Registracijos numeris KM1117

Ši informacija skelbiama:
Pardavimo pajamų apskaičiavimas

Pajamų mokesčiu neapmokestinamos pajamos iš finansinių priemonių pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn) ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, jeigu:

 1. finansinės priemonės išleistos vienetų, įsteigtų ne tikslinėse teritorijose;

 2. finansinių priemonių įsigijimo kainos ir su jų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn bei išvestinių finansinių priemonių realizavimu susijusių išlaidų (įsigijimo kaina, komisinio atlygio) skirtumas neviršija:

 • 2016 ir vėlesniais metais - 500 Eur;

 • 2015 metais - 3 000 Eur.

Svarbu:

 • Kai parduodamos finansinės priemonės, kurios yra sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas, laikoma, kad pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių (lygiomis dalimis, jeigu jų tarpusavio susitarimu vedybų sutartimi nenustatyta kitaip). Atsižvelgiant į tai, aukščiau nurodyta neapmokestinama suma taikoma kiekvieno sutuoktinio gautoms pajamoms atskirai, pagal kiekvienam iš jų priskirtiną finansinių priemonių pardavimo pajamų dalį.

 • Negalint objektyviai pagrįsti, kuri konkreti keliais sandoriais įgytų vienarūšių finansinių priemonių dalis perleidžiama, iš apmokestinamųjų pajamų pirmiausia atskaitoma anksčiausiai už finansines priemones (jų dalį) sumokėta įsigijimo kaina (jos dalis).

Aukščiau nurodyta lengvata (neapmokestinama suma) netaikoma, kai:

 1. akcininkas akcijas parduoda arba kitaip perleidžia nuosavybėn šias akcijas išleidusiai įmonei;

 2. vertybiniai popieriai laikomi parduotais įmonės likvidavimo atveju (GPMĮ 11 str.);

 3. parduodamos (kitaip perleidžiamos) akcijos, kurios buvo nemokamai gautos įstatinio kapitalo didinimo metu (GPMĮ 2 str. 14 d. 1 p.), t. y. bendrovės lėšomis išleistos naujos akcijos ar padidinta akcijų nominali vertė.

Tokios apmokestinamos finansinių priemonių pardavimo pajamos nepriklausomai nuo jų dydžio yra deklaruojamos ir pajamų mokesčiu apmokestinamas finansinių priemonių pardavimo pajamų ir jų įsigijimo kainos bei privalomų mokėjimų (komisinio atlygio) skirtumas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1124

Ši informacija skelbiama:
Pardavimo pajamų apskaičiavimas

Atvejai

Paaiškinimai

Finansinės priemonės (toliau – FP) įsigytos pirkimo būdu

Jei FP įsigytos pirkimo būdu, tai įsigytų FP ir įsigijimo kaina yra lygi apmokėtajai FP kainai (t.y. patirtoms išlaidoms).

 

Pavyzdys

 

Gyventojas antrinėje rinkoje už 15 000 Eur pirko UAB X akcijų, kurias po mėnesio pardavė už 20 000 Eur. Šių akcijų įsigijimo (pirkimo) kaina – 15 000 Eur, pardavimo – 20 000 Eur. Pardavimo ir įsigijimo kainų skirtumas (5 000 Eur) atėmus 500 Eur neapmokestinamą dydį yra apmokestinamas pajamų mokesčiu.

 

Akcijos gautos vieneto reorganizavimo metu mainais į įsigyjamojo vieneto akcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

Kai gyventojas parduoda akcijas, kurios buvo gautos reorganizavimo metu mainais į kitos įmonės akcijas, tai tokių parduodamų akcijų įsigijimo kaina yra lygi iki reorganizavimo turėtų akcijų įsigijimo kainai.

 

Pavyzdys

 

UAB X reorganizavimo metu gyventojas turėjo 100 vnt. reorganizuojamos UAB X akcijų, kurių kiekvienos vertė buvo 5 Eur. Mainais už šias akcijas gyventojas gavo kitos įmonės 100 akcijų, kurių kiekvienos vertė yra 8 Eur. Pardavimo atveju gyventojo mainais gautų akcijų įsigijimo vertė yra prilyginama 5 Eur už kiekvieną akciją.

 

 

Akcijos (dalys, pajai) įsigytos nemokamai arba nemokamai padidinama akcijų (dalių, pajų) nominali vertė, didinant įmonės įstatinį kapitalą iš įmonės lėšų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeigu dėl įmonės įstatinio kapitalo didinimo akcininkams proporcingai jų turimų akcijų skaičiui nemokamai išduodamos akcijos arba padidinama anksčiau išleistų akcijų nominali vertė, taip pat padidinama pajaus vertė ar dalis dėl pagrindinio kapitalo didinimo pajininkams ir nariams proporcingai jų turimai pajų vertei ar daliai, tokių akcijų (pajų, dalių) įsigijimo kaina arba akcijų (pajų, dalių) įsigijimo kainos dalis, atitinkanti akcijų nominalios vertės, pajaus vertės arba dalies vertės padidinimą, yra lygi 0 Eur.

 

1 pavyzdys

 

UAB X padidino įstatinį kapitalą. Akcininkui proporcingai jo turimų akcijų skaičiui nemokamai išduodama 15 akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 500 Eur. Akcininkas gautas akcijas parduoda už 16 000 Eur. Šių akcijų įsigijimo kaina yra lygi 0 Eur, apmokestinamosios pajamos – 16 000 Eur (16 000 - 0).

 

2 pavyzdys

 

Akcininkas 2018 m. parduoda akcijas už 30 000 Eur, kurių nominali vertė dėl įstatinio kapitalo didinimo buvo padidinta. Tarkime, akcininkas turėjo 100 vnt. akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė - 220 Eur, bendra suma 22 000 Eur. Padidinus įstatinį kapitalą kiekvienos akcijos nominali vertė buvo padidinta iki 250 Eur. Akcijų nominalios vertės padidinimo suma 3 000 Eur (250 - 220) x 100.

 

Apmokestinamosios pajamos ir pajamų mokestis apskaičiuojami tokiu būdu:

 • nustatoma, kiek pardavimo pajamų tenka akcijų nominaliai vertei ir kiek pardavimo pajamų tenka dėl įstatinio kapitalo didinimo padidintai akcijų nominaliai vertei 30 000/25 000 = 1,2;

 • pardavimo pajamos tenkančios nominaliai akcijų vertei (be padidinimo) yra 22 000 x 1,2 = 26 400 Eur;

 • pardavimo pajamos tenkančios padidėjusiai akcijų nominaliai vertei yra 3 000 x 1,2 = 3 600 Eur;

 • akcijų pardavimo apmokestinamosios pajamos apskaičiuojamos iš pardavimo pajamų nuo įsigytų akcijų nominalios vertės (be padidinimo) atėmus šių akcijų įsigijimo kainą. Iš apskaičiuotų akcijų pardavimo pajamų 26 400 Eur, atėmus šių akcijų įsigijimo kainą 20 000 Eur , apmokestinamosios pajamos lygios 6 400 Eur. 500 Eur neapmokestinamąjį dydį viršijanti dalis – 5 900 Eur apmokestinama pajamų mokesčiu;

 • akcijų nominalios vertės dėl įstatinio kapitalo padidėjusiai vertei tenkanti visa pardavimo pajamų dalis – 3 600 Eur apmokestinama pajamų mokesčiu, kadangi tokiu būdu įgytų akcijų dalies įsigijimo kaina yra lygi 0 ir  500 Eur neapmokestinamojo dydžio lengvata šiai pajamų daliai netaikoma.

 

 

FP gautos dovanojimo būdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovanojimo būdu gautų FP įsigijimo kaina laikoma dovanos gavimo dieną buvusi dovanotų FP tikroji rinkos kaina.

 

Pavyzdys

 

Gyventojas pagal dovanojimo sutartį gavo 100 akcijų, kurių tikroji rinkos kaina – 12 000 Eur. Šias akcijas gyventojas pardavė 2018 m. už 10 000 Eur. Apmokestinamos pajamos yra lygios 0 Eur (10 000 - 12 000 – 500).

 

 

FP gautos paveldėjimo būdu

FP, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, įsigijimo kaina yra jų vidutinė rinkos vertė, apskaičiuota vadovaujantis Vilniaus vertybinių popierių biržos VMI pateiktais duomenimis. Jų vertę, buvusią prašymo apskaičiuoti paveldimo turto vertę pateikimo VMI dieną, nustato VMI.

 

FP, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, įsigijimo kaina (kai nereikia mokėti paveldimo turto mokesčio) yra jų vidutinė rinkos vertė, buvusi paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo dieną.

 

Vidutinė rinkos vertė  nustatoma remiantis viešai skelbiama Vilniaus vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ interneto svetainėje (https://nasdaqbaltic.com) esančia informacija.

 

Neįtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje FP įsigijimo kaina yra nustatoma gyventojo pasirinkimu, t. y.:

 • jų nominali vertė, o kai nominalios vertės nėra – jų buhalterinė vertė;

 • vertė, kurią nustato turto vertintojas.

FP, neįtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, nominali arba buhalterinė vertė nustatoma gyventojo prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę pateikimo VMI dieną, o vertė, kurią nustato turto vertintojas – gyventojo pasirinktą dieną laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo dienos iki prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę pateikimo VMI dienos. Jeigu įpėdinis yra atleistas nuo paveldimo turto mokesčio mokėjimo – vertė turi būti nustatyta ne vėlesnę kaip paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo dieną.

 

Tokiu būdu įsigijimo kaina nustatoma neatsižvelgiant į tai, ar gyventojas, paveldėjęs FP, privalėjo mokėti paveldimo turto mokestį ar buvo nuo jo atleistas.

 

FP gautos už nekilnojamąjį turtą, į kurį nuosavybės teisė gyventojui atkurta pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą

Tais atvejais, kai už nekilnojamąjį turtą, į kurį nuosavybės teisė gyventojui buvo atkurta, valstybė gyventojui atlygina FP, tokiu būdu gautų FP įsigijimo kaina lygi jų pardavimo kainai.

 

Pavyzdys

 

Gyventojas gavo UAB X akcijų už žemę, į kurią gyventojui buvo atkurta nuosavybės teisė. Gautas akcijas gyventojas pardavė už 15 000 Eur. Kadangi minėtu būdu įgytų akcijų įsigijimo kaina lygi pardavimo kainai, apmokestinamosios pajamos lygios 0 Eur (15 000 – 15 000).

 

 

Akcijos, dalys, pajai parduodami įmonės likvidavimo atveju

Akcijos, dalys, pajai įmonių likvidavimo atveju laikomi parduodamais, o jų įsigijimo kaina yra:

- lygi į įmonės kapitalą įneštų įnašų vertei įnešimo metu;

- kai akcijos, dalys, pajai įsigyti antrinėje rinkoje - lygi akcijų įsigijimo antrinėje rinkoje kainai (nustatoma priklausomai nuo įsigijimo būdo pagal aukščiau nurodytas taisykles).

 

Akcijos, dalys, pajai įsigyti atsiskaitant turtu (mainais į kitą turtą)

Jeigu už įmonės akcijas (dalis, pajus) gyventojas sumoka turtu (ir, kai akcijos apmokamos įnešant kitas akcijas, toks turto perleidimo sandoris neatitinka reikalavimų, numatytų GPMĮ 2 str. 14 d. 7-8 punktuose), tai tokiu atveju gautų akcijų (dalių, pajų) įsigijimo kaina lygi mainais į akcijas perleisto turto tikrajai rinkos kainai buvusiai tokio perleidimo momentu.

 

Pavyzdys

 

Gyventojas už UAB A akcijas sumokėjo, įnešdamas turtinį įnašą – UAB B akcijas, kurių įsigijimo kaina 150 000 Eur. Turto vertintojai įnešamas UAB B akcijas įvertino 250 000 Eur, už tokią sumą gyventojas gauna UAB A akcijų. Šis sandoris neatitiko reikalavimų numatytų Pelno mokesčio įstatymo 41 str. 2 d. 7 punkte. Atitinkamai, skirtumas tarp gautų UAB A akcijų nominalios vertės (250 000 Eur) ir UAB B akcijų įsigijimo kainos (150 000 Eur), laikomas UAB B akcijų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamomis.

 

Parduodant tokiu būdu įsigytas UAB A akcijas, jų įsigijimo kaina yra 250 000 Eur.

 

 

Akcijos įsigytos individualios įmonės pertvarkymo į UAB metu

Tai atvejais, kai:

 • individuali įmonė pertvarkoma į UAB, ir

 • individualios įmonės savininkas įnašus atsiima, ir

 • UAB įstatinis kapitalas formuojamas iš individualios įmonės pelno,

gyventojo UAB akcijų įsigijimo kaina yra lygi 0, nes laikoma, kad akcijos gautos nemokamai.

 

Tai atvejais, kai:

 • individuali įmonė pertvarkoma į UAB, ir

 • individualios įmonės savininkas įnašų neatsiima, ir

 • UAB įstatinis kapitalas formuojamas iš individualios įmonės savininko įnašų,

gyventojo UAB akcijų įsigijimo kaina yra laikoma panaudota įnašo vertė.

Darbuotojas įsigijo akcijų pagal pasirinkimo sandorius iš darbdavio ar su juo susijusio asmens ne anksčiau kaip po 3 metų nuo teisės į pasirinkimo sandorį suteikimo

Šių akcijų pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn atveju įsigijimo kaina nustatoma taip:

 • jeigu akcijos iš darbdavio įsigytos neatlygintinai, šių akcijų įsigijimo kaina yra 0 eurų;
 • jeigu akcijos įsigytos lengvatine kaina, akcijų įsigijimo kaina yra darbuotojo už akcijas sumokėta suma.

Ši  nuostata taikoma nustatant akcijų, atitinkančių GPMĮ 17 str. 1 d. 58 punkto sąlygas, įsigijimo kainą pagal 2020 m. vasario 1 d. ir vėliau sudarytus pasirinkimo sandorius.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1162

Ši informacija skelbiama:
Pardavimo pajamų apskaičiavimas

Gyventojui negalint objektyviai pagrįsti, kuri konkreti keliais sandoriais įgytų vienarūšių, individualiais požymiais neapibūdintų finansinių priemonių (pvz., konkrečios bendrovės akcijų) dalis perleidžiama, iš apmokestinamųjų finansinių priemonių pardavimo pajamų pirmiausia atimama anksčiausiai už finansines priemones (jų dalį) sumokėta įsigijimo kaina (jos dalis).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1126

Ši informacija skelbiama:
Pardavimo pajamų apskaičiavimas

Darbuotojui pagal pasirinkimo sandorį (angl. stock options) įsigijus (nemokamai ar už žemesnę nei rinkos kaina) akcijų, arba pagal tokį sandorį gavus piniginę išmoką, gauta nauda priskiriama su darbo santykiais susijusioms pajamoms.

Gautos pajamos priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms, neatsižvelgiant į tai, kas išmokėjo išmoką (darbdavio įmonė ar užsienio įmonė (motininė, dukterinė ar kita įmonė, kuri įsigyja darbdavio įmonę su turimais darbuotojams įsipareigojimais ir pan.), bei kam išmokama išmoka (esamam ar buvusiam darbuotojui).

Jeigu išmoką išmoka arba akcijas suteikia Lietuvos įmonė arba užsienio įmonė, turinti Lietuvoje nuolatinė buveinę, šios pajamos priskiriamas A klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą privalo išmoką išmokantis asmuo.

Jeigu išmoką išmoka arba akcijas suteikia užsienio įmonė, šios pajamos priskiriamos B klasės pajamoms, ir nuolatinis Lietuvos gyventojas turi pats pateikti metinę pajamų deklaraciją ir sumokėti joje apskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį.

Pagal pasirinkimo sandorį gauta nauda GPMĮ taikymo prasme nėra laikoma finansinių priemonių realizavimo pajamomis, todėl šioms pajamoms GPMĮ 17 str. 1 d. 30 p. nustatyta lengvata netaikoma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1535

Ši informacija skelbiama:
Pardavimo pajamų apskaičiavimas

Obligacija apibrėžiama, kaip skolos vertybinis popierius, t. y. tarsi investuotojo paskola bendrovei. Investuotojas skolina bendrovei tam tikrą pinigų sumą iš anksto nustatytomis sąlygomis ir sutartam laikotarpiui. Pasibaigus nustatytam laikui, bendrovė grąžina investuotojui pasiskolintą pinigų sumą (išperka obligaciją) ir už leidimą naudotis pinigais sumoka investuotojui palūkanas. Taigi, obligacijas išleidžiančio vieneto tikslas yra pasiskolinti lėšų, o investuotojo – gauti palūkanas už skolinimą.

Kai obligacijos iš gyventojo yra išperkamos, gyventojo pajamomis laikomos palūkanos, gautos už šiuos vertybinius popierius.

Kai obligacijos iš gyventojų ne išperkamos, o jis šiuos vertybinius popierius parduoda ar kitaip perleidžia kito asmens nuosavybėn, laikoma, kad gyventojas gavo finansinių priemonių pardavimo pajamų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1128

Ši informacija skelbiama:
Pardavimo pajamų apskaičiavimas

Kai įmonė yra likviduojama, laikoma, kad tos įmonės dalyvis – gyventojas savo turėtas akcijas (dalis, pajus) parduoda likviduojamai įmonei, ir gyventojo tokiu atveju gauti pinigai ar kitas turtas, įvertintas tikrąja rinkos kaina šio turto nuosavybės teisės perleidimo dalyviui dieną, laikomi finansinių priemonių (turėtų akcijų, dalių, pajų) pardavimo pajamomis. Šios pajamos yra laikomos B klasės pajamomis, t. y. pats gyventojas turi deklaruoti pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.

Tais atvejais, kai įmonė yra likviduojama dėl bankroto ir pagal objektyvias aplinkybes (pagal kreditorių ar teismo sprendimus) paaiškėja, kad su akcininkais nėra ir nebus atsiskaitoma, tai tą mokestinį laikotarpį, kai tokios aplinkybės paaiškėja, laikoma, kad gyventojas parduoda turimas vieneto akcijas (dalis, pajus), o tokių akcijų (dalių, pajų) pardavimo pajamos yra lygios 0 Eur. Jeigu gyventojas yra gavęs kitų finansinių priemonių pardavimo pajamų, kurioms GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkto lengvata netaikoma, deklaruojant likviduojamos įmonės akcijų (dalių, pajų) metines apmokestinamąsias pardavimo pajamas, iš tokių bendros finansinių priemonių pardavimo pajamų sumos gyventojas gali atimti likviduojamos įmonės akcijų (dalių, pajų) įsigijimo kainą ir privalomus mokėjimus.

Tais atvejais, jeigu vėliau, pvz., kitais kalendoriniais metais, atsiradus galimybei, yra atsiskaitoma su gyventoju, jis privalo tų metų, kai gauna akcijų (dalių, pajų) pardavimo pajamų, metinėje pajamų deklaracijoje šias pajamas deklaruoti, tačiau, apskaičiuojant  finansinių priemonių apmokestinamąsias pajamas, tų akcijų (dalių, pajų) įsigijimo kainos atimti negali, nes ši kaina jau buvo atimta apskaičiuojant ankstesnių metų apmokestinamąsias finansinių priemonių pardavimo pajamas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1132

Ši informacija skelbiama:
Pardavimo pajamų apskaičiavimas

Sandoris, kai už pinigus arba kitą priimtiną atlygį gyventojas kitai šaliai perleidžia finansines priemones (toliau – FP), bei ateityje įsipareigoja nustatytą dieną atpirkti FP už tą pačią kainą arba atlygį, papildomai sumokant palūkanas, laikomas atpirkimo sandoriu.

Atsižvelgiant į tai, kad esant įsipareigojimui atpirkti perleistas FP, pajamų mokesčio tikslais, atpirkimo sandoris prilyginamas skolinimuisi už užstatą, už pagal atpirkimo sandorį perleistas FP gautos lėšos nelaikomos FP pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamomis.

Tuo atveju, jeigu gyventojas neįvykdytų atpirkimo sandorio ir neatpirktų FP, tai toks sandoris, mokesčio tikslais, būtų laikomas FP pirkimo - pardavimo sandoriu. Tokiu atveju laikoma, kad gyventojas gavo FP pardavimo pajamų, kurios, atsižvelgiant į GPMĮ 17 str. 1 d. 30 p. numatytą mokesčio lengvatą, apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.

Pažymėtina, kad taikomos GPMĮ nuostatos, galiojusios atpirkimo sandorio sudarymo momentu. Pajamos (arba jų dalis) turi būti deklaruojamos tais mokestiniais metais, kai jos buvo gautos (jeigu pajamos buvo gautos tą mokestinį laikotarpį, už kurį deklaracija jau buvo pateikta, teikiama patikslinta tų metų deklaracija).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1157

Ši informacija skelbiama:
Pardavimo pajamų apskaičiavimas

Pajamos iš operacijų platformoje pripažįstamos tada, kai jos gaunamos į maržinę sąskaitą.

Apskaičiuojant mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, vertinamas metinis finansinių priemonių pardavimo / išvestinių finansinių priemonių realizavimo rezultatas, atskirai išskiriant dividendus ir palūkanas.

Dividendai ir palūkanos apmokestinamos pajamų mokesčiu (tam tikrais atvejais, kai šios pajamos gaunamos iš užsienio valstybių gali būti atskaitomas tose valstybėse sumokėtas pajamų ar jam tapatus mokestis), o apmokestinant finansinių priemonių pardavimo / išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamas, atsižvelgiama į GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkte nustatytą lengvatą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1160

Ši informacija skelbiama:
Pardavimo pajamų apskaičiavimas

Su valiutomis susieti pasirinkimo (angl. currency option), ateities (angl. futures), apsikeitimo (angl. swap), išankstiniai (angl. forward) sandoriai laikomi sandoriais dėl išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP), atitinkamai, gyventojas, nepriklausomai nuo tokių sandorių sudarymo apimties ir tokios veiklos tęstinumo, nelaikomas vykdančiu individualią veiklą, o iš minėtų sandorių realizavimo gautoms pajamoms gali būti taikoma GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkte nustatyta lengvata.

Neatidėliotini valiutos pirkimo / pardavimo sandoriai (angl. spot) nelaikomi sandoriais dėl IFP, atitinkamai, GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkte nustatyta lengvata pajamoms, gautoms iš neatidėliotinų valiutos pirkimo / pardavimo sandorių, netaikoma. Pajamos iš tokių sandorių gali būti apmokestinamos kaip individualios veiklos pajamos arba kaip kito turto pardavimo pajamos:

 • jeigu gyventojo sudaromi neatidėliotini valiutos pirkimo / pardavimo sandoriai yra atsitiktinio, nenuolatinio pobūdžio, tai skirtumo tarp valiutų porų, iš jo atėmus su valiutų pirkimu / pardavimu susijusius teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus (pvz., komisinį atlygį), suma, neviršijanti 2 500 Eur per mokestinį laikotarpį, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama. 2 500 Eur viršijanti suma apmokestinama pajamų mokesčiu.

 • jeigu neatidėliotinus valiutos pirkimo / pardavimo sandorius gyventojas sudaro savarankiškai, tęstinį laikotarpį siekdamas gauti pajamų (t. y., aktyviai investuoja į minėtas priemones), toks gyventojas laikomas vykdančiu individualią veiklą ir, atitinkamai, skirtumas tarp valiutų porų būtų apmokestinamos kaip individualios veiklos pajamos.

Tais atvejais, kai pajamos iš valiutų kursų pasikeitimo susidaro dėl gyventojo darbo pobūdžio, kelionių ir kitų panašių sąlygų, kai gyventojas yra priverstas pajamas gautas užsienio valiuta paversti į nacionalinę valiutą ar atvirkščiai, šie dėl valiutų kursų atsiradę pajamų skirtumai neapmokestinami.

Teises aktai