Registracijos numeris KM2181

Ši informacija skelbiama:
Turto deklaravimas

Pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymo (GTDĮ) 2 straipsnį turėtą turtą iki 2024 m. gegužės 2 d. deklaruoti privalo:

1. akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

2. antstoliai ir jų šeimų nariai;

3. asociacijų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovai ir jų šeimų nariai;

4. gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, ir jų šeimų nariai;

5. Europos Parlamento nariai, išrinkti nuo Lietuvos Respublikos, ir jų šeimų nariai;

6. kredito įstaigų tarybų ir (ar) valdybų nariai, administracijų vadovai, administracijų vadovų pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

7. Lietuvos banko valdybos nariai ir jų šeimų nariai;

8. Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės vado pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

9. Lietuvos Respublikos teismų pirmininkai, teismų pirmininkų pavaduotojai, teismų skyrių pirmininkai, teisėjai ir jų šeimų nariai;

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymu į pareigas priimti Europos Komisijos nariai, Audito Rūmų nariai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo nariai, Regionų komiteto nariai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai, teisminių ir kitokių tarptautinių institucijų pareigūnai ir jų šeimų nariai;

11. Ministro Pirmininko paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai bei pareigūnai ir jų šeimų nariai;

12. Lygių galimybių kontrolierius, jo pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

13. Nacionalinės teismų administracijos direktorius, jo pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

14. notarai ir jų šeimų nariai;

15. profesinės karo tarnybos karininkai ir jų šeimų nariai, žvalgybos pareigūnai ir jų šeimų nariai;

16. prokurorai ir jų šeimų nariai;

17. Respublikos Prezidento paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai bei pareigūnai ir jų šeimų nariai;

18. Seimo kontrolieriai ir jų šeimų nariai;

19. Seimo paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai bei nariai ir jų šeimų nariai;

20. Respublikos Prezidento paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai bei nariai ir jų šeimų nariai;

21. Seimo paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai bei pareigūnai ir jų šeimų nariai;

22. Seimo Pirmininko paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai bei pareigūnai ir jų šeimų nariai;

23. nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai, vadovų pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

24. Vaiko teisių apsaugos kontrolierius, jo pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

25. valstybės kontrolierius, valstybės kontrolieriaus pavaduotojai ir jų šeimų nariai, Valstybės kontrolės darbuotojai (įskaitant atliekančius ūkinio ar techninio pobūdžio funkcijas) ir jų šeimų nariai;

26. valstybės politikai ir jų šeimų nariai;

27. valstybės tarnautojai ir jų šeimų nariai;

28. valstybės ar savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų padalinių vadovai, jų pavaduotojai (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiame kitame struktūriniame padalinyje) ir jų šeimų nariai;

29. valstybės ar savivaldybių įmonių vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

30. valstybės, savivaldybės įstaigų ir visų kitų biudžetinių įstaigų vadovai, pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

31. valstybinių aukštųjų mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

32. viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo tarybų ir (ar) valdybų nariai, vadovai, jų pavaduotojai, vyriausieji redaktoriai, jų pavaduotojai, redaktoriai, jų pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

33. viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai, jų pavaduotojai ir jų šeimų nariai;

34. Vyriausybės, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai bei nariai ir jų šeimų nariai;

35. Žurnalistų etikos inspektorius ir jo šeimos nariai;


36. žvalgybos kontrolieriai ir jų šeimų nariai;

 

37. gyventojai, 2023m. nustoję eiti 1, 3, 5-23, 29-33, 35 punktuose nurodytas pareigas, ir jų šeimų nariai;

38. 18 metų sulaukę nuolatiniai Lietuvos gyventojai, taip pat 18 m. ir vyresni asmenys įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarką įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje, jeigu jie 2023 m. gruodžio 31 d. turėjo neįregistruotą nekilnojamąjį turtą,

didesnes nei 1500 eurų lėšas ne Lietuvos kredito įstaigose, pasiskolintų nesugrąžintų lėšų daugiau nei 1500 eurų, paskolintų ir nesusigrąžintų lėšų daugiau nei 1500 eurų, meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių, kurių vieneto vertė didesnė nei 1500 eurų, vertybinių popierių daugiau nei už 1500 eurų (pastaba: pajamų deklaruoti jiems nereikia).

39. gyventojai, pageidaujantys gauti valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimų nariai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1323

Ši informacija skelbiama:
Turto deklaravimas
Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (FR0001)

Pateikimo terminas

Praėjusių ataskaitinių metų deklaracijos turi būti pateikiamos iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d. (už 2023 metus iki 2024 m. gegužės 2 d.), išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

 

I. Kandidatai į pareigas, nurodytas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo (GTDĮ) 2 str. 1 d. 5 p. (nuo 2024-01-01 – išskyrus kandidatus į valstybės tarnautojo pareigas), 6 – 23, 29 – 33, 35 ir 38 punktuose, turto deklaracijas VMI turi pateikti per 7 dienas nuo prašymo kandidatuoti į minėtas pareigas pateikimo dienos.

 

Išrinkti arba paskirti į pareigas valstybės politikai bei Europos Parlamento nariai ir jų šeimos nariai, priimti arba paskirti į pareigas valstybės tarnautojai ir jų šeimos nariai, taip pat asmenys, priimti arba paskirti į GTDĮ 2 str. 1 d.  5–23, 29–33, 35 ir 38 p. nurodytas pareigas  ir jų šeimos nariai, deklaracijas turi pateikti per 30 dienų nuo išrinkimo, paskyrimo arba priėmimo į pareigas pradžios.

 

Nustoję eiti pareigas valstybės politikai bei Europos Parlamento nariai ir jų šeimos nariai, taip pat iš pareigų atleisti asmenys, ėję pareigas, nurodytas  GTDĮ 2 str. 1 d. 5–23, 29– 33, 35 ir 38 p. ir jų šeimos nariai privalo deklaruoti kalendorinių metų, kuriais nustojo eiti pareigas arba buvo atleisti iš pareigų, gruodžio 31 d. turimą turtą. Deklaracija už kalendorinius metus teikiama iki einamųjų metų gegužės 1 d.

 

II. Gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą, ir jų šeimos nariai, savivaldybės administracijai pareikalavus, privalo savo turtą (įskaitant gautas pajamas) deklaruoti už praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos.

 

Gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimos nariai deklaruoja kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas prašymas suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, gruodžio 31 d. turimą turtą (įskaitant gautas pajamas). Deklaracija už kalendorinius metus teikiama iki einamųjų metų gegužės 1 d.

 

Gyventojai, pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimos nariai turi deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas prašymas dėl teisės į finansinę paskatą, gruodžio 31 d. turimą turtą.

 

III. Gyventojai, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, išskyrus asmenis, kurių piniginė auka (aukų suma) vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršija 0,03 rinkimuose taikomo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydžio, suapvalinto iki artimiausios dešimties, iki suteikdami auką privalo deklaruoti pajamas pateikdami metinę pajamų mokesčio deklaraciją arba turto deklaraciją.

 Auką savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti teikiantys kandidatai vienmandatėse apygardose ir referendumo iniciatoriai, iki suteikdami auką  turi deklaruoti ne tik metines pajamas, bet ir pinigines lėšas (turto deklaracijoje).

 

IV. Politinių organizacijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį nei 360 Eur politinės organizacijos nario mokestį, deklaracijas turi pateikti dar iki nario mokesčio sumokėjimo.

 

Svarbu: jeigu tų metų gruodžio 31 d. turėtas turtas arba pajamos buvo deklaruotos dėl kitų priežasčių, pakartotinai deklaracijų teikti nereikia.

Pateikimo būdai

Deklaraciją gyventojas gali pateikti tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS), išskyrus šiuos gyventojus:

 1. gyventojus, pageidaujančius gauti piniginę socialinę paramą ir jų šeimos narius;

 2. gyventojus, pageidaujančius gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti ir jų šeimos narius;

 3. gyventojus, pageidaujančius gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms ir jų šeimos narius;

 4. gyventojus, aukojančius savarankiškam politinės kampanijos dalyviui;

 5. politinių organizacijų narius, kalendoriniais metais sumokėjusius didesnį nei 360 Eur politinės organizacijos nario mokestį.

Šie gyventojai turto deklaracijas gali pateikti:

*Atvykti į  VMI aptarnavimo padalinius galite tik iš anksto užsiregistravę.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2179

Ši informacija skelbiama:
Turto deklaravimas

Deklaruoti turtą privalo 18 metų sulaukę nuolatiniai Lietuvos gyventojai, taip pat asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, kurie Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties"  nustatyta tvarka įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvoje. Šie gyventojai turi deklaruoti vieną kartą tų kalendorinių metų, kuriais jie sulaukė 18 metų arba kuriais Įstatymo nustatyta tvarka įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvoje, gruodžio 31 d. tokį turimą turtą:

 1. nekilnojamąjį turtą, įskaitant nebaigtą statyti statinį, kurio nuosavybės teisės nėra įregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (įskaitant visą užsienio valstybėje esantį nekilnojamąjį turtą, nesvarbu, ar jis tos valstybės teisės aktų nustatyta tvarka yra įregistruotas atitinkamuose registruose, ar ne);

 2. meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė didesnė nei 1500 eurų;

 3. pinigines  lėšas, turimas ne Lietuvos Respublikos bankuose, jeigu jų bendra suma didesnė nei 1500 eurų;

 4. pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma didesnė nei 1500 eurų;

 5. paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma didesnė nei 1500 eurų;

 6. vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė didesnė nei 1500 eurų.

Jeigu 18 metų sulaukęs ar teisę nuolat gyventi Lietuvoje įgijęs gyventojas tokio turto neturi, tai turto deklaruoti jam nereikia.

Gyventojai, kuriems pareiga deklaruoti turtą atsirado dėl 2023 m. eitų pareigų, ir jų šeimų nariai, gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimų nariai deklaruoja tokį 2023 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą:

 1. nekilnojamąjį daiktą, įskaitant nebaigtą statyti statinį;

 2. kilnojamąjį daiktą, kuriam pagal teisės aktus nustatyta privaloma teisinė registracija;

 3. pinigines lėšas, turimas kredito įstaigose ir ne jose, jeigu jų bendra suma viršijo 1 500 eurų;

 4. pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršijo 1 500 eurų;

 5. paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršijo 1 500 eurų;

 6. meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršijo 1 500 eurų;

 7. vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė viršijo 1 500 eurų.

Deklaracijoje turi būti nurodomas ir Lietuvoje, ir užsienio valstybėje turimas turtas. Nekilnojamojo ar kilnojamojo daikto vertė nurodoma pagal jo įsigijimo kainą, o jei ši kaina smarkiai skiriasi nuo šiuo metu esančios tikrosios rinkos kainos, tai nurodoma jo tikroji rinkos kaina.

Gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, ir jų šeimų nariai turto deklaracijoje privalo nurodyti ne tik turėtą turtą, bet ir visas 2023 m. gautas pajamas (deklaracijos priede FR0001P „Gautos pajamos").

Teises aktai

Registracijos numeris KM1320

Ši informacija skelbiama:
Turto deklaravimas
Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (FR0001)

Žemiau esančioje lentelėje pateikti prie metinės turo deklaracijos (FR0001) pridėti priedai bei jų naudojimo paskirtis.

Deklaracijos FR0001 priedo pavadinimas

Deklaracijos FR0001 priedo paskirtis

FR0001T priedas

Šiame priede turi būti nurodomas tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse ataskaitinių metų pabaigoje turėtas nekilnojamasis turtas (įskaitant nebaigtus statyti statinius) ir pagal LR teisės aktus privalomai teisiškai registruotinas kilnojamasis turtas:

 

 1. registruotas ir neįregistruotas privalomai teisiškai registruotinas nekilnojamasis turtas.

Prie deklaruotino nekilnojamojo turto priskiriami ne tik nekilnojamieji pagal prigimtį daiktai, registruotini LR nekilnojamojo turto registre, bet ir pagal savo prigimtį kilnojamieji daiktai, kuriuos nekilnojamaisiais pripažįsta įstatymas (pavyzdžiui, civiliniai orlaiviai, vidaus vandenų ar jūrų laivai).

 

Sulaukę 18 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai, taip pat įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje, FR0001T priede privalo deklaruoti užsienio valstybėse ir Lietuvoje turimą nekilnojamąjį turtą, įskaitant ir nebaigtus statyti statinius, kurių nuosavybės teisės neįregistruotos LR nekilnojamojo turto registre.

 

 1. kilnojamasis turtas, jeigu pagal LR teisės aktus šios rūšies daiktai privalomai teisiškai registruojami (kelių transporto priemonės, šaunamieji ginklai, žemės ūkio technika, potencialiai pavojingi įrenginiai).

Sulaukę 18 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai, taip pat įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje šiame punkte išvardyto kilnojamojo turto FR0001T priede deklaruoti neprivalo.

FR0001V priedas

Šiame priede turi būti deklaruojami tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse ataskaitinių metų pabaigoje turėti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos, vekseliai ir pan.), pajai (dalis žemės ūkio, kooperatinėse bendrovėse, ūkinėse bendrijose, gyvenamojo namo statybos bendrijose) ir kiti dokumentai, kurie laikomi vertybiniais popieriais, kai vieno gyventojo turimų vertybinių popierių (įskaitant pajus ar dalis) bendra vertė yra didesnė nei 1 500 Eur .

 

Taip pat šiame priede turi būti deklaruojami meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kurių vieneto vertė yra didesnė nei 1 500 Eur .

 

Gyventojai, neturintys FR0001V priede nurodyto turto arba turintys vertybinių popierių, kurių bendra vertė yra lygi ar mažesnė nei 1 500 Eur  ir meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, kurių vieneto vertė yra lygi ar mažesnė nei 1 500 Eur, šio priedo neprivalo užpildyti.

FR0001L priedas

Šiame priede gyventojas privalo deklaruoti visas didesnes nei 1 500 Eur lėšas, ataskaitinių metų pabaigoje turėtas tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių bankuose ir ne bankuose, įskaitant ataskaitinių metų pabaigoje tebeturimas pasiskolintas pinigines lėšas ir individualios įmonės savininko į savo įmonę įneštas ir neatsiimtas pinigines lėšas.

 

Sulaukę 18 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai, taip pat įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje, FR0001L priede privalo deklaruoti tik ne Lietuvos bankuose turimas lėšas (t. y. visas užsienyje turimas lėšas (tiek bankuose, tiek ne bankuose) ir Lietuvoje ne bankuose turimas lėšas, kurių bendra suma yra didesnė nei 1 500 Eur.

 

Kai gyventojo ataskaitinių metų pabaigoje turėta visų lėšų suma yra mažesnė ar lygi 1 500 Eur , tai jis neprivalo užpildyti FR0001L priedo.

 

Kai vieno iš sutuoktinių piniginių lėšų suma yra didesnė nei 1 500 Eur, o kito – mažesnė nei 1 500 Eur, tai prie teikiamos šeimos deklaracijos pridedamame FR0001L priede turi būti nurodyta tik to sutuoktinio lėšų suma, kuri yra didesnė nei 1 500 Eur.

 

Pavyzdys

 

Vienas sutuoktinis turi 1 738 Eur, o kitas – 434 Eur, tai deklaracijoje turi būti nurodytos tik 1 738 Eur turinčio sutuoktinio piniginės lėšos.

FR0001S priedas

Šiame priede turi būti deklaruojamos gyventojo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, tiek esantiems Lietuvoje, tiek ir užsienio valstybėse, paskolintos ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos nesusigrąžintos lėšos, kurių bendra suma didesnė nei 1 500 Eur.

 

Jei gyventojo suteiktų paskolų bendra suma yra lygi ar mažesnė nei 1 500 Eur, tai jis neturi užpildyti FR0001S priedo.

 

Teikdamas tiek gyventojo, tiek šeimos deklaraciją, paskolintas ir iki ataskaitinių metų (laikotarpio) pabaigos nesugrąžintas lėšas savo deklaracijoje turi nurodyti tas sutuoktinis, kurio vardu sudaryta paskolos sutartis.

 

Gyventojo skirtingiems asmenims suteiktos paskolos turi būti nurodomos skirtingose eilutėse. Užpildoma tiek eilučių, keliems asmenims (gyventojams ar įmonėms) yra suteikta paskolų.

 

Pavyzdys

Gyventojams, privalantiems deklaruoti turtą ir suteikusiems paskolas kredito gavėjams (gyventojams) per tarpusavio skolinimo platformą, deklaracijos priede „Suteiktos paskolos“ gali įrašyti bendrą paskolos sumą, o paskolos gavėju nurodyti bendrovės, valdančios tarpusavio skolinimo platformą, pavadinimą ir kodą.

FR0001G priedas

Šiame priede turi būti deklaruojamos gyventojo tiek iš Lietuvos, tiek ir iš užsienio valstybės fizinio ar juridinio asmens pasiskolintos ir iki ataskaitinių metų pabaigos nesugrąžintos lėšos (įskaitant įsigytų kreditinių kortelių panaudotas ir iki ataskaitinių metų pabaigos nesugrąžintas lėšas), kurių bendra suma yra didesnė nei 1 500 Eur.

 

Jei gyventojo gautų paskolų bendra suma yra lygi ar mažesnė nei 1 500 Eur, tai jis neturi užpildyti FR0001G priedo.

 

Tiek gyventojo, tiek šeimos deklaracijoje pasiskolintas ir iki ataskaitinių metų pabaigos negrąžintas lėšas turi nurodyti tas sutuoktinis, kuris paskolos sutartyje įvardytas paskolos gavėju.

 

Gyventojo iš skirtingų asmenų gautos paskolos turi būti nurodomos skirtingose eilutėse. Užpildoma tiek eilučių, iš kelių skirtingų asmenų yra gautos paskolos.

 

Pavyzdys

 

Gyventojas vieną kartą pasiskolino 1 593 Eur ir po kurio laiko iš to paties gyventojo pasiskolino dar 1 158 Eur (kurių iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d. negrąžino).

 

Užpildydamas FR0001G priedą, G3 laukelyje jis turi nurodyti visą 2 751 Eur pasiskolintą sumą, o FR0001G priedo G4 laukelyje turi nurodyti paskolos davėjo asmens kodą, vardą, pavardę.

 

Jei paskolą suteikė bankas, tai FR0001G priedo G4 laukelyje turi būti nurodomas tik banko pavadinimas. Kai paskola gauta tarpusavio skolinimo platformoje ar lėšos gautos sutelktinio finansavimo platformoje, tai turi būti nurodomas tarpusavio skolinimo platformos ar sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus identifikacinis numeris (kodas).

FR0001P priedas

Šį priedą turi užpildyti tik gyventojai, pageidaujantys gauti:

 • piniginę socialinę paramą (įskaitant ir jų šeimų narius);

 • paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti (įskaitant ir jų šeimų narius);

 • aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui;

 • politinių organizacijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį nei 360 Eur politinės organizacijos nario mokestį.

Gyventojai, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, taip pat politinių organizacijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį nei 360 Eur politinės organizacijos nario mokestį, FR0001P priedo neprivalo užpildyti, jeigu jie ataskaitinių metų pajamas yra deklaravę metinėje pajamų deklaracijoje.

 

Deklaruotinos per ataskaitinį laikotarpį gautos visų rūšių pajamos, neatėmus sumokėtų (išskaičiuotų) mokesčių (įmokų), taip pat sumokėtų mokesčių (įmokų).

 

Pajamos, gautos verčiantis individualia veikla (pagal verslo liudijimą ar pagal pažymą), deklaruojamos visos, neatėmus su ta veikla susijusių leidžiamų atskaitymų ir / ar mokestinių nuostolių, o pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne individualios veiklos turtą ir individualios veiklos turtui priskirtą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, realizuotas išvestines finansines priemones – neatėmus turto (daikto) įsigijimo kainos ir su šio turto (daikto) pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimu teisės aktuose nustatytų privalomų mokėjimų.

 

Jei privalantis užpildyti FR0001P priedą, per deklaracijoje nurodytus ataskaitinius metus negavo jokių pajamų, tai turi būti užpildomi tik FR0001P priedo atitinkamų eilučių P2, P3 ir P4 laukeliai.

 

Pajamų rūšių kodų sąrašą rasite čia.

Teises aktai