Sandorių vertės koregavimas ir pajamų apibūdinimas iš naujo

Sandorių tarp asocijuotų asmenų tikrosios rinkos kainos nustatymo tvarką reglamentuoja GPMĮ 15 str. 2 dalies įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Finansų ministro 2004-04-09 įsakymu Nr. 1K-123 „Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių“.

Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo tvarką reglamentuoja taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2003-12-09 nutarimu Nr. 1575 „Dėl Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Taisyklės).

Šios Taisyklės nustato atvejus, kuriais pajamos arba išmokos apibūdinamos iš naujo. Pajamoms arba išmokoms, apibūdintoms iš naujo pagal šias Taisykles, taikomos GPMĮ nustatytos apmokestinimo taisyklės atsižvelgiant į šių iš naujo apibūdintų pajamų arba išmokų pobūdį.

Apskaičiuojant gyventojų apmokestinamąsias pajamas, pagal Taisyklių nuostatas, apibūdinamos iš naujo:

 • individualių įmonių savininkų pajamos, gautos įmonės likvidavimo atveju;

 • žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) ar kredito unijų nario (pajininko) pajamos, gautos jam išstojus iš šių bendrovių (kooperatyvų) ar kredito unijų.

Registracijos numeris KM0803

Ši informacija skelbiama:
Sandorių vertės koregavimas ir pajamų apibūdinimas iš naujo

Gyventojai, apskaičiuodami apmokestinamąsias pajamas, pajamomis iš bet kokio sandorio arba bet kokios ūkinės operacijos turi pripažinti sumą, atitinkančią tokio sandorio arba tokios ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą, o leidžiamais atskaitymais arba ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais turi pripažinti bet kokio sandorio arba bet kokios ūkinės operacijos sąnaudų sumą, atitinkančią tokio sandorio arba tokios ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą.

Tikroji rinkos kaina – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas.

Jei gyventojai šios prievolės nevykdo, VMI turi teisę koreguoti sandorių arba ūkinių operacijų vertę.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0801

Ši informacija skelbiama:
Sandorių vertės koregavimas ir pajamų apibūdinimas iš naujo

Jei asocijuotų asmenų tarpusavio sandoriuose arba ūkinėse operacijose sudaromos arba nustatomos kitokios sąlygos, negu būtų sudaromos ar nustatomos neasocijuotų asmenų tarpusavio sandoriu arba ūkine operacija, tada bet koks pelnas (pajamos), kuris, jei tokių sąlygų nebūtų, būtų priskiriamas vienam iš tų asmenų, bet dėl tokių sąlygų jam nepriskiriamas, gali būti įtraukiamas į to asmens pajamas ir atitinkamai apmokestinamas.

Asocijuoti asmenys – asmenys (juridiniai arba fiziniai asmenys), kai jie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

 1. yra susiję asmenys;

 2. gali vienas kitam daryti įtaką, dėl kurios tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų sąlygos būtų kitokios negu tuo atveju, jeigu kiekvienas šių asmenų siektų sau maksimalios ekonominės naudos.

Kadangi asocijuoti asmenys tarpusavio sandoriams ar operacijoms (kontroliuojamosioms transakcijoms) gali nustatyti kainą neatsižvelgdami į rinkos dėsnius, jų nustatyta kaina gali neatitikti tikrosios rinkos kainos. Tokiu atveju sandorio ar ūkinės operacijos tikroji rinkos kaina apskaičiuojama pagal Finansų ministro 2004-04-09 įsakymo Nr. 1K-123 „Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių“ (toliau – Taisyklės) nuostatas.

Tiek gyventojas, tiek VMI, apskaičiuodami sandorio ar ūkinės operacijos kainą, privalo vadovautis ištiestosios rankos principu – t. y.  principu, pagal kurį kontroliuojamųjų sandorių kainos neturi skirtis nuo tikrosios rinkos kainos, o atlikus kontroliuojamuosius sandorius uždirbtas pelnas arba gautos pajamos neturi skirtis nuo pelno (pajamų), kuris būtų uždirbtas, atlikus sandorį tikrąja rinkos kaina. Ištiestosios rankos principas grindžiamas kontroliuojamojo sandorio sąlygų palyginimu su palyginamu sandoriu ar sandoriais.

Norėdamas nustatyti ištiestosios rankos principą atitinkančią kontroliuojamojo sandorio kainą, gyventojas:

 1. įvertina šį kontroliuojamąjį sandorį Taisyklėse nustatyta tvarka;

 2. atlikus šį vertinimą, vadovaudamasis gauta informacija, parenka tarp neasocijuotų asmenų sudarytus sandorius ar ūkines operacijas (nekontroliuojamuosius sandorius), kurios galėtų būti naudojamos palyginimui su kontroliuojamuoju sandoriu, nustatant ištiestosios rankos principą atitinkančią kainą;

 3. šiuos parinktus nekontroliuojamus sandorius įvertina vadovaudamasis ta pačia tvarka, kaip ir kontroliuojamąjį sandorį, kuriam gyventojas nori nustatyti ištiestosios rankos principą atitinkančią kainą;

 4. įvertinus kontroliuojamąjį sandorį ir nekontroliuojamuosius sandorius, vadovaudamasis gauta informacija, savo kontroliuojamajam sandoriui parenka ir pritaiko kainodaros metodą. Pritaikius kainodaros metodą nustatoma ištiestosios rankos principą atitinkanti kaina.

Ištiestosios rankos principą atitinkančią kainą apskaičiuoja ir gyventojo patikrinimą atliekanti VMI. Tai atlikdama VMI vadovaujasi tik ta informacija, kuri kontroliuojamojo sandorio atlikimo metu prieinama ir gyventojui. Tačiau VMI gali vadovautis ir gyventojui neprieinama informacija, jeigu gyventojas VMI pateikia tikrovės neatitinkančią informaciją.

Teises aktai

Kas yra susiję asmenys?

KM0802
2018-11-22

Registracijos numeris KM0802

Ši informacija skelbiama:
Sandorių vertės koregavimas ir pajamų apibūdinimas iš naujo

Asmenys laikomi susijusiais, jei bet kurią ataskaitinio mokestinio laikotarpio arba mokestinio laikotarpio, buvusio prieš ataskaitinį mokestinį laikotarpį, dieną jie yra:

 1. gyventojas, esantis įmonės dalyviu, ir ta įmonė, arba 

 2. gyventojas, esantis įmonės valdymo organų nariu, ir ta įmonė, arba 

 3. gyventojas, kurio sutuoktinis, sužadėtinis arba sugyventinis yra įmonės valdymo organų narys, ir ta įmonė, arba                     

 4. gyventojas ir jo sutuoktinis, sužadėtinis, sugyventinis, taip pat gyventojas ir su juo giminystės ryšiais (iki ketvirtojo laipsnio) arba svainystės santykiais (fizinis asmuo ir jo sutuoktinio giminaičiai (iki ketvirtojo laipsnio) susiję asmenys, taip pat gyventojas ir jo giminaičių (iki antrojo laipsnio) sutuoktinių giminaičiai (iki antrojo laipsnio), taip pat gyventojas ir jo testamentiniai įpėdiniai, arba

 5. du gyventojai, kurie yra to pačios įmonės dalyviai ir kiekvienas iš jų tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 25 proc. akcijų (dalių, pajų) toje įmonėje, arba

 6. du gyventojai, kurie yra tos pačios įmonės dalyviai ir kiekvienas jų tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 25 proc. tos įmonės akcijų (dalių, pajų) kartu su kitais asmenimis (sutuoktiniais, sužadėtiniais, sugyventiniais, asmenimis, susijusiais giminystės ryšiais (iki ketvirtojo laipsnio) arba svainystės santykiais (fizinis asmuo ir jo sutuoktinio giminaičiai (iki ketvirtojo laipsnio), taip pat jo giminaičių (iki antrojo laipsnio) sutuoktinių giminaičiais (iki antrojo laipsnio), testamentiniais įpėdiniais), arba

 7. gyventojas ir jo nuolatinė bazė. 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0805

Ši informacija skelbiama:
Sandorių vertės koregavimas ir pajamų apibūdinimas iš naujo

Pajamos, gautos IĮ likvidavimo atveju, laikomos IĮ savininko finansinių priemonių pardavimo pajamomis.

Jeigu likviduojant IĮ, IĮ savininkas gauna ne pinigus, o kitokį turtą, tai finansinių priemonių pardavimo pajamomis laikoma gauto turto tikroji rinkos kaina nuosavybės teisės perleidimo IĮ savininkui dieną. Tikroji rinkos kaina – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas.

Kai turtas, kurį IĮ savininkas gavo jos likvidavimo atveju, buvo įsigytas ne savininko, o IĮ vardu, apskaičiuojant IĮ savininko finansinių priemonių pardavimo pajamas, iš gauto turto tikrosios rinkos kainos negali būti atimama turto įsigijimo kaina, tačiau tokiu atveju gali būti atimami neatsiimti savininko įnašai į IĮ, jeigu šie įnašai (ar jų dalis) nebus grąžinami IĮ savininkui pinigais.

Pavyzdys

 

Likviduojant IĮ X  2018 m. vasario mėnesį, IĮ savininkui perduodamas likęs IĮ turtas – automobilis, kurio tikroji rinkos kaina perdavimo metu – 10 000 Eur. Kito turto IĮ neturi. Perdavimo dieną IĮ savininko įnašas į įmonę, kuris nebuvo atsiimtas - 5 000 Eur.

 

Apskaičiuojant IĮ savininko pajamas, iš automobilio tikrosios rinkos kainos (10 000 Eur) atimama minėta savininko neatsiimto įnašo vertė (5 000 Eur).      

 

Vadinasi, IĮ savininko pajamos, gautos IĮ likvidavimo atveju - 5 000 Eur (10 000 Eur - 5 000 Eur).

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0804

Ši informacija skelbiama:
Sandorių vertės koregavimas ir pajamų apibūdinimas iš naujo

Žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) ar kredito unijų nario (pajininko) gauta iš šių žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) ar kredito unijų išmoka, jeigu tas narys (pajininkas) išstoja iš jų ir jam grąžinamas pajaus įnašas arba jo dalis, yra laikoma pajaus arba jo dalies pardavimo žemės ūkio bendrovėms, kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams) ar kredito unijoms pajamomis.

Šios pajamos apmokestinamos kaip finansinių priemonių pardavimo pajamos

Jeigu minėtu atveju bendrovių ar kredito unijų narys (pajininkas) už savo turėtą pajų ar jo dalį gauna ne pinigus, o kitokį turtą, tai finansinių priemonių pardavimo pajamomis laikoma gauto turto tikroji rinkos kaina nuosavybės teisės perleidimo dalyviui dieną. Tikroji rinkos kaina – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas.

Apskaičiuojant žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) ar kredito unijų narių (pajininkų) pajamas, iš gauto turto tikrosios rinkos kainos gali būti atimama pajaus įsigijimo kaina. Pajaus įsigijimo kaina yra lygi į juridinio asmens kapitalą įneštų įnašų vertei įnešimo metu.

Pavyzdys

 

Gyventojas, 2015 m. tapdamas žemės ūkio bendrovės X nariu,  į šią bendrovę, kaip turtinį įnašą, įnešė savo traktorių. Šį traktorių pajininkai įvertino 10 000 Eur. 

 

Gyventojas 2018 m. išstojo iš šios bendrovės ir jam buvo grąžintas jo turėtas 10 000 Eur dydžio pajus, tačiau ne pinigais, o turtu, kurio tikroji rinkos kaina grąžinimo metu 14 000 Eur.

 

Apskaičiuojant gyventojo turto pardavimo pajamas, iš gaunamo turto vertės atimama įnašo vertė, todėl pajamos sudarys 4 000 Eur (14 000 Eur -  10 000 Eur).

 

Jeigu įnašai buvo įnešti turtu, tai nustatant tokio įnašo vertę, atsižvelgiama į turto vertės padidėjimą dėl turto indeksavimo arba perkainojimo, jeigu jį atlikti įpareigojo Lietuvos teisės aktai.

Jeigu pajai buvo įsigyti antrinėje rinkoje, tai tokių pajų įsigijimo kaina lygi jų įsigijimo antrinėje rinkoje kainai, t. y. kainai, kuri buvo sumokėta pagal sudarytą pajų pirkimo sandorį.

Teises aktai