Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (FR0001)

Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų pildymo bei pateikimo tvarką reglamentuoja VMI prie LR FM viršininko 2004-02-09 įsakymas Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“.

Turto deklaravimo pareigybių (priežasčių) kodų sąrašas, taikomas:

Registracijos numeris KM1323

Ši informacija skelbiama:
Turto deklaravimas
Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (FR0001)

Pateikimo terminas

Praėjusių ataskaitinių metų deklaracijos turi būti pateikiamos iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d. (už 2023 metus iki 2024 m. gegužės 2 d.), išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

 

I. Kandidatai į pareigas, nurodytas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo (GTDĮ) 2 str. 1 d. 5 p. (nuo 2024-01-01 – išskyrus kandidatus į valstybės tarnautojo pareigas), 6 – 23, 29 – 33, 35 ir 38 punktuose, turto deklaracijas VMI turi pateikti per 7 dienas nuo prašymo kandidatuoti į minėtas pareigas pateikimo dienos.

 

Išrinkti arba paskirti į pareigas valstybės politikai bei Europos Parlamento nariai ir jų šeimos nariai, priimti arba paskirti į pareigas valstybės tarnautojai ir jų šeimos nariai, taip pat asmenys, priimti arba paskirti į GTDĮ 2 str. 1 d.  5–23, 29–33, 35 ir 38 p. nurodytas pareigas  ir jų šeimos nariai, deklaracijas turi pateikti per 30 dienų nuo išrinkimo, paskyrimo arba priėmimo į pareigas pradžios.

 

Nustoję eiti pareigas valstybės politikai bei Europos Parlamento nariai ir jų šeimos nariai, taip pat iš pareigų atleisti asmenys, ėję pareigas, nurodytas  GTDĮ 2 str. 1 d. 5–23, 29– 33, 35 ir 38 p. ir jų šeimos nariai privalo deklaruoti kalendorinių metų, kuriais nustojo eiti pareigas arba buvo atleisti iš pareigų, gruodžio 31 d. turimą turtą. Deklaracija už kalendorinius metus teikiama iki einamųjų metų gegužės 1 d.

 

II. Gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą, ir jų šeimos nariai, savivaldybės administracijai pareikalavus, privalo savo turtą (įskaitant gautas pajamas) deklaruoti už praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos.

 

Gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimos nariai deklaruoja kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas prašymas suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, gruodžio 31 d. turimą turtą (įskaitant gautas pajamas). Deklaracija už kalendorinius metus teikiama iki einamųjų metų gegužės 1 d.

 

Gyventojai, pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimos nariai turi deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas prašymas dėl teisės į finansinę paskatą, gruodžio 31 d. turimą turtą.

 

III. Gyventojai, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, išskyrus asmenis, kurių piniginė auka (aukų suma) vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui per politinę kampaniją neviršija 0,03 rinkimuose taikomo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydžio, suapvalinto iki artimiausios dešimties, iki suteikdami auką privalo deklaruoti pajamas pateikdami metinę pajamų mokesčio deklaraciją arba turto deklaraciją.

 Auką savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti teikiantys kandidatai vienmandatėse apygardose ir referendumo iniciatoriai, iki suteikdami auką  turi deklaruoti ne tik metines pajamas, bet ir pinigines lėšas (turto deklaracijoje).

 

IV. Politinių organizacijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį nei 360 Eur politinės organizacijos nario mokestį, deklaracijas turi pateikti dar iki nario mokesčio sumokėjimo.

 

Svarbu: jeigu tų metų gruodžio 31 d. turėtas turtas arba pajamos buvo deklaruotos dėl kitų priežasčių, pakartotinai deklaracijų teikti nereikia.

Pateikimo būdai

Deklaraciją gyventojas gali pateikti tik elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS), išskyrus šiuos gyventojus:

 1. gyventojus, pageidaujančius gauti piniginę socialinę paramą ir jų šeimos narius;

 2. gyventojus, pageidaujančius gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti ir jų šeimos narius;

 3. gyventojus, pageidaujančius gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms ir jų šeimos narius;

 4. gyventojus, aukojančius savarankiškam politinės kampanijos dalyviui;

 5. politinių organizacijų narius, kalendoriniais metais sumokėjusius didesnį nei 360 Eur politinės organizacijos nario mokestį.

Šie gyventojai turto deklaracijas gali pateikti:

*Atvykti į  VMI aptarnavimo padalinius galite tik iš anksto užsiregistravę.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1320

Ši informacija skelbiama:
Turto deklaravimas
Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (FR0001)

Žemiau esančioje lentelėje pateikti prie metinės turo deklaracijos (FR0001) pridėti priedai bei jų naudojimo paskirtis.

Deklaracijos FR0001 priedo pavadinimas

Deklaracijos FR0001 priedo paskirtis

FR0001T priedas

Šiame priede turi būti nurodomas tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse ataskaitinių metų pabaigoje turėtas nekilnojamasis turtas (įskaitant nebaigtus statyti statinius) ir pagal LR teisės aktus privalomai teisiškai registruotinas kilnojamasis turtas:

 

 1. registruotas ir neįregistruotas privalomai teisiškai registruotinas nekilnojamasis turtas.

Prie deklaruotino nekilnojamojo turto priskiriami ne tik nekilnojamieji pagal prigimtį daiktai, registruotini LR nekilnojamojo turto registre, bet ir pagal savo prigimtį kilnojamieji daiktai, kuriuos nekilnojamaisiais pripažįsta įstatymas (pavyzdžiui, civiliniai orlaiviai, vidaus vandenų ar jūrų laivai).

 

Sulaukę 18 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai, taip pat įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje, FR0001T priede privalo deklaruoti užsienio valstybėse ir Lietuvoje turimą nekilnojamąjį turtą, įskaitant ir nebaigtus statyti statinius, kurių nuosavybės teisės neįregistruotos LR nekilnojamojo turto registre.

 

 1. kilnojamasis turtas, jeigu pagal LR teisės aktus šios rūšies daiktai privalomai teisiškai registruojami (kelių transporto priemonės, šaunamieji ginklai, žemės ūkio technika, potencialiai pavojingi įrenginiai).

Sulaukę 18 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai, taip pat įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje šiame punkte išvardyto kilnojamojo turto FR0001T priede deklaruoti neprivalo.

FR0001V priedas

Šiame priede turi būti deklaruojami tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse ataskaitinių metų pabaigoje turėti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos, vekseliai ir pan.), pajai (dalis žemės ūkio, kooperatinėse bendrovėse, ūkinėse bendrijose, gyvenamojo namo statybos bendrijose) ir kiti dokumentai, kurie laikomi vertybiniais popieriais, kai vieno gyventojo turimų vertybinių popierių (įskaitant pajus ar dalis) bendra vertė yra didesnė nei 1 500 Eur .

 

Taip pat šiame priede turi būti deklaruojami meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kurių vieneto vertė yra didesnė nei 1 500 Eur .

 

Gyventojai, neturintys FR0001V priede nurodyto turto arba turintys vertybinių popierių, kurių bendra vertė yra lygi ar mažesnė nei 1 500 Eur  ir meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, kurių vieneto vertė yra lygi ar mažesnė nei 1 500 Eur, šio priedo neprivalo užpildyti.

FR0001L priedas

Šiame priede gyventojas privalo deklaruoti visas didesnes nei 1 500 Eur lėšas, ataskaitinių metų pabaigoje turėtas tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių bankuose ir ne bankuose, įskaitant ataskaitinių metų pabaigoje tebeturimas pasiskolintas pinigines lėšas ir individualios įmonės savininko į savo įmonę įneštas ir neatsiimtas pinigines lėšas.

 

Sulaukę 18 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai, taip pat įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje, FR0001L priede privalo deklaruoti tik ne Lietuvos bankuose turimas lėšas (t. y. visas užsienyje turimas lėšas (tiek bankuose, tiek ne bankuose) ir Lietuvoje ne bankuose turimas lėšas, kurių bendra suma yra didesnė nei 1 500 Eur.

 

Kai gyventojo ataskaitinių metų pabaigoje turėta visų lėšų suma yra mažesnė ar lygi 1 500 Eur , tai jis neprivalo užpildyti FR0001L priedo.

 

Kai vieno iš sutuoktinių piniginių lėšų suma yra didesnė nei 1 500 Eur, o kito – mažesnė nei 1 500 Eur, tai prie teikiamos šeimos deklaracijos pridedamame FR0001L priede turi būti nurodyta tik to sutuoktinio lėšų suma, kuri yra didesnė nei 1 500 Eur.

 

Pavyzdys

 

Vienas sutuoktinis turi 1 738 Eur, o kitas – 434 Eur, tai deklaracijoje turi būti nurodytos tik 1 738 Eur turinčio sutuoktinio piniginės lėšos.

FR0001S priedas

Šiame priede turi būti deklaruojamos gyventojo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, tiek esantiems Lietuvoje, tiek ir užsienio valstybėse, paskolintos ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos nesusigrąžintos lėšos, kurių bendra suma didesnė nei 1 500 Eur.

 

Jei gyventojo suteiktų paskolų bendra suma yra lygi ar mažesnė nei 1 500 Eur, tai jis neturi užpildyti FR0001S priedo.

 

Teikdamas tiek gyventojo, tiek šeimos deklaraciją, paskolintas ir iki ataskaitinių metų (laikotarpio) pabaigos nesugrąžintas lėšas savo deklaracijoje turi nurodyti tas sutuoktinis, kurio vardu sudaryta paskolos sutartis.

 

Gyventojo skirtingiems asmenims suteiktos paskolos turi būti nurodomos skirtingose eilutėse. Užpildoma tiek eilučių, keliems asmenims (gyventojams ar įmonėms) yra suteikta paskolų.

 

Pavyzdys

Gyventojams, privalantiems deklaruoti turtą ir suteikusiems paskolas kredito gavėjams (gyventojams) per tarpusavio skolinimo platformą, deklaracijos priede „Suteiktos paskolos“ gali įrašyti bendrą paskolos sumą, o paskolos gavėju nurodyti bendrovės, valdančios tarpusavio skolinimo platformą, pavadinimą ir kodą.

FR0001G priedas

Šiame priede turi būti deklaruojamos gyventojo tiek iš Lietuvos, tiek ir iš užsienio valstybės fizinio ar juridinio asmens pasiskolintos ir iki ataskaitinių metų pabaigos nesugrąžintos lėšos (įskaitant įsigytų kreditinių kortelių panaudotas ir iki ataskaitinių metų pabaigos nesugrąžintas lėšas), kurių bendra suma yra didesnė nei 1 500 Eur.

 

Jei gyventojo gautų paskolų bendra suma yra lygi ar mažesnė nei 1 500 Eur, tai jis neturi užpildyti FR0001G priedo.

 

Tiek gyventojo, tiek šeimos deklaracijoje pasiskolintas ir iki ataskaitinių metų pabaigos negrąžintas lėšas turi nurodyti tas sutuoktinis, kuris paskolos sutartyje įvardytas paskolos gavėju.

 

Gyventojo iš skirtingų asmenų gautos paskolos turi būti nurodomos skirtingose eilutėse. Užpildoma tiek eilučių, iš kelių skirtingų asmenų yra gautos paskolos.

 

Pavyzdys

 

Gyventojas vieną kartą pasiskolino 1 593 Eur ir po kurio laiko iš to paties gyventojo pasiskolino dar 1 158 Eur (kurių iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d. negrąžino).

 

Užpildydamas FR0001G priedą, G3 laukelyje jis turi nurodyti visą 2 751 Eur pasiskolintą sumą, o FR0001G priedo G4 laukelyje turi nurodyti paskolos davėjo asmens kodą, vardą, pavardę.

 

Jei paskolą suteikė bankas, tai FR0001G priedo G4 laukelyje turi būti nurodomas tik banko pavadinimas. Kai paskola gauta tarpusavio skolinimo platformoje ar lėšos gautos sutelktinio finansavimo platformoje, tai turi būti nurodomas tarpusavio skolinimo platformos ar sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus identifikacinis numeris (kodas).

FR0001P priedas

Šį priedą turi užpildyti tik gyventojai, pageidaujantys gauti:

 • piniginę socialinę paramą (įskaitant ir jų šeimų narius);

 • paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti (įskaitant ir jų šeimų narius);

 • aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui;

 • politinių organizacijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį nei 360 Eur politinės organizacijos nario mokestį.

Gyventojai, aukojantys savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, taip pat politinių organizacijų nariai, per kalendorinius metus sumokėję didesnį nei 360 Eur politinės organizacijos nario mokestį, FR0001P priedo neprivalo užpildyti, jeigu jie ataskaitinių metų pajamas yra deklaravę metinėje pajamų deklaracijoje.

 

Deklaruotinos per ataskaitinį laikotarpį gautos visų rūšių pajamos, neatėmus sumokėtų (išskaičiuotų) mokesčių (įmokų), taip pat sumokėtų mokesčių (įmokų).

 

Pajamos, gautos verčiantis individualia veikla (pagal verslo liudijimą ar pagal pažymą), deklaruojamos visos, neatėmus su ta veikla susijusių leidžiamų atskaitymų ir / ar mokestinių nuostolių, o pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn ne individualios veiklos turtą ir individualios veiklos turtui priskirtą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, realizuotas išvestines finansines priemones – neatėmus turto (daikto) įsigijimo kainos ir su šio turto (daikto) pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimu teisės aktuose nustatytų privalomų mokėjimų.

 

Jei privalantis užpildyti FR0001P priedą, per deklaracijoje nurodytus ataskaitinius metus negavo jokių pajamų, tai turi būti užpildomi tik FR0001P priedo atitinkamų eilučių P2, P3 ir P4 laukeliai.

 

Pajamų rūšių kodų sąrašą rasite čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1340

Ši informacija skelbiama:
Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (FR0001)

Deklaracijų duomenys gali būti tikslinami 5 praėjusius kalendorinius metus, pradedant skaičiuoti nuo kalendorinių metų, buvusių prieš tuos kalendorinius metus, kuriais deklaracija tikslinama.

 

Šeimos deklaraciją gali tikslinti:

 1. abu sutuoktiniai – turi būti pateikiama naujai užpildyta šeimos deklaracija, 13 laukelyje pažymint „Patikslinta“. Pateikta šeimos deklaracija negali būti tikslinama atskiromis gyventojo deklaracijomis.

 2. įgaliotas asmuo – turi būti pateikiama naujai užpildyta šeimos deklaracija, 13 laukelyje pažymint „Patikslinta“.

Atskirai turtą deklaruojančių sutuoktinių deklaracijos tikslinamos, pateikiant atskiras gyventojo deklaracijas.

 

Tikslinant deklaraciją, visais atvejais turi būti pateikiama visiškai užpildyta deklaracija ir reikalingi jos priedai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1339

Ši informacija skelbiama:
Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (FR0001)

Deklaravimo tvarką pažeidę asmenys (t. y. vengiantys pateikti deklaracijas laiku arba iš viso jų nepateikę, ar neteisingai nurodę duomenis) atsako administracine ar baudžiamąja tvarka.

Kai metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija pateikta vėliau nustatyto termino arba iš viso nepateikta, administracinė atsakomybė gyventojui pagal Administracinių nusižengimų kodekso 187 straipsnį  atsiranda nuo kitos dienos po termino pateikti deklaraciją pasibaigimo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1327

Ši informacija skelbiama:
Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (FR0001)

Asmenys, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, ir jų šeimos nariai, kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojai ir pareigūnai ir jų šeimos nariai, taip pat žvalgybos pareigūnai ir jų šeimos nariai gyventojo turto deklaracijas pateikia kasmet iki kalendorinių metų, einančių po kalendorinių metų, už kuriuos deklaruojamas turtas, liepos 1 d.

Deklaruojantys asmenys ir jų šeimos nariai turto deklaracijas turi pateikti ne VMI, o įgaliotų institucijų vadovams ar vadovų įgaliotiems asmenims.

Deklaruojant 2019 ir ankstesnių mokestinių metų pajamas:

Deklaruojantys asmenys ir jų šeimos nariai Metines pajamų deklaracijas ir prašymus pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (toliau – prašymas)  turi pateikti tai pačiai institucijai (įstaigai), kuriai teikiama metinė turto deklaracija.

Deklaruojant 2020 ir vėlesnių mokestinių metų pajamas:

Deklaruojančių asmenų šeimos nariai Metines pajamų deklaracijas ir prašymus turi teikti bendrąja tvarka per EDS.

Nuostata, kad deklaruojančių asmenų Metinės pajamų deklaracijos ir prašymai pateikiami tam pačiam asmeniui (institucijai (įstaigai)), kuriam teikiama metinė turto deklaracija, liko nepakitusi.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1332

Ši informacija skelbiama:
Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (FR0001)

 1. Kandidatams į valstybės politikus, į Europos parlamento narius, Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 6 str. nurodytiems išrinktiems, paskirtiems ar priimtiems į pareigas valstybės politikams, Europos Parlamento nariams ar valstybės tarnautojams ir jų šeimų nariams, taip pat asmenims, priimtiems arba paskirtiems į Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 1 d. 5–23, 29–35 punktuose nurodytas pareigas, deklaravusiems turtą ir pateikusiems VMI prašymą išduoti metinės turto deklaracijos išrašus arba pažymas apie deklaracijų pateikimą, tokius išrašus arba pažymas VMI turi išduoti per 15 darbo dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos.

Jei aukščiau išvardyti gyventojai jau anksčiau buvo pateikę turto deklaracijas, tai tokiems gyventojams, pateikusiems prašymą bet kuriai VMI, išrašai arba pažymos apie deklaracijų pateikimą išduodamos per 5 darbo dienas.

 1. Kai gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti arba išsinuomoti, pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimų nariai deklaracijas teikia:

 • elektroniniu būdu, tai į VMI dėl deklaracijos duomenų pateikimo kreipiasi savivaldybės institucija, priimanti sprendimą dėl paramos būstui įsigyti (išsinuomoti) suteikimo ar finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo;

 • tiesiogiai VMI (teikiama popierinė deklaracija), tai VMI pateikiami du deklaracijos egzemplioriai (t. y. du identiški deklaracijos egzemplioriai arba deklaracijos originalas ir jos kopija), o VMI per 7 darbo dienas (nuo deklaracijos pateikimo dienos) grąžina vieną deklaracijos egzempliorių su žyma, kad deklaracija yra pateikta.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1318

Ši informacija skelbiama:
Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (FR0001)

Metinės turto deklaracijos (FR0001) duomenys gali būti skelbiami, kai yra gyventojo rašytinis sutikimas.

Be sutikimo VMI internetiniame puslapyje skelbiami duomenys asmenų, kurie kalendorinių metų, už kuriuos deklaruojamas turimas turtas, gruodžio 31 d. ėjo tokias pareigas:

 • LR Prezidento;

 • LR Seimo narių;

 • Europos Parlamento narių;

 • Ministro Pirmininko, ministrų, Vyriausybės kanclerio, Vyriausybės kanclerio pavaduotojų, Ministro Pirmininko patarėjų, viceministrų, savivaldybių tarybų narių, ministerijų kanclerių;

 • LR teismų pirmininkų, teismų pirmininkų pavaduotojų, teismų skyrių pirmininkų, teisėjų;

 • Mokestinių ginčų komisijos prie LR Vyriausybės narių, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos narių;

 • generalinio prokuroro, generalinio prokuroro pavaduotojų, Generalinės prokuratūros struktūrinių padalinių, taip pat apygardų ir apylinkių prokuratūrų vadovų;

 • valstybės kontrolieriaus, valstybės kontrolieriaus pavaduotojų;

 • Valstybės kontrolės valstybės tarnautojų (nuo 2021-07-01 kitų Valstybės kontrolės darbuotojų);

 • LR Seimo kontrolierių;

 • žvalgybos kontrolierių (žvalgybos kontrolierių ir jų šeimų narių turto deklaracijų duomenys  pradėti skelbti  nuo 2023 metų);

 • LR Vyriausybės įstaigų, prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų, inspekcijų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų (generalinių direktorių, direktorių, viršininkų) ir vadovų pavaduotojų;

 • valstybės ir savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų vadovų, jų pavaduotojų, viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų, jų pavaduotojų, valstybės ir savivaldybių įmonių;

 • nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų, jų pavaduotojų;

 • akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų, jų pavaduotojų;

 • politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų;

 • Lietuvos banko valdybos pirmininko, valdybos pirmininko pavaduotojų ir valdybos narių;

 • Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos ir teritorinių muitinių valstybės tarnautojų;

 • VMI prie LR finansų ministerijos ir teritorinių VMI valstybės tarnautojų;

 • Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities statutinių įstaigų valstybės tarnautojų, valstybės saugumo sistemos valstybės tarnautojų;

 • išvardintų asmenų šeimos narių deklaracijų duomenys, išskyrus asmenų, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti, bei jų šeimos narių ir kriminalinės žvalgybos subjektų valstybės tarnautojų ir pareigūnų ir jų šeimos narių bei žvalgybos pareigūnų ir jų šeimos narių deklaracijų duomenis.

Registracijos numeris KM1322

Ši informacija skelbiama:
Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (FR0001)

Kai deklaruojamas bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimas turtas:

 1. užpildant šeimos deklaraciją, duomenys FR0001T, FR0001V priede turi būti nurodomi dviejose eilutėse:

 • gyventojui priklausančio turto dalies vertė (½ turto vertės);

 • sutuoktiniui priklausančio turto dalies vertė (½ turto vertės);

 1. užpildant gyventojo deklaracijas, turi būti nurodoma tik kiekvienam iš sutuoktinių priklausančio turto dalies vertė (½ to turto vertės).

Kai deklaruojamas bendrosios dalinės nuosavybės teise turimas turtas:

 1. užpildomoje šeimos deklaracijoje duomenys turi būti nurodomi keliose atskirose eilutėse:

 • gyventojui nustatyto turto dalies vertė;

 • sutuoktiniui nustatyto turto dalies vertė;

 • taip pat atskiroje eilutėje turi būti nurodoma sutuoktinių vaikui nustatyto turto dalies vertė, jei vaikas turi turto bendrosios dalinės nuosavybės teise;

Kai šeimos deklaraciją užpildo gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimos nariai, tai atskiroje eilutėje turi nurodyti ir Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 str. 2 dalyje nurodytiems kitiems šeimos nariams nustatyto turto dalies vertę, jei tie kiti šeimos nariai turi turto bendrosios dalinės nuosavybės teise (t. y. kiekvienam šeimos nariui nustatyto turto dalies vertė nurodoma atskirose eilutėse).

 1. užpildomoje gyventojo deklaracijoje (kai sutuoktiniai teikia atskiras deklaracijas) turi būti nurodoma jam nustatyto turto dalies vertė, taip pat vieno iš sutuoktinių deklaracijoje nurodoma jo vaiko  turimo turto dalies vertė.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1334

Ši informacija skelbiama:
Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (FR0001)

Prie teikiamos metinės turto deklaracijos jokių pažymų ar sandorius patvirtinančių dokumentų pridėti nereikia, išskyrus atvejus, kai turtą (įskaitant pajamas) deklaruoja gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimos nariai.

Tokie gyventojai pažymas ar sandorius patvirtinančius dokumentus turi pateikti VMI pareikalavus. Šiuos dokumentus teikiant elektroniniu būdu, turi būti laikomasi VMI prie LR FM viršininko 2010-07-21 įsakyme Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ nustatytos tvarkos.

Kai įstatymų nustatyta tvarka deklaraciją ir jos priedus užpildyti bei pateikti VMI yra pavesta įgaliotam asmeniui, tai prie deklaracijos turi būti pridedamas ir notaro patvirtintas įgaliojimas arba toks įgaliojimas turi būti užfiksuotas VMI elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1317

Ši informacija skelbiama:
Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (FR0001)

Jeigu ataskaitiniais metais keitėsi gyventojo eitos pareigos, tačiau tiek ankstesnės, tiek ir naujosios pareigos nurodytos Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 10 straipsnyje arba 2 straipsnyje (kuriame nurodytos gyventojo eitos pareigos nepatenka į šio įstatymo 10 straipsnyje nurodytų pareigų sąrašą, kurias einant deklaracijos duomenų išrašas privalo būti skelbiamas), tai deklaracijoje turi būti įrašomas tų ataskaitinių metų pabaigoje eitų pareigų kodas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1316

Ši informacija skelbiama:
Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (FR0001)

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 10 str. nurodytas pareigas ėję gyventojai (t. y. asmenys, kurių duomenys skelbiami viešai be jų sutikimo) turi įrašyti vieną iš 501 – 534 kodų, atitinkantį jų ataskaitinių metų gruodžio 31 d. eitų pareigų kodą.

Jeigu gyventojas tų pačių ataskaitinių metų gruodžio 31 d. ėjo ir Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 10 str. nurodytas pareigas, ir kitas, nenurodytas minėtame straipsnyje, tai deklaracijos 6 laukelyje jis turi įrašyti vieną iš 501 – 534 kodų, t. y. turi būti įrašomas pareigybių kodas, kurias ėjusių gyventojų deklaracijų duomenys privalo būti skelbiami įstatymo nustatyta tvarka.

Pavyzdys

 

Akcinės bendrovės, kurios akcininkė yra valstybė, vadovo pareigas (pareigybės kodas 529) ėjęs gyventojas yra ir viešosios informacijos rengėjo (akcinės bendrovės „Z“) valdybos narys (pareigybės kodas 720), deklaracijos 6 laukelyje turi įrašyti 529 kodą, o jo sutuoktinė (ėjusi notarės pareigas) – 588 pareigybės kodą.

 

Teises aktai