu laikotarpiu, ėjusiu prieš mokestinį laikotarpį, kuriuo atliekamas kontroliuojamasis sandoris, viršijo 3 milijonus eurų.

Kontroliuojamųjų sandorių kainų atitikties ištiestosios rankos principui pagrindimo dokumentus (įskaitant kainodaros dokumentus, jei mokesčių mokėtojas privalo juos rengti) turi parengti iki kito mokestinio laikotarpio, nei buvo vykdytas kontroliuojamasis sandoris, šešto mėnesio 15 dienos.

Kainodaros dokumentai turi būti pateikti mokesčių administratoriui per 30 dienų nuo mokesčių administratoriaus nurodymo įteikimo dienos.

Mokesčių mokėtojas, turintis ne valstybine kalba sudarytą kontroliuojamųjų sandorių kainodaros medžiagą, pateikia ją originalo kalba. Mokesčių administratorius, gavęs ne valstybine kalba sudarytus dokumentus, gali pareikalauti, kad šie dokumentai būtų išversti į valstybinę kalbą, nustatydamas išverstų dokumentų pateikimo terminą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1065

Ši informacija skelbiama:
Sandorių vertės koregavimas

Mokesčių mokėtojas turi teisę kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu pritarti jo būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams.

Šiame prašyme mokesčių mokėtojas turi pateikti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų suderinimui reikalingą informaciją: būsimojo kontroliuojamojo sandorio dalyvius, jų ekonominius bei teisinius tarpusavio ryšius, informaciją apie kontroliuojamąjį sandorį, jo kainų atitikimo ištiestosios rankos principui pagrindimą – kainodaros metodą, palyginamuosius duomenis, kritines prielaidas (sąlygas), nuo kurių priklausys, ar pasirinkta būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros metodika yra tinkama ir kitą informaciją bei įrodymus, kuriais grindžia siūlomą mokesčių teisės aktų nuostatų taikymą.

Būsimasis sandoris suprantamas kaip mokesčių mokėtojo sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė, kurie bus pradėti vykdyti po minėto prašymo pateikimo mokesčių administratoriui dienos. Prašymas negali būti pateiktas dėl mokesčio dydžio.

Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2011-10-21 įsakymu Nr. VA-106.

Dėl mokesčių administratoriaus pritarimo kitiems būsimiesiems sandoriams (ne kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams) mokesčių mokėtojai turi kreiptis vadovaudamiesi VMI prie FM viršininko 2011-10-19 įsakymu Nr. VA-105 patvirtintų Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių nuostatomis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1072

Ši informacija skelbiama:
Sandorių vertės koregavimas

Tuo atveju, kai vienetas suteikia ilgalaikes ar trumpalaikes paskolas, nenustatydamas palūkanų, asocijuotiems asmenims, pvz., darbuotojui, kuris atitinka asocijuoto asmens kriterijus (PMĮ 2 str. 8 d.), tai vadovaudamasis PMĮ 40 str. 2 dalies nuostatomis vienetas negautas palūkanas turi įtraukti į apmokestinamąsias pajamas.

Tačiau tuo atveju, jei vienetas teikia paskolą darbuotojui, kuris neatitinka asocijuoto asmens kriterijų, tai „menamų“ palūkanų vienetas skaičiuoti neturi.

Pažymėtina, kad pagal GPMĮ nuostatas darbuotojo (tiek atitinkančio asocijuoto asmens kriterijus, tiek neatitinkančio šiuos kriterijus) dėl beprocentinės paskolos gauta nauda pripažįstama pajamomis, gautomis natūra, todėl paskolos teikėjas (vienetas) GPMĮ nustatyta tvarka turi vykdyti mokestį išskaičiuojančio asmens prievoles ir nuo darbuotojo gautos naudos apskaičiuoti ir deklaruoti GPM.

Teises aktai