Registracijos numeris KM1170

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)

Užsienio apmokestinamasis asmuo turi teisę pateikti prašymą grąžinti jam Lietuvoje sumokėtą PVM tik tuo atveju, jeigu jis tuo laikotarpiu, kuriuo sumokėtą PVM prašo grąžinti, atitiko šiuos kriterijus:

 1. neturėjo Lietuvoje padalinio, per kurį vykdė ekonominę veiklą, o jeigu tai fizinis asmuo, – dar ir jo nuolatinė gyvenamoji vieta nebuvo Lietuva; ir

 2. nevykdė šalies teritorijoje jokios veiklos, kuri pagal PVMĮ yra PVM objektas.

Teisę pateikti prašymą turi ir toks užsienio apmokestinamasis asmuo, kuris atitinka aukščiau nurodytą 1 kriterijų, o tuo laikotarpiu, kuriuo sumokėtą PVM prašo grąžinti, šalies teritorijoje:

 1. teikė tik prekių vežimo ir papildomas vežimo paslaugas, kurios pagal PVMĮ 43, 45, 47, 52, 53 str. nuostatas būtų apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą; ir / ar

 2. teikė tik tokias paslaugas ir tiekė tik tokias prekes, už kurias mokestį pagal PVMĮ 95 str. 2–4 dalių nuostatas privalo apskaičiuoti ir sumokėti jų pirkėjas;

 3. vykdė veiklą, kuriai taikoma ES neįsikūrusių asmenų schema, nurodyta PVMĮ XII skyriaus penktajame skirsnyje;

 4. vykdė tik veiklą, kuriai taikoma ES įsikūrusių asmenų schema pagal kitos valstybės narės teisės aktų nuostatas, iš esmės tolygias PVMĮ XII skyriaus penktojo skirsnio nuostatoms, taip pat tais atvejais, kai kartu su veikla, kuriai taikoma ES įsikūrusių asmenų schema pagal kitos valstybės narės teisės aktų nuostatas, iš esmės tolygias PVMĮ XII skyriaus penktojo skirsnio nuostatoms, vykdė kitą veiklą, dėl kurios šis asmuo nėra ir neprivalo būti įregistruotas PVM mokėtoju Lietuvoje.

Užsienio apmokestinamasis asmuo neturi teisės pateikti prašymo grąžinti jam Lietuvoje sumokėtą PVM, jeigu valstybėje, kurioje jis įsikūręs, jam taikomos nuostatos, iš esmės tolygios PVMĮ 71 str. 2 dalies nuostatoms.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1169

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)

Užsienio apmokestinamasis asmuo, atitinkantis nurodytas sąlygas, turi teisę kreiptis su prašymu grąžinti jo Lietuvoje sumokėtą PVM už prekes ir paslaugas, įsigytas ar importuotas Lietuvoje per laikotarpį, ne ilgesnį kaip kalendoriniai metai ir ne trumpesnį kaip tų pačių kalendorinių metų 3 kalendoriniai mėnesiai (išskyrus atvejus, kai prašoma grąžinti PVM, sumokėtą per trumpesnį kaip 3 kalendorinių mėnesių laikotarpį, likusį iki kalendorinių metų pabaigos).

Užsienio apmokestinamojo asmens pateiktame prašyme nurodyta grąžintina PVM suma negali būti mažesnė kaip:

 • 400 Eur, jeigu teikiamas prašymas už laikotarpį, trumpesnį kaip vieneri kalendoriniai metai, bet ne trumpesnį kaip tų pačių kalendorinių metų 3 kalendoriniai mėnesiai;

 • 50 Eur, jeigu teikiamas prašymas už visus kalendorinius metus arba likusią iki kalendorinių metų pabaigos dalį, trumpesnę kaip 3 kalendoriniai mėnesiai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1171

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)

Užsienio apmokestinamajam asmeniui gali būti grąžintas:

 1. Lietuvoje sumokėtas importo PVM, kurį sumokėti prievolė jam atsirado už į ES teritoriją importuotas prekes;

 2. PVM, šio apmokestinamojo asmens sumokėtas už jo Lietuvoje įsigytas (įskaitant įsigytas iš kitų valstybių narių) prekes ir / ar paslaugas.

PVMĮ 118 str. 1 dalyje nurodytas PVM gali būti grąžinamas tik tuo atveju, jeigu prekės ir / ar paslaugos, už kurias sumokėtą PVM prašoma grąžinti, skirtos naudoti tokiai užsienio apmokestinamojo asmens ekonominei veiklai:

 1. nurodytai PVMĮ 117 str. 2 dalyje; ir / ar

 2. tiekti prekes ir / ar teikti paslaugas už šalies teritorijos ribų tuo atveju, kai toks prekių tiekimas ir / ar paslaugų teikimas nebūtų neapmokestinamas PVM, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje.

PVMĮ 118 str. 1 dalyje nurodytas PVM gali būti grąžinamas kitoje valstybėje narėje įsikūrusiam užsienio apmokestinamajam asmeniui tik tuo atveju, jeigu šio asmens įsigytos prekės ir / ar paslaugos, už kurias sumokėtą PVM prašoma grąžinti, skirtos naudoti tokiai šio asmens ekonominei veiklai, kuri suteikia teisę į PVM atskaitą jo įsikūrimo valstybėje. Kai kitoje valstybėje narėje įsikūręs užsienio apmokestinamasis asmuo savo valstybėje narėje vykdo teisę į PVM atskaitą suteikiančius sandorius ir teisės į PVM atskaitą nesuteikiančius sandorius, grąžinama tik ta pirkimo ir / ar importo PVM už įsigytas ir / ar importuotas prekes ir / ar paslaugas dalis, kuri pagal jo valstybės narės nuostatas yra priskiriama teisę į PVM atskaitą suteikiantiems sandoriams.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1178

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)

Užsienio apmokestinamieji asmenys gali susigrąžinti pirkimo PVM už:

 • kurą;

 • apgyvendinimo viešbučiuose paslaugas;

 • dalyvavimo parodose išlaidas;

 • kitas prekes ir / ar paslaugas, įsigytas to apmokestinamojo asmens PVM apmokestinamai veiklai vykdyti.

Jeigu įsikūrimo valstybėje narėje užsienio apmokestinamasis asmuo vykdo sandorius, suteikiančius teisę į PVM atskaitą, ir sandorius, nesuteikiančius teisės į PVM atskaitą, grąžinama tik ta pirkimo ir / ar importo PVM dalis už įsigytas (importuotas) prekes ar paslaugas, skirtas mišriai veiklai vykdyti, kuri pagal apmokestinamojo asmens valstybės nuostatas yra priskiriama teisę į PVM atskaitą suteikiantiems sandoriams.

Užsienio apmokestinamieji asmenys negali susigrąžinti pirkimo PVM:

 • lengvųjų automobilių;

 • lengvųjų automobilių nuomos paslaugų;

 • keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais paslaugų (taksi paslaugų);

 • už pramogoms ir reprezentacijai skirtas prekes ir paslaugas (pvz., maitinimo, vaišinimo (pobūvių, banketų), pramoginių ar kultūros renginių lankymo ir kt.). Tačiau, tik ES valstybėse narėse įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims už pramogoms ir reprezentacijai skirtas prekes ir paslaugas grąžinama 50 proc. (iki 2017-12-31 – 75 proc.) sumokėto PVM.

Jeigu tiekiamoms prekėms nebuvo pritaikytas 0 proc. PVM tarifas, nors iš tikrųjų jis galėjo būti pritaikytas ir prekių tiekėjas tiekiamas prekes apmokestino standartiniu (ar lengvatiniu) PVM tarifu, tai tokiu atveju sumokėtas PVM užsienio apmokestinamiesiems asmenims nėra grąžinamas. Tokiu atveju apmokestinamasis asmuo, norėdamas susigrąžinti sumokėtą PVM, turėtų kreiptis į prekių tiekėją (paslaugų teikėją) dėl kreditinių PVM sąskaitų faktūrų išrašymo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1180

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)

Už ES teritorijos ribų įsikūręs apmokestinamasis asmuo (toliau – užsienio apmokestinamasis asmuo), norintis susigrąžinti PVM, turi kreiptis į VMI ne vėliau kaip iki birželio 30 dienos kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, per kurių atitinkamą laikotarpį sumokėtą PVM norima susigrąžinti. Atitinkamai, prašymas grąžinti pirkimo PVM, sumokėtą 2023 metais, turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2024-06-30.

Užsienio apmokestinamasis asmuo, norintis susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą pirkimo PVM, turi pateikti tokius dokumentus:

 1. Užpildytą prašymą grąžinti pirkimo PVM;

 2. PVM sąskaitų faktūrų arba importo deklaracijų, pagal kurias Lietuvoje buvo sumokėtos atitinkamos PVM sumos, originalai ir / ar kopijos. Kuro įsigijimo atveju vietoj PVM sąskaitų faktūrų gali būti pateikiami kasos aparatų kvitų, jeigu juose techninėmis priemonėmis yra nurodyti kuro pirkėją identifikuojantys duomenys (apmokestinamojo asmens pavadinimas, kodas arba specialios kuro įsigijimo kortelės numeris), originalai ir / ar kopijos. Jeigu PVM sąskaitose faktūrose ir kasos aparatų kvituose apmokestinamąjį asmenį, įsikūrusį už ES teritorijos ribų, identifikuoja tik specialios kuro įsigijimo kortelės numeris, taip pat turi būti pateikti dokumentų, pagal kuriuos galima nustatyti, kam ši kortelė išduota, originalai ir / ar kopijos;

 3. Užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduota pažyma (sertifikatas), patvirtinanti, kad užsienio asmuo valstybėje arba valstybėje, kurioje jis veikia per nuolatinę buveinę, yra registruotas PVM ar jam tapataus mokesčio mokėtoju. Jeigu pažyma (sertifikatas)yra išrašyta ne lietuvių ar anglų kalba, turi būti pateiktas jos vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu, nurodant, kad vertimai yra teisingi. Jeigu užsienio asmuo jau ne pirmą kartą prašo grąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM, tai pažyma (sertifikatas) turi būti pateikiama tik tuo atveju, kai nuo pateiktos paskiausios pažymos (sertifikato) išdavimo praėjo daugiau kaip 12 mėn. arba jei pasikeitė toje pažymoje (sertifikate) nurodyti rekvizitai;

 4. Jei užsienio asmuo veikia per atstovą, turi būti pateikta legalizuota pavedimo sutartis (įgaliojimas).

Prašymas ir dokumentai gali būti pateikiami prisijungus prie VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3206

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)

Teisę susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM turi už ES teritorijos ribų įsikūrę apmokestinamieji asmenys, jeigu atitinkama užsienio valstybė, grąžina PVM (ar jam tapatų mokestį) Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims, t. y. taikomas abipusiškumo principas. Šiuo metu PVM grąžinamas:

Armėnijos, Islandijos, Jungtinės Karalystės (numatyti tam tikri apribojimai), Kanados, Norvegijos, Turkijos, Šveicarijos apmokestinamiesiems asmenims.

Sąrašas valstybių, nepriklausančių ES, kuriose įsikūrę apmokestinamieji asmenys gali prašyti susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM, nėra baigtinis ir gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į kitų šalių PVM grąžinimo Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims praktiką.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1181

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)

VMI, gavusi už ES teritorijos ribų įsikūrusio apmokestinamojo asmens prašymą grąžinti PVM, per 4 mėnesius turi priimti atitinkamą sprendimą.

Jeigu sprendimui priimti reikia gauti papildomos informacijos iš užsienio šalies, pašalinti prašymo grąžinti PVM trūkumus arba atlikti mokestinį tyrimą arba patikrinimą, norint nustatyti atitiktį PVMĮ 116-118 str. nurodytoms sąlygoms, VMI apie tai raštu informuoja pareiškėją (arba jo įgaliotą asmenį).

Kreiptis dėl papildomos informacijos pateikimo, prašyti pašalinti prašymo grąžinti PVM trūkumus arba pradėti mokestinį tyrimą arba patikrinimą VMI privalo per 4 mėnesius nuo prašymo grąžinti PVM ir dokumentų gavimo dienos.

VMI paprašius pateikti papildomos informacijos ar pašalinti prašymo grąžinti PVM trūkumus, pareiškėjas papildomą informaciją turi pateikti ar prašymo grąžinti PVM trūkumus turi pašalinti ne vėliau kaip per 1 mėnesį. Jei pareiškėjas VMI nurodo svarbias aplinkybes, dėl kurių negali laiku pateikti papildomos informacijos ar pašalinti prašymo grąžinti PVM trūkumų, VMI gali šį terminą pratęsti.

Sprendimas dėl Lietuvoje sumokėto PVM grąžinimo priimamas per 2 mėnesius gavus papildomą informaciją, pašalinus prašymo grąžinti PVM trūkumus (per 6 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos).

Tais atvejais, jei VMI, nagrinėdama pareiškėjo pateiktą prašymą grąžinti PVM, papildomos informacijos iš pareiškėjo paprašys kelis kartus, tai sprendimą dėl PVM grąžinimo (negrąžinimo) ji privalės priimti per 8 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos.

VMI priėmus sprendimą grąžinti visą sumą arba jos dalį, grąžintina suma eurais arba kita valiuta per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pervedama į prašyme grąžinti PVM nurodytą sąskaitą. Pareiškėjui pervedama pinigų suma mažinama banko paslaugų kaina, įskaitant valiutos konvertavimo išlaidas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1185

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)

Kitoje valstybėje narėje įsikūrusio apmokestinamojo asmens prašymas grąžinti PVM turi būti teikiamas per jo įsikūrimo valstybės narės mokesčių administratorių, naudojantis elektronine PVM grąžinimo sistema.

Prašymą grąžinti PVM galima pateikti iki kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, už kurių atitinkamą laikotarpį norima susigrąžinti PVM, rugsėjo 30 d.

Kitoje valstybėje narėje įsikūręs apmokestinamasis asmuo, norintis susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM, gali įgalioti bet kurios valstybės narės apmokestinamąjį asmenį pateikti prašymą grąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM bei atlikti kitus su šiuo grąžinimu susijusius veiksmus. Pažymėtina, kad užsienio apmokestinamasis asmuo gali įgalioti tik vieną asmenį atlikti veiksmus, susijusius su PVM susigrąžinimu.

Jeigu kitoje valstybėje narėje įsikūrusio apmokestinamojo asmens prašymas grąžinti PVM bus teikiamas per tarpininką, Lietuvos mokesčių administratoriui kartu su prašymu grąžinti PVM elektroninėmis priemonėmis turi būti pateikta pavedimo sutartis (įgaliojimas).

Jeigu pavedimo sutartis (įgaliojimas) buvo surašyta ne lietuvių ar anglų kalba, turi būti pateiktas šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu, nurodant, kad  vertimas yra teisingas).

Tokiu atveju, jei kitoje valstybėje narėje įsikūręs apmokestinamasis asmuo, norintis susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM per tarpininką, pavedimo sutartyje (įgaliojime) nurodys, kad PVM gali būti grąžinamas (pervedamas) į tarpininko sąskaitą ir pateiktame prašyme grąžinti PVM bus nurodyta tarpininko sąskaita, PVM galės būti pervedamas į tarpininko sąskaitą.

Prašymas grąžinti PVM ar galima papildoma informacija turi būti pateikiama lietuvių arba anglų kalba. Tais atvejais, kai pateikiamų dokumentų originalai yra surašyti ne lietuvių arba anglų kalba, turi būti pateikti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo parašu, nurodant, kad vertimas yra teisingas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1187

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)

Pareiškėjas kartu su prašymu grąžinti PVM elektroninėmis priemonėmis turi pateikti PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų kopijas tais atvejais, kai įsigyjamų (importuojamų) prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė, nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje ar importo deklaracijoje, yra 1 000 Eur ar daugiau, o įsigyjant kurą – 250 Eur ar daugiau.

Prašymas grąžinti PVM kartu su pridėtais priedais neturi viršyti 5 MB. Tokiu atveju, jei prašymas grąžinti PVM kartu su pridėtais priedais viršija 5 MB, pareiškėjas turi pateikti tik dalį dokumentų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1188

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamiesiems asmenims (116–119 str.)

Prašymus turi teisę teikti užsienio valstybių asmenys, atitinkantys PVMĮ 98 str. 5 ir 6 dalyse nustatytas sąlygas.

Prašymas FR0601 turi būti pateikiamas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ne vėliau kaip iki birželio 30 d. kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, per kurių atitinkamą laikotarpį sumokėtą kompensacinį priedą norima susigrąžinti. Kartu su prašymu turi būti pateikiami:

 1. Apskaitos dokumentų, pagal kuriuos Lietuvoje buvo sumokėtas kompensacinis priedas, originalai ir kopijos;

 2. Legalizuoti dokumentai, įrodantys, kad užsienio valstybės asmens vykdoma veikla atitinka PVMĮ 98 str. 5 ir 6 dalių nuostatas. Jeigu užsienio asmuo jau ne pirmą kartą prašo grąžinti Lietuvoje ūkininkams sumokėtą kompensacinį priedą, tai šiame punkte nurodyti dokumentai turi būti pateikiami tik tuo atveju, kai nuo paskiausio dokumento išdavimo praėjo daugiau kaip 12 mėnesių arba jei pasikeitė tame dokumente nurodyti rekvizitai;

 3. Apmokėjimą už įsigytas prekes ir / ar paslaugas įrodančių dokumentų (banko pavedimų ar kt.) originalai ir kopijos;

 4. Jei užsienio asmuo veikia per įgaliotinį, turi būti pateikta legalizuota pavedimo sutartis (įgaliojimas).

Teises aktai