Registracijos numeris KM0292

Ši informacija skelbiama:
Už darbą Lietuvoje

Darbo santykiai – tai tokie teisiniai santykiai, kurie darbo sutarties pagrindu susiklosto tarp darbdavio ir darbuotojo. Esminės sąlygos būdingos darbo sutarčiai – darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės ar kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas pagal darbo vietoje nustatytą tvarką, o kita šalis (darbdavys) įsipareigoja sumokėti už atliekamą darbą, užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir pan. Darbo santykiai dažniausiai įforminami darbo sutartimi.

Tačiau sprendžiant, ar tam tikra veikla yra susijusi su darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais reikia vadovautis ne tik formaliais požymiais, t. y. darbo sutarties buvimu arba nebuvimu, o faktiškai atliekamo darbo pobūdžiu, t. y. reikia atsižvelgti į atliekamos veiklos organizavimo savarankiškumo laipsnį, į tai, ar tarp šalių faktiškai yra pavaldumo santykiai. Svarbu įvertinti ir tai, kokias funkcijas gyventojas vykdo įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje. Jei jo vykdomos funkcijos yra analogiškos toms, kurias vykdo kiti toje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje gyventojai, su jomis susiję darbo santykiais, tai gali būti laikoma, kad gyventojas, nors ir nėra formaliai susijęs darbo santykiais su darbdaviu, yra laikomas susijusiu darbo santykių esmę atitinkančiais santykiais.

Darbo esmę atitinkantys santykiai – tai tokie santykiai, kurie nėra sukuriami darbo sutarties pagrindu, o kitais teisės aktais, reguliuojančiais santykius, tačiau analogiškus darbo santykiams, t. y. kurie atitinka tas esmines sąlygas, kurios būdingos darbo sutarčiai.

Pavyzdžiui, valstybės tarnybos teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos tarnybos įstatymas, profesinės kario tarnybos teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir kario tarnybos įstatymas ir pan.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0288

Ši informacija skelbiama:
Už darbą Lietuvoje

Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis pripažįstama gyventojo iš darbdavio gautas piniginis atlygis ir vietoj piniginio atlygio gautas:

 1. nuosavybėn turtas ar jam suteiktos paslaugos;

 2. nepiniginės dovanos ir laimėjimai (prizai);

 3. laisvalaikio praleidimo, pramogų, poilsio, turizmo ir kitos panašaus pobūdžio paslaugos;

 4. gydymo paslaugos;

 5. nemokamas gyvenamasis plotas, apgyvendinimo išlaidų padengimas ir gyvenamojo ploto išlaikymas.

 6. Be aukščiau išvardintų pajamų, nuo 2010-01-01 su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis taip pat pripažįstamos pajamos, kurios nepaminėtos GPMĮ 9 str.1 dalyje.

Su darbo santykiais susijusiomis pajamomis laikomos ir individualios įmonės savininko iš individualios įmonės ir ūkinės bendrijos tikrojo nario iš ūkinės bendrijos gauta suma, taip pat mažosios bendrijos nario iš mažosios bendrijos gauta suma, neviršijanti sumos, nuo kurios skaičiuojamos ir mokamos įmonės savininko ar bendrijos tikrojo nario valstybinio socialinio draudimo įmokos.

 

Išmokas, kurias darbdavys darbuotojui išmoka pagal kitas sutartis, kurias reglamentuoja Civilinis kodeksas (pvz., nuomos, pardavimo ar pan.), nepriskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms.

Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, gautos iš Lietuvos darbdavio (Lietuvos įmonė arba užsienio įmonė, veikianti Lietuvoje per nuolatinę buveinę) priskiriamos A klasės pajamoms, išskyrus nuolatinio Lietuvos gyventojo - individualios įmonės savininko iš individualios įmonės, ūkinės bendrijos tikrojo nario iš ūkinės bendrijos, mažosios bendrijos nario iš mažosios bendrijos gautas pajamas.

 

Nuo A klasės pajamų pajamų mokestį apskaičiuoti, sumokėti ir deklaruoti privalo darbdavys:

 • Iki 2017-12-31 išmokėtos išmokos deklaruojamos mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje FR0572 ir metinėje FR0573.

 • Nuo 2018-01-01 išmokėtos išmokos deklaruojamos mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje ir metinėje GPM312.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0291

Ši informacija skelbiama:
Už darbą Lietuvoje

Su darbo santykiais susijusios pajamos laikomos gautomis, kai jos faktiškai gaunamos, t. y. taikoma bendra pajamų, gautų pinigais arba natūra, pripažinimo gautomis taisyklė:

 • Pinigais išmokėtas atlygis pajamomis pripažįstamas pinigų išmokėjimo dieną.
 • Kai darbuotojas naudoja įmonės automobilį ar kitą turtą asmeniniais tikslais, pajamų gavimo momentu yra laikoma kiekvieno naudojimosi automobiliu ar kitu turtu mėnesio paskutinė diena.
 • Kai darbuotojas gauna dovaną, pajamų gavimo momentu yra laikoma dovanos įteikimo diena.
 • Kai darbdavys visiškai arba iš dalies apmoka už gyventojui suteiktas įvairias laisvalaikio praleidimo, pramogų, poilsio, turizmo ir kitas panašaus pobūdžio paslaugas, taip pat gydymo paslaugas, pajamų gavimo momentu laikomas šių paslaugų apmokėjimo momentas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0289

Ši informacija skelbiama:
Už darbą Lietuvoje

Išeitinė išmoka

Nutraukus darbo sutartį, atleistam darbuotojui išmokėta Darbo kodekse ar kituose įstatymuose numatyta išeitinė išmoka, išmokama atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje, pagal turinį yra laikoma susijusiomis su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis ir atitinkamai apmokestinama pajamų mokesčiu.

Išmoka už įsipareigojimų nekonkuruoti laikymąsi

Atsižvelgiant į tai, kad 2017-07-01 įsigaliojusiame Darbo kodekse reglamentuojama nekonkuravimo kompensacijos mokėjimo tvarka, atleistiems darbuotojams išmokamos priskiriamos jų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms ir apmokestinamos, taikant šioms pajamoms GPMĮ nustatytas taisykles, išskyrus tai, kad atleistiems iš darbo asmenims NPD ir (ar) papildomas NPD mokestiniu laikotarpiu netaikomi.

Iki 2017-06-30 išmokoms, kurios po darbo sutarties nutraukimo mokamos atleistiems darbuotojams už įsipareigojimų nekonkuruoti laikymąsi, darbo teisės nuostatos netaikomos, tai yra santykiai, reguliuojami civilinės teisės nuostatų. Atsižvelgiant į tai:

 • Po darbo sutarties nutraukimo gyventojams išmokamos išmokos už įsipareigojimų nekonkuruoti laikymąsi priskiriamos jų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusioms pajamoms ir apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu.

 • Išmokos už įsipareigojimų nekonkuruoti laikymąsi, mokamos darbo sutarties galiojimo laikotarpiu, laikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis ir apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2158

Ši informacija skelbiama:
Už darbą Lietuvoje

Darbo kodekso 218 str. 4 dalies pagrindu darbdavio darbuotojui išmokėtos išmokos:

 • vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką, apmokestinamas kaip su darbo santykiais susijusios pajamos;

 • nustatyto dydžio kompensacija, kai darbo ginčą nagrinėjantis organas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžintas, sumos turtinei ir teismo priteistos sumos neturtinei žalai atlyginti neapmokestinamos pajamų mokesčiu.

Pavyzdžiai

Darbo kodekso 218 straipsnio 4 dalyje aptarta, kad, jeigu darbo ginčą dėl teisės nagrinėjantis organas nustato, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžintas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, arba kai darbuotojo negrąžinti prašo darbdavys, darbo ginčą nagrinėjantis organas priima sprendimą pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu, priteisia išmokėti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip už vienus metus, ir patirtą turtinę ir neturtinę žalą. Taip pat darbuotojui priteisiama kompensacija, kurios dydis yra lygus vienam darbuotojo vidutiniam darbo užmokesčiui už kiekvienus dvejus darbo santykių trukmės metus, bet ne daugiau kaip šeši darbuotojo vidutiniai darbo užmokesčiai.

Pripažinus darbuotojo atleidimą neteisėtu, darbuotojui išmokėta Darbo kodekso 218 straipsnyje nustatyto dydžio kompensacija pajamų mokesčiu neapmokestinama. Darbuotojui išmokėta suma turtinei žalai atlyginti priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms pagal GPMĮ 17 str.1 d. 31 punktą.

Priteistas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką apmokestinamas kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

Kai darbo ginčą dėl teisės nagrinėjantis organas yra teismas, priteista neturtinė žala priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 31 punktą.

Kai darbo ginčą dėl teisės nagrinėjantis organas yra darbo ginčų komisija, jos sprendimu priteista neturtinė žala nepriskiriama neapmokestinamosioms pajamoms pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 31 punktą, todėl tokia darbdavio išmokama neturtinės žalos suma apmokestinama kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0290

Ši informacija skelbiama:
Už darbą Lietuvoje

Įmonės vadovo kiekvieną mėnesį gauta suma reprezentacinėms išlaidoms padengti laikoma su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, kurios apmokestinamos taikant nustatytą pajamų mokesčio tarifą.

Pagal mokesčio mokėjimo tvarką šios pajamos priskiriamos A klasės pajamoms.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0296

Ši informacija skelbiama:
Už darbą Lietuvoje

Tais atvejais, jeigu atskaitingas asmuo iš įmonės kasos gauna pinigus atsiskaitymams su kitais asmenimis ir, nuo 2022-05-01 nesilaikydamas įmonės vadovo vidine tvarka nustatytų taisyklių (iki 2022-04-30 nesilaikydamas LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179 nustatytų taisyklių), nepateikia išlaidas patvirtinančių dokumentų ir pinigų negrąžina į kasą, o naudoja pinigus savo asmeniniams poreikiams, tokios pinigų sumos laikytinos to asmens su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0293

Ši informacija skelbiama:
Už darbą Lietuvoje

Nuolatinių Lietuvos gyventojų iš Lietuvoje esančių užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų gaunamos su darbo santykiais susijusios pajamos yra priskiriamos B klasės pajamoms, todėl minėti gyventojai iki gegužės 1 d. mokesčių administratoriui privalo pateikti metines pajamų mokesčio deklaracijas už kalendorinius metus bei iki nurodytos datos į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėti pajamų mokestį.

Jeigu nuo išmokamų su darbo santykiais susijusių sumų pajamų mokestį išskaičiuoja ir į Lietuvos Respublikos biudžetą sumoka Lietuvos Respublikoje akredituotos užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos (kurios pagal GPMĮ neprivalo to daryti, tačiau nori padėti jose dirbantiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams vykdyti jų mokestines prievoles), tai šios atstovybės ir įstaigos vietos mokesčių administratoriui turi pateikti duomenis apie nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2195

Ši informacija skelbiama:
Už darbą Lietuvoje

Delspinigiai už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą yra neapmokestinami.

Teises aktai