Registracijos numeris KM0329

Ši informacija skelbiama:
Vežimo ir su jomis susijusioms paslaugoms (45 str.)

0 proc. PVM tarifas gali būti taikomas:

 • vežimo bei papildomoms vežimo paslaugoms, kai šios paslaugos yra tiesiogiai susijusios su prekių eksportu iš ES teritorijos;

 • kai įvežtos į ES teritoriją ne ES prekės laikinai saugomos, joms įforminama laisvosios zonos, muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo perdirbti, laikinojo įvežimo visai neapmokestinant importo muitais ar išorinio tranzito muitinės procedūra;

 • kai įvežtoms prekėms taikomas toks režimas, kuris, jeigu šios prekės būtų ne ES prekės, būtų laikinasis saugojimas, leistų joms įforminti laisvosios zonos, muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo perdirbti, laikinojo įvežimo visai neapmokestinant importo muitais muitinės procedūrą, arba joms įforminama vidinio tranzito muitinės procedūra;

 • su į ES teritoriją įvežtomis prekėmis, gabenamomis į PVM lengvatų sandėlį;

 • vežimo ir papildomoms vežimo paslaugoms, kai šios paslaugos yra susijusios su prekių importavimu ES teritorijoje ir šių paslaugų apmokestinamoji vertė pagal PVMĮ 15 str. 15 dalies nuostatas ar joms tolygias valstybės narės, kurioje prekės bus importuojamos, nuostatas privalo būti įtrauktos į apmokestinamąją importuojamų prekių vertę;

 • pašto įvežimui į ES teritoriją, išvežimui iš jos arba vežimui tranzitu ir susijusioms papildomoms paslaugoms;

 • TIR ir ATA knygelių išdavimui (TIR knygelė – tai dokumentas, patvirtinantis krovinio pervežimą, pagal 1975-11-14 Muitinės konvenciją dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis; ATA knygelė – tai nustatytas tarptautinis tam tikrų prekių (išskyrus transporto priemones) laikinojo įvežimo dokumentas, atstojantis muitinės deklaraciją ir liudijantis, kad su juo gabenamoms prekėms taikoma tarptautinė garantija, jog pažeidus nustatytą ATA operacijos atlikimo tvarką bus sumokėti už prekes nustatyti importo muitai ir mokesčiai);

 • keleivių vežimui tarptautiniais maršrutais, taip pat šių keleivių bagažo vežimui, nepaisant transporto priemonių rūšies. Taikant šią nuostatą, tarptautiniu maršrutu laikomas vežimas, kuris prasideda šalies teritorijoje ir baigiasi už jos ribų, vežimas, kuris prasideda už šalies teritorijos ribų ir baigiasi šalies teritorijoje, taip pat vežimas, kuris prasideda ir baigiasi už šalies teritorijos ribų;

 • prekių vežimui į Azorų ir Madeiros salas ir iš šių salų, taip pat vežimui tarp Azorų ir Madeiros salų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0331

Ši informacija skelbiama:
Vežimo ir su jomis susijusioms paslaugoms (45 str.)

Prekių vežimas – prekių (įskaitant paštą) gabenimas visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat prekių transportavimas vamzdynais, elektros energijos perdavimo linijomis ir kt.

Prie papildomų vežimo paslaugų priskiriamos tokios paslaugos, kaip pavyzdžiui, pakrovimas, iškrovimas, krovinių tvarkymas, prekių transportavimo stacionariuoju transportu organizavimas ir kitos pagalbinės paslaugos (muitinės deklaracijų pildymas ir pan.), būdingos vežant krovinius tam tikromis transporto priemonėmis ar stacionariuoju transportu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0324

Ši informacija skelbiama:
Vežimo ir su jomis susijusioms paslaugoms (45 str.)

0 proc. PVM tarifas importuojamų prekių vežimo paslaugoms yra taikomas tuo atveju, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

 1. teikiamos paslaugos yra Lietuvos PVM objektas; ir

 2. šios paslaugos yra susijusios su prekių importavimu ES teritorijoje; ir

 3. šių paslaugų apmokestinamoji vertė privalo būti įtraukta į importuojamų prekių vertę.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0327

Ši informacija skelbiama:
Vežimo ir su jomis susijusioms paslaugoms (45 str.)

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos šios pašto vežimo bei susijusios papildomos paslaugos:

 1. pašto (pašto siuntos) atsiuntimas į ES teritoriją, t. y. importuojamas ES teritorijoje, o vežimo ar susijusių papildomų paslaugų vertė įtraukta į šio importuojamo pašto apmokestinamąją vertę;
 2. pašto (pašto siuntos) išsiuntimas iš ES teritorijos, t. y. eksportuojamas iš ES teritorijos, o vežimo ar susijusios papildomos paslaugos yra tiesiogiai susijusios su šio pašto eksportu iš ES teritorijos;
 3. pašto (pašto siuntos) vežimas tranzitu per ES teritoriją, o vežimo bei susijusios papildomos paslaugos yra tiesiogiai susijusios su šio pašto vežimu;
 4. ankščiau minėtais maršrutais vežamo pašto pakrovimo, iškrovimo, pakavimo, dokumentų, susijusių su gabenimu, tvarkymas ir pan.

Pagal Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 2 str. nuostatas pašto siunta – adresuota ir išsiųsti paruošta siunta, kurią turi pristatyti pašto ar pasiuntinių paslaugų teikėjai. Tai pašto korespondencijos, reklaminė pašto siunta, taip pat pašto siunta, kurioje siunčiami spaudiniai ir pašto siuntiniai.

Pašto ir / ar pasiuntinių paslaugų teikėjas – pašto ir / ar pasiuntinių paslaugas teikiantis asmuo.

Pašto paslaugos – pašto siuntų surinkimas, paskirstymas, vežimas ir pristatymas ar įteikimas.

Pasiuntinių paslaugos – pašto siuntų surinkimas, paskirstymas, vežimas ir pasirašytinas įteikimas gavėjams asmeniškai per pasiuntinį, suteikiant siuntėjo pageidaujamas papildomas paslaugas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0333

Ši informacija skelbiama:
Vežimo ir su jomis susijusioms paslaugoms (45 str.)

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos vežimo bei papildomos vežimo paslaugos, kurios yra tiesiogiai susijusios su ne ES prekėmis, kurios įvežtos į ES teritoriją laikinai saugomos, joms įforminama laisvosios zonos, muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo perdirbti, laikinojo įvežimo visai neapmokestinant importo muitais ar išorinio tranzito muitinės procedūra, taip pat su prekėmis, kurioms taikomas toks režimas, kuris, jeigu šios prekės būtų ne ES prekės, būtų laikinasis saugojimas, leistų joms įforminti laisvosios zonos, muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo perdirbti, laikinojo įvežimo visai neapmokestinant importo muitais muitinės procedūrą, arba joms įforminama vidinio tranzito muitinės procedūra.

Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinama tik prekių vežimo paslaugos dalis, proporcingai tenkanti einančiai per Lietuvos teritoriją maršruto daliai. Tačiau, PVM deklaravimo tikslais, PVM deklaracijos (forma FR0600) 19 laukelyje galima nurodyti visą paslaugos vertę, neskaidant į maršruto dalis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0335

Ši informacija skelbiama:
Vežimo ir su jomis susijusioms paslaugoms (45 str.)

0 proc. PVM tarifo taikymo pagrįstumą vežimo ir papildomoms vežimo paslaugoms patvirtina:

 • PVM sąskaita faktūra;

 • prekių gabenimo dokumentai (CMR, SMGS (CIM), KONOSAMENTAS (Bill of Landing) ir pan.);

 • keleivių vežimo maršrutą patvirtinantys dokumentai;

 • sutartys;

 • apmokėjimo už suteiktą paslaugą patvirtinantys dokumentai;

 • kiti papildomi dokumentai.

Teises aktai