Turto įsigijimo, pardavimo kaina ir likvidacinė vertė (14 str., 15 str.)

Registracijos numeris KM0428

Ši informacija skelbiama:
Turto įsigijimo, pardavimo kaina ir likvidacinė vertė (14, 15 str.)

Jeigu vieneto akcijas (dalis, pajus) jo akcininkas (dalininkas, pajininkas) apmoka turtu, tai to turto įsigijimo kaina šiam vienetui yra ta pati, už kurią šį turtą įsigijo minėtas akcininkas (dalininkas, pajininkas). Jeigu vieneto akcininkas (dalininkas, pajininkas) yra kitas vienetas, kuris iki akcijų apmokėjimo turtu pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais skaičiavo to turto nusidėvėjimą (amortizaciją), tai šiuo atveju turi būti atsižvelgiama ir į PMĮ 16 straipsnio 2 dalies nuostatą, t. y. pirmajam vienetui minėto turto įsigijimo kaina bus to turto nenudėvėta dalis.

Vieneto turto įsigijimo kaina gali būti didinama akcininko (dalininko, pajininko) turto vertės padidėjimo pajamų, uždirbtų iš tokio šio turto perleidimo ir įtrauktų į akcininko (dalininko, pajininko) pajamas, kurios buvo apmokestintos, suma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0417

Ši informacija skelbiama:
Turto įsigijimo, pardavimo kaina ir likvidacinė vertė (14, 15 str.)

Turto įsigijimo kaina yra išlaidos, patirtos įsigyjant turtą, įskaitant sumokėtus (taip pat mokėtinus) komisinius atlyginimus ir mokesčius (rinkliavas), susijusius su šio turto įsigijimu. Pridėtinės vertės mokestis į turto įsigijimo kainą neįskaitomas, neatsižvelgiant į tai, ar vienetas yra PVM mokėtojas, ar ne. Šis mokestis į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus įtraukiamas vadovaujantis PMĮ 24 str. 2 dalimi.

TURTO ĮSIGIJIMO BŪDAS

KOMENTARAI

Turtas perkamas iš kito asmens

Turto įsigijimo kaina perkant jį iš kitų asmenų turi būti nustatoma prie jo pirkimo kainos pridedant visus su pirkimu susijusius mokesčius (muitų, registravimo ir kt.), transportavimo, sumontavimo, patikrinimo, instaliavimo bei kitas tiesiogines išlaidas, susijusias su turto įsigijimu.

Nereikšmingos (arba jeigu jos yra keletą mokestinių laikotarpių pastovios) trumpalaikio turto transportavimo ir jų paruošimo naudoti sumos gali būti neįskaičiuojamos į jo įsigijimo kainą, bet nurašomos kaip veiklos sąnaudos, t. y. priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tą mokestinį laikotarpį, kurį jos patiriamos.

Turtas pasigaminamas

Jei turtas gaminamas, tai jo įsigijimo kaina turi būti nustatoma prie pagrindinių žaliavų, medžiagų, komplektuojančiųjų gaminių, sunaudotų gaminant šį turtą, įsigijimo kainos pridedant tiesiogines darbo ir netiesiogines (pridėtines) gamybos išlaidas, padarytas gaminant šį turtą. Į tokio turto įsigijimo kainą neįtraukiamos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos (pardavimų, bendrosios ir administracinės).

Į statomo objekto įsigijimo kainą gali būti įtrauktas ir nugriauto objekto nenudėvėtoji vertė.

Turtas įsigytas lizingo būdu

Pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį valdomo ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kaina turi būti nustatoma prie lizingo (finansinės nuomos) sutartyje nurodytos turto vertės dengimo sumos pridedant visus su pirkimu susijusius mokesčius (muitų, registravimo ir kt.), transportavimo, sumontavimo, patikrinimo, instaliavimo bei kitas tiesiogines išlaidas, susijusias su šio turto naudojimo parengimu.

Turtas gautas nemokamai

Jeigu vienetas turtą savo nuosavybėn gauna nemokamai ir nepatiria išlaidų (įskaitant mokesčių), susijusių su šio turto įsigijimu, tai pelno mokesčio apskaičiavimo atžvilgiu, vieneto nemokamai gauto turto įsigijimo kaina bus lygi nuliui.

Turtas gaunamas kaip įnašas į vieneto įstatinį kapitalą

Detalesnė informacija pateikta atsakyme į klausimą Kas sudaro turto įsigijimo kainą, jei vieneto akcijas jo dalyvis (akcininkas) apmoka turtu?

Turtas įsigytas mainų būdu

Turto įsigijimo kaina priklauso nuo to, ar į naujai įsigytą turtą buvo mainomas ilgalaikis turtas ar vertybiniai popieriai.

Turtas įsigyjamas iš gyventojo, baigusio vykdyti individualią veiklą

Kai gyventojas baigia vykdyti individualią veiklą ir nerealizuotas prekes perduoda savo ar sutuoktinio įsteigtam naujam vienetui, šių prekių įsigijimo kaina vienetui yra šių prekių įsigijimo kaina, nurodyta gyventojo, vykdžiusio individualią veiklą, prekių įsigijimo dokumentuose, išskyrus atvejus, kai šiuo turtu apmokamos to vieneto akcijos (dalys, pajai).

              

Turto pardavimo arba kitokio perleidimo kitų asmenų nuosavybėn kaina nustatoma iš visų pajamų, uždirbtų pardavus arba kitaip perleidus kitų asmenų nuosavybėn turtą, atėmus su pardavimu susijusių sumokėtų mokesčių sumas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0419

Ši informacija skelbiama:
Turto įsigijimo, pardavimo kaina ir likvidacinė vertė (14, 15 str.)

Tais atvejais, kai vienetas nusprendžia nugriauti įsigytą ilgalaikį materialų turtą (pvz., pastatą) ir jo vietoje statyti naują savo veiklai vykdyti reikalingą ilgalaikį turtą (pvz., pastatą), tai nugriauto turto (pastato) nenudėvėtoji vertė (įsigijimo kainos ir sukaupto nusidėvėjimo skirtumas) yra įtraukiama į statomo objekto savikainą.

Tačiau, jeigu vienetas įsigytą turtą nugriauna, bet jo vietoje nestato naujo savo veiklai vykdyti reikalingo ilgalaikio turto (pastato), tai nugriauto turto (pastato) nenudėvėtoji vertė (įsigijimo kainos ir sukaupto nusidėvėjimo skirtumas) leidžiamiems atskaitymams nepriskiriama, nes turtas nenaudojamas pajamoms uždirbti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0424

Ši informacija skelbiama:
Turto įsigijimo, pardavimo kaina ir likvidacinė vertė (14, 15 str.)

Kai gyventojas baigia vykdyti individualią veiklą ir nerealizuotas prekes perduoda savo ar sutuoktinio įsteigtam naujam vienetui, šių prekių įsigijimo kaina vienetui yra šių prekių įsigijimo kaina, nurodyta gyventojo, vykdžiusio individualią veiklą, prekių įsigijimo dokumentuose, išskyrus atvejus, kai šiuo turtu apmokamos to vieneto akcijos.

Prekėmis taip pat laikomos gyventojo individualioje gamybos veikloje nepanaudotos medžiagos ir žaliavos.

Gyventojui baigus individualią veiklą, šioje veikloje nerealizuotų prekių perdavimas savo ar sutuoktinio įsteigtam naujam vienetui įforminamas laisvos formos dokumentu (pvz., prekių perdavimo – priėmimo aktu), turinčiu Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 7 str. 1 dalyje nustatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus. Prie šio dokumento turi būti pridedamos individualioje veikloje nerealizuotų prekių įsigijimo dokumentų kopijos.

Atkreipiamas dėmesys, kad šios nuostatos taikomos tik tuo atveju, jei gyventojas nutraukia individualią veiklą, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, ir šioje veikloje nerealizuotas prekes perduoda bendrovei (individualiai įmonei, uždarajai akcinei bendrovei ar kt.), kurią naujai įsteigia jis pats ar jo sutuoktinis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0426

Ši informacija skelbiama:
Turto įsigijimo, pardavimo kaina ir likvidacinė vertė (14, 15 str.)

Jeigu vienetas savo ilgalaikį turtą (A turtas) maino į kito ūkio subjekto ilgalaikį turtą (B turtas), tai šio vieneto naujai įsigyto B turto įsigijimo kaina yra A turto įsigijimo kaina (A turto nenudėvėta dalis). Šiuo atveju atsižvelgiama ir į PMĮ 16 str. 2 dalies nuostatą, t. y. jeigu vienetas iki mainų momento pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais skaičiavo A turto nusidėvėjimą (amortizaciją), tai išmainyto B turto įsigijimo kaina bus A turto įsigijimo kainos nenudėvėta dalis.

Jeigu išmainyto A turto įsigijimo kainos negalima nustatyti, tai naujo B turto įsigijimo kaina yra tikroji šio turto rinkos kaina. Tikroji rinkos kaina – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0427

Ši informacija skelbiama:
Turto įsigijimo, pardavimo kaina ir likvidacinė vertė (14, 15 str.)

Kai vienetas vertybinius popierius maino į kitą turtą, tai šio turto įsigijimo kaina yra vertybinių popierių, į kuriuos jis buvo išmainytas, tikroji rinkos kaina turto įsigijimo momentu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0429

Ši informacija skelbiama:
Turto įsigijimo, pardavimo kaina ir likvidacinė vertė (14, 15 str.)

Jeigu vienetas už įsigytą ilgalaikį turtą atsiskaito ne pinigais, o prekėmis ir / ar paslaugomis, tai šio ilgalaikio turto įsigijimo kaina yra į pajamas įtraukta šių prekių ir / ar paslaugų vertė.

Be to, į šio ilgalaikio turto įsigijimo kainą įskaitomos ir išlaidos, patirtos įsigyjant turtą, įskaitant sumokėtus (taip pat mokėtinus) komisinius atlyginimus bei mokesčius (rinkliavas), susijusius su šio turto įsigijimu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0416

Ši informacija skelbiama:
Turto įsigijimo, pardavimo kaina ir likvidacinė vertė (14, 15 str.)

Kai sandoris sudaromas užsienio valiuta, tai pagal tokį sandorį įsigyto turto įsigijimo kaina įvertinama eurais pagal turto įsigijimo dienos valiutos kursą (t. y. pagal turto perėjimo įmonės pirkėjos nuosavybėn datą).

Teises aktai