Registracijos numeris KM0984

Ši informacija skelbiama:
Turizmo paslaugų apmokestinimo (maržos) schema (101–105 str.)

Taikant specialiąją apmokestinimo PVM schemą apmokestinamos tokios turizmo paslaugos:

 1. kurias kelionės organizatorius, PVM mokėtojas, įsigyja iš kitų apmokestinamųjų asmenų; ir

 2. savo vardu jas teikia pirkėjui (klientui).

Jeigu pirkėjui (klientui) parduodamas kelių iš kitų apmokestinamųjų asmenų įsigytų turizmo paslaugų, teikiamų vienos kelionės metu, rinkinys, laikoma, kad kelionės organizatorius pirkėjui (klientui) suteikė vieną paslaugą.

Kelionės organizatoriaus teikiamos paslaugos, kurios apmokestinamos taikant specialiąją PVM schemą, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje, jeigu kelionės organizatorius:

 1. yra įsikūręs šalies teritorijoje, išskyrus atvejus, kai paslauga suteikta per šalies teritorijoje įsikūrusio kelionės organizatoriaus padalinį užsienio valstybėje;

 2. yra užsienio apmokestinamasis asmuo, teikiantis paslaugą per savo padalinį šalies teritorijoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0978

Ši informacija skelbiama:
Turizmo paslaugų apmokestinimo (maržos) schema (101–105 str.)

Kelionės organizatoriaus pirkėjui (klientui) suteiktos turizmo paslaugos apmokestinamąją vertę sudaro kelionių organizatoriaus marža (toliau – marža).

Marža nustatoma kaip sumos (išskyrus patį PVM), kurią už kelionės organizatoriaus teikiamą paslaugą jam turi sumokėti pirkėjas (klientas), ir sumos (įskaitant PVM), kurią kelionės organizatorius sumokėjo ar turi sumokėti kitiems apmokestinamiesiems asmenims už šią turizmo paslaugą ar paslaugas (jeigu pirkėjui (klientui) parduodamas rinkinys), skirtumas.

Jeigu kelionės organizatoriaus parduodamame pirkėjui (klientui) turizmo paslaugų rinkinyje yra ir tokių turizmo paslaugų, kurias kelionės organizatorius suteikė pats savo jėgomis, tai skaičiuojant kelionės organizatoriaus maržą, tokių turizmo paslaugų vertė atimama iš galutinės turizmo paslaugų rinkinio kainos. Šios turizmo paslaugos, atsižvelgiant į jų suteikimo vietą, apmokestinamos PVM taikant nustatyto dydžio tarifą nuo visos paslaugos vertės.

Pavyzdys

 

Lietuvos kelionių organizatorius parduoda turistinės kelionės į Paryžių paslaugų rinkinius, į kurių kainą įeina tokios turizmo paslaugos:

 • turistų vežimo autobusu nuo Vilniaus iki Paryžiaus ir atgal (šias paslaugas kelionių organizatorius teikia savo jėgomis, nes pats turi autobusą);

 • viena nakvynė su pusryčiais Prahos viešbutyje (ši paslauga įsigyta iš trečiųjų asmenų);

 • 3 nakvynės su pusryčiais Paryžiaus viešbutyje (ši paslauga įsigyta iš trečiųjų asmenų);

 • gido paslaugos (šią paslaugą teikia pats kelionės organizatorius savo jėgomis, nes ekskursijų vadovas, teikiantis gido paslaugas, dirba pas kelionių organizatorių).

Kelionių organizatorius pardavė 30 minėtų turizmo paslaugų rinkinių po 900 Eur (iš viso – 27 000 Eur). Šiai kelionei organizuoti iš trečiųjų asmenų buvo įsigytos tokios paslaugos:

 • nakvynės su pusryčiais Prahoje paslauga vienam turistui 150 Eur (iš viso – 4 500 Eur);

 • 3 nakvynės su pusryčiais Paryžiaus viešbutyje paslauga vienam turistui 400 Eur (iš viso – 12 000 Eur).

Be to, kelionių organizatorius savo jėgomis suteikė:

 • vežimo autobusu į Paryžių ir atgal paslaugą, kuri vienam turistui kainavo 180 Eur (iš viso iš turistų gauta 5 400 Eur);

 • gido paslaugas, kurios vienam turistui kainavo 50 Eur (iš viso iš turistų gauta 1 500 Eur).

Kelionių organizatoriaus marža apskaičiuojama tokiu būdu:

 1. nustatomas skirtumas tarp sumos (su PVM), gautos iš galutinio turizmo paslaugų rinkinio pirkėjų, ir sumos, sumokėtos tretiesiems asmenims už įsigytas iš jų paslaugas, reikalingas turizmo paslaugų rinkiniui sudaryti: 27 000 – 4 500 – 12 000 – 5 400 – 1 500 = 3 600 Eur;

 2. iš apskaičiuoto skirtumo (3 600 Eur) išskaičiuojama nuo maržos mokėtina į biudžetą PVM suma (pagal PVMĮ 92 str. nurodytą formulę): 3 600 x 21 proc. / (100 proc. + 21 proc.) = 625 Eur;

 3. apskaičiuojama kelionių organizatoriaus marža (iš pirmame punkte nustatyto skirtumo atimama PVM suma, apskaičiuota antrame punkte): 3 600 – 625 = 2 975 Eur.

Kelionių organizatoriaus savo jėgomis suteiktoms keleivių vežimo iš Vilniaus į Paryžių ir atgal paslaugoms bei gido paslaugoms netaikoma speciali apmokestinimo PVM schema. Šios paslaugos apmokestinamos PVM, atsižvelgiant į šių paslaugų suteikimo vietą. Gido paslaugos, faktiškai suteiktos už Lietuvos ribų, PVM apskaičiavimo požiūriu laikomos suteiktomis ne šalies teritorijoje ir nėra Lietuvos PVM objektas. Šiuo atveju turistų vežimo tarptautiniu maršrutu paslaugos pagal PVMĮ 45 str. 6 d. nuostatas apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą. Tačiau, taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinama tik vežimo paslaugos dalis, proporcingai tenkanti einančiai per Lietuvos teritoriją maršruto daliai, likusi dalis – ne PVM objektas Lietuvoje.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0985

Ši informacija skelbiama:
Turizmo paslaugų apmokestinimo (maržos) schema (101–105 str.)

Kelionių organizatoriaus marža apmokestinama taip:

 • taikant standartinį PVM tarifą apmokestinamos tokios kelionių organizatoriaus teikiamos paslaugos (kurių apmokestinamoji vertė – marža), kai kelionių organizatorius iš trečiųjų asmenų įsigyja ir pirkėjui (klientui) teikia turizmo paslaugas, kurias šie tretieji asmenys teikia Lietuvoje arba už Lietuvos ribų, bet ne už ES teritorijos ribų (t. y. kitoje valstybėje narėje);

 • taikant 0 proc. PVM tarifą, kai kelionės organizatorius pirkėjui (klientui) teikia turizmo paslaugas, kurias kiti apmokestinamieji asmenys teikia už ES teritorijos ribų. Jeigu kelionės organizatorius pirkėjui (klientui) teikia paslaugas, kurių dalį kiti apmokestinamieji asmenys teikia už ES teritorijos ribų, 0 proc. PVM tarifas taikomas tik šiai paslaugų daliai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1002

Ši informacija skelbiama:
Turizmo paslaugų apmokestinimo (maržos) schema (101–105 str.)

Speciali turizmo paslaugų apmokestinimo PVM schema (kai PVM apskaičiuojamas nuo kelionės organizatoriaus maržos) taikoma kelionių organizatoriaus teikiamoms kelionės organizavimo paslaugoms ir tais atvejais, kai jie iš trečiųjų asmenų įsigytas paslaugas savo vardu parduoda ne tiesiogiai pirkėjui (klientui), o per atsiskleidusius tarpininkus (kelionių agentūras ir pan.), kurie veikia kelionių organizatoriaus vardu ir sąskaita.

Pvz., kelionių organizatorius savo parengtus turistinės kelionės paslaugų rinkinius perduoda platinti kelionių agentūrai. Kelionių agentūra parduoda turizmo paslaugų rinkinius pirkėjui (klientui) kelionės organizatoriaus vardu ir jo sąskaita, o už tarpininkavimą gauna atskirą atlyginimą. Šiuo atveju, kelionės organizatoriaus gautas iš kelionių agentūros atlygis už parduotus pirkėjui (klientui) turizmo paslaugų rinkinius apmokestinamas PVM taikant specialią apmokestinimo PVM schemą (maržos schemą).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1004

Ši informacija skelbiama:
Turizmo paslaugų apmokestinimo (maržos) schema (101–105 str.)

Kadangi kelionių organizatorius, apskaičiuodamas pirkėjui (klientui) suteiktų turizmo paslaugų maržą, iš pirkėjo (paslaugų vartotojo) sumokėtos sumos turi atimti tretiesiems asmenims sumokėtas sumas (įskaitant PVM) už iš jų įsigytas turizmo paslaugas, todėl kelionių organizatorius negali įtraukti į PVM atskaitą šiems tretiesiems asmenims už iš jų įsigytas turizmo paslaugas sumokėto ar mokėtino pirkimo PVM.

Nors kelionių organizatorius, teikiantis kelionių organizavimo paslaugas ir skaičiuojantis PVM nuo maržos, neturi teisės į PVM atskaitą įtraukti tretiesiems asmenims sumokėto ar sumokėtino iš jų įsigytų turizmo paslaugų pirkimo PVM, tačiau kitų jo vykdomai PVM apmokestinamai veiklai reikalingų prekių, paslaugų (komunalinių, telekomunikacijų, remonto, transporto eksploatavimo, kelionės rinkinių platinimo ir pan. paslaugų), ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM turi teisę įtraukti į atskaitą laikantis PVMĮ VII skyriaus nuostatų.

Pavyzdys

 

Kelionių organizatorius per mokestinį laikotarpį be iš trečiųjų asmenų įsigytų turizmo paslaugų, reikalingų turizmo paslaugų rinkiniui parengti, iš tiekėjų įsigijo savo reikmėms tokių prekių ir paslaugų:

 • telekomunikacijų paslaugų už 500 Eur, plius 105 Eur PVM, iš viso už 605 Eur;

 • kanceliarijos prekių už 60 Eur, plius 12,60 Eur PVM, iš viso už 72,60 Eur.

Iš viso: už 560 Eur, plius 117,60 Eur PVM, iš viso už 677,60 Eur.

Kelionių organizatorius, vykdantis PVM apmokestinamą veiklą, turi teisę į PVM atskaitą įtraukti šiai veiklai įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM sumą 117,60 Eur. Šią PVM sumą jis turi įrašyti į mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos (forma FR0600) 25 laukelį kaip pirkimo PVM ir į 35 laukelį kaip atskaitomą pirkimo PVM.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0981

Ši informacija skelbiama:
Turizmo paslaugų apmokestinimo (maržos) schema (101–105 str.)

Kelionių organizatoriaus pirkėjui (klientui) suteiktos paslaugos įforminamos tokia pat tvarka, kaip ir bet kurios kitos vartotojui teikiamos paslaugos, tačiau apskaitos dokumente neturi būti nurodomas PVM tarifas ir suma. Apskaitos dokumente nenurodoma PVM suma nei nuo visos paslaugos vertės, nei nuo kelionių organizatoriaus apskaičiuotos maržos (pati marža taip pat nenurodoma).

Kai iš kitų apmokestinamųjų asmenų įsigyjamos atskiros turizmo paslaugos ir vėliau savo vardu pirkėjui (klientui) parduodamas kelių iš kitų apmokestinamųjų asmenų įsigytų turizmo paslaugų, teikiamų vienos kelionės metu, rinkinys, laikoma, kad buvo suteikta viena paslauga (PVMĮ 101 str. 1 dalis). Tokios paslaugos (o ne atskirų turizmo paslaugų) teikimas įforminamas PVM sąskaita faktūra, kurioje be kitų privalomų rekvizitų turi būti nurodyta „Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros“ (PVMĮ 80 str. 1 d. 15 punktas). Išrašytoje turizmo paslaugos teikimo PVM sąskaitoje faktūroje atskirų sudedamųjų dalių įsigijimo kaina (o ne pardavimo kaina, kuriai taikoma maržos schema) gali būti nurodyta kaip papildoma informacija.

Kai kelionių organizatorius paslaugas teikia fiziniam asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, tai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-05-29 nutarimą Nr. 780, paslaugų teikimui įforminti gali nenaudoti PVM sąskaitos faktūros tuo atveju, kai paslaugos teikimas fiziniam asmeniui įforminamas kasos aparato kvitu.

Teises aktai