Registracijos numeris KM0433

Ši informacija skelbiama:
Turto ar turto komplekso nuoma (38 str.)

Jei vieneto turtas arba turtinis kompleksas yra perduotas pagal nuomos sandorį, apskaičiuojant pelno mokestį toks turto arba turtinio komplekso perdavimas mokesčio administratoriaus sprendimu gali būti apmokestinamas kaip pardavimas, jei nuomos sandoris atitinka nors vieną iš žemiau pateiktų kriterijų.

KRITERIJAI (turi būti tenkinamas bent vienas)

KOMENTARAI

1. Nuomos terminas ilgesnis kaip 30 metų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išnuomojama žemė arba turto nuomininkas yra nustatytas PMĮ 3 str. 2 dalyje

Jeigu vieneto turtas perduodamas pagal nuomos sandorį, kuriame nustatytas nuomos terminas ilgesnis kaip 30 metų, tai apskaičiuojant pelno mokestį, toks turto perdavimas gali būti apmokestintas kaip pardavimas.

Šio punkto nuostatos gali būti taikomos ir toms turto nuomos sutartims, kuriose nuomos terminas nenustatytas, t. y. neterminuotoms sutartims.

Šio punkto nuostatos netaikomos tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išnuomojama žemė arba turto nuomininkas pagal PMĮ 3 str. 2 dalį nėra pelno mokesčio mokėtojas (pvz., biudžetinės įstaigos, valstybės ir vietos savivaldos institucijos).

2. Nuomos mokesčio periodinių įmokų tvarkaraštyje numatyta, kad per trumpesnę nuomos laikotarpio dalį sumokama didesnė dalis išnuomoto vieneto ilgalaikio turto tikrosios rinkos kainos

Taikant šią nuostatą, nesvarbu, ar laikotarpis, per kurį išmokama didesnė šios sumos dalis, yra įmokų tvarkaraščio pradžioje, viduryje ar pabaigoje.

Sprendžiant, ar nuomos sandoris atitinka šiame punkte nustatytą kriterijų, per trumpesnę nuomos laikotarpio dalį sumokėta nuomos mokesčio periodinių įmokų suma turi būti lyginama su išnuomoto vieneto turto tikrąja rinkos kaina nuomos sandorio sudarymo momentu.

3. Nuomos sutartis apriboja ilgalaikio turto ar turtinio komplekso nuomotojo teises skolintis ir / ar skirstyti pelną ar mokėti dividendus

Jeigu vieneto turtas yra perduotas pagal nuomos sutartį ir ši sutartis apriboja to turto nuomotojo teises skolintis ir / ar skirstyti pelną ar mokėti dividendus, tai apskaičiuojant nuomotojo pelno mokestį, toks turto perdavimas gali būti apmokestintas kaip pardavimas.

4. Nuostatos dėl išnuomoto turto rekonstravimo nėra susijusios su nuomininko ar nuomotojo ūkine komercine veikla ir / ar turto rekonstravimo vertė neatitinka turto tikrosios rinkos kainos

Jeigu vieneto turtas, perduotas pagal nuomos sutartį, rekonstruojamas, tačiau šis rekonstravimas nėra susijęs su nuomininko ar nuomotojo ūkine komercine veikla ir / ar šio turto rekonstravimo vertė neatitinka turto tikrosios rinkos kainos, tai apskaičiuojant nuomotojo pelno mokestį, toks turto perdavimas gali būti apmokestintas kaip pardavimas tą mokestinį laikotarpį, kurį šis turtas buvo perduotas nuomininkui.

 

Pažymėtina, kad mokesčių mokėtojai turto perdavimą pagal tokį nuomos sandorį, kuris akivaizdžiai atitinka 38 str. 1 dalyje nustatytus kriterijus ir sudarytas siekiant turtą parduoti, o ne nuomoti, kaip pardavimą gali apmokestinti patys.

Turto perdavimas pagal nuomos sandorį gali būti apmokestinamas kaip pardavimas tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį šis turtas buvo perduotas nuomininkui.

Šios nuostatos netaikomos lizingo (finansinės nuomos) sandoriams – tai yra tokiems sandoriams, pagal kuriuos sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereina lizingo gavėjui, taip pat netaikomos pagal panaudos sutartis ar patikėjimo teise perduotam turtui.

Teises aktai