Registracijos numeris KM2995

Ši informacija skelbiama:
Turto perkėlimas (40-2 str.)

Siekiant, kad įmonių pelnas būtų apmokestinamas ten, kur sukuriama vertė, nuo 2020 m. mokestinio laikotarpio PMĮ nustatytos turto perkėlimo apmokestinimo taisyklės. Turto perkėlimu būtų laikoma operacija, kai vieneto turtas, naudojamas vieneto Lietuvos Respublikoje vykdomai veiklai, perkeliamas į užsienio valstybę ir pradedamas naudoti užsienio valstybėje vykdomai veiklai.

Turto perkėlimo apmokestinimo taisyklės taikomos šiais atvejais:

  1. Lietuvos vienetas priskiria turtą užsienio valstybėje per nuolatinę buveinę vykdomai veiklai, o turto savininkas nesikeičia;

  2. užsienio vienetas, vykdantis veiklą Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę, priskiria turtą savo vykdomai veiklai kitoje užsienio valstybėje, o turto savininkas nesikeičia;

  3. Lietuvos vienetas perkelia Lietuvos Respublikoje vykdomą veiklą į užsienio valstybę, išskyrus atvejus, kai turtas, kuris buvo naudojamas Lietuvos Respublikoje vykdomai veiklai, toliau naudojamas užsienio vieneto per nuolatinę buveinę vykdomai veiklai Lietuvos Respublikoje;

  4. užsienio vienetas, vykdantis veiklą Lietuvos Respublikoje per nuolatinę buveinę, perkelia Lietuvos Respublikoje vykdomą veiklą į užsienio valstybę.

Turto perkėlimo momentu vienetas pripažįsta turto vertės padidėjimo pajamas, kurias sudaro perkelto turto tikrosios rinkos kainos perkėlimo momentu ir turto įsigijimo kainos skirtumas (PMĮ 16 str. 1 d.). Jeigu perkeliamas vieneto turtas, kurio nusidėvėjimas arba amortizacija buvo skaičiuojami pelno mokesčiui apskaičiuoti, apskaičiuojant turto vertės padidėjimo pajamas, to turto įsigijimo kaina mažinama jo nusidėvėjimo ar amortizacijos suma, įtraukta į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus (PMĮ 16 str. 2 d.).

Teises aktai

Registracijos numeris KM2996

Ši informacija skelbiama:
Turto perkėlimas (40-2 str.)

Jeigu turto savininkas nesikeičia, tai susigrąžinus turtą iš nuolatinės buveinės (pradėjus naudoti veikloje Lietuvos Respublikoje), vienetas turėtų tęsti to turto nusidėvėjimo ar amortizacijos apskaičiavimą tuo pačiu metodu. Turto įsigijimo kaina į vieneto sąnaudas įskaitoma per likusį turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Nuo to mokestinio laikotarpio, kurį turto įsigijimo kaina buvo patikslinta, pradžios, ilgalaikio turto įsigijimo kainos nenudėvėtąją dalį į sąnaudas vienetas gali perkelti dalimis per ne trumpesnį nei PMĮ 1 priedėlyje atitinkamai ilgalaikio turto grupei nustatytą nusidėvėjimo arba amortizacijos laikotarpį, atsižvelgiant į tą(-uos) mokestinį(-ius) laikotarpį(-ius), per kurį(-iuos) tas turtas jau buvo naudotas.

Teises aktai
LRS PMĮ