Registracijos numeris KM1051

Ši informacija skelbiama:
Telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schema (115-1 – 115-5 str.)

Speciali apmokestinimo PVM schema taikoma tik PVMĮ 13 str. 15 dalyje nurodytoms telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir / ar elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms, kurias asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, teikia apmokestinamasis asmuo, įsikūręs už ES teritorijos ribų arba ES teritorijoje, tačiau ne vartojimo valstybėje narėje.

Apmokestinamasis asmuo, įsikūręs už ES teritorijos ribų ir ES teritorijoje teikiantis telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir / ar elektroniniu būdu teikiamas paslaugas skirtingų valstybių narių asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, turi teisę pasirinkti taikyti ES neįsikūrusių asmenų schemą ir įsiregistruoti PVM mokėtoju vienoje kurioje nors valstybėje narėje, ir per šią valstybę narę vykdyti įsipareigojimus, susijusius su mokestinėmis prievolėmis visoje ES teritorijoje.

Apmokestinamuoju asmeniu, įsikūrusiu už Europos Sąjungos teritorijos ribų, laikomas apmokestinamasis asmuo, kuris Europos Sąjungos teritorijoje neturi buveinės arba padalinio.

Registravimosi valstybe nare laikoma ta valstybė narė, kurioje apmokestinamasis asmuo, įsikūręs už ES teritorijos ribų, nusprendžia registruotis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1056

Ši informacija skelbiama:
Telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schema (115-1 – 115-5 str.)

Apmokestinamasis asmuo, siekiantis tapti specialios schemos dalyviu, turi pateikti registravimo prašymą. Registravimo prašymą per neautentifikuotą arba autentifikuotą OSS sistemos sritį gali teikti pats apmokestinamasis asmuo arba apmokestinamojo asmens įgaliotas asmuo.

Registravimo prašymą per neautentifikuotą OSS sistemos sritį gali teikti tik trečiose valstybėse įsikūrę apmokestinamieji asmenys (jų įgalioti asmenys), norintys tapti ne ES schemos dalyviais:

  1. OSS sistemos neautentifikuota sritis yra prieinama per VMI interneto svetainę (www.vmi.lt);

  2. OSS sistemos neautentifikuotoje srityje, pasirinkus meniu punkto „Registracija“ papunktį „Nauja registracija“, turi būti patvirtinama, jog OSS sistemoje besiregistruojantis asmuo nėra įsisteigęs Europos Sąjungoje, o asmuo, užpildysiantis Registravimo prašymą, turi teisę teikti duomenis registracijai besiregistruojančio asmens vardu (jei prašymą teikia besiregistruojančio asmens įgaliotas atstovas, įgaliojimo pateikti nereikia). Jei visi anksčiau išvardyti teiginiai negali būti patvirtinti, nes ne visos nurodytos sąlygos yra tenkinamos, Registravimo prašymas negali būti užpildomas.

Apmokestinamųjų asmenų registravimo specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos naudotojais ir pridėtinės vertės mokesčio kodo sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2021-10-04 įsakymu Nr. VA-64.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1059

Ši informacija skelbiama:
Telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schema (115-1 – 115-5 str.)

Specialios schemos dalyvis iš specialios schemos gali būti išregistruotas tiek paties dalyvio prašymu, tiek mokesčių administratoriaus sprendimu.

Specialios schemos dalyvis pateikti prašymą išregistruoti jį iš specialios schemos dalyvių gali, jeigu:

  1. nebeteikia telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir / ar elektroniniu būdu teikiamų paslaugų;

  2. nebeatitinka naudojimosi specialia schema sąlygų;

  3. nusprendė nebedalyvauti specialioje schemoje.

Sprendimas dėl specialios schemos dalyvio išregistravimo iš specialios schemos pagal specialios schemos dalyvio prašymą turi būti priimtas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Mokesčių administratoriaus sprendimu specialios schemos dalyvis gali būti išregistruotas:

  1. jei nustatyta, kad specialios schemos dalyvis nebevykdo veiklos pagal specialią schemą;

  2. specialios schemos dalyvis nuolat pažeidžia specialios schemos taisykles;

  3. jei nustatyta, kad nebetenkinamos sąlygos, būtinos naudojantis specialia schema (ne ES specialios schemos dalyvis įsisteigė ES, ES schemos dalyvis nebėra įsisteigęs ES).

Teises aktai