Akcijų ir kito turto perleidimas

Kai PMĮ 41 str. 2 dalyje nustatytais atvejais vieneto dalyviai už turimas šio vieneto akcijas (dalis, pajus) mainais gauna kito vieneto akcijų (dalių, pajų), tai turto vertės padidėjimas nelaikomas tų dalyvių, mainais gavusių naujas akcijas (dalis, pajus), pajamomis. Tokiu atveju vieneto dalyvių mainais gautų naujų akcijų (dalių, pajų) įsigijimo kaina yra šių dalyvių išmainytų akcijų (dalių, pajų) įsigijimo kaina, buvusi iki šių akcijų (dalių, pajų) perdavimo mainais.

Kai PMĮ 41 str. 2 dalyje nustatytais atvejais vienetas perleidžia turtą kitam vienetui, tai turto vertės padidėjimas nelaikomas turtą perleidusio vieneto pajamomis. Tokiu atveju vienetui, gavusiam nuosavybėn turtą, šio turto įsigijimo kaina yra šio turto įsigijimo kaina, buvusi iki turto perleidimo nuosavybėn turtą perdavusiame vienete.

Registracijos numeris KM0432

Ši informacija skelbiama:
Turto vertės padidėjimo pajamos (16 str.)

Jeigu vienetas perleidžia turtą kitų asmenų nuosavybėn, tai turto vertės padidėjimo pajamomis laikomas to turto perleidimo kainos (PMĮ 16 str.) ir įsigijimo kainos (PMĮ 14 str.) skirtumas.

Ši nuostata netaikoma prekių pardavimo atveju, nes tuo atveju vieneto pajamomis laikoma visa prekių pardavimo vertė, o ne tik vertės padidėjimas.

Jei vienetas kitų asmenų nuosavybėn perleidžia turtą, kuriam pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais šis vienetas skaičiavo nusidėvėjimą arba amortizaciją, tai minėtas vienetas, apskaičiuodamas turto vertės padidėjimo pajamas, to turto įsigijimo kainą sumažina nusidėvėjimo ar amortizacijos suma, įtraukta į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.

Turto įsigijimo išlaidos turi būti pagrindžiamos PMĮ 11 str. nustatytais dokumentais ir / ar galiojančiais sandoriais.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0430

Ši informacija skelbiama:
Turto vertės padidėjimo pajamos (16 str.)

Jeigu vienetas kitų asmenų nuosavybėn perleidžia obligaciją, tai iš turto padidėjimo pajamų, apskaičiuotų PMĮ 16 straipsnyje nustatyta tvarka, atėmęs diskonto sumą, kuri jau buvo įtraukta į obligaciją perleidusio vieneto pajamas, vienetas gaus obligacijos perleidimo rezultatą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1281

Ši informacija skelbiama:
Turto vertės padidėjimo pajamos (16 str.)

Jei reorganizavimo ar kitokio perleidimo proceso metu Lietuvos vienetas turtą įsigijo iš užsienio vieneto, tai jo įsigijimo kaina turi būti nurodoma eurais pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą pajamų pripažinimo dienai (paskutinei mokestinio laikotarpio dienai).

Iki 2014-12-31 nurodoma litais pagal oficialų lito ir euro kursą arba Lietuvos banko to turto perleidimo Lietuvos vienetui tą dieną nustatytą oficialų lito ir užsienio valiutos santykį.

Jei teisingam pelno mokesčio apskaičiavimui reikalingi turtą perleidusio užsienio vieneto apskaitos duomenys, šie duomenys turi būti pagrindžiami dokumentais arba jų kopijomis, patvirtintomis to užsienio vieneto atsakingo asmens parašu.