Paveldimo turto mokesčio įstatymas

Paveldimo turto mokesčio įstatymas (žiūrėti aktualią redakciją)

Paveldimo turto mokesčio įstatymo apibendrintas komentaras (2024-02-20 redakcija)

Registracijos numeris KM1742

Ši informacija skelbiama:
Paveldimo turto mokestis

Aspektas

Komentaras

 

Mokesčio mokėtojai

Paveldimo turto mokesčio mokėtojai yra nuolatiniai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, paveldėję turtą pagal įstatymą arba testamentą.

Valstybė, juridiniai asmenys taip pat gali paveldėti turtą, tačiau jie nėra paveldimo turto mokesčio mokėtojai.

 

Mokesčio objektas

Nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimas turtas.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčio objektas yra paveldimas kilnojamasis daiktas, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, taip pat nekilnojamasis daiktas, esantis Lietuvoje.

 

Tarifai

Nustatyti du paveldimo turto mokesčio tarifai: 5 proc. ir 10 proc. Taikytiną mokesčio tarifą lemia tai, kokia yra paveldimo turto apmokestinamoji vertė.

Jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra ne didesnė kaip 150 000 Eur, taikomas 5 proc. tarifas.

Jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra didesnė kaip 150 000 Eur, taikomas 10 proc. tarifas.

 

Lengvatos

 1. Paveldimo turto mokesčiu neapmokestinama:

 

 1. vienam sutuoktiniui mirus kito sutuoktinio paveldimas turtas;

 

 1. vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, brolių, seserų paveldimas turtas;

 

 1. paveldimo turto apmokestinamoji vertė, neviršijanti 3 000 Eur ;

 

 1. Savivaldybės taryba gali atidėti mokesčio sumokėjimo terminus ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui po paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo;

 

 1. Savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita turi teisę gyventojams atidėti, mažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti.

 

Mokesčio apskaičiavimas

Apskaičiuojant paveldimo turto apmokestinamąją vertę, paveldimo turto vertė yra mažinama 30 proc. (t. y. apmokestinamoji vertė sudaro 70 proc. paveldimo turto vertės).

Neapmokestinama iki 3 000 eurų paveldimo turto apmokestinamosios vertės dalis, t. y., apmokestinamoji turto vertė, sudaranti 70 proc. viso paveldimo turto vertės, dar yra mažinama 3 000 Eur. Vadinasi, gyventojui, paveldinčiam turtą, kurio visa vertė yra ne didesnė kaip 4 286 Eur, o apmokestinamoji vertė (70 proc. viso turto vertės) — ne didesnė kaip 3 000 Eur , paveldimo turto mokesčio mokėti nereikia. Kai gyventojas paveldi turtą, kurio visa vertė yra didesnė kaip 4 286 Eur, apskaičiuojant paveldimo turto mokestį, yra taikoma lengvata — šio turto apmokestinamoji vertė (70 proc. visos turto vertės) yra mažinama 3 000 Eur.

Pavyzdys

Gyventojas paveldi 30 000 Eur vertės turtą iš savo dėdės: butą, kurio vidutinė rinkos vertė (arba, gyventojo pasirinkimu, vertė pagal individualų buto įvertinimą) yra 25 000 Eur, ir indėlį eurais, kurio nominali vertė yra 5 000 Eur.

     1.Šio turto apmokestinamoji vertė apskaičiuojama taip:

30 000 x 70 /100 = 21 000 Eur;

2.Turto apmokestinamoji vertė sumažinama 3 000 Eur (t. y. taikoma lengvata):

21 000 – 3 000 = 18 000 Eur;

3.Privalomas sumokėti paveldimo turto mokestis apskaičiuojamas taip:

18 000 x 5/100 = 900 Eur.

Vadinasi, gyventojas turės sumokėti 900 Eur paveldimo turto mokestį.


 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1732

Ši informacija skelbiama:
Paveldimo turto mokestis

Aspektas

Komentaras

Lietuvoje paveldėto turto vertės nustatymas

Lietuvoje paveldimo turto vertė yra:

 1. Nekilnojamojo turto, išskyrus laivus ir orlaivius, kuriems nustatyta privaloma teisinė registracija, gyventojo pasirinkimu:

  1. VĮ „Registrų centras“ nustatyta šio turto vidutinė rinkos vertė; arba

  1. vertė, nustatyta atlikus šio nekilnojamojo turto individualų vertinimą.

Gyventojui pasirinkus VĮ „Registrų centras“ nustatytą vidutinę rinkos vertę, imama prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę pateikimo AVMI dieną esanti daikto vertė, o pasirinkus individualų įvertinimo būdą – gyventojo pasirinktą dieną laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo dienos iki prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę pateikimo AVMI dienos buvusi vertė. Įpėdiniui pasirinkus tiek vidutinę paveldimo nekilnojamojo daikto rinkos vertę, tiek individualią vertę, ji negali būti vėlesnė nei buvusi paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo dieną.

 1. Vertybinių popierių, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, – jų vidutinė rinkos kaina;

 2. Vertybinių popierių, neįtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, – gyventojo pasirinkimu:

  1. jų nominali vertė, o kai nominalios vertės nėra, – jų buhalterinė vertė; arba

  1. vertė, kurią nustato turto vertintojas;

 3. Pinigų nacionaline valiuta – jų nominali vertė, o pinigų užsienio valiuta – vertė pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų euro ir užsienio valiutų kursą;

 4. Antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių, kilnojamųjų kultūros vertybių vertė, kurią nustato Kultūros paveldo departamentas. Kultūros paveldo departamentas gyventojui, pateikusiam notaro išduotą laisvos formos pažymą, kad gyventojas pagal paveldėjimo byloje esančius dokumentus paveldi atitinkamą turtą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi išduoda VMI nustatytos formos pažymą apie paveldimo turto vertę;

 5. Tauriųjų metalų, brangakmenių, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių vertė, kurią nustato Lietuvos prabavimo rūmai. Lietuvos prabavimo rūmai gyventojui, pateikusiam notaro išduotą laisvos formos pažymą, kad gyventojas pagal paveldėjimo byloje esančius dokumentus paveldi atitinkamą turtą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi išduoda VMI nustatytos formos pažymą apie paveldimo turto vertę;

 6. Antikvarinių tauriųjų metalų gaminių ir antikvarinių brangakmenių gaminių vertė, kurią nustato Kultūros paveldo departamentas kartu su Lietuvos prabavimo rūmais. Kultūros paveldo departamentas gyventojui, pateikusiam notaro išduotą laisvos formos pažymą, kad gyventojas pagal paveldėjimo byloje esančius dokumentus paveldi atitinkamą turtą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi išduoda VMI nustatytos formos pažymas apie paveldimo turto vertę;

 7. Kito paveldimo turto (aukščiau nenurodyto) vertė, kurią nustato gyventojas, paveldėjęs šį turtą (pats arba pasinaudodamas turto vertintojų paslaugomis).

Užsienyje paveldėto turto vertės nustatymas

Užsienio valstybėse paveldimo turto vertė yra vertė, nurodyta paveldėjimo dokumentuose. Kartu su AVMI teikiama užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracija (forma FR0585) turi būti pateikiami ir užsienio valstybėje paveldimo turto vertę įrodantys dokumentai: paveldėjimo teisės dokumentai, palikimą tvarkiusio advokato, palikimo administratoriaus, testamento vykdytojo pranešimai ir pan.

Jeigu užsienio valstybėse paveldimo turto vertė paveldėjimo teisės dokumentuose nenurodyta, šio turto vertė nustatoma pagal Lietuvos nuolatinio gyventojo, paveldėjusio turtą, pateiktus dokumentus, įrodančius šio turto vertę. Užsienio valstybėse paveldimų pinigų užsienio valiuta vertė nustatoma pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų euro ir užsienio valiutų kursą, buvusį paveldėjimo dokumentuose įrašytą dieną.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1728

Ši informacija skelbiama:
Paveldimo turto mokestis

 1. Lietuvoje esančio paveldimo turto apmokestinamąją vertę apskaičiuoja AVMI.

Paveldimo turto apmokestinamoji vertė apskaičiuojama pagal AVMI pateiktą turtą paveldinčio gyventojo laisvos formos prašymą, notaro išduotą laisvos formos pažymą apie gyventojo paveldėtą turtą bei kitus dokumentus, reikalingus paveldimo turto apmokestinamajai vertei nustatyti.

AVMI taip pat turi būti pateikta paveldimo turto vertės pažyma (forma FR0513), kai gyventojas paveldi:

 • antikvarinius meno kūrinius, meno kūrinius, kilnojamąsias kultūros vertybes. Pažymą išduoda Kultūros paveldo departamentas;

 • tauriuosius metalus, brangakmenius, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminius. Pažymą išduoda Lietuvos prabavimo rūmai;

 • antikvarinius tauriųjų metalų gaminius ir antikvarinių brangakmenių gaminius. Pažymą išduoda Kultūros paveldo departamentas ir Lietuvos prabavimo rūmai.

Paveldimo turto apmokestinamąją vertę gyventojo pasirinkimu apskaičiuoja ta AVMI, kurios teritorijoje yra turtą paveldėjusio gyventojo nuolatinė gyvenamoji vieta, arba kurios teritorijoje yra paveldėjimo bylą tvarkantis notaras, arba, laikantis „vieno langelio“ principo, bet kuri kita AVMI.

AVMI gyventojui išduoda paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymą (forma FR0514), kurioje įrašoma ir apskaičiuota mokėtino paveldimo turto mokesčio suma.

Užpildytos FR0514 formos išduodamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gyventojo prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę ir kitų apmokestinamajai vertei nustatyti reikalingų dokumentų pateikimo. Jos galioja 90 kalendorinių dienų, pakartotinai išduodamos pateikus naują prašymą.

 1. Užsienio valstybėse esančio paveldimo turto apmokestinamąją vertę ir mokėtiną paveldimo turto mokestį apskaičiuoja pats turtą paveldintis gyventojas.

Paveldimo turto mokestis apskaičiuojamas paveldimo turto mokesčio deklaracijoje (forma FR0585), kai turtas paveldėtas užsienio valstybėse. Ši deklaracija turi būti pateikta iki kitų kalendorinių metų, einančių po tų metų, kuriais turtas paveldėtas, kovo 1 d. Kartu pateikiami paveldimo turto vertę įrodantys dokumentai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1734

Ši informacija skelbiama:
Paveldimo turto mokestis

Gyventojas mokestį sumoka prieš paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą, išskyrus tuos atvejus, kai savivaldybės taryba atidėjo mokesčio sumokėjimo terminus arba nuo jo atleido. Notarai, prieš išduodami paveldėjimo teisės liudijimus, privalo pareikalauti iš gyventojo dokumentų, patvirtinančių, kad mokestis yra sumokėtas. Jeigu savivaldybės tarybos sprendimu paveldimo turto mokesčio sumokėjimas buvo atidėtas, mokesčio sumokėjimo dokumentų notarui pateikti nereikia, tačiau būtina juos saugoti.

Mokesčio sumokėjimo dokumentas yra kvito ar mokėjimo pavedimo originalas su banko įstaigos žyma apie sumokėjimo faktą. Kai mokestis iš gyventojo banko įstaigoje esančios sąskaitos sumokamas internetu, mokesčio sumokėjimo dokumentas yra gyventojo sąskaitos išrašas, patvirtinantis mokesčio sumokėjimo faktą.

Nuolatiniam ar nenuolatiniam Lietuvos gyventojui, paveldinčiam Lietuvoje esantį turtą, tokio turto, taip pat privalomo sumokėti paveldimo turto mokesčio, deklaruoti nereikia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1733

Ši informacija skelbiama:
Paveldimo turto mokestis

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, kalendoriniais metais paveldėjęs turtą užsienio valstybėse, iki kalendorinių metų, einančių po kalendorinių metų, kuriais buvo paveldėtas turtas, kovo 1 d. privalo pats arba per savo įgaliotą asmenį pateikti vietos mokesčio administratoriui deklaracijos FR0585 formą ir sumokėti paveldimo turto mokestį.

Kartu su AVMI teikiama užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracija turi būti pateikiami ir užsienio valstybėje paveldimo turto vertę įrodantys dokumentai: paveldėjimo teisės dokumentai, palikimą tvarkiusio advokato, palikimo administratoriaus, testamento vykdytojo pranešimai. Kai paveldėtojas paveldimo turto mokestį (jam tapatų mokestį) sumoka toje užsienio valstybėje, kurioje sumokėtą mokestį galima atskaityti iš Lietuvoje mokėtinos paveldimo turto mokesčio sumos, tai prie AVMI teikiamos deklaracijos turi būti pridedami tos užsienio valstybės mokesčių administratoriaus paveldimo turto mokesčio (jam tapataus mokesčio) sumokėjimą patvirtinantys dokumentai.

Paveldimo turto mokesčio (jam tapataus mokesčio) sumokėjimo užsienio valstybėje dokumentai ir kiti su tuo turtu susiję dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertėjo patvirtinti vertimai pridėti prie deklaracijos.

Deklaraciją pateikti privaloma neatsižvelgus į tai, ar toks turtas paveldėtas iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, ar iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo.

Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos teikti nereikia, kai:

 • nuolatinis Lietuvos gyventojas turtą užsienio valstybėje paveldi iš sutuoktinio, tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, globėjų, rūpintojų, globotinių, rūpintinių, senelių, vaikaičių, brolių, seserų. Iš šių asmenų paveldimas turtas neapmokestinamas ir nedeklaruojamas;

 • paveldimo turto apmokestinamoji vertė nėra didesnė kaip 3 000 Eur.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1738

Ši informacija skelbiama:
Paveldimo turto mokestis

Lietuvoje mokėtinas paveldimo turto mokestis turi būti sumokėtas neatsižvelgiant į tai, ar užsienio valstybėje toks ar analogiškas mokestis buvo sumokėtas, ar ne. Paveldimo turto dvigubas apmokestinimas panaikinamas užsienio valstybėje sumokėtą paveldimo turto mokesčio (jam tapataus mokesčio) sumą įskaitant į Lietuvoje mokėtino paveldimo turto mokesčio sumą.

Užsienio valstybėje sumokėtą paveldimo turto mokestį ar jam tapatų mokestį galima atskaityti iš paveldimo turto mokesčio sumos, mokėtinos į Lietuvos biudžetą (t. y. Lietuvoje mokėtino paveldimo turto mokesčio sumą mažinti sumokėtąja užsienio valstybėje). Tam yra būtinos šios trys sąlygos:

 1. Paveldimas turtas yra toje valstybėje, kuri yra įtraukta į Užsienio valstybių, kuriose sumokėtą paveldimo turto mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą galima atskaityti iš Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuoto paveldimo turto mokesčio sumos, sąrašą, patvirtiną LR finansų ministro 2003-07-17 įsakymu Nr. 1K-203;

 2. Paveldimo turto mokestis (jam tapatus mokestis) yra sumokėtas toje užsienio valstybėje, kurioje šis turtas yra;

 3. Yra tos užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinantys paveldimo turto mokesčio sumokėjimą joje įrodantys dokumentai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1735

Ši informacija skelbiama:
Paveldimo turto mokestis

Kai žemę paveldi įpėdinis, kuris negali turėti nuosavybės teisės į žemę (t. y. kai ją paveldi gyventojas, nesantis Lietuvos piliečiu), jis įgyja teisę tik į pinigų sumą, gautą pardavus paveldėtą žemę. Žemė tokiais atvejais pagal įpėdinio pateiktą paveldėjimo teisės liudijimą yra parduodama įpėdinio nurodytam pirkėjui arba aukcione, pagal Vyriausybės 1996-04-18 nutarimą Nr. 475. Gauta suma išmokama įpėdiniui, atskaičius pardavimo ar aukciono organizavimo išlaidas.

Kai įpėdinis – nuolatinis Lietuvos gyventojas, nesantis Lietuvos piliečiu, paveldi pinigus, išmokėtinus už parduotą mirusiam turto palikėjui nuosavybės teise priklausiusią žemę, šie pinigai yra nuolatinio Lietuvos gyventojo paveldimo turto mokesčio objektas.

Kai įpėdinis – nenuolatinis Lietuvos gyventojas, nesantis Lietuvos piliečiu, paveldi pinigus, išmokėtinus už parduotą mirusiam turto palikėjui nuosavybės teise priklausiusią žemę, šie pinigai nėra nenuolatinio Lietuvos gyventojo paveldimo turto mokesčio objektas.

Teises aktai